Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 36

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἐποίησεν Βεσελεηλ καὶ Ελιαβ καὶ πᾶς σοϕὸς τῇ διανοίᾳ, ᾧ ἐδόθη σοϕία καὶ ἐπιστήμη ἐν αὐτοῖς συνιέναι ποιεῖν πάντα τὰ ἔργα κατὰ τὰ ἅγια καθήκοντα, κατὰ πάντα, ὅσα συνέταξεν κύριος.

kaì epoíēsen Beseleēl kaì Eliab kaì pâs sophòs tē̂i dianoíāi, hō̂i edóthē sophía kaì epistḗmē en autoîs syniénai poieîn pánta tà érga katà tà hágia kathḗkonta, katà pánta, hósa synétaxen kýrios.

2
Καὶ ἐκάλεσεν Μωυσῆς Βεσελεηλ καὶ Ελιαβ καὶ πάντας τοὺς ἔχοντας τὴν σοϕίαν, ᾧ ἔδωκεν ὁ θεὸς ἐπιστήμην ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ πάντας τοὺς ἑκουσίως βουλομένους προσπορεύεσθαι πρὸς τὰ ἔργα ὥστε συντελεῖν αὐτά,

Kaì ekálesen Mōysē̂s Beseleēl kaì Eliab kaì pántas toùs échontas tḕn sophían, hō̂i édōken ho theòs epistḗmēn en tē̂i kardíāi, kaì pántas toùs hekousíōs bouloménous prosporeúesthai pròs tà érga hṓste synteleîn autá,

3
καὶ ἔλαβον παρὰ Μωυσῆ πάντα τὰ ἀϕαιρέματα, ἃ ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς πάντα τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου ποιεῖν αὐτά, καὶ αὐτοὶ προσεδέχοντο ἔτι τὰ προσϕερόμενα παρὰ τῶν ϕερόντων τὸ πρωὶ πρωί.

kaì élabon parà Mōysē̂ pánta tà aphairémata, hà ḗnenkan hoi hyioì Israēl eis pánta tà érga toû hagíou poieîn autá, kaì autoì prosedéchonto éti tà prospherómena parà tō̂n pheróntōn tò prōì prōí.

4
καὶ παρεγίνοντο πάντες οἱ σοϕοὶ οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου, ἕκαστος κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔργον, ὃ αὐτοὶ ἠργάζοντο,

kaì paregínonto pántes hoi sophoì hoi poioûntes tà érga toû hagíou, hékastos katà tò autoû érgon, hò autoì ērgázonto,

5
καὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν ὅτι Πλῆθος ϕέρει ὁ λαὸς παρὰ τὰ ἔργα, ὅσα συνέταξεν κύριος ποιῆσαι.

kaì eîpan pròs Mōysē̂n hóti Plē̂thos phérei ho laòs parà tà érga, hósa synétaxen kýrios poiē̂sai.

6
καὶ προσέταξεν Μωυσῆς καὶ ἐκήρυξεν ἐν τῇ παρεμβολῇ λέγων ’Ανὴρ καὶ γυνὴ μηκέτι ἐργαζέσθωσαν εἰς τὰς ἀπαρχὰς τοῦ ἁγίου· καὶ ἐκωλύθη ὁ λαὸς ἔτι προσϕέρειν.

kaì prosétaxen Mōysē̂s kaì ekḗryxen en tē̂i parembolē̂i légōn ’Anḕr kaì gynḕ mēkéti ergazésthōsan eis tàs aparchàs toû hagíou: kaì ekōlýthē ho laòs éti prosphérein.

7
καὶ τὰ ἔργα ἦν αὐτοῖς ἱκανὰ εἰς τὴν κατασκευὴν ποιῆσαι, καὶ προσκατέλιπον.

kaì tà érga ē̂n autoîs hikanà eis tḕn kataskeuḕn poiē̂sai, kaì proskatélipon.

