Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
ἀπεκρίθη δὲ Μωυσῆς καὶ εἶπεν ’Εὰν οὖν μὴ πιστεύσωσίν μοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς ϕωνῆς μου, ἐροῦσιν γὰρ ὅτι Οὐκ ὦπταί σοι ὁ θεός, τί ἐρῶ πρὸς αὐτούς;

apekríthē dè Mōysē̂s kaì eîpen ’Eàn oûn mḕ pisteúsōsín moi mēdè eisakoúsōsin tē̂s phōnē̂s mou, eroûsin gàr hóti Ouk ō̂ptaí soi ho theós, tí erō̂ pròs autoús?

2
εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος Τί τοῦτό ἐστιν τὸ ἐν τῇ χειρί σου; ὁ δὲ εἶπεν ‘Ράβδος.

eîpen dè autō̂i kýrios Tí toûtó estin tò en tē̂i cheirí sou? ho dè eîpen ‘Rábdos.

3
καὶ εἶπεν ‘Ρῖψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἔρριψεν αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ὄϕις· καὶ ἔϕυγεν Μωυσῆς ἀπ’ αὐτοῦ.

kaì eîpen ‘Rîpson autḕn epì tḕn gē̂n. kaì érripsen autḕn epì tḕn gē̂n, kaì egéneto óphis: kaì éphygen Mōysē̂s ap’ autoû.

4
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Εκτεινον τὴν χεῖρα καὶ ἐπιλαβοῦ τῆς κέρκου· ἐκτείνας οὖν τὴν χεῖρα ἐπελάβετο τῆς κέρκου, καὶ ἐγένετο ῥάβδος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ·

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n ῎Ekteinon tḕn cheîra kaì epilaboû tē̂s kérkou: ekteínas oûn tḕn cheîra epelábeto tē̂s kérkou, kaì egéneto rhábdos en tē̂i cheirì autoû:

5
ἵνα πιστεύσωσίν σοι ὅτι ὦπταί σοι κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν, θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ.

hína pisteúsōsín soi hóti ō̂ptaí soi kýrios ho theòs tō̂n patérōn autō̂n, theòs Abraam kaì theòs Isaak kaì theòs Iakōb.

6
εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος πάλιν Εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ· καὶ ἐξήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὡσεὶ χιών.

eîpen dè autō̂i kýrios pálin Eisénenke tḕn cheîrá sou eis tòn kólpon sou. kaì eisḗnenken tḕn cheîra autoû eis tòn kólpon autoû: kaì exḗnenken tḕn cheîra autoû ek toû kólpou autoû, kaì egenḗthē hē cheìr autoû hōseì chiṓn.

7
καὶ εἶπεν Πάλιν εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ· καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ πάλιν ἀπεκατέστη εἰς τὴν χρόαν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ.

kaì eîpen Pálin eisénenke tḕn cheîrá sou eis tòn kólpon sou. kaì eisḗnenken tḕn cheîra eis tòn kólpon autoû: kaì exḗnenken autḕn ek toû kólpou autoû, kaì pálin apekatéstē eis tḕn chróan tē̂s sarkòs autoû.

8
ἐὰν δὲ μὴ πιστεύσωσίν σοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς ϕωνῆς τοῦ σημείου τοῦ πρώτου, πιστεύσουσίν σοι τῆς ϕωνῆς τοῦ σημείου τοῦ ἐσχάτου.

eàn dè mḕ pisteúsōsín soi mēdè eisakoúsōsin tē̂s phōnē̂s toû sēmeíou toû prṓtou, pisteúsousín soi tē̂s phōnē̂s toû sēmeíou toû eschátou.

9
καὶ ἔσται ἐὰν μὴ πιστεύσωσίν σοι τοῖς δυσὶ σημείοις τούτοις μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς ϕωνῆς σου, λήμψῃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκχεεῖς ἐπὶ τὸ ξηρόν, καὶ ἔσται τὸ ὕδωρ, ὃ ἐὰν λάβῃς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, αἷμα ἐπὶ τοῦ ξηροῦ.

kaì éstai eàn mḕ pisteúsōsín soi toîs dysì sēmeíois toútois mēdè eisakoúsōsin tē̂s phōnē̂s sou, lḗmpsēi apò toû hýdatos toû potamoû kaì ekcheeîs epì tò xērón, kaì éstai tò hýdōr, hò eàn lábēis apò toû potamoû, haîma epì toû xēroû.

10
εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς κύριον Δέομαι, κύριε, οὐχ ἱκανός εἰμι πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας οὐδὲ ἀϕ’ οὗ ἤρξω λαλεῖν τῷ θεράποντί σου· ἰσχνόϕωνος καὶ βραδύγλωσσος ἐγώ εἰμι.

eîpen dè Mōysē̂s pròs kýrion Déomai, kýrie, ouch hikanós eimi prò tē̂s echthès oudè prò tē̂s trítēs hēméras oudè aph’ hoû ḗrxō laleîn tō̂i therápontí sou: ischnóphōnos kaì bradýglōssos egṓ eimi.

