Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 34

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας καθὼς καὶ αἱ πρῶται καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος, καὶ γράψω ἐπὶ τῶν πλακῶν τὰ ῥήματα, ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις, αἷς συνέτριψας.

Kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n Láxeuson seautō̂i dýo plákas lithínas kathṑs kaì hai prō̂tai kaì anábēthi prós me eis tò óros, kaì grápsō epì tō̂n plakō̂n tà rhḗmata, hà ē̂n en taîs plaxìn taîs prṓtais, haîs synétripsas.

2
καὶ γίνου ἕτοιμος εἰς τὸ πρωὶ καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινα καὶ στήσῃ μοι ἐκεῖ ἐπ’ ἄκρου τοῦ ὄρους.

kaì gínou hétoimos eis tò prōì kaì anabḗsēi epì tò óros tò Sina kaì stḗsēi moi ekeî ep’ ákrou toû órous.

3
καὶ μηδεὶς ἀναβήτω μετὰ σοῦ μηδὲ ὀϕθήτω ἐν παντὶ τῷ ὄρει· καὶ τὰ πρόβατα καὶ αἱ βόες μὴ νεμέσθωσαν πλησίον τοῦ ὄρους ἐκείνου.

kaì mēdeìs anabḗtō metà soû mēdè ophthḗtō en pantì tō̂i órei: kaì tà próbata kaì hai bóes mḕ nemésthōsan plēsíon toû órous ekeínou.

4
καὶ ἐλάξευσεν δύο πλάκας λιθίνας καθάπερ καὶ αἱ πρῶται· καὶ ὀρθρίσας Μωυσῆς ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος τὸ Σινα, καθότι συνέταξεν αὐτῷ κύριος· καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας.

kaì eláxeusen dýo plákas lithínas katháper kaì hai prō̂tai: kaì orthrísas Mōysē̂s anébē eis tò óros tò Sina, kathóti synétaxen autō̂i kýrios: kaì élaben Mōysē̂s tàs dýo plákas tàs lithínas.

5
καὶ κατέβη κύριος ἐν νεϕέλῃ καὶ παρέστη αὐτῷ ἐκεῖ· καὶ ἐκάλεσεν τῷ ὀνόματι κυρίου.

kaì katébē kýrios en nephélēi kaì paréstē autō̂i ekeî: kaì ekálesen tō̂i onómati kyríou.

6
καὶ παρῆλθεν κύριος πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσεν Κύριος ὁ θεὸς οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινὸς

kaì parē̂lthen kýrios prò prosṓpou autoû kaì ekálesen Kýrios ho theòs oiktírmōn kaì eleḗmōn, makróthymos kaì polyéleos kaì alēthinòs

7
καὶ δικαιοσύνην διατηρῶν καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας, ἀϕαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας, καὶ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον ἐπάγων ἀνομίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἐπὶ τέκνα τέκνων ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεάν.

kaì dikaiosýnēn diatērō̂n kaì poiō̂n éleos eis chiliádas, aphairō̂n anomías kaì adikías kaì hamartías, kaì ou katharieî tòn énochon epágōn anomías patérōn epì tékna kaì epì tékna téknōn epì trítēn kaì tetártēn geneán.

8
καὶ σπεύσας Μωυσῆς κύψας ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησεν

kaì speúsas Mōysē̂s kýpsas epì tḕn gē̂n prosekýnēsen

9
καὶ εἶπεν Εἰ εὕρηκα χάριν ἐνώπιόν σου, συμπορευθήτω ὁ κύριός μου μεθ’ ἡμῶν· ὁ λαὸς γὰρ σκληροτράχηλός ἐστιν, καὶ ἀϕελεῖς σὺ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ τὰς ἀνομίας ἡμῶν, καὶ ἐσόμεθα σοί.

kaì eîpen Ei heúrēka chárin enṓpión sou, symporeuthḗtō ho kýriós mou meth’ hēmō̂n: ho laòs gàr sklērotráchēlós estin, kaì apheleîs sỳ tàs hamartías hēmō̂n kaì tàs anomías hēmō̂n, kaì esómetha soí.

