Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Ηκουσεν δὲ Ιοθορ ὁ ἱερεὺς Μαδιαμ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος Ισραηλ τῷ ἑαυτοῦ λαῷ· ἐξήγαγεν γὰρ κύριος τὸν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου.

῎Ēkousen dè Iothor ho hiereùs Madiam ho gambròs Mōysē̂ pánta, hósa epoíēsen kýrios Israēl tō̂i heautoû laō̂i: exḗgagen gàr kýrios tòn Israēl ex Aigýptou.

2
ἔλαβεν δὲ Ιοθορ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ Σεπϕωραν τὴν γυναῖκα Μωυσῆ μετὰ τὴν ἄϕεσιν αὐτῆς

élaben dè Iothor ho gambròs Mōysē̂ Sepphōran tḕn gynaîka Mōysē̂ metà tḕn áphesin autē̂s

3
καὶ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ· ὄνομα τῷ ἑνὶ αὐτῶν Γηρσαμ λέγων Πάροικος ἤμην ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ·

kaì toùs dýo hyioùs autoû: ónoma tō̂i henì autō̂n Gērsam légōn Pároikos ḗmēn en gē̂i allotríāi:

4
καὶ τὸ ὄνομα τοῦ δευτέρου Ελιεζερ λέγων ‘Ο γὰρ θεὸς τοῦ πατρός μου βοηθός μου καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Φαραω.

kaì tò ónoma toû deutérou Eliezer légōn ‘O gàr theòs toû patrós mou boēthós mou kaì exeílató me ek cheiròs Pharaō.

5
καὶ ἐξῆλθεν Ιοθορ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ καὶ οἱ υἱοὶ καὶ ἡ γυνὴ πρὸς Μωυσῆν εἰς τὴν ἔρημον, οὗ παρενέβαλεν ἐπ’ ὄρους τοῦ θεοῦ.

kaì exē̂lthen Iothor ho gambròs Mōysē̂ kaì hoi hyioì kaì hē gynḕ pròs Mōysē̂n eis tḕn érēmon, hoû parenébalen ep’ órous toû theoû.

6
ἀνηγγέλη δὲ Μωυσεῖ λέγοντες ’Ιδοὺ ὁ γαμβρός σου Ιοθορ παραγίνεται πρὸς σέ, καὶ ἡ γυνὴ καὶ οἱ δύο υἱοί σου μετ’ αὐτοῦ.

anēngélē dè Mōyseî légontes ’Idoù ho gambrós sou Iothor paragínetai pròs sé, kaì hē gynḕ kaì hoi dýo hyioí sou met’ autoû.

7
ἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς εἰς συνάντησιν τῷ γαμβρῷ αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ καὶ ἐϕίλησεν αὐτόν, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους· καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὴν σκηνήν.

exē̂lthen dè Mōysē̂s eis synántēsin tō̂i gambrō̂i autoû kaì prosekýnēsen autō̂i kaì ephílēsen autón, kaì ēspásanto allḗlous: kaì eisḗgagen autòn eis tḕn skēnḗn.

8
καὶ διηγήσατο Μωυσῆς τῷ γαμβρῷ πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος τῷ Φαραω καὶ τοῖς Αἰγυπτίοις ἕνεκεν τοῦ Ισραηλ, καὶ πάντα τὸν μόχθον τὸν γενόμενον αὐτοῖς ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὅτι ἐξείλατο αὐτοὺς κύριος ἐκ χειρὸς Φαραω καὶ ἐκ χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων.

kaì diēgḗsato Mōysē̂s tō̂i gambrō̂i pánta, hósa epoíēsen kýrios tō̂i Pharaō kaì toîs Aigyptíois héneken toû Israēl, kaì pánta tòn móchthon tòn genómenon autoîs en tē̂i hodō̂i kaì hóti exeílato autoùs kýrios ek cheiròs Pharaō kaì ek cheiròs tō̂n Aigyptíōn.

9
ἐξέστη δὲ Ιοθορ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἐποίησεν αὐτοῖς κύριος, ὅτι ἐξείλατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων καὶ ἐκ χειρὸς Φαραω.

exéstē dè Iothor epì pâsi toîs agathoîs, hoîs epoíēsen autoîs kýrios, hóti exeílato autoùs ek cheiròs Aigyptíōn kaì ek cheiròs Pharaō.

