Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 35

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ συνήθροισεν Μωυσῆς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς εἶπεν κύριος ποιῆσαι αὐτούς.

Kaì synḗthroisen Mōysē̂s pâsan synagōgḕn hyiō̂n Israēl kaì eîpen pròs autoús Hoûtoi hoi lógoi, hoùs eîpen kýrios poiē̂sai autoús.

2
ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ κατάπαυσις, ἅγιον, σάββατα, ἀνάπαυσις κυρίῳ· πᾶς ὁ ποιῶν ἔργον ἐν αὐτῇ τελευτάτω.

hèx hēméras poiḗseis érga, tē̂i dè hēmérāi tē̂i hebdómēi katápausis, hágion, sábbata, anápausis kyríōi: pâs ho poiō̂n érgon en autē̂i teleutátō.

3
οὐ καύσετε πῦρ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων· ἐγὼ κύριος.

ou kaúsete pŷr en pásēi katoikíāi hymō̂n tē̂i hēmérāi tō̂n sabbátōn: egṑ kýrios.

4
Καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ λέγων Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ συνέταξεν κύριος λέγων

Kaì eîpen Mōysē̂s pròs pâsan synagōgḕn hyiō̂n Israēl légōn Toûto tò rhē̂ma, hò synétaxen kýrios légōn

5
Λάβετε παρ’ ὑμῶν αὐτῶν ἀϕαίρεμα κυρίῳ· πᾶς ὁ καταδεχόμενος τῇ καρδίᾳ οἴσουσιν τὰς ἀπαρχὰς κυρίῳ, χρυσίον, ἀργύριον, χαλκόν,

Lábete par’ hymō̂n autō̂n aphaírema kyríōi: pâs ho katadechómenos tē̂i kardíāi oísousin tàs aparchàs kyríōi, chrysíon, argýrion, chalkón,

6
ὑάκινθον, πορϕύραν, κόκκινον διπλοῦν διανενησμένον καὶ βύσσον κεκλωσμένην καὶ τρίχας αἰγείας

hyákinthon, porphýran, kókkinon diploûn dianenēsménon kaì býsson keklōsménēn kaì tríchas aigeías

7
καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ ξύλα ἄσηπτα

kaì dérmata kriō̂n ērythrodanōména kaì dérmata hyakínthina kaì xýla ásēpta

9
καὶ λίθους σαρδίου καὶ λίθους εἰς τὴν γλυϕὴν εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη.

kaì líthous sardíou kaì líthous eis tḕn glyphḕn eis tḕn epōmída kaì tòn podḗrē.

10
καὶ πᾶς σοϕὸς τῇ καρδίᾳ ἐν ὑμῖν ἐλθὼν ἐργαζέσθω πάντα, ὅσα συνέταξεν κύριος·

kaì pâs sophòs tē̂i kardíāi en hymîn elthṑn ergazésthō pánta, hósa synétaxen kýrios:

11
τὴν σκηνὴν καὶ τὰ παραρρύματα καὶ τὰ καλύμματα καὶ τὰ διατόνια καὶ τοὺς μοχλοὺς καὶ τοὺς στύλους

tḕn skēnḕn kaì tà pararrýmata kaì tà kalýmmata kaì tà diatónia kaì toùs mochloùs kaì toùs stýlous

12
καὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου καὶ τοὺς ἀναφορεῖς αὐτῆς καὶ τὸ ἱλαστήριον αὐτῆς καὶ τὸ καταπέτασμα

kaì tḕn kibōtòn toû martyríou kaì toùs anaphoreîs autē̂s kaì tò hilastḗrion autē̂s kaì tò katapétasma

12A.a
καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς στύλους αὐτῆς καὶ τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου καὶ τὸ θυμίαμα καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος

kaì tà histía tē̂s aulē̂s kaì toùs stýlous autē̂s kaì toùs líthous tē̂s smarágdou kaì tò thymíama kaì tò élaion toû chrísmatos