10
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ’Ιδοὺ ἐγὼ τίθημί σοι διαθήκην· ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ σου ποιήσω ἔνδοξα, ἃ οὐ γέγονεν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐν παντὶ ἔθνει, καὶ ὄψεται πᾶς ὁ λαός, ἐν οἷς εἶ σύ, τὰ ἔργα κυρίου ὅτι θαυμαστά ἐστιν ἃ ἐγὼ ποιήσω σοι.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n ’Idoù egṑ títhēmí soi diathḗkēn: enṓpion pantòs toû laoû sou poiḗsō éndoxa, hà ou gégonen en pásēi tē̂i gē̂i kaì en pantì éthnei, kaì ópsetai pâs ho laós, en hoîs eî sý, tà érga kyríou hóti thaumastá estin hà egṑ poiḗsō soi.

11
πρόσεχε σὺ πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι. ἰδοὺ ἐγὼ ἐκβάλλω πρὸ προσώπου ὑμῶν τὸν Αμορραῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ιεβουσαῖον·

próseche sỳ pánta, hósa egṑ entéllomaí soi. idoù egṑ ekbállō prò prosṓpou hymō̂n tòn Amorraîon kaì Chananaîon kaì Chettaîon kaì Pherezaîon kaì Euaîon kaì Gergesaîon kaì Iebousaîon:

12
πρόσεχε σεαυτῷ, μήποτε θῇς διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ εἰς αὐτήν, μή σοι γένηται πρόσκομμα ἐν ὑμῖν.

próseche seautō̂i, mḗpote thē̂is diathḗkēn toîs enkathēménois epì tē̂s gē̂s, eis hḕn eisporeúēi eis autḗn, mḗ soi génētai próskomma en hymîn.

13
τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τὰς στήλας αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε ἐν πυρί.

toùs bōmoùs autō̂n katheleîte kaì tàs stḗlas autō̂n syntrípsete kaì tà álsē autō̂n ekkópsete kaì tà glyptà tō̂n theō̂n autō̂n katakaúsete en pyrí.

14
οὐ γὰρ μὴ προσκυνήσητε θεῷ ἑτέρῳ· ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ζηλωτὸν ὄνομα, θεὸς ζηλωτής ἐστιν.

ou gàr mḕ proskynḗsēte theō̂i hetérōi: ho gàr kýrios ho theòs zēlōtòn ónoma, theòs zēlōtḗs estin.

15
μήποτε θῇς διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις πρὸς ἀλλοϕύλους ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐκπορνεύσωσιν ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν καὶ θύσωσι τοῖς θεοῖς αὐτῶν καὶ καλέσωσίν σε καὶ ϕάγῃς τῶν θυμάτων αὐτῶν,

mḗpote thē̂is diathḗkēn toîs enkathēménois pròs allophýlous epì tē̂s gē̂s, kaì ekporneúsōsin opísō tō̂n theō̂n autō̂n kaì thýsōsi toîs theoîs autō̂n kaì kalésōsín se kaì phágēis tō̂n thymátōn autō̂n,

16
καὶ λάβῃς τῶν θυγατέρων αὐτῶν τοῖς υἱοῖς σου καὶ τῶν θυγατέρων σου δῷς τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ ἐκπορνεύσωσιν αἱ θυγατέρες σου ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν καὶ ἐκπορνεύσωσιν τοὺς υἱούς σου ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν.

kaì lábēis tō̂n thygatérōn autō̂n toîs hyioîs sou kaì tō̂n thygatérōn sou dō̂is toîs hyioîs autō̂n, kaì ekporneúsōsin hai thygatéres sou opísō tō̂n theō̂n autō̂n kaì ekporneúsōsin toùs hyioús sou opísō tō̂n theō̂n autō̂n.

17
καὶ θεοὺς χωνευτοὺς οὐ ποιήσεις σεαυτῷ.

kaì theoùs chōneutoùs ou poiḗseis seautō̂i.

