Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

2
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ ἀποστρέψαντες στρατοπεδευσάτωσαν ἀπέναντι τῆς ἐπαύλεως ἀνὰ μέσον Μαγδώλου καὶ ἀνὰ μέσον τῆς θαλάσσης ἐξ ἐναντίας Βεελσεπϕων, ἐνώπιον αὐτῶν στρατοπεδεύσεις ἐπὶ τῆς θαλάσσης.

Lálēson toîs hyioîs Israēl, kaì apostrépsantes stratopedeusátōsan apénanti tē̂s epaúleōs anà méson Magdṓlou kaì anà méson tē̂s thalássēs ex enantías Beelsepphōn, enṓpion autō̂n stratopedeúseis epì tē̂s thalássēs.

3
καὶ ἐρεῖ Φαραω τῷ λαῷ αὐτοῦ Οἱ υἱοὶ Ισραηλ πλανῶνται οὗτοι ἐν τῇ γῇ· συγκέκλεικεν γὰρ αὐτοὺς ἡ ἔρημος.

kaì ereî Pharaō tō̂i laō̂i autoû Hoi hyioì Israēl planō̂ntai hoûtoi en tē̂i gē̂i: synkékleiken gàr autoùs hē érēmos.

4
ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραω, καὶ καταδιώξεται ὀπίσω αὐτῶν· καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν Φαραω καὶ ἐν πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ, καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος. καὶ ἐποίησαν οὕτως.

egṑ dè sklērynō̂ tḕn kardían Pharaō, kaì katadiṓxetai opísō autō̂n: kaì endoxasthḗsomai en Pharaō kaì en pásēi tē̂i stratiā̂i autoû, kaì gnṓsontai pántes hoi Aigýptioi hóti egṓ eimi kýrios. kaì epoíēsan hoútōs.

5
καὶ ἀνηγγέλη τῷ βασιλεῖ τῶν Αἰγυπτίων ὅτι πέϕευγεν ὁ λαός· καὶ μετεστράϕη ἡ καρδία Φαραω καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ ἐπὶ τὸν λαόν, καὶ εἶπαν Τί τοῦτο ἐποιήσαμεν τοῦ ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ τοῦ μὴ δουλεύειν ἡμῖν;

kaì anēngélē tō̂i basileî tō̂n Aigyptíōn hóti pépheugen ho laós: kaì metestráphē hē kardía Pharaō kaì tō̂n therapóntōn autoû epì tòn laón, kaì eîpan Tí toûto epoiḗsamen toû exaposteîlai toùs hyioùs Israēl toû mḕ douleúein hēmîn?

6
ἔζευξεν οὖν Φαραω τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ συναπήγαγεν μεθ’ ἑαυτοῦ

ézeuxen oûn Pharaō tà hármata autoû kaì pánta tòn laòn autoû synapḗgagen meth’ heautoû

7
καὶ λαβὼν ἑξακόσια ἅρματα ἐκλεκτὰ καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον τῶν Αἰγυπτίων καὶ τριστάτας ἐπὶ πάντων.

kaì labṑn hexakósia hármata eklektà kaì pâsan tḕn híppon tō̂n Aigyptíōn kaì tristátas epì pántōn.

8
καὶ ἐσκλήρυνεν κύριος τὴν καρδίαν Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ· οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐξεπορεύοντο ἐν χειρὶ ὑψηλῇ.

kaì esklḗrynen kýrios tḕn kardían Pharaō basiléōs Aigýptou kaì tō̂n therapóntōn autoû, kaì katedíōxen opísō tō̂n hyiō̂n Israēl: hoi dè hyioì Israēl exeporeúonto en cheirì hypsēlē̂i.

9
καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι ὀπίσω αὐτῶν καὶ εὕροσαν αὐτοὺς παρεμβεβληκότας παρὰ τὴν θάλασσαν, καὶ πᾶσα ἡ ἵππος καὶ τὰ ἅρματα Φαραω καὶ οἱ ἱππεῖς καὶ ἡ στρατιὰ αὐτοῦ ἀπέναντι τῆς ἐπαύλεως ἐξ ἐναντίας Βεελσεπϕων.

kaì katedíōxan hoi Aigýptioi opísō autō̂n kaì heúrosan autoùs parembeblēkótas parà tḕn thálassan, kaì pâsa hē híppos kaì tà hármata Pharaō kaì hoi hippeîs kaì hē stratià autoû apénanti tē̂s epaúleōs ex enantías Beelsepphōn.

