Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 19

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τοῦ δὲ μηνὸς τοῦ τρίτου τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἤλθοσαν εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινα.

Toû dè mēnòs toû trítou tē̂s exódou tō̂n hyiō̂n Israēl ek gē̂s Aigýptou tē̂i hēmérāi taútēi ḗlthosan eis tḕn érēmon toû Sina.

2
καὶ ἐξῆραν ἐκ Ραϕιδιν καὶ ἤλθοσαν εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινα, καὶ παρενέβαλεν ἐκεῖ Ισραηλ κατέναντι τοῦ ὄρους.

kaì exē̂ran ek Raphidin kaì ḗlthosan eis tḕn érēmon toû Sina, kaì parenébalen ekeî Israēl katénanti toû órous.

3
καὶ Μωυσῆς ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος τοῦ θεοῦ· καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν ὁ θεὸς ἐκ τοῦ ὄρους λέγων Τάδε ἐρεῖς τῷ οἴκῳ Ιακωβ καὶ ἀναγγελεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ

kaì Mōysē̂s anébē eis tò óros toû theoû: kaì ekálesen autòn ho theòs ek toû órous légōn Táde ereîs tō̂i oíkōi Iakōb kaì anangeleîs toîs hyioîs Israēl

4
Αὐτοὶ ἑωράκατε ὅσα πεποίηκα τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ ἀνέλαβον ὑμᾶς ὡσεὶ ἐπὶ πτερύγων ἀετῶν καὶ προσηγαγόμην ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν.

Autoì heōrákate hósa pepoíēka toîs Aigyptíois, kaì anélabon hymâs hōseì epì pterýgōn aetō̂n kaì prosēgagómēn hymâs pròs emautón.

5
καὶ νῦν ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς ϕωνῆς καὶ ϕυλάξητε τὴν διαθήκην μου, ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν· ἐμὴ γάρ ἐστιν πᾶσα ἡ γῆ·

kaì nŷn eàn akoē̂i akoúsēte tē̂s emē̂s phōnē̂s kaì phyláxēte tḕn diathḗkēn mou, ésesthé moi laòs perioúsios apò pántōn tō̂n ethnō̂n: emḕ gár estin pâsa hē gē̂:

6
ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον. ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.

hymeîs dè ésesthé moi basíleion hieráteuma kaì éthnos hágion. taûta tà rhḗmata ereîs toîs hyioîs Israēl.

7
ἦλθεν δὲ Μωυσῆς καὶ ἐκάλεσεν τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς πάντας τοὺς λόγους τούτους, οὓς συνέταξεν αὐτῷ ὁ θεός.

ē̂lthen dè Mōysē̂s kaì ekálesen toùs presbytérous toû laoû kaì paréthēken autoîs pántas toùs lógous toútous, hoùs synétaxen autō̂i ho theós.

8
ἀπεκρίθη δὲ πᾶς ὁ λαὸς ὁμοθυμαδὸν καὶ εἶπαν Πάντα, ὅσα εἶπεν ὁ θεός, ποιήσομεν καὶ ἀκουσόμεθα. ἀνήνεγκεν δὲ Μωυσῆς τοὺς λόγους τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν θεόν.

apekríthē dè pâs ho laòs homothymadòn kaì eîpan Pánta, hósa eîpen ho theós, poiḗsomen kaì akousómetha. anḗnenken dè Mōysē̂s toùs lógous toû laoû pròs tòn theón.

9
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ’Ιδοὺ ἐγὼ παραγίνομαι πρὸς σὲ ἐν στύλῳ νεϕέλης, ἵνα ἀκούσῃ ὁ λαὸς λαλοῦντός μου πρὸς σὲ καὶ σοὶ πιστεύσωσιν εἰς τὸν αἰῶνα. ἀνήγγειλεν δὲ Μωυσῆς τὰ ῥήματα τοῦ λαοῦ πρὸς κύριον.

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n ’Idoù egṑ paragínomai pròs sè en stýlōi nephélēs, hína akoúsēi ho laòs laloûntós mou pròs sè kaì soì pisteúsōsin eis tòn aiō̂na. anḗngeilen dè Mōysē̂s tà rhḗmata toû laoû pròs kýrion.

