Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Απῆραν δὲ ἐξ Αιλιμ καὶ ἤλθοσαν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον Σιν, ὅ ἐστιν ἀνὰ μέσον Αιλιμ καὶ ἀνὰ μέσον Σινα. τῇ δὲ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐξεληλυθότων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου

’Apē̂ran dè ex Ailim kaì ḗlthosan pâsa synagōgḕ hyiō̂n Israēl eis tḕn érēmon Sin, hó estin anà méson Ailim kaì anà méson Sina. tē̂i dè pentekaidekátēi hēmérāi tō̂i mēnì tō̂i deutérōi exelēlythótōn autō̂n ek gē̂s Aigýptou

2
διεγόγγυζεν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων,

diegóngyzen pâsa synagōgḕ hyiō̂n Israēl epì Mōysē̂n kaì Aarōn,

3
καὶ εἶπαν πρὸς αὐτοὺς οἱ υἱοὶ Ισραηλ ῎Οϕελον ἀπεθάνομεν πληγέντες ὑπὸ κυρίου ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ὅταν ἐκαθίσαμεν ἐπὶ τῶν λεβήτων τῶν κρεῶν καὶ ἠσθίομεν ἄρτους εἰς πλησμονήν· ὅτι ἐξηγάγετε ἡμᾶς εἰς τὴν ἔρημον ταύτην ἀποκτεῖναι πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ταύτην ἐν λιμῷ.

kaì eîpan pròs autoùs hoi hyioì Israēl ῎Ophelon apethánomen plēgéntes hypò kyríou en gē̂i Aigýptōi, hótan ekathísamen epì tō̂n lebḗtōn tō̂n kreō̂n kaì ēsthíomen ártous eis plēsmonḗn: hóti exēgágete hēmâs eis tḕn érēmon taútēn apokteînai pâsan tḕn synagōgḕn taútēn en limō̂i.

4
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ’Ιδοὺ ἐγὼ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξελεύσεται ὁ λαὸς καὶ συλλέξουσιν τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν, ὅπως πειράσω αὐτοὺς εἰ πορεύσονται τῷ νόμῳ μου ἢ οὔ·

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n ’Idoù egṑ hýō hymîn ártous ek toû ouranoû, kaì exeleúsetai ho laòs kaì sylléxousin tò tē̂s hēméras eis hēméran, hópōs peirásō autoùs ei poreúsontai tō̂i nómōi mou ḕ oú:

5
καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ καὶ ἑτοιμάσουσιν ὃ ἐὰν εἰσενέγκωσιν, καὶ ἔσται διπλοῦν ὃ ἐὰν συναγάγωσιν τὸ καθ’ ἡμέραν εἰς ἡμέραν.

kaì éstai tē̂i hēmérāi tē̂i héktēi kaì hetoimásousin hò eàn eisenénkōsin, kaì éstai diploûn hò eàn synagágōsin tò kath’ hēméran eis hēméran.

6
καὶ εἶπεν Μωυσῆς καὶ Ααρων πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ ‘Εσπέρας γνώσεσθε ὅτι κύριος ἐξήγαγεν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου,

kaì eîpen Mōysē̂s kaì Aarōn pròs pâsan synagōgḕn hyiō̂n Israēl ‘Espéras gnṓsesthe hóti kýrios exḗgagen hymâs ek gē̂s Aigýptou,

7
καὶ πρωὶ ὄψεσθε τὴν δόξαν κυρίου ἐν τῷ εἰσακοῦσαι τὸν γογγυσμὸν ὑμῶν ἐπὶ τῷ θεῷ· ἡμεῖς δὲ τί ἐσμεν ὅτι διαγογγύζετε καθ’ ἡμῶν;

kaì prōì ópsesthe tḕn dóxan kyríou en tō̂i eisakoûsai tòn gongysmòn hymō̂n epì tō̂i theō̂i: hēmeîs dè tí esmen hóti diagongýzete kath’ hēmō̂n?

