Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 37

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐποίησαν τῇ σκηνῇ δέκα αὐλαίας,

Kaì epoíēsan tē̂i skēnē̂i déka aulaías,

2
ὀκτὼ καὶ εἴκοσι πήχεων μῆκος τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς – τὸ αὐτὸ ἦσαν πᾶσαι – καὶ τεσσάρων πηχῶν τὸ εὖρος τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς.

oktṑ kaì eíkosi pḗcheōn mē̂kos tē̂s aulaías tē̂s miâs – tò autò ē̂san pâsai – kaì tessárōn pēchō̂n tò eûros tē̂s aulaías tē̂s miâs.

3
καὶ ἐποίησαν τὸ καταπέτασμα ἐξ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑϕάντου χερουβιμ,

kaì epoíēsan tò katapétasma ex hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou nenēsménou kaì býssou keklōsménēs, érgon hyphántou cheroubim,

4
καὶ ἐπέθηκαν αὐτὸ ἐπὶ τέσσαρας στύλους ἀσήπτους κατακεχρυσωμένους ἐν χρυσίῳ, καὶ αἱ κεϕαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες ἀργυραῖ.

kaì epéthēkan autò epì téssaras stýlous asḗptous katakechrysōménous en chrysíōi, kaì hai kephalídes autō̂n chrysaî, kaì hai báseis autō̂n téssares argyraî.

5
καὶ ἐποίησαν τὸ καταπέτασμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐξ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑϕάντου χερουβιμ,

kaì epoíēsan tò katapétasma tē̂s thýras tē̂s skēnē̂s toû martyríou ex hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou nenēsménou kaì býssou keklōsménēs, érgon hyphántou cheroubim,

6
καὶ τοὺς στύλους αὐτοῦ πέντε καὶ τοὺς κρίκους· καὶ τὰς κεϕαλίδας αὐτῶν καὶ τὰς ψαλίδας αὐτῶν κατεχρύσωσαν χρυσίῳ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν πέντε χαλκαῖ.

kaì toùs stýlous autoû pénte kaì toùs kríkous: kaì tàs kephalídas autō̂n kaì tàs psalídas autō̂n katechrýsōsan chrysíōi, kaì hai báseis autō̂n pénte chalkaî.

7
Καὶ ἐποίησαν τὴν αὐλήν· τὰ πρὸς λίβα ἱστία τῆς αὐλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης ἑκατὸν ἐϕ’ ἑκατόν,

Kaì epoíēsan tḕn aulḗn: tà pròs líba histía tē̂s aulē̂s ek býssou keklōsménēs hekatòn eph’ hekatón,

8
καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι·

kaì hoi stŷloi autō̂n eíkosi, kaì hai báseis autō̂n eíkosi:

9
καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς βορρᾶν ἑκατὸν ἐϕ’ ἑκατόν, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι·

kaì tò klítos tò pròs borrân hekatòn eph’ hekatón, kaì hoi stŷloi autō̂n eíkosi, kaì hai báseis autō̂n eíkosi:

10
καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς θάλασσαν αὐλαῖαι πεντήκοντα πήχεων, στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέκα·

kaì tò klítos tò pròs thálassan aulaîai pentḗkonta pḗcheōn, stŷloi autō̂n déka, kaì hai báseis autō̂n déka:

11
καὶ τὸ κλίτος τὸ πρὸς ἀνατολὰς πεντήκοντα πήχεων,

kaì tò klítos tò pròs anatolàs pentḗkonta pḗcheōn,

12
ἱστία πεντεκαίδεκα πήχεων τὸ κατὰ νώτου, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς,

histía pentekaídeka pḗcheōn tò katà nṓtou, kaì hoi stŷloi autō̂n treîs, kaì hai báseis autō̂n treîs,

13
καὶ ἐπὶ τοῦ νώτου τοῦ δευτέρου ἔνθεν καὶ ἔνθεν κατὰ τὴν πύλην τῆς αὐλῆς αὐλαῖαι πεντεκαίδεκα πήχεων, καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς.

kaì epì toû nṓtou toû deutérou énthen kaì énthen katà tḕn pýlēn tē̂s aulē̂s aulaîai pentekaídeka pḗcheōn, kaì hoi stŷloi autō̂n treîs, kaì hai báseis autō̂n treîs.

