Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 31

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

2
’Ιδοὺ ἀνακέκλημαι ἐξ ὀνόματος τὸν Βεσελεηλ τὸν τοῦ Ουριου τὸν Ωρ τῆς ϕυλῆς Ιουδα

’Idoù anakéklēmai ex onómatos tòn Beseleēl tòn toû Ouriou tòn Ōr tē̂s phylē̂s Iouda

3
καὶ ἐνέπλησα αὐτὸν πνεῦμα θεῖον σοϕίας καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης ἐν παντὶ ἔργῳ

kaì enéplēsa autòn pneûma theîon sophías kaì synéseōs kaì epistḗmēs en pantì érgōi

4
διανοεῖσθαι καὶ ἀρχιτεκτονῆσαι ἐργάζεσθαι τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸν χαλκὸν καὶ τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορϕύραν καὶ τὸ κόκκινον τὸ νηστὸν καὶ τὴν βύσσον τὴν κεκλωσμένην

dianoeîsthai kaì architektonē̂sai ergázesthai tò chrysíon kaì tò argýrion kaì tòn chalkòn kaì tḕn hyákinthon kaì tḕn porphýran kaì tò kókkinon tò nēstòn kaì tḕn býsson tḕn keklōsménēn

5
καὶ τὰ λιθουργικὰ καὶ εἰς τὰ ἔργα τὰ τεκτονικὰ τῶν ξύλων ἐργάζεσθαι κατὰ πάντα τὰ ἔργα.

kaì tà lithourgikà kaì eis tà érga tà tektonikà tō̂n xýlōn ergázesthai katà pánta tà érga.

6
καὶ ἐγὼ ἔδωκα αὐτὸν καὶ τὸν Ελιαβ τὸν τοῦ Αχισαμαχ ἐκ ϕυλῆς Δαν καὶ παντὶ συνετῷ καρδίᾳ δέδωκα σύνεσιν, καὶ ποιήσουσιν πάντα, ὅσα σοι συνέταξα,

kaì egṑ édōka autòn kaì tòn Eliab tòn toû Achisamach ek phylē̂s Dan kaì pantì synetō̂i kardíāi dédōka sýnesin, kaì poiḗsousin pánta, hósa soi synétaxa,

7
τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης καὶ τὸ ἱλαστήριον τὸ ἐπ’ αὐτῆς καὶ τὴν διασκευὴν τῆς σκηνῆς

tḕn skēnḕn toû martyríou kaì tḕn kibōtòn tē̂s diathḗkēs kaì tò hilastḗrion tò ep’ autē̂s kaì tḕn diaskeuḕn tē̂s skēnē̂s

8
καὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὴν λυχνίαν τὴν καθαρὰν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς

kaì tà thysiastḗria kaì tḕn trápezan kaì pánta tà skeúē autē̂s kaì tḕn lychnían tḕn katharàn kaì pánta tà skeúē autē̂s

9
καὶ τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ

kaì tòn loutē̂ra kaì tḕn básin autoû

10
καὶ τὰς στολὰς τὰς λειτουργικὰς Ααρων καὶ τὰς στολὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἱερατεύειν μοι

kaì tàs stolàs tàs leitourgikàs Aarōn kaì tàs stolàs tō̂n hyiō̂n autoû hierateúein moi

11
καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως τοῦ ἁγίου· κατὰ πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐνετειλάμην σοι, ποιήσουσιν.

kaì tò élaion tē̂s chríseōs kaì tò thymíama tē̂s synthéseōs toû hagíou: katà pánta, hósa egṑ eneteilámēn soi, poiḗsousin.

12
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

13
Καὶ σὺ σύνταξον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων ‘Ορᾶτε καὶ τὰ σάββατά μου ϕυλάξεσθε· σημεῖόν ἐστιν παρ’ ἐμοὶ καὶ ἐν ὑμῖν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἵνα γνῶτε ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ ἁγιάζων ὑμᾶς.

Kaì sỳ sýntaxon toîs hyioîs Israēl légōn ‘Orâte kaì tà sábbatá mou phyláxesthe: sēmeîón estin par’ emoì kaì en hymîn eis tàs geneàs hymō̂n, hína gnō̂te hóti egṑ kýrios ho hagiázōn hymâs.

14
καὶ ϕυλάξεσθε τὰ σάββατα, ὅτι ἅγιον τοῦτό ἐστιν κυρίου ὑμῖν· ὁ βεβηλῶν αὐτὸ θανάτῳ θανατωθήσεται· πᾶς, ὃς ποιήσει ἐν αὐτῷ ἔργον, ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.

kaì phyláxesthe tà sábbata, hóti hágion toûtó estin kyríou hymîn: ho bebēlō̂n autò thanátōi thanatōthḗsetai: pâs, hòs poiḗsei en autō̂i érgon, exolethreuthḗsetai hē psychḕ ekeínē ek mésou toû laoû autoû.

15
ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα, ἀνάπαυσις ἁγία τῷ κυρίῳ· πᾶς, ὃς ποιήσει ἔργον τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, θανάτῳ θανατωθήσεται.

hèx hēméras poiḗseis érga, tē̂i dè hēmérāi tē̂i hebdómēi sábbata, anápausis hagía tō̂i kyríōi: pâs, hòs poiḗsei érgon tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi, thanátōi thanatōthḗsetai.

16
καὶ ϕυλάξουσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὰ σάββατα ποιεῖν αὐτὰ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· διαθήκη αἰώνιος.

kaì phyláxousin hoi hyioì Israēl tà sábbata poieîn autà eis tàs geneàs autō̂n: diathḗkē aiṓnios.

17
ἐν ἐμοὶ καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ σημεῖόν ἐστιν αἰώνιον, ὅτι ἐν ἓξ ἡμέραις ἐποίησεν κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐπαύσατο καὶ κατέπαυσεν.

en emoì kaì toîs hyioîs Israēl sēmeîón estin aiṓnion, hóti en hèx hēmérais epoíēsen kýrios tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n kaì tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi epaúsato kaì katépausen.

18
Καὶ ἔδωκεν Μωυσεῖ, ἡνίκα κατέπαυσεν λαλῶν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινα, τὰς δύο πλάκας τοῦ μαρτυρίου, πλάκας λιθίνας γεγραμμένας τῷ δακτύλῳ τοῦ θεοῦ.

Kaì édōken Mōyseî, hēníka katépausen lalō̂n autō̂i en tō̂i órei tō̂i Sina, tàs dýo plákas toû martyríou, plákas lithínas gegramménas tō̂i daktýlōi toû theoû.