8
καὶ εἶπεν Μωυσῆς ’Εν τῷ διδόναι κύριον ὑμῖν ἑσπέρας κρέα ϕαγεῖν καὶ ἄρτους τὸ πρωὶ εἰς πλησμονὴν διὰ τὸ εἰσακοῦσαι κύριον τὸν γογγυσμὸν ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς διαγογγύζετε καθ’ ἡμῶν· ἡμεῖς δὲ τί ἐσμεν; οὐ γὰρ καθ’ ἡμῶν ὁ γογγυσμὸς ὑμῶν ἐστιν, ἀλλ’ ἢ κατὰ τοῦ θεοῦ.

kaì eîpen Mōysē̂s ’En tō̂i didónai kýrion hymîn hespéras kréa phageîn kaì ártous tò prōì eis plēsmonḕn dià tò eisakoûsai kýrion tòn gongysmòn hymō̂n, hòn hymeîs diagongýzete kath’ hēmō̂n: hēmeîs dè tí esmen? ou gàr kath’ hēmō̂n ho gongysmòs hymō̂n estin, all’ ḕ katà toû theoû.

9
εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς Ααρων Εἰπὸν πάσῃ συναγωγῇ υἱῶν Ισραηλ Προσέλθατε ἐναντίον τοῦ θεοῦ· εἰσακήκοεν γὰρ ὑμῶν τὸν γογγυσμόν.

eîpen dè Mōysē̂s pròs Aarōn Eipòn pásēi synagōgē̂i hyiō̂n Israēl Prosélthate enantíon toû theoû: eisakḗkoen gàr hymō̂n tòn gongysmón.

10
ἡνίκα δὲ ἐλάλει Ααρων πάσῃ συναγωγῇ υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἐπεστράϕησαν εἰς τὴν ἔρημον, καὶ ἡ δόξα κυρίου ὤϕθη ἐν νεϕέλῃ.

hēníka dè elálei Aarōn pásēi synagōgē̂i hyiō̂n Israēl, kaì epestráphēsan eis tḕn érēmon, kaì hē dóxa kyríou ṓphthē en nephélēi.

11
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

12
Εἰσακήκοα τὸν γογγυσμὸν τῶν υἱῶν Ισραηλ· λάλησον πρὸς αὐτοὺς λέγων Τὸ πρὸς ἑσπέραν ἔδεσθε κρέα καὶ τὸ πρωὶ πλησθήσεσθε ἄρτων· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.

Eisakḗkoa tòn gongysmòn tō̂n hyiō̂n Israēl: lálēson pròs autoùs légōn Tò pròs hespéran édesthe kréa kaì tò prōì plēsthḗsesthe ártōn: kaì gnṓsesthe hóti egṑ kýrios ho theòs hymō̂n.

13
ἐγένετο δὲ ἑσπέρα, καὶ ἀνέβη ὀρτυγομήτρα καὶ ἐκάλυψεν τὴν παρεμβολήν· τὸ πρωὶ ἐγένετο καταπαυομένης τῆς δρόσου κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς

egéneto dè hespéra, kaì anébē ortygomḗtra kaì ekálypsen tḕn parembolḗn: tò prōì egéneto katapauoménēs tē̂s drósou kýklōi tē̂s parembolē̂s

14
καὶ ἰδοὺ ἐπὶ πρόσωπον τῆς ἐρήμου λεπτὸν ὡσεὶ κόριον λευκὸν ὡσεὶ πάγος ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì idoù epì prósōpon tē̂s erḗmou leptòn hōseì kórion leukòn hōseì págos epì tē̂s gē̂s.

15
ἰδόντες δὲ αὐτὸ οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ Τί ἐστιν τοῦτο; οὐ γὰρ ᾔδεισαν, τί ἦν. εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτούς Οὗτος ὁ ἄρτος, ὃν ἔδωκεν κύριος ὑμῖν ϕαγεῖν·

idóntes dè autò hoi hyioì Israēl eîpan héteros tō̂i hetérōi Tí estin toûto? ou gàr ḗideisan, tí ē̂n. eîpen dè Mōysē̂s pròs autoús Hoûtos ho ártos, hòn édōken kýrios hymîn phageîn:

16
τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ συνέταξεν κύριος Συναγάγετε ἀπ’ αὐτοῦ ἕκαστος εἰς τοὺς καθήκοντας, γομορ κατὰ κεϕαλὴν κατὰ ἀριθμὸν ψυχῶν ὑμῶν ἕκαστος σὺν τοῖς συσκηνίοις ὑμῶν συλλέξατε.

toûto tò rhē̂ma, hò synétaxen kýrios Synagágete ap’ autoû hékastos eis toùs kathḗkontas, gomor katà kephalḕn katà arithmòn psychō̂n hymō̂n hékastos sỳn toîs syskēníois hymō̂n sylléxate.

