Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Ηδη ὄψει ἃ ποιήσω τῷ Φαραω· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ ἐκβαλεῖ αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n ῎Ēdē ópsei hà poiḗsō tō̂i Pharaō: en gàr cheirì krataiā̂i exaposteleî autoùs kaì en brachíoni hypsēlō̂i ekbaleî autoùs ek tē̂s gē̂s autoû.

2
’Ελάλησεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ’Εγὼ κύριος·

’Elálēsen dè ho theòs pròs Mōysē̂n kaì eîpen pròs autón ’Egṑ kýrios:

3
καὶ ὤϕθην πρὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, θεὸς ὢν αὐτῶν, καὶ τὸ ὄνομά μου κύριος οὐκ ἐδήλωσα αὐτοῖς·

kaì ṓphthēn pròs Abraam kaì Isaak kaì Iakōb, theòs ṑn autō̂n, kaì tò ónomá mou kýrios ouk edḗlōsa autoîs:

4
καὶ ἔστησα τὴν διαθήκην μου πρὸς αὐτοὺς ὥστε δοῦναι αὐτοῖς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, τὴν γῆν, ἣν παρῳκήκασιν, ἐν ᾗ καὶ παρῴκησαν ἐπ’ αὐτῆς.

kaì éstēsa tḕn diathḗkēn mou pròs autoùs hṓste doûnai autoîs tḕn gē̂n tō̂n Chananaíōn, tḕn gē̂n, hḕn parōikḗkasin, en hē̂i kaì parṓikēsan ep’ autē̂s.

5
καὶ ἐγὼ εἰσήκουσα τὸν στεναγμὸν τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὃν οἱ Αἰγύπτιοι καταδουλοῦνται αὐτούς, καὶ ἐμνήσθην τῆς διαθήκης ὑμῶν.

kaì egṑ eisḗkousa tòn stenagmòn tō̂n hyiō̂n Israēl, hòn hoi Aigýptioi katadouloûntai autoús, kaì emnḗsthēn tē̂s diathḗkēs hymō̂n.

6
βάδιζε εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων ’Εγὼ κύριος καὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς δυναστείας τῶν Αἰγυπτίων καὶ ῥύσομαι ὑμᾶς ἐκ τῆς δουλείας καὶ λυτρώσομαι ὑμᾶς ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ κρίσει μεγάλῃ

bádize eipòn toîs hyioîs Israēl légōn ’Egṑ kýrios kaì exáxō hymâs apò tē̂s dynasteías tō̂n Aigyptíōn kaì rhýsomai hymâs ek tē̂s douleías kaì lytrṓsomai hymâs en brachíoni hypsēlō̂i kaì krísei megálēi

7
καὶ λήμψομαι ἐμαυτῷ ὑμᾶς λαὸν ἐμοὶ καὶ ἔσομαι ὑμῶν θεός, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ τῆς καταδυναστείας τῶν Αἰγυπτίων,

kaì lḗmpsomai emautō̂i hymâs laòn emoì kaì ésomai hymō̂n theós, kaì gnṓsesthe hóti egṑ kýrios ho theòs hymō̂n ho exagagṑn hymâs ek tē̂s katadynasteías tō̂n Aigyptíōn,

8
καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἐξέτεινα τὴν χεῖρά μου δοῦναι αὐτὴν τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, καὶ δώσω ὑμῖν αὐτὴν ἐν κλήρῳ· ἐγὼ κύριος.

kaì eisáxō hymâs eis tḕn gē̂n, eis hḕn exéteina tḕn cheîrá mou doûnai autḕn tō̂i Abraam kaì Isaak kaì Iakōb, kaì dṓsō hymîn autḕn en klḗrōi: egṑ kýrios.

9
ἐλάλησεν δὲ Μωυσῆς οὕτως τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ οὐκ εἰσήκουσαν Μωυσῇ ἀπὸ τῆς ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπὸ τῶν ἔργων τῶν σκληρῶν.

elálēsen dè Mōysē̂s hoútōs toîs hyioîs Israēl, kaì ouk eisḗkousan Mōysē̂i apò tē̂s oligopsychías kaì apò tō̂n érgōn tō̂n sklērō̂n.