8
Καὶ ἐποίησεν πᾶς σοϕὸς ἐν τοῖς ἐργαζομένοις τὰς στολὰς τῶν ἁγίων, αἵ εἰσιν Ααρων τῷ ἱερεῖ, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

Kaì epoíēsen pâs sophòs en toîs ergazoménois tàs stolàs tō̂n hagíōn, haí eisin Aarōn tō̂i hiereî, kathà synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

9
καὶ ἐποίησαν τὴν ἐπωμίδα ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.

kaì epoíēsan tḕn epōmída ek chrysíou kaì hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou nenēsménou kaì býssou keklōsménēs.

10
καὶ ἐτμήθη τὰ πέταλα τοῦ χρυσίου τρίχες ὥστε συνυϕᾶναι σὺν τῇ ὑακίνθῳ καὶ τῇ πορϕύρᾳ καὶ σὺν τῷ κοκκίνῳ τῷ διανενησμένῳ καὶ σὺν τῇ βύσσῳ τῇ κεκλωσμένῃ ἔργον ὑϕαντόν·

kaì etmḗthē tà pétala toû chrysíou tríches hṓste synyphânai sỳn tē̂i hyakínthōi kaì tē̂i porphýrāi kaì sỳn tō̂i kokkínōi tō̂i dianenēsménōi kaì sỳn tē̂i býssōi tē̂i keklōsménēi érgon hyphantón:

11
ἐποίησαν αὐτὸ ἐπωμίδας συνεχούσας ἐξ ἀμϕοτέρων τῶν μερῶν,

epoíēsan autò epōmídas synechoúsas ex amphotérōn tō̂n merō̂n,

12
ἔργον ὑϕαντὸν εἰς ἄλληλα συμπεπλεγμένον καθ’ ἑαυτὸ ἐξ αὐτοῦ ἐποίησαν κατὰ τὴν αὐτοῦ ποίησιν ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

érgon hyphantòn eis állēla sympeplegménon kath’ heautò ex autoû epoíēsan katà tḕn autoû poíēsin ek chrysíou kaì hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou dianenēsménou kaì býssou keklōsménēs, kathà synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

13
καὶ ἐποίησαν ἀμϕοτέρους τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου συμπεπορπημένους καὶ περισεσιαλωμένους χρυσίῳ, γεγλυμμένους καὶ ἐκκεκολαμμένους ἐκκόλαμμα σϕραγῖδος ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ·

kaì epoíēsan amphotérous toùs líthous tē̂s smarágdou sympeporpēménous kaì perisesialōménous chrysíōi, geglymménous kaì ekkekolamménous ekkólamma sphragîdos ek tō̂n onomátōn tō̂n hyiō̂n Israēl:

14
καὶ ἐπέθηκεν αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος, λίθους μνημοσύνου τῶν υἱῶν Ισραηλ, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì epéthēken autoùs epì toùs ṓmous tē̂s epōmídos, líthous mnēmosýnou tō̂n hyiō̂n Israēl, kathà synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

15
Καὶ ἐποίησαν λογεῖον, ἔργον ὑϕαντὸν ποικιλίᾳ κατὰ τὸ ἔργον τῆς ἐπωμίδος ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης·

Kaì epoíēsan logeîon, érgon hyphantòn poikilíāi katà tò érgon tē̂s epōmídos ek chrysíou kaì hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou dianenēsménou kaì býssou keklōsménēs:

16
τετράγωνον διπλοῦν ἐποίησαν τὸ λογεῖον, σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος, διπλοῦν.

tetrágōnon diploûn epoíēsan tò logeîon, spithamē̂s tò mē̂kos kaì spithamē̂s tò eûros, diploûn.