17
ἐποίησαν δὲ οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ συνέλεξαν, ὁ τὸ πολὺ καὶ ὁ τὸ ἔλαττον.

epoíēsan dè hoútōs hoi hyioì Israēl kaì synélexan, ho tò polỳ kaì ho tò élatton.

18
καὶ μετρήσαντες τῷ γομορ οὐκ ἐπλεόνασεν ὁ τὸ πολύ, καὶ ὁ τὸ ἔλαττον οὐκ ἠλαττόνησεν· ἕκαστος εἰς τοὺς καθήκοντας παρ’ ἑαυτῷ συνέλεξαν.

kaì metrḗsantes tō̂i gomor ouk epleónasen ho tò polý, kaì ho tò élatton ouk ēlattónēsen: hékastos eis toùs kathḗkontas par’ heautō̂i synélexan.

19
εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτούς Μηδεὶς καταλιπέτω ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί.

eîpen dè Mōysē̂s pròs autoús Mēdeìs katalipétō ap’ autoû eis tò prōí.

20
καὶ οὐκ εἰσήκουσαν Μωυσῆ, ἀλλὰ κατέλιπόν τινες ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί· καὶ ἐξέζεσεν σκώληκας καὶ ἐπώζεσεν· καὶ ἐπικράνθη ἐπ’ αὐτοῖς Μωυσῆς.

kaì ouk eisḗkousan Mōysē̂, allà katélipón tines ap’ autoû eis tò prōí: kaì exézesen skṓlēkas kaì epṓzesen: kaì epikránthē ep’ autoîs Mōysē̂s.

21
καὶ συνέλεξαν αὐτὸ πρωὶ πρωί, ἕκαστος τὸ καθῆκον αὐτῷ· ἡνίκα δὲ διεθέρμαινεν ὁ ἥλιος, ἐτήκετο.

kaì synélexan autò prōì prōí, hékastos tò kathē̂kon autō̂i: hēníka dè diethérmainen ho hḗlios, etḗketo.

22
ἐγένετο δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ συνέλεξαν τὰ δέοντα διπλᾶ, δύο γομορ τῷ ἑνί· εἰσήλθοσαν δὲ πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς καὶ ἀνήγγειλαν Μωυσεῖ.

egéneto dè tē̂i hēmérāi tē̂i héktēi synélexan tà déonta diplâ, dýo gomor tō̂i hení: eisḗlthosan dè pántes hoi árchontes tē̂s synagōgē̂s kaì anḗngeilan Mōyseî.

23
εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτούς Τοῦτο τὸ ῥῆμά ἐστιν, ὃ ἐλάλησεν κύριος· σάββατα ἀνάπαυσις ἁγία τῷ κυρίῳ αὔριον· ὅσα ἐὰν πέσσητε, πέσσετε, καὶ ὅσα ἐὰν ἕψητε, ἕψετε· καὶ πᾶν τὸ πλεονάζον καταλίπετε αὐτὸ εἰς ἀποθήκην εἰς τὸ πρωί.

eîpen dè Mōysē̂s pròs autoús Toûto tò rhē̂má estin, hò elálēsen kýrios: sábbata anápausis hagía tō̂i kyríōi aúrion: hósa eàn péssēte, péssete, kaì hósa eàn hépsēte, hépsete: kaì pân tò pleonázon katalípete autò eis apothḗkēn eis tò prōí.

24
καὶ κατελίποσαν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί, καθάπερ συνέταξεν αὐτοῖς Μωυσῆς· καὶ οὐκ ἐπώζεσεν, οὐδὲ σκώληξ ἐγένετο ἐν αὐτῷ.

kaì katelíposan ap’ autoû eis tò prōí, katháper synétaxen autoîs Mōysē̂s: kaì ouk epṓzesen, oudè skṓlēx egéneto en autō̂i.

25
εἶπεν δὲ Μωυσῆς Φάγετε σήμερον· ἔστιν γὰρ σάββατα σήμερον τῷ κυρίῳ· οὐχ εὑρεθήσεται ἐν τῷ πεδίῳ.

eîpen dè Mōysē̂s Phágete sḗmeron: éstin gàr sábbata sḗmeron tō̂i kyríōi: ouch heurethḗsetai en tō̂i pedíōi.

