Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 32

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἰδὼν ὁ λαὸς ὅτι κεχρόνικεν Μωυσῆς καταβῆναι ἐκ τοῦ ὄρους, συνέστη ὁ λαὸς ἐπὶ Ααρων καὶ λέγουσιν αὐτῷ ’Ανάστηθι καὶ ποίησον ἡμῖν θεούς, οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν, τί γέγονεν αὐτῷ.

Kaì idṑn ho laòs hóti kechróniken Mōysē̂s katabē̂nai ek toû órous, synéstē ho laòs epì Aarōn kaì légousin autō̂i ’Anástēthi kaì poíēson hēmîn theoús, hoì proporeúsontai hēmō̂n: ho gàr Mōysē̂s hoûtos ho ánthrōpos, hòs exḗgagen hēmâs ex Aigýptou, ouk oídamen, tí gégonen autō̂i.

2
καὶ λέγει αὐτοῖς Ααρων Περιέλεσθε τὰ ἐνώτια τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν τῶν γυναικῶν ὑμῶν καὶ θυγατέρων καὶ ἐνέγκατε πρός με.

kaì légei autoîs Aarōn Periélesthe tà enṓtia tà chrysâ tà en toîs ōsìn tō̂n gynaikō̂n hymō̂n kaì thygatérōn kaì enénkate prós me.

3
καὶ περιείλαντο πᾶς ὁ λαὸς τὰ ἐνώτια τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν καὶ ἤνεγκαν πρὸς Ααρων.

kaì perieílanto pâs ho laòs tà enṓtia tà chrysâ tà en toîs ōsìn autō̂n kaì ḗnenkan pròs Aarōn.

4
καὶ ἐδέξατο ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἔπλασεν αὐτὰ ἐν τῇ γραϕίδι καὶ ἐποίησεν αὐτὰ μόσχον χωνευτὸν καὶ εἶπεν Οὗτοι οἱ θεοί σου, Ισραηλ, οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

kaì edéxato ek tō̂n cheirō̂n autō̂n kaì éplasen autà en tē̂i graphídi kaì epoíēsen autà móschon chōneutòn kaì eîpen Hoûtoi hoi theoí sou, Israēl, hoítines anebíbasán se ek gē̂s Aigýptou.

5
καὶ ἰδὼν Ααρων ᾠκοδόμησεν θυσιαστήριον κατέναντι αὐτοῦ, καὶ ἐκήρυξεν Ααρων λέγων ‘Εορτὴ τοῦ κυρίου αὔριον.

kaì idṑn Aarōn ōikodómēsen thysiastḗrion katénanti autoû, kaì ekḗryxen Aarōn légōn ‘Eortḕ toû kyríou aúrion.

6
καὶ ὀρθρίσας τῇ ἐπαύριον ἀνεβίβασεν ὁλοκαυτώματα καὶ προσήνεγκεν θυσίαν σωτηρίου, καὶ ἐκάθισεν ὁ λαὸς ϕαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἀνέστησαν παίζειν.

kaì orthrísas tē̂i epaúrion anebíbasen holokautṓmata kaì prosḗnenken thysían sōtēríou, kaì ekáthisen ho laòs phageîn kaì pieîn kaì anéstēsan paízein.

7
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Βάδιζε τὸ τάχος ἐντεῦθεν κατάβηθι· ἠνόμησεν γὰρ ὁ λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου·

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn Bádize tò táchos enteûthen katábēthi: ēnómēsen gàr ho laós sou, hoùs exḗgages ek gē̂s Aigýptou:

8
παρέβησαν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλω αὐτοῖς· ἐποίησαν ἑαυτοῖς μόσχον καὶ προσκεκυνήκασιν αὐτῷ καὶ τεθύκασιν αὐτῷ καὶ εἶπαν Οὗτοι οἱ θεοί σου, Ισραηλ, οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

parébēsan tachỳ ek tē̂s hodoû, hē̂s eneteílō autoîs: epoíēsan heautoîs móschon kaì proskekynḗkasin autō̂i kaì tethýkasin autō̂i kaì eîpan Hoûtoi hoi theoí sou, Israēl, hoítines anebíbasán se ek gē̂s Aigýptou.