10
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n légōn

11
Εἴσελθε λάλησον Φαραω βασιλεῖ Αἰγύπτου, ἵνα ἐξαποστείλῃ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.

Eíselthe lálēson Pharaō basileî Aigýptou, hína exaposteílēi toùs hyioùs Israēl ek tē̂s gē̂s autoû.

12
ἐλάλησεν δὲ Μωυσῆς ἔναντι κυρίου λέγων ’Ιδοὺ οἱ υἱοὶ Ισραηλ οὐκ εἰσήκουσάν μου, καὶ πῶς εἰσακούσεταί μου Φαραω; ἐγὼ δὲ ἄλογός εἰμι.

elálēsen dè Mōysē̂s énanti kyríou légōn ’Idoù hoi hyioì Israēl ouk eisḗkousán mou, kaì pō̂s eisakoúsetaí mou Pharaō? egṑ dè álogós eimi.

13
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ συνέταξεν αὐτοῖς πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n kaì Aarōn kaì synétaxen autoîs pròs Pharaō basiléa Aigýptou hṓste exaposteîlai toùs hyioùs Israēl ek gē̂s Aigýptou.

14
Καὶ οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴκων πατριῶν αὐτῶν. υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ· Ενωχ καὶ Φαλλους, Ασρων καὶ Χαρμι· αὕτη ἡ συγγένεια Ρουβην.

Kaì hoûtoi archēgoì oíkōn patriō̂n autō̂n. hyioì Roubēn prōtotókou Israēl: Enōch kaì Phallous, Asrōn kaì Charmi: haútē hē syngéneia Roubēn.

15
καὶ υἱοὶ Συμεων· Ιεμουηλ καὶ Ιαμιν καὶ Αωδ καὶ Ιαχιν καὶ Σααρ καὶ Σαουλ ὁ ἐκ τῆς Φοινίσσης· αὗται αἱ πατριαὶ τῶν υἱῶν Συμεων.

kaì hyioì Symeōn: Iemouēl kaì Iamin kaì Aōd kaì Iachin kaì Saar kaì Saoul ho ek tē̂s Phoiníssēs: haûtai hai patriaì tō̂n hyiō̂n Symeōn.

16
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Λευι κατὰ συγγενείας αὐτῶν· Γεδσων, Κααθ καὶ Μεραρι· καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Λευι ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά.

kaì taûta tà onómata tō̂n hyiō̂n Leui katà syngeneías autō̂n: Gedsōn, Kaath kaì Merari: kaì tà étē tē̂s zōē̂s Leui hekatòn triákonta heptá.

17
καὶ οὗτοι υἱοὶ Γεδσων· Λοβενι καὶ Σεμεϊ, οἶκοι πατριᾶς αὐτῶν.

kaì hoûtoi hyioì Gedsōn: Lobeni kaì Semeï, oîkoi patriâs autō̂n.

18
καὶ υἱοὶ Κααθ· Αμβραμ καὶ Ισσααρ, Χεβρων καὶ Οζιηλ· καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Κααθ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη.

kaì hyioì Kaath: Ambram kaì Issaar, Chebrōn kaì Oziēl: kaì tà étē tē̂s zōē̂s Kaath hekatòn triákonta étē.

19
καὶ υἱοὶ Μεραρι· Μοολι καὶ Ομουσι. οὗτοι οἶκοι πατριῶν Λευι κατὰ συγγενείας αὐτῶν.

kaì hyioì Merari: Mooli kaì Omousi. hoûtoi oîkoi patriō̂n Leui katà syngeneías autō̂n.

