Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Εἴσελθε πρὸς Φαραω καὶ ἐρεῖς αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς τῶν Εβραίων ’Εξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσωσιν·

Eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Eíselthe pròs Pharaō kaì ereîs autō̂i Táde légei kýrios ho theòs tō̂n Ebraíōn ’Exapósteilon tòn laón mou, hína moi latreúsōsin:

2
εἰ μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου, ἀλλ’ ἔτι ἐγκρατεῖς αὐτοῦ,

ei mèn oûn mḕ boúlei exaposteîlai tòn laón mou, all’ éti enkrateîs autoû,

3
ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπέσται ἐν τοῖς κτήνεσίν σου τοῖς ἐν τοῖς πεδίοις, ἔν τε τοῖς ἵπποις καὶ ἐν τοῖς ὑποζυγίοις καὶ ταῖς καμήλοις καὶ βουσὶν καὶ προβάτοις, θάνατος μέγας σϕόδρα.

idoù cheìr kyríou epéstai en toîs ktḗnesín sou toîs en toîs pedíois, én te toîs híppois kaì en toîs hypozygíois kaì taîs kamḗlois kaì bousìn kaì probátois, thánatos mégas sphódra.

4
καὶ παραδοξάσω ἐγὼ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἀνὰ μέσον τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ· οὐ τελευτήσει ἀπὸ πάντων τῶν τοῦ Ισραηλ υἱῶν ῥητόν.

kaì paradoxásō egṑ en tō̂i kairō̂i ekeínōi anà méson tō̂n ktēnō̂n tō̂n Aigyptíōn kaì anà méson tō̂n ktēnō̂n tō̂n hyiō̂n Israēl: ou teleutḗsei apò pántōn tō̂n toû Israēl hyiō̂n rhētón.

5
καὶ ἔδωκεν ὁ θεὸς ὅρον λέγων ’Εν τῇ αὔριον ποιήσει κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì édōken ho theòs hóron légōn ’En tē̂i aúrion poiḗsei kýrios tò rhē̂ma toûto epì tē̂s gē̂s.

6
καὶ ἐποίησεν κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο τῇ ἐπαύριον, καὶ ἐτελεύτησεν πάντα τὰ κτήνη τῶν Αἰγυπτίων, ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐκ ἐτελεύτησεν οὐδέν.

kaì epoíēsen kýrios tò rhē̂ma toûto tē̂i epaúrion, kaì eteleútēsen pánta tà ktḗnē tō̂n Aigyptíōn, apò dè tō̂n ktēnō̂n tō̂n hyiō̂n Israēl ouk eteleútēsen oudén.

7
ἰδὼν δὲ Φαραω ὅτι οὐκ ἐτελεύτησεν ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐδέν, ἐβαρύνθη ἡ καρδία Φαραω, καὶ οὐκ ἐξαπέστειλεν τὸν λαόν.

idṑn dè Pharaō hóti ouk eteleútēsen apò pántōn tō̂n ktēnō̂n tō̂n hyiō̂n Israēl oudén, ebarýnthē hē kardía Pharaō, kaì ouk exapésteilen tòn laón.

8
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων Λάβετε ὑμεῖς πλήρεις τὰς χεῖρας αἰθάλης καμιναίας, καὶ πασάτω Μωυσῆς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον τῶν θεραπόντων αὐτοῦ,

Eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n kaì Aarōn légōn Lábete hymeîs plḗreis tàs cheîras aithálēs kaminaías, kaì pasátō Mōysē̂s eis tòn ouranòn enantíon Pharaō kaì enantíon tō̂n therapóntōn autoû,

9
καὶ γενηθήτω κονιορτὸς ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν Αἰγύπτου, καὶ ἔσται ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ τετράποδα ἕλκη, ϕλυκτίδες ἀναζέουσαι, ἔν τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν καὶ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.

kaì genēthḗtō koniortòs epì pâsan tḕn gē̂n Aigýptou, kaì éstai epì toùs anthrṓpous kaì epì tà tetrápoda hélkē, phlyktídes anazéousai, én te toîs anthrṓpois kaì en toîs tetráposin kaì en pásēi gē̂i Aigýptou.

10
καὶ ἔλαβεν τὴν αἰθάλην τῆς καμιναίας ἐναντίον Φαραω καὶ ἔπασεν αὐτὴν Μωυσῆς εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐγένετο ἕλκη, ϕλυκτίδες ἀναζέουσαι, ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν.

kaì élaben tḕn aithálēn tē̂s kaminaías enantíon Pharaō kaì épasen autḕn Mōysē̂s eis tòn ouranón, kaì egéneto hélkē, phlyktídes anazéousai, en toîs anthrṓpois kaì en toîs tetráposin.

11
καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ϕαρμακοὶ στῆναι ἐναντίον Μωυσῆ διὰ τὰ ἕλκη· ἐγένετο γὰρ τὰ ἕλκη ἐν τοῖς ϕαρμακοῖς καὶ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου.

kaì ouk ēdýnanto hoi pharmakoì stē̂nai enantíon Mōysē̂ dià tà hélkē: egéneto gàr tà hélkē en toîs pharmakoîs kaì en pásēi gē̂i Aigýptou.