10
καὶ νῦν ἔασόν με καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ εἰς αὐτοὺς ἐκτρίψω αὐτοὺς καὶ ποιήσω σὲ εἰς ἔθνος μέγα.

kaì nŷn éasón me kaì thymōtheìs orgē̂i eis autoùs ektrípsō autoùs kaì poiḗsō sè eis éthnos méga.

11
καὶ ἐδεήθη Μωυσῆς ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ καὶ εἶπεν ῞Ινα τί, κύριε, θυμοῖ ὀργῇ εἰς τὸν λαόν σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγάλῃ καὶ ἐν τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ;

kaì edeḗthē Mōysē̂s énanti kyríou toû theoû kaì eîpen ῞Ina tí, kýrie, thymoî orgē̂i eis tòn laón sou, hoùs exḗgages ek gē̂s Aigýptou en ischýi megálēi kaì en tō̂i brachíoní sou tō̂i hypsēlō̂i?

12
μήποτε εἴπωσιν οἱ Αἰγύπτιοι λέγοντες Μετὰ πονηρίας ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀποκτεῖναι ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς. παῦσαι τῆς ὀργῆς τοῦ θυμοῦ σου καὶ ἵλεως γενοῦ ἐπὶ τῇ κακίᾳ τοῦ λαοῦ σου

mḗpote eípōsin hoi Aigýptioi légontes Metà ponērías exḗgagen autoùs apokteînai en toîs óresin kaì exanalō̂sai autoùs apò tē̂s gē̂s. paûsai tē̂s orgē̂s toû thymoû sou kaì híleōs genoû epì tē̂i kakíāi toû laoû sou

13
μνησθεὶς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν σῶν οἰκετῶν, οἷς ὤμοσας κατὰ σεαυτοῦ καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων Πολυπληθυνῶ τὸ σπέρμα ὑμῶν ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει, καὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην, ἣν εἶπας δοῦναι τῷ σπέρματι αὐτῶν, καὶ καθέξουσιν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα.

mnēstheìs Abraam kaì Isaak kaì Iakōb tō̂n sō̂n oiketō̂n, hoîs ṓmosas katà seautoû kaì elálēsas pròs autoùs légōn Polyplēthynō̂ tò spérma hymō̂n hōseì tà ástra toû ouranoû tō̂i plḗthei, kaì pâsan tḕn gē̂n taútēn, hḕn eîpas doûnai tō̂i spérmati autō̂n, kaì kathéxousin autḕn eis tòn aiō̂na.

14
καὶ ἱλάσθη κύριος περὶ τῆς κακίας, ἧς εἶπεν ποιῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ.

kaì hilásthē kýrios perì tē̂s kakías, hē̂s eîpen poiē̂sai tòn laòn autoû.

15
Καὶ ἀποστρέψας Μωυσῆς κατέβη ἀπὸ τοῦ ὄρους, καὶ αἱ δύο πλάκες τοῦ μαρτυρίου ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πλάκες λίθιναι καταγεγραμμέναι ἐξ ἀμϕοτέρων τῶν μερῶν αὐτῶν, ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἦσαν γεγραμμέναι·

Kaì apostrépsas Mōysē̂s katébē apò toû órous, kaì hai dýo plákes toû martyríou en taîs chersìn autoû, plákes líthinai katagegramménai ex amphotérōn tō̂n merō̂n autō̂n, énthen kaì énthen ē̂san gegramménai:

16
καὶ αἱ πλάκες ἔργον θεοῦ ἦσαν, καὶ ἡ γραϕὴ γραϕὴ θεοῦ ἐστιν κεκολαμμένη ἐν ταῖς πλαξίν.

kaì hai plákes érgon theoû ē̂san, kaì hē graphḕ graphḕ theoû estin kekolamménē en taîs plaxín.

17
καὶ ἀκούσας ’Ιησοῦς τὴν ϕωνὴν τοῦ λαοῦ κραζόντων λέγει πρὸς Μωυσῆν Φωνὴ πολέμου ἐν τῇ παρεμβολῇ.

kaì akoúsas ’Iēsoûs tḕn phōnḕn toû laoû krazóntōn légei pròs Mōysē̂n Phōnḕ polémou en tē̂i parembolē̂i.

