Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Μωυσῆς ἦν ποιμαίνων τὰ πρόβατα Ιοθορ τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ τοῦ ἱερέως Μαδιαμ καὶ ἤγαγεν τὰ πρόβατα ὑπὸ τὴν ἔρημον καὶ ἦλθεν εἰς τὸ ὄρος Χωρηβ.

Kaì Mōysē̂s ē̂n poimaínōn tà próbata Iothor toû gambroû autoû toû hieréōs Madiam kaì ḗgagen tà próbata hypò tḕn érēmon kaì ē̂lthen eis tò óros Chōrēb.

2
ὤϕθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἐν ϕλογὶ πυρὸς ἐκ τοῦ βάτου, καὶ ὁρᾷ ὅτι ὁ βάτος καίεται πυρί, ὁ δὲ βάτος οὐ κατεκαίετο.

ṓphthē dè autō̂i ángelos kyríou en phlogì pyròs ek toû bátou, kaì horā̂i hóti ho bátos kaíetai pyrí, ho dè bátos ou katekaíeto.

3
εἶπεν δὲ Μωυσῆς Παρελθὼν ὄψομαι τὸ ὅραμα τὸ μέγα τοῦτο, τί ὅτι οὐ κατακαίεται ὁ βάτος.

eîpen dè Mōysē̂s Parelthṑn ópsomai tò hórama tò méga toûto, tí hóti ou katakaíetai ho bátos.

4
ὡς δὲ εἶδεν κύριος ὅτι προσάγει ἰδεῖν, ἐκάλεσεν αὐτὸν κύριος ἐκ τοῦ βάτου λέγων Μωυσῆ, Μωυσῆ. ὁ δὲ εἶπεν Τί ἐστιν;

hōs dè eîden kýrios hóti proságei ideîn, ekálesen autòn kýrios ek toû bátou légōn Mōysē̂, Mōysē̂. ho dè eîpen Tí estin?

5
καὶ εἶπεν Μὴ ἐγγίσῃς ὧδε· λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου· ὁ γὰρ τόπος, ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας, γῆ ἁγία ἐστίν.

kaì eîpen Mḕ engísēis hō̂de: lŷsai tò hypódēma ek tō̂n podō̂n sou: ho gàr tópos, en hō̂i sỳ héstēkas, gē̂ hagía estín.

6
καὶ εἶπεν αὐτῷ ’Εγώ εἰμι ὁ θεὸς τοῦ πατρός σου, θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ. ἀπέστρεψεν δὲ Μωυσῆς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ· εὐλαβεῖτο γὰρ κατεμβλέψαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

kaì eîpen autō̂i ’Egṓ eimi ho theòs toû patrós sou, theòs Abraam kaì theòs Isaak kaì theòs Iakōb. apéstrepsen dè Mōysē̂s tò prósōpon autoû: eulabeîto gàr katemblépsai enṓpion toû theoû.

7
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ’Ιδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τῆς κραυγῆς αὐτῶν ἀκήκοα ἀπὸ τῶν ἐργοδιωκτῶν· οἶδα γὰρ τὴν ὀδύνην αὐτῶν·

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n ’Idṑn eîdon tḕn kákōsin toû laoû mou toû en Aigýptōi kaì tē̂s kraugē̂s autō̂n akḗkoa apò tō̂n ergodiōktō̂n: oîda gàr tḕn odýnēn autō̂n:

8
καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτοὺς ἐκ χειρὸς Αἰγυπτίων καὶ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης καὶ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν, εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, εἰς τὸν τόπον τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Ευαίων καὶ Ιεβουσαίων.

kaì katébēn exelésthai autoùs ek cheiròs Aigyptíōn kaì exagageîn autoùs ek tē̂s gē̂s ekeínēs kaì eisagageîn autoùs eis gē̂n agathḕn kaì pollḗn, eis gē̂n rhéousan gála kaì méli, eis tòn tópon tō̂n Chananaíōn kaì Chettaíōn kaì Amorraíōn kaì Pherezaíōn kaì Gergesaíōn kaì Euaíōn kaì Iebousaíōn.

9
καὶ νῦν ἰδοὺ κραυγὴ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἥκει πρός με, κἀγὼ ἑώρακα τὸν θλιμμόν, ὃν οἱ Αἰγύπτιοι θλίβουσιν αὐτούς.

kaì nŷn idoù kraugḕ tō̂n hyiō̂n Israēl hḗkei prós me, kagṑ heṓraka tòn thlimmón, hòn hoi Aigýptioi thlíbousin autoús.

10
καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω σε πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ἐξάξεις τὸν λαόν μου τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

kaì nŷn deûro aposteílō se pròs Pharaō basiléa Aigýptou, kaì exáxeis tòn laón mou toùs hyioùs Israēl ek gē̂s Aigýptou.

11
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς τὸν θεόν Τίς εἰμι, ὅτι πορεύσομαι πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ὅτι ἐξάξω τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου;

kaì eîpen Mōysē̂s pròs tòn theón Tís eimi, hóti poreúsomai pròs Pharaō basiléa Aigýptou, kaì hóti exáxō toùs hyioùs Israēl ek gē̂s Aigýptou?

12
εἶπεν δὲ ὁ θεὸς Μωυσεῖ λέγων ὅτι ῎Εσομαι μετὰ σοῦ, καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἐγώ σε ἐξαποστέλλω· ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τὸν λαόν μου ἐξ Αἰγύπτου καὶ λατρεύσετε τῷ θεῷ ἐν τῷ ὄρει τούτῳ.

eîpen dè ho theòs Mōyseî légōn hóti ῎Esomai metà soû, kaì toûtó soi tò sēmeîon hóti egṓ se exapostéllō: en tō̂i exagageîn se tòn laón mou ex Aigýptou kaì latreúsete tō̂i theō̂i en tō̂i órei toútōi.

