Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Εἰπὸν Ααρων τῷ ἀδελϕῷ σου ῎Εκτεινον τῇ χειρὶ τὴν ῥάβδον σου ἐπὶ τοὺς ποταμοὺς καὶ ἐπὶ τὰς διώρυγας καὶ ἐπὶ τὰ ἕλη καὶ ἀνάγαγε τοὺς βατράχους.

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Eipòn Aarōn tō̂i adelphō̂i sou ῎Ekteinon tē̂i cheirì tḕn rhábdon sou epì toùs potamoùs kaì epì tàs diṓrygas kaì epì tà hélē kaì anágage toùs batráchous.

2
καὶ ἐξέτεινεν Ααρων τὴν χεῖρα ἐπὶ τὰ ὕδατα Αἰγύπτου καὶ ἀνήγαγεν τοὺς βατράχους· καὶ ἀνεβιβάσθη ὁ βάτραχος καὶ ἐκάλυψεν τὴν γῆν Αἰγύπτου.

kaì exéteinen Aarōn tḕn cheîra epì tà hýdata Aigýptou kaì anḗgagen toùs batráchous: kaì anebibásthē ho bátrachos kaì ekálypsen tḕn gē̂n Aigýptou.

3
ἐποίησαν δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς ϕαρμακείαις αὐτῶν καὶ ἀνήγαγον τοὺς βατράχους ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου.

epoíēsan dè hōsaútōs kaì hoi epaoidoì tō̂n Aigyptíōn taîs pharmakeíais autō̂n kaì anḗgagon toùs batráchous epì gē̂n Aigýptou.

4
καὶ ἐκάλεσεν Φαραω Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ εἶπεν Εὔξασθε περὶ ἐμοῦ πρὸς κύριον, καὶ περιελέτω τοὺς βατράχους ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐμοῦ λαοῦ, καὶ ἐξαποστελῶ τὸν λαόν, καὶ θύσωσιν κυρίῳ.

kaì ekálesen Pharaō Mōysē̂n kaì Aarōn kaì eîpen Eúxasthe perì emoû pròs kýrion, kaì perielétō toùs batráchous ap’ emoû kaì apò toû emoû laoû, kaì exapostelō̂ tòn laón, kaì thýsōsin kyríōi.

5
εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς Φαραω Τάξαι πρός με, πότε εὔξωμαι περὶ σοῦ καὶ περὶ τῶν θεραπόντων σου καὶ περὶ τοῦ λαοῦ σου ἀϕανίσαι τοὺς βατράχους ἀπὸ σοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ λαοῦ σου καὶ ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν, πλὴν ἐν τῷ ποταμῷ ὑπολειϕθήσονται.

eîpen dè Mōysē̂s pròs Pharaō Táxai prós me, póte eúxōmai perì soû kaì perì tō̂n therapóntōn sou kaì perì toû laoû sou aphanísai toùs batráchous apò soû kaì apò toû laoû sou kaì ek tō̂n oikiō̂n hymō̂n, plḕn en tō̂i potamō̂i hypoleiphthḗsontai.

6
ὁ δὲ εἶπεν Εἰς αὔριον. εἶπεν οὖν ‘Ως εἴρηκας· ἵνα εἰδῇς ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν κυρίου·

ho dè eîpen Eis aúrion. eîpen oûn ‘Ōs eírēkas: hína eidē̂is hóti ouk éstin állos plḕn kyríou:

7
καὶ περιαιρεθήσονται οἱ βάτραχοι ἀπὸ σοῦ καὶ ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ ἐκ τῶν ἐπαύλεων καὶ ἀπὸ τῶν θεραπόντων σου καὶ ἀπὸ τοῦ λαοῦ σου, πλὴν ἐν τῷ ποταμῷ ὑπολειϕθήσονται.

kaì periairethḗsontai hoi bátrachoi apò soû kaì ek tō̂n oikiō̂n hymō̂n kaì ek tō̂n epaúleōn kaì apò tō̂n therapóntōn sou kaì apò toû laoû sou, plḕn en tō̂i potamō̂i hypoleiphthḗsontai.

8
ἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς καὶ Ααρων ἀπὸ Φαραω· καὶ ἐβόησεν Μωυσῆς πρὸς κύριον περὶ τοῦ ὁρισμοῦ τῶν βατράχων, ὡς ἐτάξατο Φαραω.

exē̂lthen dè Mōysē̂s kaì Aarōn apò Pharaō: kaì ebóēsen Mōysē̂s pròs kýrion perì toû horismoû tō̂n batráchōn, hōs etáxato Pharaō.

9
ἐποίησεν δὲ κύριος καθάπερ εἶπεν Μωυσῆς, καὶ ἐτελεύτησαν οἱ βάτραχοι ἐκ τῶν οἰκιῶν καὶ ἐκ τῶν ἐπαύλεων καὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν·

epoíēsen dè kýrios katháper eîpen Mōysē̂s, kaì eteleútēsan hoi bátrachoi ek tō̂n oikiō̂n kaì ek tō̂n epaúleōn kaì ek tō̂n agrō̂n:

10
καὶ συνήγαγον αὐτοὺς θιμωνιὰς θιμωνιάς, καὶ ὤζεσεν ἡ γῆ.

kaì synḗgagon autoùs thimōniàs thimōniás, kaì ṓzesen hē gē̂.