10
καὶ Φαραω προσῆγεν· καὶ ἀναβλέψαντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ τοῖς ὀϕθαλμοῖς ὁρῶσιν, καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἐστρατοπέδευσαν ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ἐϕοβήθησαν σϕόδρα· ἀνεβόησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς κύριον.

kaì Pharaō prosē̂gen: kaì anablépsantes hoi hyioì Israēl toîs ophthalmoîs horō̂sin, kaì hoi Aigýptioi estratopédeusan opísō autō̂n, kaì ephobḗthēsan sphódra: anebóēsan dè hoi hyioì Israēl pròs kýrion.

11
καὶ εἶπεν πρὸς Μωυσῆν Παρὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν μνήματα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐξήγαγες ἡμᾶς θανατῶσαι ἐν τῇ ἐρήμῳ; τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν ἐξαγαγὼν ἐξ Αἰγύπτου;

kaì eîpen pròs Mōysē̂n Parà tò mḕ hypárchein mnḗmata en gē̂i Aigýptōi exḗgages hēmâs thanatō̂sai en tē̂i erḗmōi? tí toûto epoíēsas hēmîn exagagṑn ex Aigýptou?

12
οὐ τοῦτο ἦν τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλαλήσαμεν πρὸς σὲ ἐν Αἰγύπτῳ λέγοντες Πάρες ἡμᾶς, ὅπως δουλεύσωμεν τοῖς Αἰγυπτίοις; κρεῖσσον γὰρ ἡμᾶς δουλεύειν τοῖς Αἰγυπτίοις ἢ ἀποθανεῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ.

ou toûto ē̂n tò rhē̂ma, hò elalḗsamen pròs sè en Aigýptōi légontes Páres hēmâs, hópōs douleúsōmen toîs Aigyptíois? kreîsson gàr hēmâs douleúein toîs Aigyptíois ḕ apothaneîn en tē̂i erḗmōi taútēi.

13
εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν θαρσεῖτε· στῆτε καὶ ὁρᾶτε τὴν σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ, ἣν ποιήσει ἡμῖν σήμερον· ὃν τρόπον γὰρ ἑωράκατε τοὺς Αἰγυπτίους σήμερον, οὐ προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον·

eîpen dè Mōysē̂s pròs tòn laón tharseîte: stē̂te kaì horâte tḕn sōtērían tḕn parà toû theoû, hḕn poiḗsei hēmîn sḗmeron: hòn trópon gàr heōrákate toùs Aigyptíous sḗmeron, ou prosthḗsesthe éti ideîn autoùs eis tòn aiō̂na chrónon:

14
κύριος πολεμήσει περὶ ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς σιγήσετε.

kýrios polemḗsei perì hymō̂n, kaì hymeîs sigḗsete.

15
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Τί βοᾷς πρός με; λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ ἀναζευξάτωσαν·

Eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Tí boā̂is prós me? lálēson toîs hyioîs Israēl, kaì anazeuxátōsan:

16
καὶ σὺ ἔπαρον τῇ ῥάβδῳ σου καὶ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ ῥῆξον αὐτήν, καὶ εἰσελθάτωσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς μέσον τῆς θαλάσσης κατὰ τὸ ξηρόν.

kaì sỳ éparon tē̂i rhábdōi sou kaì ékteinon tḕn cheîrá sou epì tḕn thálassan kaì rhē̂xon autḗn, kaì eiselthátōsan hoi hyioì Israēl eis méson tē̂s thalássēs katà tò xērón.