18
καὶ λέγει Οὐκ ἔστιν ϕωνὴ ἐξαρχόντων κατ’ ἰσχὺν οὐδὲ ϕωνὴ ἐξαρχόντων τροπῆς, ἀλλὰ ϕωνὴν ἐξαρχόντων οἴνου ἐγὼ ἀκούω.

kaì légei Ouk éstin phōnḕ exarchóntōn kat’ ischỳn oudè phōnḕ exarchóntōn tropē̂s, allà phōnḕn exarchóntōn oínou egṑ akoúō.

19
καὶ ἡνίκα ἤγγιζεν τῇ παρεμβολῇ, ὁρᾷ τὸν μόσχον καὶ τοὺς χορούς, καὶ ὀργισθεὶς θυμῷ Μωυσῆς ἔρριψεν ἀπὸ τῶν χειρῶν αὐτοῦ τὰς δύο πλάκας καὶ συνέτριψεν αὐτὰς ὑπὸ τὸ ὄρος.

kaì hēníka ḗngizen tē̂i parembolē̂i, horā̂i tòn móschon kaì toùs choroús, kaì orgistheìs thymō̂i Mōysē̂s érripsen apò tō̂n cheirō̂n autoû tàs dýo plákas kaì synétripsen autàs hypò tò óros.

20
καὶ λαβὼν τὸν μόσχον, ὃν ἐποίησαν, κατέκαυσεν αὐτὸν ἐν πυρὶ καὶ κατήλεσεν αὐτὸν λεπτὸν καὶ ἔσπειρεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ὕδωρ καὶ ἐπότισεν αὐτὸ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.

kaì labṑn tòn móschon, hòn epoíēsan, katékausen autòn en pyrì kaì katḗlesen autòn leptòn kaì éspeiren autòn epì tò hýdōr kaì epótisen autò toùs hyioùs Israēl.

21
καὶ εἶπεν Μωυσῆς τῷ Ααρων Τί ἐποίησέν σοι ὁ λαὸς οὗτος, ὅτι ἐπήγαγες ἐπ’ αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην;

kaì eîpen Mōysē̂s tō̂i Aarōn Tí epoíēsén soi ho laòs hoûtos, hóti epḗgages ep’ autoùs hamartían megálēn?

22
καὶ εἶπεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν Μὴ ὀργίζου, κύριε· σὺ γὰρ οἶδας τὸ ὅρμημα τοῦ λαοῦ τούτου.

kaì eîpen Aarōn pròs Mōysē̂n Mḕ orgízou, kýrie: sỳ gàr oîdas tò hórmēma toû laoû toútou.

23
λέγουσιν γάρ μοι Ποίησον ἡμῖν θεούς, οἳ προπορεύσονται ἡμῶν· ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν, τί γέγονεν αὐτῷ.

légousin gár moi Poíēson hēmîn theoús, hoì proporeúsontai hēmō̂n: ho gàr Mōysē̂s hoûtos ho ánthrōpos, hòs exḗgagen hēmâs ex Aigýptou, ouk oídamen, tí gégonen autō̂i.

24
καὶ εἶπα αὐτοῖς Εἴ τινι ὑπάρχει χρυσία, περιέλεσθε. καὶ ἔδωκάν μοι· καὶ ἔρριψα εἰς τὸ πῦρ, καὶ ἐξῆλθεν ὁ μόσχος οὗτος.

kaì eîpa autoîs Eí tini hypárchei chrysía, periélesthe. kaì édōkán moi: kaì érripsa eis tò pŷr, kaì exē̂lthen ho móschos hoûtos.

25
καὶ ἰδὼν Μωυσῆς τὸν λαὸν ὅτι διεσκέδασται – διεσκέδασεν γὰρ αὐτοὺς Ααρων, ἐπίχαρμα τοῖς ὑπεναντίοις αὐτῶν – ,

kaì idṑn Mōysē̂s tòn laòn hóti dieskédastai – dieskédasen gàr autoùs Aarōn, epícharma toîs hypenantíois autō̂n – ,

26
ἔστη δὲ Μωυσῆς ἐπὶ τῆς πύλης τῆς παρεμβολῆς καὶ εἶπεν Τίς πρὸς κύριον; ἴτω πρός με. συνῆλθον οὖν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ υἱοὶ Λευι.

éstē dè Mōysē̂s epì tē̂s pýlēs tē̂s parembolē̂s kaì eîpen Tís pròs kýrion? ítō prós me. synē̂lthon oûn pròs autòn pántes hoi hyioì Leui.

