Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων ’Ιδοὺ δέδωκά σε θεὸν Φαραω, καὶ Ααρων ὁ ἀδελϕός σου ἔσται σου προϕήτης·

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n légōn ’Idoù dédōká se theòn Pharaō, kaì Aarōn ho adelphós sou éstai sou prophḗtēs:

2
σὺ δὲ λαλήσεις αὐτῷ πάντα, ὅσα σοι ἐντέλλομαι, ὁ δὲ Ααρων ὁ ἀδελϕός σου λαλήσει πρὸς Φαραω ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.

sỳ dè lalḗseis autō̂i pánta, hósa soi entéllomai, ho dè Aarōn ho adelphós sou lalḗsei pròs Pharaō hṓste exaposteîlai toùs hyioùs Israēl ek tē̂s gē̂s autoû.

3
ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν Φαραω καὶ πληθυνῶ τὰ σημεῖά μου καὶ τὰ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.

egṑ dè sklērynō̂ tḕn kardían Pharaō kaì plēthynō̂ tà sēmeîá mou kaì tà térata en gē̂i Aigýptōi.

4
καὶ οὐκ εἰσακούσεται ὑμῶν Φαραω· καὶ ἐπιβαλῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ ἐξάξω σὺν δυνάμει μου τὸν λαόν μου τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν ἐκδικήσει μεγάλῃ,

kaì ouk eisakoúsetai hymō̂n Pharaō: kaì epibalō̂ tḕn cheîrá mou ep’ Aígypton kaì exáxō sỳn dynámei mou tòn laón mou toùs hyioùs Israēl ek gē̂s Aigýptou sỳn ekdikḗsei megálēi,

5
καὶ γνώσονται πάντες οἱ Αἰγύπτιοι ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἐκτείνων τὴν χεῖρα ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ ἐξάξω τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ μέσου αὐτῶν.

kaì gnṓsontai pántes hoi Aigýptioi hóti egṓ eimi kýrios ekteínōn tḕn cheîra ep’ Aígypton, kaì exáxō toùs hyioùs Israēl ek mésou autō̂n.

6
ἐποίησεν δὲ Μωυσῆς καὶ Ααρων, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος, οὕτως ἐποίησαν.

epoíēsen dè Mōysē̂s kaì Aarōn, katháper eneteílato autoîs kýrios, hoútōs epoíēsan.

7
Μωυσῆς δὲ ἦν ἐτῶν ὀγδοήκοντα, Ααρων δὲ ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ ἐτῶν ὀγδοήκοντα τριῶν, ἡνίκα ἐλάλησεν πρὸς Φαραω.

Mōysē̂s dè ē̂n etō̂n ogdoḗkonta, Aarōn dè ho adelphòs autoû etō̂n ogdoḗkonta triō̂n, hēníka elálēsen pròs Pharaō.

8
Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων

Kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n kaì Aarōn légōn

9
Καὶ ἐὰν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς Φαραω λέγων Δότε ἡμῖν σημεῖον ἢ τέρας, καὶ ἐρεῖς Ααρων τῷ ἀδελϕῷ σου Λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ῥῖψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἔσται δράκων.

Kaì eàn lalḗsēi pròs hymâs Pharaō légōn Dóte hēmîn sēmeîon ḕ téras, kaì ereîs Aarōn tō̂i adelphō̂i sou Labè tḕn rhábdon kaì rhîpson autḕn epì tḕn gē̂n enantíon Pharaō kaì enantíon tō̂n therapóntōn autoû, kaì éstai drákōn.

10
εἰσῆλθεν δὲ Μωυσῆς καὶ Ααρων ἐναντίον Φαραω καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν οὕτως, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος· καὶ ἔρριψεν Ααρων τὴν ῥάβδον ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο δράκων.

eisē̂lthen dè Mōysē̂s kaì Aarōn enantíon Pharaō kaì tō̂n therapóntōn autoû kaì epoíēsan hoútōs, katháper eneteílato autoîs kýrios: kaì érripsen Aarōn tḕn rhábdon enantíon Pharaō kaì enantíon tō̂n therapóntōn autoû, kaì egéneto drákōn.

11
συνεκάλεσεν δὲ Φαραω τοὺς σοϕιστὰς Αἰγύπτου καὶ τοὺς ϕαρμακούς, καὶ ἐποίησαν καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς ϕαρμακείαις αὐτῶν ὡσαύτως.

synekálesen dè Pharaō toùs sophistàs Aigýptou kaì toùs pharmakoús, kaì epoíēsan kaì hoi epaoidoì tō̂n Aigyptíōn taîs pharmakeíais autō̂n hōsaútōs.