17
καὶ ἰδοὺ ἐγὼ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραω καὶ τῶν Αἰγυπτίων πάντων, καὶ εἰσελεύσονται ὀπίσω αὐτῶν· καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν Φαραω καὶ ἐν πάσῃ τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἅρμασιν καὶ ἐν τοῖς ἵπποις αὐτοῦ.

kaì idoù egṑ sklērynō̂ tḕn kardían Pharaō kaì tō̂n Aigyptíōn pántōn, kaì eiseleúsontai opísō autō̂n: kaì endoxasthḗsomai en Pharaō kaì en pásēi tē̂i stratiā̂i autoû kaì en toîs hármasin kaì en toîs híppois autoû.

18
καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐνδοξαζομένου μου ἐν Φαραω καὶ ἐν τοῖς ἅρμασιν καὶ ἵπποις αὐτοῦ.

kaì gnṓsontai pántes hoi Aigýptioi hóti egṓ eimi kýrios endoxazoménou mou en Pharaō kaì en toîs hármasin kaì híppois autoû.

19
ἐξῆρεν δὲ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ὁ προπορευόμενος τῆς παρεμβολῆς τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐπορεύθη ἐκ τῶν ὄπισθεν· ἐξῆρεν δὲ καὶ ὁ στῦλος τῆς νεϕέλης ἀπὸ προσώπου αὐτῶν καὶ ἔστη ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτῶν.

exē̂ren dè ho ángelos toû theoû ho proporeuómenos tē̂s parembolē̂s tō̂n hyiō̂n Israēl kaì eporeúthē ek tō̂n ópisthen: exē̂ren dè kaì ho stŷlos tē̂s nephélēs apò prosṓpou autō̂n kaì éstē ek tō̂n opísō autō̂n.

20
καὶ εἰσῆλθεν ἀνὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἀνὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς Ισραηλ καὶ ἔστη· καὶ ἐγένετο σκότος καὶ γνόϕος, καὶ διῆλθεν ἡ νύξ, καὶ οὐ συνέμιξαν ἀλλήλοις ὅλην τὴν νύκτα·

kaì eisē̂lthen anà méson tē̂s parembolē̂s tō̂n Aigyptíōn kaì anà méson tē̂s parembolē̂s Israēl kaì éstē: kaì egéneto skótos kaì gnóphos, kaì diē̂lthen hē nýx, kaì ou synémixan allḗlois hólēn tḕn nýkta:

21
ἐξέτεινεν δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ὑπήγαγεν κύριος τὴν θάλασσαν ἐν ἀνέμῳ νότῳ βιαίῳ ὅλην τὴν νύκτα καὶ ἐποίησεν τὴν θάλασσαν ξηράν, καὶ ἐσχίσθη τὸ ὕδωρ.

exéteinen dè Mōysē̂s tḕn cheîra epì tḕn thálassan, kaì hypḗgagen kýrios tḕn thálassan en anémōi nótōi biaíōi hólēn tḕn nýkta kaì epoíēsen tḕn thálassan xērán, kaì eschísthē tò hýdōr.

22
καὶ εἰσῆλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς μέσον τῆς θαλάσσης κατὰ τὸ ξηρόν, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐκ δεξιῶν καὶ τεῖχος ἐξ εὐωνύμων·

kaì eisē̂lthon hoi hyioì Israēl eis méson tē̂s thalássēs katà tò xērón, kaì tò hýdōr autoîs teîchos ek dexiō̂n kaì teîchos ex euōnýmōn:

23
κατεδίωξαν δὲ οἱ Αἰγύπτιοι καὶ εἰσῆλθον ὀπίσω αὐτῶν, πᾶσα ἡ ἵππος Φαραω καὶ τὰ ἅρματα καὶ οἱ ἀναβάται, εἰς μέσον τῆς θαλάσσης.

katedíōxan dè hoi Aigýptioi kaì eisē̂lthon opísō autō̂n, pâsa hē híppos Pharaō kaì tà hármata kaì hoi anabátai, eis méson tē̂s thalássēs.