26
ἓξ ἡμέρας συλλέξετε· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα, ὅτι οὐκ ἔσται ἐν αὐτῇ.

hèx hēméras sylléxete: tē̂i dè hēmérāi tē̂i hebdómēi sábbata, hóti ouk éstai en autē̂i.

27
ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐξήλθοσάν τινες ἐκ τοῦ λαοῦ συλλέξαι καὶ οὐχ εὗρον.

egéneto dè en tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi exḗlthosán tines ek toû laoû sylléxai kaì ouch heûron.

28
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ῞Εως τίνος οὐ βούλεσθε εἰσακούειν τὰς ἐντολάς μου καὶ τὸν νόμον μου;

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n ῞Eōs tínos ou boúlesthe eisakoúein tàs entolás mou kaì tòn nómon mou?

29
ἴδετε, ὁ γὰρ κύριος ἔδωκεν ὑμῖν τὴν ἡμέραν ταύτην τὰ σάββατα· διὰ τοῦτο αὐτὸς ἔδωκεν ὑμῖν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ ἄρτους δύο ἡμερῶν· καθήσεσθε ἕκαστος εἰς τοὺς οἴκους ὑμῶν, μηδεὶς ἐκπορευέσθω ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ.

ídete, ho gàr kýrios édōken hymîn tḕn hēméran taútēn tà sábbata: dià toûto autòs édōken hymîn tē̂i hēmérāi tē̂i héktēi ártous dýo hēmerō̂n: kathḗsesthe hékastos eis toùs oíkous hymō̂n, mēdeìs ekporeuésthō ek toû tópou autoû tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi.

30
καὶ ἐσαββάτισεν ὁ λαὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ.

kaì esabbátisen ho laòs tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi.

31
καὶ ἐπωνόμασαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ ὄνομα αὐτοῦ μαν· ἦν δὲ ὡς σπέρμα κορίου λευκόν, τὸ δὲ γεῦμα αὐτοῦ ὡς ἐγκρὶς ἐν μέλιτι.

kaì epōnómasan hoi hyioì Israēl tò ónoma autoû man: ē̂n dè hōs spérma koríou leukón, tò dè geûma autoû hōs enkrìs en méliti.

32
εἶπεν δὲ Μωυσῆς Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ συνέταξεν κύριος Πλήσατε τὸ γομορ τοῦ μαν εἰς ἀποθήκην εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἵνα ἴδωσιν τὸν ἄρτον, ὃν ἐϕάγετε ὑμεῖς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὡς ἐξήγαγεν ὑμᾶς κύριος ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

eîpen dè Mōysē̂s Toûto tò rhē̂ma, hò synétaxen kýrios Plḗsate tò gomor toû man eis apothḗkēn eis tàs geneàs hymō̂n, hína ídōsin tòn árton, hòn ephágete hymeîs en tē̂i erḗmōi, hōs exḗgagen hymâs kýrios ek gē̂s Aigýptou.

33
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων Λαβὲ στάμνον χρυσοῦν ἕνα καὶ ἔμβαλε εἰς αὐτὸν πλῆρες τὸ γομορ τοῦ μαν καὶ ἀποθήσεις αὐτὸ ἐναντίον τοῦ θεοῦ εἰς διατήρησιν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν.

kaì eîpen Mōysē̂s pròs Aarōn Labè stámnon chrysoûn héna kaì émbale eis autòn plē̂res tò gomor toû man kaì apothḗseis autò enantíon toû theoû eis diatḗrēsin eis tàs geneàs hymō̂n.

34
ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ, καὶ ἀπέθετο Ααρων ἐναντίον τοῦ μαρτυρίου εἰς διατήρησιν.

hòn trópon synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i, kaì apétheto Aarōn enantíon toû martyríou eis diatḗrēsin.

35
οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἔϕαγον τὸ μαν ἔτη τεσσαράκοντα, ἕως ἦλθον εἰς γῆν οἰκουμένην· τὸ μαν ἐϕάγοσαν, ἕως παρεγένοντο εἰς μέρος τῆς Φοινίκης.

hoi dè hyioì Israēl éphagon tò man étē tessarákonta, héōs ē̂lthon eis gē̂n oikouménēn: tò man ephágosan, héōs paregénonto eis méros tē̂s Phoiníkēs.

36
τὸ δὲ γομορ τὸ δέκατον τῶν τριῶν μέτρων ἦν.

tò dè gomor tò dékaton tō̂n triō̂n métrōn ē̂n.