13
καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς

kaì tḕn trápezan kaì pánta tà skeúē autē̂s

14
καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ ϕωτὸς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς

kaì tḕn lychnían toû phōtòs kaì pánta tà skeúē autē̂s

16
καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ

kaì tò thysiastḗrion kaì pánta tà skeúē autoû

19
καὶ τὰς στολὰς τὰς ἁγίας Ααρων τοῦ ἱερέως καὶ τὰς στολάς, ἐν αἷς λειτουργήσουσιν ἐν αὐταῖς, καὶ τοὺς χιτῶνας τοῖς υἱοῖς Ααρων τῆς ἱερατείας καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως.

kaì tàs stolàs tàs hagías Aarōn toû hieréōs kaì tàs stolás, en haîs leitourgḗsousin en autaîs, kaì toùs chitō̂nas toîs hyioîs Aarōn tē̂s hierateías kaì tò élaion toû chrísmatos kaì tò thymíama tē̂s synthéseōs.

20
καὶ ἐξῆλθεν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ ἀπὸ Μωυσῆ

kaì exē̂lthen pâsa synagōgḕ hyiō̂n Israēl apò Mōysē̂

21
καὶ ἤνεγκαν ἕκαστος ὧν ἔϕερεν αὐτῶν ἡ καρδία, καὶ ὅσοις ἔδοξεν τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ἤνεγκαν ἀϕαίρεμα κυρίῳ εἰς πάντα τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ εἰς πάντα τὰ κάτεργα αὐτῆς καὶ εἰς πάσας τὰς στολὰς τοῦ ἁγίου.

kaì ḗnenkan hékastos hō̂n épheren autō̂n hē kardía, kaì hósois édoxen tē̂i psychē̂i autō̂n, ḗnenkan aphaírema kyríōi eis pánta tà érga tē̂s skēnē̂s toû martyríou kaì eis pánta tà káterga autē̂s kaì eis pásas tàs stolàs toû hagíou.

22
καὶ ἤνεγκαν οἱ ἄνδρες παρὰ τῶν γυναικῶν· πᾶς, ᾧ ἔδοξεν τῇ διανοίᾳ, ἤνεγκαν σϕραγῖδας καὶ ἐνώτια καὶ δακτυλίους καὶ ἐμπλόκια καὶ περιδέξια, πᾶν σκεῦος χρυσοῦν, καὶ πάντες, ὅσοι ἤνεγκαν ἀϕαιρέματα χρυσίου κυρίῳ.

kaì ḗnenkan hoi ándres parà tō̂n gynaikō̂n: pâs, hō̂i édoxen tē̂i dianoíāi, ḗnenkan sphragîdas kaì enṓtia kaì daktylíous kaì emplókia kaì peridéxia, pân skeûos chrysoûn, kaì pántes, hósoi ḗnenkan aphairémata chrysíou kyríōi.

23
καὶ παρ’ ᾧ εὑρέθη βύσσος καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα, ἤνεγκαν.

kaì par’ hō̂i heuréthē býssos kaì dérmata hyakínthina kaì dérmata kriō̂n ērythrodanōména, ḗnenkan.

24
καὶ πᾶς ὁ ἀϕαιρῶν ἀϕαίρεμα ἀργύριον καὶ χαλκὸν ἤνεγκαν τὰ ἀϕαιρέματα κυρίῳ, καὶ παρ’ οἷς εὑρέθη ξύλα ἄσηπτα εἰς πάντα τὰ ἔργα τῆς κατασκευῆς, ἤνεγκαν.

kaì pâs ho aphairō̂n aphaírema argýrion kaì chalkòn ḗnenkan tà aphairémata kyríōi, kaì par’ hoîs heuréthē xýla ásēpta eis pánta tà érga tē̂s kataskeuē̂s, ḗnenkan.