10
καὶ εἶπεν Ιοθορ Εὐλογητὸς κύριος, ὅτι ἐξείλατο τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων καὶ ἐκ χειρὸς Φαραω·

kaì eîpen Iothor Eulogētòs kýrios, hóti exeílato tòn laòn autoû ek cheiròs Aigyptíōn kaì ek cheiròs Pharaō:

11
νῦν ἔγνων ὅτι μέγας κύριος παρὰ πάντας τοὺς θεούς, ἕνεκεν τούτου ὅτι ἐπέθεντο αὐτοῖς.

nŷn égnōn hóti mégas kýrios parà pántas toùs theoús, héneken toútou hóti epéthento autoîs.

12
καὶ ἔλαβεν Ιοθορ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας τῷ θεῷ· παρεγένετο δὲ Ααρων καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ συμϕαγεῖν ἄρτον μετὰ τοῦ γαμβροῦ Μωυσῆ ἐναντίον τοῦ θεοῦ.

kaì élaben Iothor ho gambròs Mōysē̂ holokautṓmata kaì thysías tō̂i theō̂i: paregéneto dè Aarōn kaì pántes hoi presbýteroi Israēl symphageîn árton metà toû gambroû Mōysē̂ enantíon toû theoû.

13
Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν ἐπαύριον συνεκάθισεν Μωυσῆς κρίνειν τὸν λαόν· παρειστήκει δὲ πᾶς ὁ λαὸς Μωυσεῖ ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας.

Kaì egéneto metà tḕn epaúrion synekáthisen Mōysē̂s krínein tòn laón: pareistḗkei dè pâs ho laòs Mōyseî apò prōíthen héōs hespéras.

14
καὶ ἰδὼν Ιοθορ πάντα, ὅσα ἐποίει τῷ λαῷ, λέγει Τί τοῦτο, ὃ σὺ ποιεῖς τῷ λαῷ; διὰ τί σὺ κάθησαι μόνος, πᾶς δὲ ὁ λαὸς παρέστηκέν σοι ἀπὸ πρωίθεν ἕως δείλης;

kaì idṑn Iothor pánta, hósa epoíei tō̂i laō̂i, légei Tí toûto, hò sỳ poieîs tō̂i laō̂i? dià tí sỳ káthēsai mónos, pâs dè ho laòs paréstēkén soi apò prōíthen héōs deílēs?

15
καὶ λέγει Μωυσῆς τῷ γαμβρῷ ὅτι Παραγίνεται πρός με ὁ λαὸς ἐκζητῆσαι κρίσιν παρὰ τοῦ θεοῦ·

kaì légei Mōysē̂s tō̂i gambrō̂i hóti Paragínetai prós me ho laòs ekzētē̂sai krísin parà toû theoû:

16
ὅταν γὰρ γένηται αὐτοῖς ἀντιλογία καὶ ἔλθωσι πρός με, διακρίνω ἕκαστον καὶ συμβιβάζω αὐτοὺς τὰ προστάγματα τοῦ θεοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ.

hótan gàr génētai autoîs antilogía kaì élthōsi prós me, diakrínō hékaston kaì symbibázō autoùs tà prostágmata toû theoû kaì tòn nómon autoû.

17
εἶπεν δὲ ὁ γαμβρὸς Μωυσῆ πρὸς αὐτόν Οὐκ ὀρθῶς σὺ ποιεῖς τὸ ῥῆμα τοῦτο·

eîpen dè ho gambròs Mōysē̂ pròs autón Ouk orthō̂s sỳ poieîs tò rhē̂ma toûto:

18
ϕθορᾷ καταϕθαρήσῃ ἀνυπομονήτῳ καὶ σὺ καὶ πᾶς ὁ λαὸς οὗτος, ὅς ἐστιν μετὰ σοῦ· βαρύ σοι τὸ ῥῆμα τοῦτο, οὐ δυνήσῃ ποιεῖν μόνος.

phthorā̂i kataphtharḗsēi anypomonḗtōi kaì sỳ kaì pâs ho laòs hoûtos, hós estin metà soû: barý soi tò rhē̂ma toûto, ou dynḗsēi poieîn mónos.