12
καὶ ἔρριψαν ἕκαστος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο δράκοντες· καὶ κατέπιεν ἡ ῥάβδος ἡ Ααρων τὰς ἐκείνων ῥάβδους.

kaì érripsan hékastos tḕn rhábdon autoû, kaì egénonto drákontes: kaì katépien hē rhábdos hē Aarōn tàs ekeínōn rhábdous.

13
καὶ κατίσχυσεν ἡ καρδία Φαραω, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ ἐλάλησεν αὐτοῖς κύριος.

kaì katíschysen hē kardía Pharaō, kaì ouk eisḗkousen autō̂n, katháper elálēsen autoîs kýrios.

14
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Βεβάρηται ἡ καρδία Φαραω τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν.

Eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Bebárētai hē kardía Pharaō toû mḕ exaposteîlai tòn laón.

15
βάδισον πρὸς Φαραω τὸ πρωί· ἰδοὺ αὐτὸς ἐκπορεύεται ἐπὶ τὸ ὕδωρ, καὶ στήσῃ συναντῶν αὐτῷ ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ καὶ τὴν ῥάβδον τὴν στραϕεῖσαν εἰς ὄϕιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί σου.

bádison pròs Pharaō tò prōí: idoù autòs ekporeúetai epì tò hýdōr, kaì stḗsēi synantō̂n autō̂i epì tò cheîlos toû potamoû kaì tḕn rhábdon tḕn strapheîsan eis óphin lḗmpsēi en tē̂i cheirí sou.

16
καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Κύριος ὁ θεὸς τῶν Εβραίων ἀπέσταλκέν με πρὸς σὲ λέγων ’Εξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσῃ ἐν τῇ ἐρήμῳ· καὶ ἰδοὺ οὐκ εἰσήκουσας ἕως τούτου.

kaì ereîs pròs autón Kýrios ho theòs tō̂n Ebraíōn apéstalkén me pròs sè légōn ’Exapósteilon tòn laón mou, hína moi latreúsēi en tē̂i erḗmōi: kaì idoù ouk eisḗkousas héōs toútou.

17
τάδε λέγει κύριος ’Εν τούτῳ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ τύπτω τῇ ῥάβδῳ τῇ ἐν τῇ χειρί μου ἐπὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ, καὶ μεταβαλεῖ εἰς αἷμα·

táde légei kýrios ’En toútōi gnṓsēi hóti egṑ kýrios: idoù egṑ týptō tē̂i rhábdōi tē̂i en tē̂i cheirí mou epì tò hýdōr tò en tō̂i potamō̂i, kaì metabaleî eis haîma:

18
καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἐν τῷ ποταμῷ τελευτήσουσιν, καὶ ἐποζέσει ὁ ποταμός, καὶ οὐ δυνήσονται οἱ Αἰγύπτιοι πιεῖν ὕδωρ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ.

kaì hoi ichthýes hoi en tō̂i potamō̂i teleutḗsousin, kaì epozései ho potamós, kaì ou dynḗsontai hoi Aigýptioi pieîn hýdōr apò toû potamoû.

19
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Εἰπὸν Ααρων τῷ ἀδελϕῷ σου Λαβὲ τὴν ῥάβδον σου καὶ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὰ ὕδατα Αἰγύπτου καὶ ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰς διώρυγας αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὰ ἕλη αὐτῶν καὶ ἐπὶ πᾶν συνεστηκὸς ὕδωρ αὐτῶν, καὶ ἔσται αἷμα. καὶ ἐγένετο αἷμα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἔν τε τοῖς ξύλοις καὶ ἐν τοῖς λίθοις.

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Eipòn Aarōn tō̂i adelphō̂i sou Labè tḕn rhábdon sou kaì ékteinon tḕn cheîrá sou epì tà hýdata Aigýptou kaì epì toùs potamoùs autō̂n kaì epì tàs diṓrygas autō̂n kaì epì tà hélē autō̂n kaì epì pân synestēkòs hýdōr autō̂n, kaì éstai haîma. kaì egéneto haîma en pásēi gē̂i Aigýptou én te toîs xýlois kaì en toîs líthois.