17
καὶ συνυϕάνθη ἐν αὐτῷ ὕϕασμα κατάλιθον τετράστιχον· στίχος λίθων σάρδιον καὶ τοπάζιον καὶ σμάραγδος, ὁ στίχος ὁ εἷς·

kaì synyphánthē en autō̂i hýphasma katálithon tetrástichon: stíchos líthōn sárdion kaì topázion kaì smáragdos, ho stíchos ho heîs:

18
καὶ ὁ στίχος ὁ δεύτερος ἄνθραξ καὶ σάπϕειρος καὶ ἴασπις·

kaì ho stíchos ho deúteros ánthrax kaì sáppheiros kaì íaspis:

19
καὶ ὁ στίχος ὁ τρίτος λιγύριον καὶ ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος·

kaì ho stíchos ho trítos ligýrion kaì achátēs kaì améthystos:

20
καὶ ὁ στίχος ὁ τέταρτος χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον· περικεκυκλωμένα χρυσίῳ καὶ συνδεδεμένα χρυσίῳ.

kaì ho stíchos ho tétartos chrysólithos kaì bērýllion kaì onýchion: perikekyklōména chrysíōi kaì syndedeména chrysíōi.

21
καὶ οἱ λίθοι ἦσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ δώδεκα ἐκ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, ἐγγεγραμμένα εἰς σϕραγῖδας, ἕκαστος ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος, εἰς τὰς δώδεκα ϕυλάς.

kaì hoi líthoi ē̂san ek tō̂n onomátōn tō̂n hyiō̂n Israēl dṓdeka ek tō̂n onomátōn autō̂n, engegramména eis sphragîdas, hékastos ek toû heautoû onómatos, eis tàs dṓdeka phylás.

22
καὶ ἐποίησαν ἐπὶ τὸ λογεῖον κροσσοὺς συμπεπλεγμένους, ἔργον ἐμπλοκίου ἐκ χρυσίου καθαροῦ·

kaì epoíēsan epì tò logeîon krossoùs sympeplegménous, érgon emplokíou ek chrysíou katharoû:

23
καὶ ἐποίησαν δύο ἀσπιδίσκας χρυσᾶς καὶ δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν τοὺς δύο δακτυλίους τοὺς χρυσοῦς ἐπ’ ἀμϕοτέρας τὰς ἀρχὰς τοῦ λογείου·

kaì epoíēsan dýo aspidískas chrysâs kaì dýo daktylíous chrysoûs kaì epéthēkan toùs dýo daktylíous toùs chrysoûs ep’ amphotéras tàs archàs toû logeíou:

24
καὶ ἐπέθηκαν τὰ ἐμπλόκια ἐκ χρυσίου ἐπὶ τοὺς δακτυλίους ἐπ’ ἀμϕοτέρων τῶν μερῶν τοῦ λογείου

kaì epéthēkan tà emplókia ek chrysíou epì toùs daktylíous ep’ amphotérōn tō̂n merō̂n toû logeíou

25
καὶ εἰς τὰς δύο συμβολὰς τὰ δύο ἐμπλόκια καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος ἐξ ἐναντίας κατὰ πρόσωπον.

kaì eis tàs dýo symbolàs tà dýo emplókia kaì epéthēkan epì tàs dýo aspidískas kaì epéthēkan epì toùs ṓmous tē̂s epōmídos ex enantías katà prósōpon.

26
καὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰ δύο πτερύγια ἐπ’ ἄκρου τοῦ λογείου ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ὀπισθίου τῆς ἐπωμίδος ἔσωθεν.

kaì epoíēsan dýo daktylíous chrysoûs kaì epéthēkan epì tà dýo pterýgia ep’ ákrou toû logeíou epì tò ákron toû opisthíou tē̂s epōmídos ésōthen.

27
καὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ ἀμϕοτέρους τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος κάτωθεν αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον κατὰ τὴν συμβολὴν ἄνωθεν τῆς συνυϕῆς τῆς ἐπωμίδος.

kaì epoíēsan dýo daktylíous chrysoûs kaì epéthēkan ep’ amphotérous toùs ṓmous tē̂s epōmídos kátōthen autoû katà prósōpon katà tḕn symbolḕn ánōthen tē̂s synyphē̂s tē̂s epōmídos.