14
πᾶσαι αἱ αὐλαῖαι τῆς αὐλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης,

pâsai hai aulaîai tē̂s aulē̂s ek býssou keklōsménēs,

15
καὶ αἱ βάσεις τῶν στύλων χαλκαῖ, καὶ αἱ ἀγκύλαι αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ κεϕαλίδες αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργυρίῳ, καὶ οἱ στῦλοι περιηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, πάντες οἱ στῦλοι τῆς αὐλῆς.

kaì hai báseis tō̂n stýlōn chalkaî, kaì hai ankýlai autō̂n argyraî, kaì hai kephalídes autō̂n periērgyrōménai argyríōi, kaì hoi stŷloi periērgyrōménoi argyríōi, pántes hoi stŷloi tē̂s aulē̂s.

16
καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς πύλης τῆς αὐλῆς ἔργον ποικιλτοῦ ἐξ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου νενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, εἴκοσι πήχεων τὸ μῆκος, καὶ τὸ ὕψος καὶ τὸ εὖρος πέντε πήχεων ἐξισούμενον τοῖς ἱστίοις τῆς αὐλῆς·

kaì tò katapétasma tē̂s pýlēs tē̂s aulē̂s érgon poikiltoû ex hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou nenēsménou kaì býssou keklōsménēs, eíkosi pḗcheōn tò mē̂kos, kaì tò hýpsos kaì tò eûros pénte pḗcheōn exisoúmenon toîs histíois tē̂s aulē̂s:

17
καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν τέσσαρες, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες χαλκαῖ, καὶ αἱ ἀγκύλαι αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ κεϕαλίδες αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργυρίῳ·

kaì hoi stŷloi autō̂n téssares, kaì hai báseis autō̂n téssares chalkaî, kaì hai ankýlai autō̂n argyraî, kaì hai kephalídes autō̂n periērgyrōménai argyríōi:

18
καὶ αὐτοὶ περιηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, καὶ πάντες οἱ πάσσαλοι τῆς αὐλῆς κύκλῳ χαλκοῖ.

kaì autoì periērgyrōménoi argyríōi, kaì pántes hoi pássaloi tē̂s aulē̂s kýklōi chalkoî.

19
Καὶ αὕτη ἡ σύνταξις τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καθὰ συνετάγη Μωυσῇ τὴν λειτουργίαν εἶναι τῶν Λευιτῶν διὰ Ιθαμαρ τοῦ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως.

Kaì haútē hē sýntaxis tē̂s skēnē̂s toû martyríou, kathà synetágē Mōysē̂i tḕn leitourgían eînai tō̂n Leuitō̂n dià Ithamar toû hyioû Aarōn toû hieréōs.

20
καὶ Βεσελεηλ ὁ τοῦ Ουριου ἐκ ϕυλῆς Ιουδα ἐποίησεν καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ,

kaì Beseleēl ho toû Ouriou ek phylē̂s Iouda epoíēsen kathà synétaxen kýrios tō̂i Mōysē̂i,

21
καὶ Ελιαβ ὁ τοῦ Αχισαμακ ἐκ τῆς ϕυλῆς Δαν, ὃς ἠρχιτεκτόνησεν τὰ ὑϕαντὰ καὶ τὰ ῥαϕιδευτὰ καὶ ποικιλτικὰ ὑϕᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ.

kaì Eliab ho toû Achisamak ek tē̂s phylē̂s Dan, hòs ērchitektónēsen tà hyphantà kaì tà rhaphideutà kaì poikiltikà hyphânai tō̂i kokkínōi kaì tē̂i býssōi.