Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n légōn

2
‘Αγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον πρωτογενὲς διανοῖγον πᾶσαν μήτραν ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· ἐμοί ἐστιν.

‘Agíasón moi pân prōtótokon prōtogenès dianoîgon pâsan mḗtran en toîs hyioîs Israēl apò anthrṓpou héōs ktḗnous: emoí estin.

3
Εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν Μνημονεύετε τὴν ἡμέραν ταύτην, ἐν ᾗ ἐξήλθατε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν ὑμᾶς κύριος ἐντεῦθεν· καὶ οὐ βρωθήσεται ζύμη.

Eîpen dè Mōysē̂s pròs tòn laón Mnēmoneúete tḕn hēméran taútēn, en hē̂i exḗlthate ek gē̂s Aigýptou ex oíkou douleías: en gàr cheirì krataiā̂i exḗgagen hymâs kýrios enteûthen: kaì ou brōthḗsetai zýmē.

4
ἐν γὰρ τῇ σήμερον ὑμεῖς ἐκπορεύεσθε ἐν μηνὶ τῶν νέων.

en gàr tē̂i sḗmeron hymeîs ekporeúesthe en mēnì tō̂n néōn.

5
καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Ευαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ιεβουσαίων, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ ποιήσεις τὴν λατρείαν ταύτην ἐν τῷ μηνὶ τούτῳ.

kaì éstai hēníka eàn eisagágēi se kýrios ho theós sou eis tḕn gē̂n tō̂n Chananaíōn kaì Chettaíōn kaì Euaíōn kaì Gergesaíōn kaì Amorraíōn kaì Pherezaíōn kaì Iebousaíōn, hḕn ṓmosen toîs patrásin sou doûnaí soi, gē̂n rhéousan gála kaì méli, kaì poiḗseis tḕn latreían taútēn en tō̂i mēnì toútōi.

6
ἓξ ἡμέρας ἔδεσθε ἄζυμα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἑορτὴ κυρίου·

hèx hēméras édesthe ázyma, tē̂i dè hēmérāi tē̂i hebdómēi heortḕ kyríou:

7
ἄζυμα ἔδεσθε τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, οὐκ ὀϕθήσεταί σοι ζυμωτόν, οὐδὲ ἔσται σοι ζύμη ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις σου.

ázyma édesthe tàs heptà hēméras, ouk ophthḗsetaí soi zymōtón, oudè éstai soi zýmē en pâsin toîs horíois sou.

8
καὶ ἀναγγελεῖς τῷ υἱῷ σου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων Διὰ τοῦτο ἐποίησεν κύριος ὁ θεός μοι, ὡς ἐξεπορευόμην ἐξ Αἰγύπτου.

kaì anangeleîs tō̂i hyiō̂i sou en tē̂i hēmérāi ekeínēi légōn Dià toûto epoíēsen kýrios ho theós moi, hōs exeporeuómēn ex Aigýptou.

9
καὶ ἔσται σοι σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου καὶ μνημόσυνον πρὸ ὀϕθαλμῶν σου, ὅπως ἂν γένηται ὁ νόμος κυρίου ἐν τῷ στόματί σου· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγέν σε κύριος ὁ θεὸς ἐξ Αἰγύπτου.

kaì éstai soi sēmeîon epì tē̂s cheirós sou kaì mnēmósynon prò ophthalmō̂n sou, hópōs àn génētai ho nómos kyríou en tō̂i stómatí sou: en gàr cheirì krataiā̂i exḗgagén se kýrios ho theòs ex Aigýptou.

10
καὶ ϕυλάξεσθε τὸν νόμον τοῦτον κατὰ καιροὺς ὡρῶν ἀϕ’ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας.

kaì phyláxesthe tòn nómon toûton katà kairoùs hōrō̂n aph’ hēmerō̂n eis hēméras.

11
καὶ ἔσται ὡς ἂν εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου, καὶ δώσει σοι αὐτήν,

kaì éstai hōs àn eisagágēi se kýrios ho theós sou eis tḕn gē̂n tō̂n Chananaíōn, hòn trópon ṓmosen toîs patrásin sou, kaì dṓsei soi autḗn,

12
καὶ ἀϕελεῖς πᾶν διανοῖγον μήτραν, τὰ ἀρσενικά, τῷ κυρίῳ· πᾶν διανοῖγον μήτραν ἐκ τῶν βουκολίων ἢ ἐν τοῖς κτήνεσίν σου, ὅσα ἐὰν γένηταί σοι, τὰ ἀρσενικά, ἁγιάσεις τῷ κυρίῳ.

kaì apheleîs pân dianoîgon mḗtran, tà arseniká, tō̂i kyríōi: pân dianoîgon mḗtran ek tō̂n boukolíōn ḕ en toîs ktḗnesín sou, hósa eàn génētaí soi, tà arseniká, hagiáseis tō̂i kyríōi.