11
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Τίς ἔδωκεν στόμα ἀνθρώπῳ, καὶ τίς ἐποίησεν δύσκωϕον καὶ κωϕόν, βλέποντα καὶ τυϕλόν; οὐκ ἐγὼ ὁ θεός;

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Tís édōken stóma anthrṓpōi, kaì tís epoíēsen dýskōphon kaì kōphón, bléponta kaì typhlón? ouk egṑ ho theós?

12
καὶ νῦν πορεύου, καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ συμβιβάσω σε ὃ μέλλεις λαλῆσαι.

kaì nŷn poreúou, kaì egṑ anoíxō tò stóma sou kaì symbibásō se hò mélleis lalē̂sai.

13
καὶ εἶπεν Μωυσῆς Δέομαι, κύριε, προχείρισαι δυνάμενον ἄλλον, ὃν ἀποστελεῖς.

kaì eîpen Mōysē̂s Déomai, kýrie, procheírisai dynámenon állon, hòn aposteleîs.

14
καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ κύριος ἐπὶ Μωυσῆν εἶπεν Οὐκ ἰδοὺ Ααρων ὁ ἀδελϕός σου ὁ Λευίτης; ἐπίσταμαι ὅτι λαλῶν λαλήσει αὐτός σοι· καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται εἰς συνάντησίν σοι καὶ ἰδών σε χαρήσεται ἐν ἑαυτῷ.

kaì thymōtheìs orgē̂i kýrios epì Mōysē̂n eîpen Ouk idoù Aarōn ho adelphós sou ho Leuítēs? epístamai hóti lalō̂n lalḗsei autós soi: kaì idoù autòs exeleúsetai eis synántēsín soi kaì idṓn se charḗsetai en heautō̂i.

15
καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν καὶ δώσεις τὰ ῥήματά μου εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ· καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ συμβιβάσω ὑμᾶς ἃ ποιήσετε.

kaì ereîs pròs autòn kaì dṓseis tà rhḗmatá mou eis tò stóma autoû: kaì egṑ anoíxō tò stóma sou kaì tò stóma autoû kaì symbibásō hymâs hà poiḗsete.

16
καὶ αὐτός σοι προσλαλήσει πρὸς τὸν λαόν, καὶ αὐτὸς ἔσται σου στόμα, σὺ δὲ αὐτῷ ἔσῃ τὰ πρὸς τὸν θεόν.

kaì autós soi proslalḗsei pròs tòn laón, kaì autòs éstai sou stóma, sỳ dè autō̂i ésēi tà pròs tòn theón.

17
καὶ τὴν ῥάβδον ταύτην τὴν στραϕεῖσαν εἰς ὄϕιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί σου, ἐν ᾗ ποιήσεις ἐν αὐτῇ τὰ σημεῖα.

kaì tḕn rhábdon taútēn tḕn strapheîsan eis óphin lḗmpsēi en tē̂i cheirí sou, en hē̂i poiḗseis en autē̂i tà sēmeîa.

18
’Επορεύθη δὲ Μωυσῆς καὶ ἀπέστρεψεν πρὸς Ιοθορ τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ καὶ λέγει Πορεύσομαι καὶ ἀποστρέψω πρὸς τοὺς ἀδελϕούς μου τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὄψομαι εἰ ἔτι ζῶσιν. καὶ εἶπεν Ιοθορ Μωυσῇ Βάδιζε ὑγιαίνων.

’Eporeúthē dè Mōysē̂s kaì apéstrepsen pròs Iothor tòn gambròn autoû kaì légei Poreúsomai kaì apostrépsō pròs toùs adelphoús mou toùs en Aigýptōi kaì ópsomai ei éti zō̂sin. kaì eîpen Iothor Mōysē̂i Bádize hygiaínōn.

19
μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς πολλὰς ἐκείνας ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου. εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν Μαδιαμ Βάδιζε ἄπελθε εἰς Αἴγυπτον· τεθνήκασιν γὰρ πάντες οἱ ζητοῦντές σου τὴν ψυχήν.

metà dè tàs hēméras tàs pollàs ekeínas eteleútēsen ho basileùs Aigýptou. eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n en Madiam Bádize ápelthe eis Aígypton: tethnḗkasin gàr pántes hoi zētoûntés sou tḕn psychḗn.