18
καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ϕυλάξῃ· ἑπτὰ ἡμέρας ϕάγῃ ἄζυμα, καθάπερ ἐντέταλμαί σοι, εἰς τὸν καιρὸν ἐν μηνὶ τῶν νέων· ἐν γὰρ μηνὶ τῶν νέων ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου.

kaì tḕn heortḕn tō̂n azýmōn phyláxēi: heptà hēméras phágēi ázyma, katháper entétalmaí soi, eis tòn kairòn en mēnì tō̂n néōn: en gàr mēnì tō̂n néōn exē̂lthes ex Aigýptou.

19
πᾶν διανοῖγον μήτραν ἐμοί, τὰ ἀρσενικά, πρωτότοκον μόσχου καὶ πρωτότοκον προβάτου.

pân dianoîgon mḗtran emoí, tà arseniká, prōtótokon móschou kaì prōtótokon probátou.

20
καὶ πρωτότοκον ὑποζυγίου λυτρώσῃ προβάτῳ· ἐὰν δὲ μὴ λυτρώσῃ αὐτό, τιμὴν δώσεις. πᾶν πρωτότοκον τῶν υἱῶν σου λυτρώσῃ. οὐκ ὀϕθήσῃ ἐνώπιόν μου κενός.

kaì prōtótokon hypozygíou lytrṓsēi probátōi: eàn dè mḕ lytrṓsēi autó, timḕn dṓseis. pân prōtótokon tō̂n hyiō̂n sou lytrṓsēi. ouk ophthḗsēi enṓpión mou kenós.

21
ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ, τῇ δὲ ἑβδόμῃ καταπαύσεις· τῷ σπόρῳ καὶ τῷ ἀμήτῳ καταπαύσεις.

hèx hēméras ergā̂i, tē̂i dè hebdómēi katapaúseis: tō̂i spórōi kaì tō̂i amḗtōi katapaúseis.

22
καὶ ἑορτὴν ἑβδομάδων ποιήσεις μοι ἀρχὴν θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἑορτὴν συναγωγῆς μεσοῦντος τοῦ ἐνιαυτοῦ.

kaì heortḕn hebdomádōn poiḗseis moi archḕn therismoû pyrō̂n kaì heortḕn synagōgē̂s mesoûntos toû eniautoû.

23
τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀϕθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ Ισραηλ·

treîs kairoùs toû eniautoû ophthḗsetai pân arsenikón sou enṓpion kyríou toû theoû Israēl:

24
ὅταν γὰρ ἐκβάλω τὰ ἔθνη πρὸ προσώπου σου καὶ πλατύνω τὰ ὅριά σου, οὐκ ἐπιθυμήσει οὐδεὶς τῆς γῆς σου, ἡνίκα ἂν ἀναβαίνῃς ὀϕθῆναι ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ.

hótan gàr ekbálō tà éthnē prò prosṓpou sou kaì platýnō tà hóriá sou, ouk epithymḗsei oudeìs tē̂s gē̂s sou, hēníka àn anabaínēis ophthē̂nai enantíon kyríou toû theoû sou treîs kairoùs toû eniautoû.

25
οὐ σϕάξεις ἐπὶ ζύμῃ αἷμα θυμιαμάτων μου. καὶ οὐ κοιμηθήσεται εἰς τὸ πρωὶ θύματα τῆς ἑορτῆς τοῦ πασχα.

ou spháxeis epì zýmēi haîma thymiamátōn mou. kaì ou koimēthḗsetai eis tò prōì thýmata tē̂s heortē̂s toû pascha.

26
τὰ πρωτογενήματα τῆς γῆς σου θήσεις εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου. οὐ προσοίσεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὐτοῦ.

tà prōtogenḗmata tē̂s gē̂s sou thḗseis eis tòn oîkon kyríou toû theoû sou. ou prosoíseis árna en gálakti mētròs autoû.

27
Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Γράψον σεαυτῷ τὰ ῥήματα ταῦτα· ἐπὶ γὰρ τῶν λόγων τούτων τέθειμαί σοι διαθήκην καὶ τῷ Ισραηλ.

Kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n Grápson seautō̂i tà rhḗmata taûta: epì gàr tō̂n lógōn toútōn tétheimaí soi diathḗkēn kaì tō̂i Israēl.

28
καὶ ἦν ἐκεῖ Μωυσῆς ἐναντίον κυρίου τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας· ἄρτον οὐκ ἔϕαγεν καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιεν· καὶ ἔγραψεν τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπὶ τῶν πλακῶν τῆς διαθήκης, τοὺς δέκα λόγους.

kaì ē̂n ekeî Mōysē̂s enantíon kyríou tessarákonta hēméras kaì tessarákonta nýktas: árton ouk éphagen kaì hýdōr ouk épien: kaì égrapsen tà rhḗmata taûta epì tō̂n plakō̂n tē̂s diathḗkēs, toùs déka lógous.

29
ὡς δὲ κατέβαινεν Μωυσῆς ἐκ τοῦ ὄρους, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ τῶν χειρῶν Μωυσῆ· καταβαίνοντος δὲ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὄρους Μωυσῆς οὐκ ᾔδει ὅτι δεδόξασται ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν αὐτῷ.

hōs dè katébainen Mōysē̂s ek toû órous, kaì hai dýo plákes epì tō̂n cheirō̂n Mōysē̂: katabaínontos dè autoû ek toû órous Mōysē̂s ouk ḗidei hóti dedóxastai hē ópsis toû chrṓmatos toû prosṓpou autoû en tō̂i laleîn autòn autō̂i.

30
καὶ εἶδεν Ααρων καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ τὸν Μωυσῆν καὶ ἦν δεδοξασμένη ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐϕοβήθησαν ἐγγίσαι αὐτοῦ.

kaì eîden Aarōn kaì pántes hoi presbýteroi Israēl tòn Mōysē̂n kaì ē̂n dedoxasménē hē ópsis toû chrṓmatos toû prosṓpou autoû, kaì ephobḗthēsan engísai autoû.

31
καὶ ἐκάλεσεν αὐτοὺς Μωυσῆς, καὶ ἐπεστράϕησαν πρὸς αὐτὸν Ααρων καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς, καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωυσῆς.

kaì ekálesen autoùs Mōysē̂s, kaì epestráphēsan pròs autòn Aarōn kaì pántes hoi árchontes tē̂s synagōgē̂s, kaì elálēsen autoîs Mōysē̂s.

32
καὶ μετὰ ταῦτα προσῆλθον πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς πάντα, ὅσα ἐλάλησεν κύριος πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ὄρει Σινα.

kaì metà taûta prosē̂lthon pròs autòn pántes hoi hyioì Israēl, kaì eneteílato autoîs pánta, hósa elálēsen kýrios pròs autòn en tō̂i órei Sina.

33
καὶ ἐπειδὴ κατέπαυσεν λαλῶν πρὸς αὐτούς, ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κάλυμμα.

kaì epeidḕ katépausen lalō̂n pròs autoús, epéthēken epì tò prósōpon autoû kálymma.

34
ἡνίκα δ’ ἂν εἰσεπορεύετο Μωυσῆς ἔναντι κυρίου λαλεῖν αὐτῷ, περιῃρεῖτο τὸ κάλυμμα ἕως τοῦ ἐκπορεύεσθαι. καὶ ἐξελθὼν ἐλάλει πᾶσιν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος,

hēníka d’ àn eiseporeúeto Mōysē̂s énanti kyríou laleîn autō̂i, periēireîto tò kálymma héōs toû ekporeúesthai. kaì exelthṑn elálei pâsin toîs hyioîs Israēl hósa eneteílato autō̂i kýrios,

35
καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πρόσωπον Μωυσῆ ὅτι δεδόξασται, καὶ περιέθηκεν Μωυσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ, ἕως ἂν εἰσέλθῃ συλλαλεῖν αὐτῷ.

kaì eîdon hoi hyioì Israēl tò prósōpon Mōysē̂ hóti dedóxastai, kaì periéthēken Mōysē̂s kálymma epì tò prósōpon heautoû, héōs àn eisélthēi syllaleîn autō̂i.