11
ἰδὼν δὲ Φαραω ὅτι γέγονεν ἀνάψυξις, ἐβαρύνθη ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ ἐλάλησεν κύριος.

idṑn dè Pharaō hóti gégonen anápsyxis, ebarýnthē hē kardía autoû, kaì ouk eisḗkousen autō̂n, katháper elálēsen kýrios.

12
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Εἰπὸν Ααρων ῎Εκτεινον τῇ χειρὶ τὴν ῥάβδον σου καὶ πάταξον τὸ χῶμα τῆς γῆς, καὶ ἔσονται σκνῖϕες ἔν τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν καὶ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.

Eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Eipòn Aarōn ῎Ekteinon tē̂i cheirì tḕn rhábdon sou kaì pátaxon tò chō̂ma tē̂s gē̂s, kaì ésontai sknîphes én te toîs anthrṓpois kaì en toîs tetráposin kaì en pásēi gē̂i Aigýptou.

13
ἐξέτεινεν οὖν Ααρων τῇ χειρὶ τὴν ῥάβδον καὶ ἐπάταξεν τὸ χῶμα τῆς γῆς, καὶ ἐγένοντο οἱ σκνῖϕες ἔν τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν, καὶ ἐν παντὶ χώματι τῆς γῆς ἐγένοντο οἱ σκνῖϕες ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.

exéteinen oûn Aarōn tē̂i cheirì tḕn rhábdon kaì epátaxen tò chō̂ma tē̂s gē̂s, kaì egénonto hoi sknîphes én te toîs anthrṓpois kaì en toîs tetráposin, kaì en pantì chṓmati tē̂s gē̂s egénonto hoi sknîphes en pásēi gē̂i Aigýptou.

14
ἐποιήσαν δὲ ὡσαύτως καὶ οἱ ἐπαοιδοὶ ταῖς ϕαρμακείαις αὐτῶν ἐξαγαγεῖν τὸν σκνῖϕα καὶ οὐκ ἠδύναντο. καὶ ἐγένοντο οἱ σκνῖϕες ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν.

epoiḗsan dè hōsaútōs kaì hoi epaoidoì taîs pharmakeíais autō̂n exagageîn tòn sknîpha kaì ouk ēdýnanto. kaì egénonto hoi sknîphes en toîs anthrṓpois kaì en toîs tetráposin.

15
εἶπαν οὖν οἱ ἐπαοιδοὶ τῷ Φαραω Δάκτυλος θεοῦ ἐστιν τοῦτο. καὶ ἐσκληρύνθη ἡ καρδία Φαραω, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθάπερ ἐλάλησεν κύριος.

eîpan oûn hoi epaoidoì tō̂i Pharaō Dáktylos theoû estin toûto. kaì esklērýnthē hē kardía Pharaō, kaì ouk eisḗkousen autō̂n, katháper elálēsen kýrios.

16
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Ορθρισον τὸ πρωὶ καὶ στῆθι ἐναντίον Φαραω· καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται ἐπὶ τὸ ὕδωρ, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος ’Εξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσωσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ·

Eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n ῎Orthrison tò prōì kaì stē̂thi enantíon Pharaō: kaì idoù autòs exeleúsetai epì tò hýdōr, kaì ereîs pròs autón Táde légei kýrios ’Exapósteilon tòn laón mou, hína moi latreúsōsin en tē̂i erḗmōi:

17
ἐὰν δὲ μὴ βούλῃ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου, ἰδοὺ ἐγὼ ἐπαποστέλλω ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τοὺς θεράποντάς σου καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τοὺς οἴκους ὑμῶν κυνόμυιαν, καὶ πλησθήσονται αἱ οἰκίαι τῶν Αἰγυπτίων τῆς κυνομυίης καὶ εἰς τὴν γῆν, ἐϕ’ ἧς εἰσιν ἐπ’ αὐτῆς.

eàn dè mḕ boúlēi exaposteîlai tòn laón mou, idoù egṑ epapostéllō epì sè kaì epì toùs therápontás sou kaì epì tòn laón sou kaì epì toùs oíkous hymō̂n kynómyian, kaì plēsthḗsontai hai oikíai tō̂n Aigyptíōn tē̂s kynomyíēs kaì eis tḕn gē̂n, eph’ hē̂s eisin ep’ autē̂s.

18
καὶ παραδοξάσω ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὴν γῆν Γεσεμ, ἐϕ’ ἧς ὁ λαός μου ἔπεστιν ἐπ’ αὐτῆς, ἐϕ’ ἧς οὐκ ἔσται ἐκεῖ ἡ κυνόμυια, ἵνα εἰδῇς ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ κύριος πάσης τῆς γῆς.

kaì paradoxásō en tē̂i hēmérāi ekeínēi tḕn gē̂n Gesem, eph’ hē̂s ho laós mou épestin ep’ autē̂s, eph’ hē̂s ouk éstai ekeî hē kynómyia, hína eidē̂is hóti egṓ eimi kýrios ho kýrios pásēs tē̂s gē̂s.