25
καὶ πᾶσα γυνὴ σοϕὴ τῇ διανοίᾳ ταῖς χερσὶν νήθειν ἤνεγκαν νενησμένα, τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορϕύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον·

kaì pâsa gynḕ sophḕ tē̂i dianoíāi taîs chersìn nḗthein ḗnenkan nenēsména, tḕn hyákinthon kaì tḕn porphýran kaì tò kókkinon kaì tḕn býsson:

26
καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖκες, αἷς ἔδοξεν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν ἐν σοϕίᾳ, ἔνησαν τὰς τρίχας τὰς αἰγείας.

kaì pâsai hai gynaîkes, haîs édoxen tē̂i dianoíāi autō̂n en sophíāi, énēsan tàs tríchas tàs aigeías.

27
καὶ οἱ ἄρχοντες ἤνεγκαν τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου καὶ τοὺς λίθους τῆς πληρώσεως εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ εἰς τὸ λογεῖον

kaì hoi árchontes ḗnenkan toùs líthous tē̂s smarágdou kaì toùs líthous tē̂s plērṓseōs eis tḕn epōmída kaì eis tò logeîon

28
καὶ τὰς συνθέσεις καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ θυμιάματος.

kaì tàs synthéseis kaì tò élaion tē̂s chríseōs kaì tḕn sýnthesin toû thymiámatos.

29
καὶ πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνή, ὧν ἔϕερεν ἡ διάνοια αὐτῶν εἰσελθόντας ποιεῖν πάντα τὰ ἔργα, ὅσα συνέταξεν κύριος ποιῆσαι αὐτὰ διὰ Μωυσῆ, ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀϕαίρεμα κυρίῳ.

kaì pâs anḕr kaì gynḗ, hō̂n épheren hē diánoia autō̂n eiselthóntas poieîn pánta tà érga, hósa synétaxen kýrios poiē̂sai autà dià Mōysē̂, ḗnenkan hoi hyioì Israēl aphaírema kyríōi.

30
Καὶ εἶπεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ’Ιδοὺ ἀνακέκληκεν ὁ θεὸς ἐξ ὀνόματος τὸν Βεσελεηλ τὸν τοῦ Ουριου τὸν Ωρ ἐκ ϕυλῆς Ιουδα

Kaì eîpen Mōysē̂s toîs hyioîs Israēl ’Idoù anakéklēken ho theòs ex onómatos tòn Beseleēl tòn toû Ouriou tòn Ōr ek phylē̂s Iouda

31
καὶ ἐνέπλησεν αὐτὸν πνεῦμα θεῖον σοϕίας καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης πάντων

kaì enéplēsen autòn pneûma theîon sophías kaì synéseōs kaì epistḗmēs pántōn

32
ἀρχιτεκτονεῖν κατὰ πάντα τὰ ἔργα τῆς ἀρχιτεκτονίας ποιεῖν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸν χαλκὸν

architektoneîn katà pánta tà érga tē̂s architektonías poieîn tò chrysíon kaì tò argýrion kaì tòn chalkòn

33
καὶ λιθουργῆσαι τὸν λίθον καὶ κατεργάζεσθαι τὰ ξύλα καὶ ποιεῖν ἐν παντὶ ἔργῳ σοϕίας·

kaì lithourgē̂sai tòn líthon kaì katergázesthai tà xýla kaì poieîn en pantì érgōi sophías:

34
καὶ προβιβάσαι γε ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ, αὐτῷ τε καὶ Ελιαβ τῷ τοῦ Αχισαμακ ἐκ ϕυλῆς Δαν·

kaì probibásai ge édōken autō̂i en tē̂i dianoíāi, autō̂i te kaì Eliab tō̂i toû Achisamak ek phylē̂s Dan:

35
ἐνέπλησεν αὐτοὺς σοϕίας καὶ συνέσεως διανοίας πάντα συνιέναι ποιῆσαι τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου καὶ τὰ ὑϕαντὰ καὶ ποικιλτὰ ὑϕᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἀρχιτεκτονίας ποικιλίας.

enéplēsen autoùs sophías kaì synéseōs dianoías pánta syniénai poiē̂sai tà érga toû hagíou kaì tà hyphantà kaì poikiltà hyphânai tō̂i kokkínōi kaì tē̂i býssōi poieîn pân érgon architektonías poikilías.