Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Exodus 17

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀπῆρεν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν κατὰ παρεμβολὰς αὐτῶν διὰ ῥήματος κυρίου καὶ παρενεβάλοσαν ἐν Ραϕιδιν· οὐκ ἦν δὲ ὕδωρ τῷ λαῷ πιεῖν.

Kaì apē̂ren pâsa synagōgḕ hyiō̂n Israēl ek tē̂s erḗmou Sin katà parembolàs autō̂n dià rhḗmatos kyríou kaì parenebálosan en Raphidin: ouk ē̂n dè hýdōr tō̂i laō̂i pieîn.

2
καὶ ἐλοιδορεῖτο ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν λέγοντες Δὸς ἡμῖν ὕδωρ, ἵνα πίωμεν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς Τί λοιδορεῖσθέ μοι, καὶ τί πειράζετε κύριον;

kaì eloidoreîto ho laòs pròs Mōysē̂n légontes Dòs hēmîn hýdōr, hína píōmen. kaì eîpen autoîs Mōysē̂s Tí loidoreîsthé moi, kaì tí peirázete kýrion?

3
ἐδίψησεν δὲ ἐκεῖ ὁ λαὸς ὕδατι, καὶ ἐγόγγυζεν ἐκεῖ ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν λέγοντες ῞Ινα τί τοῦτο ἀνεβίβασας ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου ἀποκτεῖναι ἡμᾶς καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν καὶ τὰ κτήνη τῷ δίψει;

edípsēsen dè ekeî ho laòs hýdati, kaì egóngyzen ekeî ho laòs pròs Mōysē̂n légontes ῞Ina tí toûto anebíbasas hēmâs ex Aigýptou apokteînai hēmâs kaì tà tékna hēmō̂n kaì tà ktḗnē tō̂i dípsei?

4
ἐβόησεν δὲ Μωυσῆς πρὸς κύριον λέγων Τί ποιήσω τῷ λαῷ τούτῳ; ἔτι μικρὸν καὶ καταλιθοβολήσουσίν με.

ebóēsen dè Mōysē̂s pròs kýrion légōn Tí poiḗsō tō̂i laō̂i toútōi? éti mikròn kaì katalithobolḗsousín me.

5
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Προπορεύου τοῦ λαοῦ τούτου, λαβὲ δὲ μετὰ σεαυτοῦ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ· καὶ τὴν ῥάβδον, ἐν ᾗ ἐπάταξας τὸν ποταμόν, λαβὲ ἐν τῇ χειρί σου καὶ πορεύσῃ.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n Proporeúou toû laoû toútou, labè dè metà seautoû apò tō̂n presbytérōn toû laoû: kaì tḕn rhábdon, en hē̂i epátaxas tòn potamón, labè en tē̂i cheirí sou kaì poreúsēi.

6
ὅδε ἐγὼ ἕστηκα πρὸ τοῦ σὲ ἐκεῖ ἐπὶ τῆς πέτρας ἐν Χωρηβ· καὶ πατάξεις τὴν πέτραν, καὶ ἐξελεύσεται ἐξ αὐτῆς ὕδωρ, καὶ πίεται ὁ λαός μου. ἐποίησεν δὲ Μωυσῆς οὕτως ἐναντίον τῶν υἱῶν Ισραηλ.

hóde egṑ héstēka prò toû sè ekeî epì tē̂s pétras en Chōrēb: kaì patáxeis tḕn pétran, kaì exeleúsetai ex autē̂s hýdōr, kaì píetai ho laós mou. epoíēsen dè Mōysē̂s hoútōs enantíon tō̂n hyiō̂n Israēl.

7
καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Πειρασμὸς καὶ Λοιδόρησις διὰ τὴν λοιδορίαν τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ διὰ τὸ πειράζειν κύριον λέγοντας Εἰ ἔστιν κύριος ἐν ἡμῖν ἢ οὔ;

kaì epōnómasen tò ónoma toû tópou ekeínou Peirasmòs kaì Loidórēsis dià tḕn loidorían tō̂n hyiō̂n Israēl kaì dià tò peirázein kýrion légontas Ei éstin kýrios en hēmîn ḕ oú?

