Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων

Kaì elálēsen kýrios pántas toùs lógous toútous légōn

2
’Εγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας.

’Egṓ eimi kýrios ho theós sou, hóstis exḗgagón se ek gē̂s Aigýptou ex oíkou douleías.

3
οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ.

ouk ésontaí soi theoì héteroi plḕn emoû.

4
οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.

ou poiḗseis seautō̂i eídōlon oudè pantòs homoíōma, hósa en tō̂i ouranō̂i ánō kaì hósa en tē̂i gē̂i kátō kaì hósa en toîs hýdasin hypokátō tē̂s gē̂s.

5
οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς· ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ θεός σου, θεὸς ζηλωτὴς ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσίν με

ou proskynḗseis autoîs oudè mḕ latreúsēis autoîs: egṑ gár eimi kýrios ho theós sou, theòs zēlōtḕs apodidoùs hamartías patérōn epì tékna héōs trítēs kaì tetártēs geneâs toîs misoûsín me

6
καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσίν με καὶ τοῖς ϕυλάσσουσιν τὰ προστάγματά μου.

kaì poiō̂n éleos eis chiliádas toîs agapō̂sín me kaì toîs phylássousin tà prostágmatá mou.

7
οὐ λήμψῃ τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ· οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ κύριος τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ.

ou lḗmpsēi tò ónoma kyríou toû theoû sou epì mataíōi: ou gàr mḕ katharísēi kýrios tòn lambánonta tò ónoma autoû epì mataíōi.

8
μνήσθητι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν.

mnḗsthēti tḕn hēméran tō̂n sabbátōn hagiázein autḗn.

9
ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου·

hèx hēméras ergā̂i kaì poiḗseis pánta tà érga sou:

10
τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα κυρίῳ τῷ θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί.

tē̂i dè hēmérāi tē̂i hebdómēi sábbata kyríōi tō̂i theō̂i sou: ou poiḗseis en autē̂i pân érgon, sỳ kaì ho hyiós sou kaì hē thygátēr sou, ho paîs sou kaì hē paidískē sou, ho boûs sou kaì tò hypozýgión sou kaì pân ktē̂nós sou kaì ho prosḗlytos ho paroikō̂n en soí.

11
ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησεν κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· διὰ τοῦτο εὐλόγησεν κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν.

en gàr hèx hēmérais epoíēsen kýrios tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n kaì tḕn thálassan kaì pánta tà en autoîs kaì katépausen tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi: dià toûto eulógēsen kýrios tḕn hēméran tḕn hebdómēn kaì hēgíasen autḗn.

12
τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι.

tíma tòn patéra sou kaì tḕn mētéra, hína eû soi génētai, kaì hína makrochrónios génēi epì tē̂s gē̂s tē̂s agathē̂s, hē̂s kýrios ho theós sou dídōsín soi.

13
οὐ μοιχεύσεις.

ou moicheúseis.

14
οὐ κλέψεις.

ou klépseis.

15
οὐ ϕονεύσεις.

ou phoneúseis.

16
οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.

ou pseudomartyrḗseis katà toû plēsíon sou martyrían pseudē̂.

17
οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν.

ouk epithymḗseis tḕn gynaîka toû plēsíon sou. ouk epithymḗseis tḕn oikían toû plēsíon sou oúte tòn agròn autoû oúte tòn paîda autoû oúte tḕn paidískēn autoû oúte toû boòs autoû oúte toû hypozygíou autoû oúte pantòs ktḗnous autoû oúte hósa tō̂i plēsíon soú estin.

18
Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἑώρα τὴν ϕωνὴν καὶ τὰς λαμπάδας καὶ τὴν ϕωνὴν τῆς σάλπιγγος καὶ τὸ ὄρος τὸ καπνίζον· ϕοβηθέντες δὲ πᾶς ὁ λαὸς ἔστησαν μακρόθεν.