28
καὶ συνέσϕιγξεν τὸ λογεῖον ἀπὸ τῶν δακτυλίων τῶν ἐπ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς δακτυλίους τῆς ἐπωμίδος, συνεχομένους ἐκ τῆς ὑακίνθου, συμπεπλεγμένους εἰς τὸ ὕϕασμα τῆς ἐπωμίδος, ἵνα μὴ χαλᾶται τὸ λογεῖον ἀπὸ τῆς ἐπωμίδος, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì synésphinxen tò logeîon apò tō̂n daktylíōn tō̂n ep’ autoû eis toùs daktylíous tē̂s epōmídos, synechoménous ek tē̂s hyakínthou, sympeplegménous eis tò hýphasma tē̂s epōmídos, hína mḕ chalâtai tò logeîon apò tē̂s epōmídos, kathà synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

29
Καὶ ἐποίησαν τὸν ὑποδύτην ὑπὸ τὴν ἐπωμίδα, ἔργον ὑϕαντὸν ὅλον ὑακίνθινον·

Kaì epoíēsan tòn hypodýtēn hypò tḕn epōmída, érgon hyphantòn hólon hyakínthinon:

30
τὸ δὲ περιστόμιον τοῦ ὑποδύτου ἐν τῷ μέσῳ διυϕασμένον συμπλεκτόν, ᾤαν ἔχον κύκλῳ τὸ περιστόμιον ἀδιάλυτον.

tò dè peristómion toû hypodýtou en tō̂i mésōi diuphasménon symplektón, ṓian échon kýklōi tò peristómion adiályton.

31
καὶ ἐποίησαν ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν ὡς ἐξανθούσης ῥόας ῥοίσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης

kaì epoíēsan epì toû lṓmatos toû hypodýtou kátōthen hōs exanthoúsēs rhóas rhoískous ex hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou nenēsménou kaì býssou keklōsménēs

32
καὶ ἐποίησαν κώδωνας χρυσοῦς καὶ ἐπέθηκαν τοὺς κώδωνας ἐπὶ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ ἀνὰ μέσον τῶν ῥοίσκων·

kaì epoíēsan kṓdōnas chrysoûs kaì epéthēkan toùs kṓdōnas epì tò lō̂ma toû hypodýtou kýklōi anà méson tō̂n rhoískōn:

33
κώδων χρυσοῦς καὶ ῥοίσκος ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ εἰς τὸ λειτουργεῖν, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kṓdōn chrysoûs kaì rhoískos epì toû lṓmatos toû hypodýtou kýklōi eis tò leitourgeîn, kathà synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

34
Καὶ ἐποίησαν χιτῶνας βυσσίνους ἔργον ὑϕαντὸν Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ

Kaì epoíēsan chitō̂nas byssínous érgon hyphantòn Aarōn kaì toîs hyioîs autoû

35
καὶ τὰς κιδάρεις ἐκ βύσσου καὶ τὴν μίτραν ἐκ βύσσου καὶ τὰ περισκελῆ ἐκ βύσσου κεκλωσμένης

kaì tàs kidáreis ek býssou kaì tḕn mítran ek býssou kaì tà periskelē̂ ek býssou keklōsménēs

36
καὶ τὰς ζώνας αὐτῶν ἐκ βύσσου καὶ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου, ἔργον ποικιλτοῦ, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì tàs zṓnas autō̂n ek býssou kaì hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou nenēsménou, érgon poikiltoû, hòn trópon synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.

37
Καὶ ἐποίησαν τὸ πέταλον τὸ χρυσοῦν, ἀϕόρισμα τοῦ ἁγίου, χρυσίου καθαροῦ· καὶ ἔγραψεν ἐπ’ αὐτοῦ γράμματα ἐκτετυπωμένα σϕραγῖδος ‘Αγίασμα κυρίῳ·

Kaì epoíēsan tò pétalon tò chrysoûn, aphórisma toû hagíou, chrysíou katharoû: kaì égrapsen ep’ autoû grámmata ektetypōména sphragîdos ‘Agíasma kyríōi:

38
καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτὸ λῶμα ὑακίνθινον ὥστε ἐπικεῖσθαι ἐπὶ τὴν μίτραν ἄνωθεν, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì epéthēkan ep’ autò lō̂ma hyakínthinon hṓste epikeîsthai epì tḕn mítran ánōthen, hòn trópon synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i.