20
ἀναλαβὼν δὲ Μωυσῆς τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία ἀνεβίβασεν αὐτὰ ἐπὶ τὰ ὑποζύγια καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Αἴγυπτον· ἔλαβεν δὲ Μωυσῆς τὴν ῥάβδον τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

analabṑn dè Mōysē̂s tḕn gynaîka kaì tà paidía anebíbasen autà epì tà hypozýgia kaì epéstrepsen eis Aígypton: élaben dè Mōysē̂s tḕn rhábdon tḕn parà toû theoû en tē̂i cheirì autoû.

21
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Πορευομένου σου καὶ ἀποστρέϕοντος εἰς Αἴγυπτον ὅρα πάντα τὰ τέρατα, ἃ ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σου, ποιήσεις αὐτὰ ἐναντίον Φαραω· ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἐξαποστείλῃ τὸν λαόν.

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Poreuoménou sou kaì apostréphontos eis Aígypton hóra pánta tà térata, hà édōka en taîs chersín sou, poiḗseis autà enantíon Pharaō: egṑ dè sklērynō̂ tḕn kardían autoû, kaì ou mḕ exaposteílēi tòn laón.

22
σὺ δὲ ἐρεῖς τῷ Φαραω Τάδε λέγει κύριος Υἱὸς πρωτότοκός μου Ισραηλ·

sỳ dè ereîs tō̂i Pharaō Táde légei kýrios Hyiòs prōtótokós mou Israēl:

23
εἶπα δέ σοι ’Εξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσῃ· εἰ μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι αὐτούς, ὅρα οὖν ἐγὼ ἀποκτενῶ τὸν υἱόν σου τὸν πρωτότοκον.

eîpa dé soi ’Exapósteilon tòn laón mou, hína moi latreúsēi: ei mèn oûn mḕ boúlei exaposteîlai autoús, hóra oûn egṑ apoktenō̂ tòn hyión sou tòn prōtótokon.

24
’Εγένετο δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῷ καταλύματι συνήντησεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀποκτεῖναι.

’Egéneto dè en tē̂i hodō̂i en tō̂i katalýmati synḗntēsen autō̂i ángelos kyríou kaì ezḗtei autòn apokteînai.

25
καὶ λαβοῦσα Σεπϕωρα ψῆϕον περιέτεμεν τὴν ἀκροβυστίαν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας καὶ εἶπεν ῎Εστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου.

kaì laboûsa Sepphōra psē̂phon periétemen tḕn akrobystían toû hyioû autē̂s kaì prosépesen pròs toùs pódas kaì eîpen ῎Estē tò haîma tē̂s peritomē̂s toû paidíou mou.

26
καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ, διότι εἶπεν ῎Εστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου.

kaì apē̂lthen ap’ autoû, dióti eîpen ῎Estē tò haîma tē̂s peritomē̂s toû paidíou mou.

27
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Ααρων Πορεύθητι εἰς συνάντησιν Μωυσεῖ εἰς τὴν ἔρημον· καὶ ἐπορεύθη καὶ συνήντησεν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει τοῦ θεοῦ, καὶ κατεϕίλησαν ἀλλήλους.

Eîpen dè kýrios pròs Aarōn Poreúthēti eis synántēsin Mōyseî eis tḕn érēmon: kaì eporeúthē kaì synḗntēsen autō̂i en tō̂i órei toû theoû, kaì katephílēsan allḗlous.

28
καὶ ἀνήγγειλεν Μωυσῆς τῷ Ααρων πάντας τοὺς λόγους κυρίου, οὓς ἀπέστειλεν, καὶ πάντα τὰ σημεῖα, ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ.

kaì anḗngeilen Mōysē̂s tō̂i Aarōn pántas toùs lógous kyríou, hoùs apésteilen, kaì pánta tà sēmeîa, hà eneteílato autō̂i.

29
ἐπορεύθη δὲ Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ συνήγαγον τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ισραηλ.

eporeúthē dè Mōysē̂s kaì Aarōn kaì synḗgagon tḕn gerousían tō̂n hyiō̂n Israēl.

30
καὶ ἐλάλησεν Ααρων πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, ἃ ἐλάλησεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν, καὶ ἐποίησεν τὰ σημεῖα ἐναντίον τοῦ λαοῦ.

kaì elálēsen Aarōn pánta tà rhḗmata taûta, hà elálēsen ho theòs pròs Mōysē̂n, kaì epoíēsen tà sēmeîa enantíon toû laoû.

31
καὶ ἐπίστευσεν ὁ λαὸς καὶ ἐχάρη, ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, καὶ ὅτι εἶδεν αὐτῶν τὴν θλῖψιν· κύψας δὲ ὁ λαὸς προσεκύνησεν.

kaì epísteusen ho laòs kaì echárē, hóti epesképsato ho theòs toùs hyioùs Israēl, kaì hóti eîden autō̂n tḕn thlîpsin: kýpsas dè ho laòs prosekýnēsen.