10
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Καταβὰς διαμάρτυραι τῷ λαῷ καὶ ἅγνισον αὐτοὺς σήμερον καὶ αὔριον, καὶ πλυνάτωσαν τὰ ἱμάτια·

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Katabàs diamártyrai tō̂i laō̂i kaì hágnison autoùs sḗmeron kaì aúrion, kaì plynátōsan tà himátia:

11
καὶ ἔστωσαν ἕτοιμοι εἰς τὴν ἡμέραν τὴν τρίτην· τῇ γὰρ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καταβήσεται κύριος ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινα ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ.

kaì éstōsan hétoimoi eis tḕn hēméran tḕn trítēn: tē̂i gàr hēmérāi tē̂i trítēi katabḗsetai kýrios epì tò óros tò Sina enantíon pantòs toû laoû.

12
καὶ ἀϕοριεῖς τὸν λαὸν κύκλῳ λέγων Προσέχετε ἑαυτοῖς τοῦ ἀναβῆναι εἰς τὸ ὄρος καὶ θιγεῖν τι αὐτοῦ· πᾶς ὁ ἁψάμενος τοῦ ὄρους θανάτῳ τελευτήσει.

kaì aphorieîs tòn laòn kýklōi légōn Proséchete heautoîs toû anabē̂nai eis tò óros kaì thigeîn ti autoû: pâs ho hapsámenos toû órous thanátōi teleutḗsei.

13
οὐχ ἅψεται αὐτοῦ χείρ· ἐν γὰρ λίθοις λιθοβοληθήσεται ἢ βολίδι κατατοξευθήσεται· ἐάν τε κτῆνος ἐάν τε ἄνθρωπος, οὐ ζήσεται. ὅταν αἱ ϕωναὶ καὶ αἱ σάλπιγγες καὶ ἡ νεϕέλη ἀπέλθῃ ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἐκεῖνοι ἀναβήσονται ἐπὶ τὸ ὄρος.

ouch hápsetai autoû cheír: en gàr líthois lithobolēthḗsetai ḕ bolídi katatoxeuthḗsetai: eán te ktē̂nos eán te ánthrōpos, ou zḗsetai. hótan hai phōnaì kaì hai sálpinges kaì hē nephélē apélthēi apò toû órous, ekeînoi anabḗsontai epì tò óros.

14
κατέβη δὲ Μωυσῆς ἐκ τοῦ ὄρους πρὸς τὸν λαὸν καὶ ἡγίασεν αὐτούς, καὶ ἔπλυναν τὰ ἱμάτια.

katébē dè Mōysē̂s ek toû órous pròs tòn laòn kaì hēgíasen autoús, kaì éplynan tà himátia.

15
καὶ εἶπεν τῷ λαῷ Γίνεσθε ἕτοιμοι τρεῖς ἡμέρας, μὴ προσέλθητε γυναικί.

kaì eîpen tō̂i laō̂i Gínesthe hétoimoi treîs hēméras, mḕ prosélthēte gynaikí.

16
ἐγένετο δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γενηθέντος πρὸς ὄρθρον καὶ ἐγίνοντο ϕωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ νεϕέλη γνοϕώδης ἐπ’ ὄρους Σινα, ϕωνὴ τῆς σάλπιγγος ἤχει μέγα· καὶ ἐπτοήθη πᾶς ὁ λαὸς ὁ ἐν τῇ παρεμβολῇ.

egéneto dè tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi genēthéntos pròs órthron kaì egínonto phōnaì kaì astrapaì kaì nephélē gnophṓdēs ep’ órous Sina, phōnḕ tē̂s sálpingos ḗchei méga: kaì eptoḗthē pâs ho laòs ho en tē̂i parembolē̂i.

17
καὶ ἐξήγαγεν Μωυσῆς τὸν λαὸν εἰς συνάντησιν τοῦ θεοῦ ἐκ τῆς παρεμβολῆς, καὶ παρέστησαν ὑπὸ τὸ ὄρος.

kaì exḗgagen Mōysē̂s tòn laòn eis synántēsin toû theoû ek tē̂s parembolē̂s, kaì paréstēsan hypò tò óros.