13
πᾶν διανοῖγον μήτραν ὄνου ἀλλάξεις προβάτῳ· ἐὰν δὲ μὴ ἀλλάξῃς, λυτρώσῃ αὐτό. πᾶν πρωτότοκον ἀνθρώπου τῶν υἱῶν σου λυτρώσῃ.

pân dianoîgon mḗtran ónou alláxeis probátōi: eàn dè mḕ alláxēis, lytrṓsēi autó. pân prōtótokon anthrṓpou tō̂n hyiō̂n sou lytrṓsēi.

14
ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ σε ὁ υἱός σου μετὰ ταῦτα λέγων Τί τοῦτο; καὶ ἐρεῖς αὐτῷ ὅτι ’Εν χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν ἡμᾶς κύριος ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας·

eàn dè erōtḗsēi se ho hyiós sou metà taûta légōn Tí toûto? kaì ereîs autō̂i hóti ’En cheirì krataiā̂i exḗgagen hēmâs kýrios ek gē̂s Aigýptou ex oíkou douleías:

15
ἡνίκα δὲ ἐσκλήρυνεν Φαραω ἐξαποστεῖλαι ἡμᾶς, ἀπέκτεινεν πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ πρωτοτόκων ἀνθρώπων ἕως πρωτοτόκων κτηνῶν· διὰ τοῦτο ἐγὼ θύω τῷ κυρίῳ πᾶν διανοῖγον μήτραν, τὰ ἀρσενικά, καὶ πᾶν πρωτότοκον τῶν υἱῶν μου λυτρώσομαι.

hēníka dè esklḗrynen Pharaō exaposteîlai hēmâs, apékteinen pân prōtótokon en gē̂i Aigýptōi apò prōtotókōn anthrṓpōn héōs prōtotókōn ktēnō̂n: dià toûto egṑ thýō tō̂i kyríōi pân dianoîgon mḗtran, tà arseniká, kaì pân prōtótokon tō̂n hyiō̂n mou lytrṓsomai.

16
καὶ ἔσται εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου καὶ ἀσάλευτον πρὸ ὀϕθαλμῶν σου· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγέν σε κύριος ἐξ Αἰγύπτου.

kaì éstai eis sēmeîon epì tē̂s cheirós sou kaì asáleuton prò ophthalmō̂n sou: en gàr cheirì krataiā̂i exḗgagén se kýrios ex Aigýptou.

17
‘Ως δὲ ἐξαπέστειλεν Φαραω τὸν λαόν, οὐχ ὡδήγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ὁδὸν γῆς Φυλιστιιμ, ὅτι ἐγγὺς ἦν· εἶπεν γὰρ ὁ θεός Μήποτε μεταμελήσῃ τῷ λαῷ ἰδόντι πόλεμον, καὶ ἀποστρέψῃ εἰς Αἴγυπτον.

‘Ōs dè exapésteilen Pharaō tòn laón, ouch hōdḗgēsen autoùs ho theòs hodòn gē̂s Phylistiim, hóti engỳs ē̂n: eîpen gàr ho theós Mḗpote metamelḗsēi tō̂i laō̂i idónti pólemon, kaì apostrépsēi eis Aígypton.

18
καὶ ἐκύκλωσεν ὁ θεὸς τὸν λαὸν ὁδὸν τὴν εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν. πέμπτη δὲ γενεὰ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

kaì ekýklōsen ho theòs tòn laòn hodòn tḕn eis tḕn érēmon eis tḕn erythràn thálassan. pémptē dè geneà anébēsan hoi hyioì Israēl ek gē̂s Aigýptou.

19
καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς τὰ ὀστᾶ Ιωσηϕ μεθ’ ἑαυτοῦ· ὅρκῳ γὰρ ὥρκισεν Ιωσηϕ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγων ’Επισκοπῇ ἐπισκέψεται ὑμᾶς κύριος, καὶ συνανοίσετέ μου τὰ ὀστᾶ ἐντεῦθεν μεθ’ ὑμῶν.

kaì élaben Mōysē̂s tà ostâ Iōsēph meth’ heautoû: hórkōi gàr hṓrkisen Iōsēph toùs hyioùs Israēl légōn ’Episkopē̂i episképsetai hymâs kýrios, kaì synanoíseté mou tà ostâ enteûthen meth’ hymō̂n.

20
ἐξάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Σοκχωθ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Οθομ παρὰ τὴν ἔρημον.

exárantes dè hoi hyioì Israēl ek Sokchōth estratopédeusan en Othom parà tḕn érēmon.

21
ὁ δὲ θεὸς ἡγεῖτο αὐτῶν, ἡμέρας μὲν ἐν στύλῳ νεϕέλης δεῖξαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν, τὴν δὲ νύκτα ἐν στύλῳ πυρός·

ho dè theòs hēgeîto autō̂n, hēméras mèn en stýlōi nephélēs deîxai autoîs tḕn hodón, tḕn dè nýkta en stýlōi pyrós:

22
οὐκ ἐξέλιπεν ὁ στῦλος τῆς νεϕέλης ἡμέρας καὶ ὁ στῦλος τοῦ πυρὸς νυκτὸς ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ.

ouk exélipen ho stŷlos tē̂s nephélēs hēméras kaì ho stŷlos toû pyròs nyktòs enantíon pantòs toû laoû.