13
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς τὸν θεόν ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐλεύσομαι πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς ‘Ο θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς, ἐρωτήσουσίν με Τί ὄνομα αὐτῷ; τί ἐρῶ πρὸς αὐτούς;

kaì eîpen Mōysē̂s pròs tòn theón ’Idoù egṑ eleúsomai pròs toùs hyioùs Israēl kaì erō̂ pròs autoús ‘O theòs tō̂n patérōn hymō̂n apéstalkén me pròs hymâs, erōtḗsousín me Tí ónoma autō̂i? tí erō̂ pròs autoús?

14
καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν ’Εγώ εἰμι ὁ ὤν· καὶ εἶπεν Οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ‘Ο ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς.

kaì eîpen ho theòs pròs Mōysē̂n ’Egṓ eimi ho ṓn: kaì eîpen Hoútōs ereîs toîs hyioîs Israēl ‘O ṑn apéstalkén me pròs hymâs.

15
καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πάλιν πρὸς Μωυσῆν Οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν, θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ, ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς· τοῦτό μού ἐστιν ὄνομα αἰώνιον καὶ μνημόσυνον γενεῶν γενεαῖς.

kaì eîpen ho theòs pálin pròs Mōysē̂n Hoútōs ereîs toîs hyioîs Israēl Kýrios ho theòs tō̂n patérōn hymō̂n, theòs Abraam kaì theòs Isaak kaì theòs Iakōb, apéstalkén me pròs hymâs: toûtó moú estin ónoma aiṓnion kaì mnēmósynon geneō̂n geneaîs.

16
ἐλθὼν οὖν συνάγαγε τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ὦπταί μοι, θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ, λέγων ’Επισκοπῇ ἐπέσκεμμαι ὑμᾶς καὶ ὅσα συμβέβηκεν ὑμῖν ἐν Αἰγύπτῳ,

elthṑn oûn synágage tḕn gerousían tō̂n hyiō̂n Israēl kaì ereîs pròs autoús Kýrios ho theòs tō̂n patérōn hymō̂n ō̂ptaí moi, theòs Abraam kaì theòs Isaak kaì theòs Iakōb, légōn ’Episkopē̂i epéskemmai hymâs kaì hósa symbébēken hymîn en Aigýptōi,

17
καὶ εἶπον ’Αναβιβάσω ὑμᾶς ἐκ τῆς κακώσεως τῶν Αἰγυπτίων εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Ευαίων καὶ Ιεβουσαίων, εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.

kaì eîpon ’Anabibásō hymâs ek tē̂s kakṓseōs tō̂n Aigyptíōn eis tḕn gē̂n tō̂n Chananaíōn kaì Chettaíōn kaì Amorraíōn kaì Pherezaíōn kaì Gergesaíōn kaì Euaíōn kaì Iebousaíōn, eis gē̂n rhéousan gála kaì méli.

18
καὶ εἰσακούσονταί σου τῆς ϕωνῆς· καὶ εἰσελεύσῃ σὺ καὶ ἡ γερουσία Ισραηλ πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν ‘Ο θεὸς τῶν Εβραίων προσκέκληται ἡμᾶς· πορευσώμεθα οὖν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον, ἵνα θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν.

kaì eisakoúsontaí sou tē̂s phōnē̂s: kaì eiseleúsēi sỳ kaì hē gerousía Israēl pròs Pharaō basiléa Aigýptou kaì ereîs pròs autón ‘O theòs tō̂n Ebraíōn proskéklētai hēmâs: poreusṓmetha oûn hodòn triō̂n hēmerō̂n eis tḕn érēmon, hína thýsōmen tō̂i theō̂i hēmō̂n.

19
ἐγὼ δὲ οἶδα ὅτι οὐ προήσεται ὑμᾶς Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου πορευθῆναι, ἐὰν μὴ μετὰ χειρὸς κραταιᾶς.

egṑ dè oîda hóti ou proḗsetai hymâs Pharaō basileùs Aigýptou poreuthē̂nai, eàn mḕ metà cheiròs krataiâs.

20
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα πατάξω τοὺς Αἰγυπτίους ἐν πᾶσι τοῖς θαυμασίοις μου, οἷς ποιήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ ὑμᾶς.

kaì ekteínas tḕn cheîra patáxō toùs Aigyptíous en pâsi toîs thaumasíois mou, hoîs poiḗsō en autoîs, kaì metà taûta exaposteleî hymâs.

21
καὶ δώσω χάριν τῷ λαῷ τούτῳ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων· ὅταν δὲ ἀποτρέχητε, οὐκ ἀπελεύσεσθε κενοί·

kaì dṓsō chárin tō̂i laō̂i toútōi enantíon tō̂n Aigyptíōn: hótan dè apotréchēte, ouk apeleúsesthe kenoí:

22
αἰτήσει γυνὴ παρὰ γείτονος καὶ συσκήνου αὐτῆς σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν, καὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ὑμῶν καὶ ἐπὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν καὶ σκυλεύσετε τοὺς Αἰγυπτίους.

aitḗsei gynḕ parà geítonos kaì syskḗnou autē̂s skeúē argyrâ kaì chrysâ kaì himatismón, kaì epithḗsete epì toùs hyioùs hymō̂n kaì epì tàs thygatéras hymō̂n kaì skyleúsete toùs Aigyptíous.