Kaì pâs ho laòs heṓra tḕn phōnḕn kaì tàs lampádas kaì tḕn phōnḕn tē̂s sálpingos kaì tò óros tò kapnízon: phobēthéntes dè pâs ho laòs éstēsan makróthen.

19
καὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν Λάλησον σὺ ἡμῖν, καὶ μὴ λαλείτω πρὸς ἡμᾶς ὁ θεός, μήποτε ἀποθάνωμεν.

kaì eîpan pròs Mōysē̂n Lálēson sỳ hēmîn, kaì mḕ laleítō pròs hēmâs ho theós, mḗpote apothánōmen.

20
καὶ λέγει αὐτοῖς Μωυσῆς θαρσεῖτε· ἕνεκεν γὰρ τοῦ πειράσαι ὑμᾶς παρεγενήθη ὁ θεὸς πρὸς ὑμᾶς, ὅπως ἂν γένηται ὁ ϕόβος αὐτοῦ ἐν ὑμῖν, ἵνα μὴ ἁμαρτάνητε.

kaì légei autoîs Mōysē̂s tharseîte: héneken gàr toû peirásai hymâs paregenḗthē ho theòs pròs hymâs, hópōs àn génētai ho phóbos autoû en hymîn, hína mḕ hamartánēte.

21
εἱστήκει δὲ ὁ λαὸς μακρόθεν, Μωυσῆς δὲ εἰσῆλθεν εἰς τὸν γνόϕον, οὗ ἦν ὁ θεός.

heistḗkei dè ho laòs makróthen, Mōysē̂s dè eisē̂lthen eis tòn gnóphon, hoû ē̂n ho theós.

22
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Τάδε ἐρεῖς τῷ οἴκῳ Ιακωβ καὶ ἀναγγελεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ‘Υμεῖς ἑωράκατε ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λελάληκα πρὸς ὑμᾶς·

Eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Táde ereîs tō̂i oíkōi Iakōb kaì anangeleîs toîs hyioîs Israēl ‘Ymeîs heōrákate hóti ek toû ouranoû lelálēka pròs hymâs:

23
οὐ ποιήσετε ἑαυτοῖς θεοὺς ἀργυροῦς καὶ θεοὺς χρυσοῦς οὐ ποιήσετε ὑμῖν αὐτοῖς.

ou poiḗsete heautoîs theoùs argyroûs kaì theoùs chrysoûs ou poiḗsete hymîn autoîs.

24
θυσιαστήριον ἐκ γῆς ποιήσετέ μοι καὶ θύσετε ἐπ’ αὐτοῦ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ σωτήρια ὑμῶν, τὰ πρόβατα καὶ τοὺς μόσχους ὑμῶν ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐὰν ἐπονομάσω τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ, καὶ ἥξω πρὸς σὲ καὶ εὐλογήσω σε.

thysiastḗrion ek gē̂s poiḗseté moi kaì thýsete ep’ autoû tà holokautṓmata kaì tà sōtḗria hymō̂n, tà próbata kaì toùs móschous hymō̂n en pantì tópōi, hoû eàn eponomásō tò ónomá mou ekeî, kaì hḗxō pròs sè kaì eulogḗsō se.

25
ἐὰν δὲ θυσιαστήριον ἐκ λίθων ποιῇς μοι, οὐκ οἰκοδομήσεις αὐτοὺς τμητούς· τὸ γὰρ ἐγχειρίδιόν σου ἐπιβέβληκας ἐπ’ αὐτούς, καὶ μεμίανται.

eàn dè thysiastḗrion ek líthōn poiē̂is moi, ouk oikodomḗseis autoùs tmētoús: tò gàr encheirídión sou epibéblēkas ep’ autoús, kaì memíantai.

26
οὐκ ἀναβήσῃ ἐν ἀναβαθμίσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου, ὅπως ἂν μὴ ἀποκαλύψῃς τὴν ἀσχημοσύνην σου ἐπ’ αὐτοῦ.

ouk anabḗsēi en anabathmísin epì tò thysiastḗrión mou, hópōs àn mḕ apokalýpsēis tḕn aschēmosýnēn sou ep’ autoû.