19
καὶ δώσω διαστολὴν ἀνὰ μέσον τοῦ ἐμοῦ λαοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σοῦ λαοῦ· ἐν δὲ τῇ αὔριον ἔσται τὸ σημεῖον τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì dṓsō diastolḕn anà méson toû emoû laoû kaì anà méson toû soû laoû: en dè tē̂i aúrion éstai tò sēmeîon toûto epì tē̂s gē̂s.

20
ἐποίησεν δὲ κύριος οὕτως, καὶ παρεγένετο ἡ κυνόμυια πλῆθος εἰς τοὺς οἴκους Φαραω καὶ εἰς τοὺς οἴκους τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν Αἰγύπτου, καὶ ἐξωλεθρεύθη ἡ γῆ ἀπὸ τῆς κυνομυίης.

epoíēsen dè kýrios hoútōs, kaì paregéneto hē kynómyia plē̂thos eis toùs oíkous Pharaō kaì eis toùs oíkous tō̂n therapóntōn autoû kaì eis pâsan tḕn gē̂n Aigýptou, kaì exōlethreúthē hē gē̂ apò tē̂s kynomyíēs.

21
ἐκάλεσεν δὲ Φαραω Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων ’Ελθόντες θύσατε τῷ θεῷ ὑμῶν ἐν τῇ γῇ.

ekálesen dè Pharaō Mōysē̂n kaì Aarōn légōn ’Elthóntes thýsate tō̂i theō̂i hymō̂n en tē̂i gē̂i.

22
καὶ εἶπεν Μωυσῆς Οὐ δυνατὸν γενέσθαι οὕτως· τὰ γὰρ βδελύγματα τῶν Αἰγυπτίων θύσομεν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν· ἐὰν γὰρ θύσωμεν τὰ βδελύγματα τῶν Αἰγυπτίων ἐναντίον αὐτῶν, λιθοβοληθησόμεθα.

kaì eîpen Mōysē̂s Ou dynatòn genésthai hoútōs: tà gàr bdelýgmata tō̂n Aigyptíōn thýsomen kyríōi tō̂i theō̂i hēmō̂n: eàn gàr thýsōmen tà bdelýgmata tō̂n Aigyptíōn enantíon autō̂n, lithobolēthēsómetha.

23
ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν πορευσόμεθα εἰς τὴν ἔρημον καὶ θύσομεν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν, καθάπερ εἶπεν ἡμῖν.

hodòn triō̂n hēmerō̂n poreusómetha eis tḕn érēmon kaì thýsomen kyríōi tō̂i theō̂i hēmō̂n, katháper eîpen hēmîn.

24
καὶ εἶπεν Φαραω ’Εγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς, καὶ θύσατε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἀλλ’ οὐ μακρὰν ἀποτενεῖτε πορευθῆναι· εὔξασθε οὖν περὶ ἐμοῦ πρὸς κύριον.

kaì eîpen Pharaō ’Egṑ apostéllō hymâs, kaì thýsate kyríōi tō̂i theō̂i hymō̂n en tē̂i erḗmōi, all’ ou makràn apoteneîte poreuthē̂nai: eúxasthe oûn perì emoû pròs kýrion.

25
εἶπεν δὲ Μωυσῆς ῞Οδε ἐγὼ ἐξελεύσομαι ἀπὸ σοῦ καὶ εὔξομαι πρὸς τὸν θεόν, καὶ ἀπελεύσεται ἡ κυνόμυια ἀπὸ σοῦ καὶ ἀπὸ τῶν θεραπόντων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου αὔριον· μὴ προσθῇς ἔτι, Φαραω, ἐξαπατῆσαι τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαὸν θῦσαι κυρίῳ.

eîpen dè Mōysē̂s ῞Ode egṑ exeleúsomai apò soû kaì eúxomai pròs tòn theón, kaì apeleúsetai hē kynómyia apò soû kaì apò tō̂n therapóntōn sou kaì toû laoû sou aúrion: mḕ prosthē̂is éti, Pharaō, exapatē̂sai toû mḕ exaposteîlai tòn laòn thŷsai kyríōi.

26
ἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς ἀπὸ Φαραω καὶ ηὔξατο πρὸς τὸν θεόν·

exē̂lthen dè Mōysē̂s apò Pharaō kaì ēýxato pròs tòn theón:

27
ἐποίησεν δὲ κύριος καθάπερ εἶπεν Μωυσῆς, καὶ περιεῖλεν τὴν κυνόμυιαν ἀπὸ Φαραω καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ οὐ κατελείϕθη οὐδεμία.

epoíēsen dè kýrios katháper eîpen Mōysē̂s, kaì perieîlen tḕn kynómyian apò Pharaō kaì tō̂n therapóntōn autoû kaì toû laoû autoû, kaì ou kateleíphthē oudemía.

28
καὶ ἐβάρυνεν Φαραω τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ καιροῦ τούτου καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν.

kaì ebárynen Pharaō tḕn kardían autoû kaì epì toû kairoû toútou kaì ouk ēthélēsen exaposteîlai tòn laón.