8
῏Ηλθεν δὲ Αμαληκ καὶ ἐπολέμει Ισραηλ ἐν Ραϕιδιν.

᾿̂Ēlthen dè Amalēk kaì epolémei Israēl en Raphidin.

9
εἶπεν δὲ Μωυσῆς τῷ ’Ιησοῦ ’Επίλεξον σεαυτῷ ἄνδρας δυνατοὺς καὶ ἐξελθὼν παράταξαι τῷ Αμαληκ αὔριον, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τῆς κορυϕῆς τοῦ βουνοῦ, καὶ ἡ ῥάβδος τοῦ θεοῦ ἐν τῇ χειρί μου.

eîpen dè Mōysē̂s tō̂i ’Iēsoû ’Epílexon seautō̂i ándras dynatoùs kaì exelthṑn parátaxai tō̂i Amalēk aúrion, kaì idoù egṑ héstēka epì tē̂s koryphē̂s toû bounoû, kaì hē rhábdos toû theoû en tē̂i cheirí mou.

10
καὶ ἐποίησεν ’Ιησοῦς καθάπερ εἶπεν αὐτῷ Μωυσῆς, καὶ ἐξελθὼν παρετάξατο τῷ Αμαληκ· καὶ Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ Ωρ ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κορυϕὴν τοῦ βουνοῦ.

kaì epoíēsen ’Iēsoûs katháper eîpen autō̂i Mōysē̂s, kaì exelthṑn paretáxato tō̂i Amalēk: kaì Mōysē̂s kaì Aarōn kaì Ōr anébēsan epì tḕn koryphḕn toû bounoû.

11
καὶ ἐγίνετο ὅταν ἐπῆρεν Μωυσῆς τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Ισραηλ· ὅταν δὲ καθῆκεν τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Αμαληκ.

kaì egíneto hótan epē̂ren Mōysē̂s tàs cheîras, katíschyen Israēl: hótan dè kathē̂ken tàs cheîras, katíschyen Amalēk.

12
αἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι· καὶ λαβόντες λίθον ὑπέθηκαν ὑπ’ αὐτόν, καὶ ἐκάθητο ἐπ’ αὐτοῦ, καὶ Ααρων καὶ Ωρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς· καὶ ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐστηριγμέναι ἕως δυσμῶν ἡλίου.

hai dè cheîres Mōysē̂ bareîai: kaì labóntes líthon hypéthēkan hyp’ autón, kaì ekáthēto ep’ autoû, kaì Aarōn kaì Ōr estḗrizon tàs cheîras autoû, enteûthen heîs kaì enteûthen heîs: kaì egénonto hai cheîres Mōysē̂ estērigménai héōs dysmō̂n hēlíou.

13
καὶ ἐτρέψατο ’Ιησοῦς τὸν Αμαληκ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν ϕόνῳ μαχαίρας.

kaì etrépsato ’Iēsoûs tòn Amalēk kaì pánta tòn laòn autoû en phónōi machaíras.

14
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Κατάγραψον τοῦτο εἰς μνημόσυνον ἐν βιβλίῳ καὶ δὸς εἰς τὰ ὦτα ’Ιησοῖ ὅτι ’Αλοιϕῇ ἐξαλείψω τὸ μνημόσυνον Αμαληκ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν.

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Katágrapson toûto eis mnēmósynon en biblíōi kaì dòs eis tà ō̂ta ’Iēsoî hóti ’Aloiphē̂i exaleípsō tò mnēmósynon Amalēk ek tē̂s hypò tòn ouranón.

15
καὶ ᾠκοδόμησεν Μωυσῆς θυσιαστήριον κυρίῳ καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Κύριός μου καταϕυγή·

kaì ōikodómēsen Mōysē̂s thysiastḗrion kyríōi kaì epōnómasen tò ónoma autoû Kýriós mou kataphygḗ:

16
ὅτι ἐν χειρὶ κρυϕαίᾳ πολεμεῖ κύριος ἐπὶ Αμαληκ ἀπὸ γενεῶν εἰς γενεάς.

hóti en cheirì kryphaíāi polemeî kýrios epì Amalēk apò geneō̂n eis geneás.