20
καὶ ἔλαβεν Αμβραμ τὴν Ιωχαβεδ θυγατέρα τοῦ ἀδελϕοῦ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ ἐγέννησεν αὐτῷ τόν τε Ααρων καὶ Μωυσῆν καὶ Μαριαμ τὴν ἀδελϕὴν αὐτῶν· τὰ δὲ ἔτη τῆς ζωῆς Αμβραμ ἑκατὸν τριάκοντα δύο ἔτη.

kaì élaben Ambram tḕn Iōchabed thygatéra toû adelphoû toû patròs autoû heautō̂i eis gynaîka, kaì egénnēsen autō̂i tón te Aarōn kaì Mōysē̂n kaì Mariam tḕn adelphḕn autō̂n: tà dè étē tē̂s zōē̂s Ambram hekatòn triákonta dýo étē.

21
καὶ υἱοὶ Ισσααρ· Κορε καὶ Ναϕεκ καὶ Ζεχρι.

kaì hyioì Issaar: Kore kaì Naphek kaì Zechri.

22
καὶ υἱοὶ Οζιηλ· Ελισαϕαν καὶ Σετρι.

kaì hyioì Oziēl: Elisaphan kaì Setri.

23
ἔλαβεν δὲ Ααρων τὴν Ελισαβεθ θυγατέρα Αμιναδαβ ἀδελϕὴν Ναασσων αὐτῷ γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τόν τε Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ.

élaben dè Aarōn tḕn Elisabeth thygatéra Aminadab adelphḕn Naassōn autō̂i gynaîka, kaì éteken autō̂i tón te Nadab kaì Abioud kaì Eleazar kaì Ithamar.

24
υἱοὶ δὲ Κορε· Ασιρ καὶ Ελκανα καὶ Αβιασαϕ· αὗται αἱ γενέσεις Κορε.

hyioì dè Kore: Asir kaì Elkana kaì Abiasaph: haûtai hai genéseis Kore.

25
καὶ Ελεαζαρ ὁ τοῦ Ααρων ἔλαβεν τῶν θυγατέρων Φουτιηλ αὐτῷ γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Φινεες. αὗται αἱ ἀρχαὶ πατριᾶς Λευιτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν.

kaì Eleazar ho toû Aarōn élaben tō̂n thygatérōn Phoutiēl autō̂i gynaîka, kaì éteken autō̂i tòn Phinees. haûtai hai archaì patriâs Leuitō̂n katà genéseis autō̂n.

26
οὗτος Ααρων καὶ Μωυσῆς, οἷς εἶπεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐξαγαγεῖν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν δυνάμει αὐτῶν·

hoûtos Aarōn kaì Mōysē̂s, hoîs eîpen autoîs ho theòs exagageîn toùs hyioùs Israēl ek gē̂s Aigýptou sỳn dynámei autō̂n:

27
οὗτοί εἰσιν οἱ διαλεγόμενοι πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐξήγαγον τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου· αὐτὸς Ααρων καὶ Μωυσῆς.

hoûtoí eisin hoi dialegómenoi pròs Pharaō basiléa Aigýptou kaì exḗgagon toùs hyioùs Israēl ex Aigýptou: autòs Aarōn kaì Mōysē̂s.

28
῟Ηι ἡμέρᾳ ἐλάλησεν κύριος Μωυσῇ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ,

῾̂Ēi hēmérāi elálēsen kýrios Mōysē̂i en gē̂i Aigýptōi,

29
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων ’Εγὼ κύριος· λάλησον πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ὅσα ἐγὼ λέγω πρὸς σέ.

kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn ’Egṑ kýrios: lálēson pròs Pharaō basiléa Aigýptou hósa egṑ légō pròs sé.

30
καὶ εἶπεν Μωυσῆς ἐναντίον κυρίου ’Ιδοὺ ἐγὼ ἰσχνόϕωνός εἰμι, καὶ πῶς εἰσακούσεταί μου Φαραω;

kaì eîpen Mōysē̂s enantíon kyríou ’Idoù egṑ ischnóphōnós eimi, kaì pō̂s eisakoúsetaí mou Pharaō?