24
ἐγενήθη δὲ ἐν τῇ ϕυλακῇ τῇ ἑωθινῇ καὶ ἐπέβλεψεν κύριος ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν Αἰγυπτίων ἐν στύλῳ πυρὸς καὶ νεϕέλης καὶ συνετάραξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν Αἰγυπτίων

egenḗthē dè en tē̂i phylakē̂i tē̂i heōthinē̂i kaì epéblepsen kýrios epì tḕn parembolḕn tō̂n Aigyptíōn en stýlōi pyròs kaì nephélēs kaì synetáraxen tḕn parembolḕn tō̂n Aigyptíōn

25
καὶ συνέδησεν τοὺς ἄξονας τῶν ἁρμάτων αὐτῶν καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς μετὰ βίας. καὶ εἶπαν οἱ Αἰγύπτιοι Φύγωμεν ἀπὸ προσώπου Ισραηλ· ὁ γὰρ κύριος πολεμεῖ περὶ αὐτῶν τοὺς Αἰγυπτίους.

kaì synédēsen toùs áxonas tō̂n harmátōn autō̂n kaì ḗgagen autoùs metà bías. kaì eîpan hoi Aigýptioi Phýgōmen apò prosṓpou Israēl: ho gàr kýrios polemeî perì autō̂n toùs Aigyptíous.

26
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Εκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἀποκαταστήτω τὸ ὕδωρ καὶ ἐπικαλυψάτω τοὺς Αἰγυπτίους, ἐπί τε τὰ ἅρματα καὶ τοὺς ἀναβάτας.

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n ῎Ekteinon tḕn cheîrá sou epì tḕn thálassan, kaì apokatastḗtō tò hýdōr kaì epikalypsátō toùs Aigyptíous, epí te tà hármata kaì toùs anabátas.

27
ἐξέτεινεν δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπεκατέστη τὸ ὕδωρ πρὸς ἡμέραν ἐπὶ χώρας· οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ἔϕυγον ὑπὸ τὸ ὕδωρ, καὶ ἐξετίναξεν κύριος τοὺς Αἰγυπτίους μέσον τῆς θαλάσσης.

exéteinen dè Mōysē̂s tḕn cheîra epì tḕn thálassan, kaì apekatéstē tò hýdōr pròs hēméran epì chṓras: hoi dè Aigýptioi éphygon hypò tò hýdōr, kaì exetínaxen kýrios toùs Aigyptíous méson tē̂s thalássēs.

28
καὶ ἐπαναστραϕὲν τὸ ὕδωρ ἐκάλυψεν τὰ ἅρματα καὶ τοὺς ἀναβάτας καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν Φαραω τοὺς εἰσπεπορευμένους ὀπίσω αὐτῶν εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ οὐ κατελείϕθη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς.

kaì epanastraphèn tò hýdōr ekálypsen tà hármata kaì toùs anabátas kaì pâsan tḕn dýnamin Pharaō toùs eispeporeuménous opísō autō̂n eis tḕn thálassan, kaì ou kateleíphthē ex autō̂n oudè heîs.

29
οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, τὸ δὲ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐκ δεξιῶν καὶ τεῖχος ἐξ εὐωνύμων.

hoi dè hyioì Israēl eporeúthēsan dià xērâs en mésōi tē̂s thalássēs, tò dè hýdōr autoîs teîchos ek dexiō̂n kaì teîchos ex euōnýmōn.

30
καὶ ἐρρύσατο κύριος τὸν Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων· καὶ εἶδεν Ισραηλ τοὺς Αἰγυπτίους τεθνηκότας παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης.

kaì errýsato kýrios tòn Israēl en tē̂i hēmérāi ekeínēi ek cheiròs tō̂n Aigyptíōn: kaì eîden Israēl toùs Aigyptíous tethnēkótas parà tò cheîlos tē̂s thalássēs.

31
εἶδεν δὲ Ισραηλ τὴν χεῖρα τὴν μεγάλην, ἃ ἐποίησεν κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις· ἐϕοβήθη δὲ ὁ λαὸς τὸν κύριον καὶ ἐπίστευσαν τῷ θεῷ καὶ Μωυσῇ τῷ θεράποντι αὐτοῦ.

eîden dè Israēl tḕn cheîra tḕn megálēn, hà epoíēsen kýrios toîs Aigyptíois: ephobḗthē dè ho laòs tòn kýrion kaì epísteusan tō̂i theō̂i kaì Mōysē̂i tō̂i theráponti autoû.