18
τὸ δὲ ὄρος τὸ Σινα ἐκαπνίζετο ὅλον διὰ τὸ καταβεβηκέναι ἐπ’ αὐτὸ τὸν θεὸν ἐν πυρί, καὶ ἀνέβαινεν ὁ καπνὸς ὡς καπνὸς καμίνου, καὶ ἐξέστη πᾶς ὁ λαὸς σϕόδρα.

tò dè óros tò Sina ekapnízeto hólon dià tò katabebēkénai ep’ autò tòn theòn en pyrí, kaì anébainen ho kapnòs hōs kapnòs kamínou, kaì exéstē pâs ho laòs sphódra.

19
ἐγίνοντο δὲ αἱ ϕωναὶ τῆς σάλπιγγος προβαίνουσαι ἰσχυρότεραι σϕόδρα· Μωυσῆς ἐλάλει, ὁ δὲ θεὸς ἀπεκρίνατο αὐτῷ ϕωνῇ.

egínonto dè hai phōnaì tē̂s sálpingos probaínousai ischyróterai sphódra: Mōysē̂s elálei, ho dè theòs apekrínato autō̂i phōnē̂i.

20
κατέβη δὲ κύριος ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινα ἐπὶ τὴν κορυϕὴν τοῦ ὄρους· καὶ ἐκάλεσεν κύριος Μωυσῆν ἐπὶ τὴν κορυϕὴν τοῦ ὄρους, καὶ ἀνέβη Μωυσῆς.

katébē dè kýrios epì tò óros tò Sina epì tḕn koryphḕn toû órous: kaì ekálesen kýrios Mōysē̂n epì tḕn koryphḕn toû órous, kaì anébē Mōysē̂s.

21
καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν λέγων Καταβὰς διαμάρτυραι τῷ λαῷ, μήποτε ἐγγίσωσιν πρὸς τὸν θεὸν κατανοῆσαι καὶ πέσωσιν ἐξ αὐτῶν πλῆθος·

kaì eîpen ho theòs pròs Mōysē̂n légōn Katabàs diamártyrai tō̂i laō̂i, mḗpote engísōsin pròs tòn theòn katanoē̂sai kaì pésōsin ex autō̂n plē̂thos:

22
καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ ἐγγίζοντες κυρίῳ τῷ θεῷ ἁγιασθήτωσαν, μήποτε ἀπαλλάξῃ ἀπ’ αὐτῶν κύριος.

kaì hoi hiereîs hoi engízontes kyríōi tō̂i theō̂i hagiasthḗtōsan, mḗpote apalláxēi ap’ autō̂n kýrios.

23
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς τὸν θεόν Οὐ δυνήσεται ὁ λαὸς προσαναβῆναι πρὸς τὸ ὄρος τὸ Σινα· σὺ γὰρ διαμεμαρτύρησαι ἡμῖν λέγων ’Αϕόρισαι τὸ ὄρος καὶ ἁγίασαι αὐτό.

kaì eîpen Mōysē̂s pròs tòn theón Ou dynḗsetai ho laòs prosanabē̂nai pròs tò óros tò Sina: sỳ gàr diamemartýrēsai hēmîn légōn ’Aphórisai tò óros kaì hagíasai autó.

24
εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος Βάδιζε κατάβηθι καὶ ἀνάβηθι σὺ καὶ Ααρων μετὰ σοῦ· οἱ δὲ ἱερεῖς καὶ ὁ λαὸς μὴ βιαζέσθωσαν ἀναβῆναι πρὸς τὸν θεόν, μήποτε ἀπολέσῃ ἀπ’ αὐτῶν κύριος.

eîpen dè autō̂i kýrios Bádize katábēthi kaì anábēthi sỳ kaì Aarōn metà soû: hoi dè hiereîs kaì ho laòs mḕ biazésthōsan anabē̂nai pròs tòn theón, mḗpote apolésēi ap’ autō̂n kýrios.

25
κατέβη δὲ Μωυσῆς πρὸς τὸν λαὸν καὶ εἶπεν αὐτοῖς.

katébē dè Mōysē̂s pròs tòn laòn kaì eîpen autoîs.