20
καὶ ἐποίησαν οὕτως Μωυσῆς καὶ Ααρων, καθάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς κύριος· καὶ ἐπάρας τῇ ῥάβδῳ αὐτοῦ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ μετέβαλεν πᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ ποταμῷ εἰς αἷμα.

kaì epoíēsan hoútōs Mōysē̂s kaì Aarōn, katháper eneteílato autoîs kýrios: kaì epáras tē̂i rhábdōi autoû epátaxen tò hýdōr tò en tō̂i potamō̂i enantíon Pharaō kaì enantíon tō̂n therapóntōn autoû kaì metébalen pân tò hýdōr tò en tō̂i potamō̂i eis haîma.

21
καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἐν τῷ ποταμῷ ἐτελεύτησαν, καὶ ἐπώζεσεν ὁ ποταμός, καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ Αἰγύπτιοι πιεῖν ὕδωρ ἐκ τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἦν τὸ αἷμα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.

kaì hoi ichthýes hoi en tō̂i potamō̂i eteleútēsan, kaì epṓzesen ho potamós, kaì ouk ēdýnanto hoi Aigýptioi pieîn hýdōr ek toû potamoû, kaì ē̂n tò haîma en pásēi gē̂i Aigýptou.

22
ἐποίησαν δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς ϕαρμακείαις αὐτῶν· καὶ ἐσκληρύνθη ἡ καρδία Φαραω, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ εἶπεν κύριος.

epoíēsan dè hōsaútōs kaì hoi epaoidoì tō̂n Aigyptíōn taîs pharmakeíais autō̂n: kaì esklērýnthē hē kardía Pharaō, kaì ouk eisḗkousen autō̂n, katháper eîpen kýrios.

23
ἐπιστραϕεὶς δὲ Φαραω εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπέστησεν τὸν νοῦν αὐτοῦ οὐδὲ ἐπὶ τούτῳ.

epistrapheìs dè Pharaō eisē̂lthen eis tòn oîkon autoû kaì ouk epéstēsen tòn noûn autoû oudè epì toútōi.

24
ὤρυξαν δὲ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι κύκλῳ τοῦ ποταμοῦ ὥστε πιεῖν ὕδωρ, καὶ οὐκ ἠδύναντο πιεῖν ὕδωρ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ.

ṓryxan dè pántes hoi Aigýptioi kýklōi toû potamoû hṓste pieîn hýdōr, kaì ouk ēdýnanto pieîn hýdōr apò toû potamoû.

25
καὶ ἀνεπληρώθησαν ἑπτὰ ἡμέραι μετὰ τὸ πατάξαι κύριον τὸν ποταμόν.

kaì aneplērṓthēsan heptà hēmérai metà tò patáxai kýrion tòn potamón.

26
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Εἴσελθε πρὸς Φαραω καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος ’Εξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσωσιν·

Eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Eíselthe pròs Pharaō kaì ereîs pròs autón Táde légei kýrios ’Exapósteilon tòn laón mou, hína moi latreúsōsin:

27
εἰ δὲ μὴ βούλει σὺ ἐξαποστεῖλαι, ἰδοὺ ἐγὼ τύπτω πάντα τὰ ὅριά σου τοῖς βατράχοις.

ei dè mḕ boúlei sỳ exaposteîlai, idoù egṑ týptō pánta tà hóriá sou toîs batráchois.

28
καὶ ἐξερεύξεται ὁ ποταμὸς βατράχους, καὶ ἀναβάντες εἰσελεύσονται εἰς τοὺς οἴκους σου καὶ εἰς τὰ ταμίεια τῶν κοιτώνων σου καὶ ἐπὶ τῶν κλινῶν σου καὶ εἰς τοὺς οἴκους τῶν θεραπόντων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου καὶ ἐν τοῖς ϕυράμασίν σου καὶ ἐν τοῖς κλιβάνοις σου·

kaì exereúxetai ho potamòs batráchous, kaì anabántes eiseleúsontai eis toùs oíkous sou kaì eis tà tamíeia tō̂n koitṓnōn sou kaì epì tō̂n klinō̂n sou kaì eis toùs oíkous tō̂n therapóntōn sou kaì toû laoû sou kaì en toîs phyrámasín sou kaì en toîs klibánois sou:

29
καὶ ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τοὺς θεράποντάς σου καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἀναβήσονται οἱ βάτραχοι.

kaì epì sè kaì epì toùs therápontás sou kaì epì tòn laón sou anabḗsontai hoi bátrachoi.