19
νῦν οὖν ἄκουσόν μου, καὶ συμβουλεύσω σοι, καὶ ἔσται ὁ θεὸς μετὰ σοῦ. γίνου σὺ τῷ λαῷ τὰ πρὸς τὸν θεὸν καὶ ἀνοίσεις τοὺς λόγους αὐτῶν πρὸς τὸν θεὸν

nŷn oûn ákousón mou, kaì symbouleúsō soi, kaì éstai ho theòs metà soû. gínou sỳ tō̂i laō̂i tà pròs tòn theòn kaì anoíseis toùs lógous autō̂n pròs tòn theòn

20
καὶ διαμαρτυρῇ αὐτοῖς τὰ προστάγματα τοῦ θεοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ σημανεῖς αὐτοῖς τὰς ὁδούς, ἐν αἷς πορεύσονται ἐν αὐταῖς, καὶ τὰ ἔργα, ἃ ποιήσουσιν.

kaì diamartyrē̂i autoîs tà prostágmata toû theoû kaì tòn nómon autoû kaì sēmaneîs autoîs tàs hodoús, en haîs poreúsontai en autaîs, kaì tà érga, hà poiḗsousin.

21
καὶ σὺ σεαυτῷ σκέψαι ἀπὸ παντὸς τοῦ λαοῦ ἄνδρας δυνατοὺς θεοσεβεῖς, ἄνδρας δικαίους μισοῦντας ὑπερηϕανίαν, καὶ καταστήσεις αὐτοὺς ἐπ’ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους,

kaì sỳ seautō̂i sképsai apò pantòs toû laoû ándras dynatoùs theosebeîs, ándras dikaíous misoûntas hyperēphanían, kaì katastḗseis autoùs ep’ autō̂n chiliárchous kaì hekatontárchous kaì pentēkontárchous kaì dekadárchous,

22
καὶ κρινοῦσιν τὸν λαὸν πᾶσαν ὥραν· τὸ δὲ ῥῆμα τὸ ὑπέρογκον ἀνοίσουσιν ἐπὶ σέ, τὰ δὲ βραχέα τῶν κριμάτων κρινοῦσιν αὐτοὶ καὶ κουϕιοῦσιν ἀπὸ σοῦ καὶ συναντιλήμψονταί σοι.

kaì krinoûsin tòn laòn pâsan hṓran: tò dè rhē̂ma tò hypéronkon anoísousin epì sé, tà dè brachéa tō̂n krimátōn krinoûsin autoì kaì kouphioûsin apò soû kaì synantilḗmpsontaí soi.

23
ἐὰν τὸ ῥῆμα τοῦτο ποιήσῃς, κατισχύσει σε ὁ θεός, καὶ δυνήσῃ παραστῆναι, καὶ πᾶς ὁ λαὸς οὗτος εἰς τὸν ἑαυτοῦ τόπον μετ’ εἰρήνης ἥξει.

eàn tò rhē̂ma toûto poiḗsēis, katischýsei se ho theós, kaì dynḗsēi parastē̂nai, kaì pâs ho laòs hoûtos eis tòn heautoû tópon met’ eirḗnēs hḗxei.

24
ἤκουσεν δὲ Μωυσῆς τῆς ϕωνῆς τοῦ γαμβροῦ καὶ ἐποίησεν ὅσα αὐτῷ εἶπεν.

ḗkousen dè Mōysē̂s tē̂s phōnē̂s toû gambroû kaì epoíēsen hósa autō̂i eîpen.

25
καὶ ἐπέλεξεν Μωυσῆς ἄνδρας δυνατοὺς ἀπὸ παντὸς Ισραηλ καὶ ἐποίησεν αὐτοὺς ἐπ’ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους,

kaì epélexen Mōysē̂s ándras dynatoùs apò pantòs Israēl kaì epoíēsen autoùs ep’ autō̂n chiliárchous kaì hekatontárchous kaì pentēkontárchous kaì dekadárchous,

26
καὶ ἐκρίνοσαν τὸν λαὸν πᾶσαν ὥραν· πᾶν δὲ ῥῆμα ὑπέρογκον ἀνεϕέροσαν ἐπὶ Μωυσῆν, πᾶν δὲ ῥῆμα ἐλαϕρὸν ἐκρίνοσαν αὐτοί.

kaì ekrínosan tòn laòn pâsan hṓran: pân dè rhē̂ma hypéronkon anephérosan epì Mōysē̂n, pân dè rhē̂ma elaphròn ekrínosan autoí.

27
ἐξαπέστειλεν δὲ Μωυσῆς τὸν ἑαυτοῦ γαμβρόν, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ.

exapésteilen dè Mōysē̂s tòn heautoû gambrón, kaì apē̂lthen eis tḕn gē̂n autoû.