27
καὶ λέγει αὐτοῖς Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ θέσθε ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ ῥομϕαίαν ἐπὶ τὸν μηρὸν καὶ διέλθατε καὶ ἀνακάμψατε ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην διὰ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἔγγιστα αὐτοῦ.

kaì légei autoîs Táde légei kýrios ho theòs Israēl thésthe hékastos tḕn heautoû rhomphaían epì tòn mēròn kaì diélthate kaì anakámpsate apò pýlēs epì pýlēn dià tē̂s parembolē̂s kaì apokteínate hékastos tòn adelphòn autoû kaì hékastos tòn plēsíon autoû kaì hékastos tòn éngista autoû.

28
καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Λευι καθὰ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωυσῆς, καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰς τρισχιλίους ἄνδρας.

kaì epoíēsan hoi hyioì Leui kathà elálēsen autoîs Mōysē̂s, kaì épesan ek toû laoû en ekeínēi tē̂i hēmérāi eis trischilíous ándras.

29
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς ’Επληρώσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν σήμερον κυρίῳ, ἕκαστος ἐν τῷ υἱῷ ἢ τῷ ἀδελϕῷ, δοθῆναι ἐϕ’ ὑμᾶς εὐλογίαν.

kaì eîpen autoîs Mōysē̂s ’Eplērṓsate tàs cheîras hymō̂n sḗmeron kyríōi, hékastos en tō̂i hyiō̂i ḕ tō̂i adelphō̂i, dothē̂nai eph’ hymâs eulogían.

30
Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν αὔριον εἶπεν Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν ‘Υμεῖς ἡμαρτήκατε ἁμαρτίαν μεγάλην· καὶ νῦν ἀναβήσομαι πρὸς τὸν θεόν, ἵνα ἐξιλάσωμαι περὶ τῆς ἁμαρτίας ὑμῶν.

Kaì egéneto metà tḕn aúrion eîpen Mōysē̂s pròs tòn laón ‘Ymeîs hēmartḗkate hamartían megálēn: kaì nŷn anabḗsomai pròs tòn theón, hína exilásōmai perì tē̂s hamartías hymō̂n.

31
ὑπέστρεψεν δὲ Μωυσῆς πρὸς κύριον καὶ εἶπεν Δέομαι, κύριε· ἡμάρτηκεν ὁ λαὸς οὗτος ἁμαρτίαν μεγάλην καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς θεοὺς χρυσοῦς.

hypéstrepsen dè Mōysē̂s pròs kýrion kaì eîpen Déomai, kýrie: hēmártēken ho laòs hoûtos hamartían megálēn kaì epoíēsan heautoîs theoùs chrysoûs.

32
καὶ νῦν εἰ μὲν ἀϕεῖς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν, ἄϕες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψόν με ἐκ τῆς βίβλου σου, ἧς ἔγραψας.

kaì nŷn ei mèn apheîs autoîs tḕn hamartían, áphes: ei dè mḗ, exáleipsón me ek tē̂s bíblou sou, hē̂s égrapsas.

33
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Εἴ τις ἡμάρτηκεν ἐνώπιόν μου, ἐξαλείψω αὐτὸν ἐκ τῆς βίβλου μου.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n Eí tis hēmártēken enṓpión mou, exaleípsō autòn ek tē̂s bíblou mou.

34
νυνὶ δὲ βάδιζε κατάβηθι καὶ ὁδήγησον τὸν λαὸν τοῦτον εἰς τὸν τόπον, ὃν εἶπά σοι· ἰδοὺ ὁ ἄγγελός μου προπορεύεται πρὸ προσώπου σου· ᾗ δ’ ἂν ἡμέρᾳ ἐπισκέπτωμαι, ἐπάξω ἐπ’ αὐτοὺς τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν.

nynì dè bádize katábēthi kaì hodḗgēson tòn laòn toûton eis tòn tópon, hòn eîpá soi: idoù ho ángelós mou proporeúetai prò prosṓpou sou: hē̂i d’ àn hēmérāi episképtōmai, epáxō ep’ autoùs tḕn hamartían autō̂n.

35
καὶ ἐπάταξεν κύριος τὸν λαὸν περὶ τῆς ποιήσεως τοῦ μόσχου, οὗ ἐποίησεν Ααρων.

kaì epátaxen kýrios tòn laòn perì tē̂s poiḗseōs toû móschou, hoû epoíēsen Aarōn.