12
ἐσκλήρυνεν δὲ κύριος τὴν καρδίαν Φαραω, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν, καθὰ συνέταξεν κύριος.

esklḗrynen dè kýrios tḕn kardían Pharaō, kaì ouk eisḗkousen autō̂n, kathà synétaxen kýrios.

13
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Ορθρισον τὸ πρωὶ καὶ στῆθι ἐναντίον Φαραω καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς τῶν Εβραίων ’Εξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα λατρεύσωσίν μοι.

Eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n ῎Orthrison tò prōì kaì stē̂thi enantíon Pharaō kaì ereîs pròs autón Táde légei kýrios ho theòs tō̂n Ebraíōn ’Exapósteilon tòn laón mou, hína latreúsōsín moi.

14
ἐν τῷ γὰρ νῦν καιρῷ ἐγὼ ἐξαποστέλλω πάντα τὰ συναντήματά μου εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ τῶν θεραπόντων σου καὶ τοῦ λαοῦ σου, ἵν’ εἰδῇς ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς ἐγὼ ἄλλος ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

en tō̂i gàr nŷn kairō̂i egṑ exapostéllō pánta tà synantḗmatá mou eis tḕn kardían sou kaì tō̂n therapóntōn sou kaì toû laoû sou, hín’ eidē̂is hóti ouk éstin hōs egṑ állos en pásēi tē̂i gē̂i.

15
νῦν γὰρ ἀποστείλας τὴν χεῖρα πατάξω σε καὶ τὸν λαόν σου θανάτῳ, καὶ ἐκτριβήσῃ ἀπὸ τῆς γῆς·

nŷn gàr aposteílas tḕn cheîra patáxō se kaì tòn laón sou thanátōi, kaì ektribḗsēi apò tē̂s gē̂s:

16
καὶ ἕνεκεν τούτου διετηρήθης, ἵνα ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν ἰσχύν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

kaì héneken toútou dietērḗthēs, hína endeíxōmai en soì tḕn ischýn mou, kaì hópōs diangelē̂i tò ónomá mou en pásēi tē̂i gē̂i.

17
ἔτι οὖν σὺ ἐμποιῇ τοῦ λαοῦ μου τοῦ μὴ ἐξαποστεῖλαι αὐτούς.

éti oûn sỳ empoiē̂i toû laoû mou toû mḕ exaposteîlai autoús.

18
ἰδοὺ ἐγὼ ὕω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον χάλαζαν πολλὴν σϕόδρα, ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν ἐν Αἰγύπτῳ ἀϕ’ ἧς ἡμέρας ἔκτισται ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

idoù egṑ hýō taútēn tḕn hṓran aúrion chálazan pollḕn sphódra, hḗtis toiaútē ou gégonen en Aigýptōi aph’ hē̂s hēméras éktistai héōs tē̂s hēméras taútēs.

19
νῦν οὖν κατάσπευσον συναγαγεῖν τὰ κτήνη σου καὶ ὅσα σοί ἐστιν ἐν τῷ πεδίῳ· πάντες γὰρ οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη, ὅσα ἂν εὑρεθῇ ἐν τῷ πεδίῳ καὶ μὴ εἰσέλθῃ εἰς οἰκίαν, πέσῃ δὲ ἐπ’ αὐτὰ ἡ χάλαζα, τελευτήσει.

nŷn oûn katáspeuson synagageîn tà ktḗnē sou kaì hósa soí estin en tō̂i pedíōi: pántes gàr hoi ánthrōpoi kaì tà ktḗnē, hósa àn heurethē̂i en tō̂i pedíōi kaì mḕ eisélthēi eis oikían, pésēi dè ep’ autà hē chálaza, teleutḗsei.

20
ὁ ϕοβούμενος τὸ ῥῆμα κυρίου τῶν θεραπόντων Φαραω συνήγαγεν τὰ κτήνη αὐτοῦ εἰς τοὺς οἴκους·

ho phoboúmenos tò rhē̂ma kyríou tō̂n therapóntōn Pharaō synḗgagen tà ktḗnē autoû eis toùs oíkous:

21
ὃς δὲ μὴ προσέσχεν τῇ διανοίᾳ εἰς τὸ ῥῆμα κυρίου, ἀϕῆκεν τὰ κτήνη ἐν τοῖς πεδίοις.

hòs dè mḕ proséschen tē̂i dianoíāi eis tò rhē̂ma kyríou, aphē̂ken tà ktḗnē en toîs pedíois.

22
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Εκτεινον τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἔσται χάλαζα ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου, ἐπί τε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ κτήνη καὶ ἐπὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν ἐπὶ τῆς γῆς.

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n ῎Ekteinon tḕn cheîrá sou eis tòn ouranón, kaì éstai chálaza epì pâsan gē̂n Aigýptou, epí te toùs anthrṓpous kaì tà ktḗnē kaì epì pâsan botánēn tḕn epì tē̂s gē̂s.

23
ἐξέτεινεν δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ κύριος ἔδωκεν ϕωνὰς καὶ χάλαζαν, καὶ διέτρεχεν τὸ πῦρ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔβρεξεν κύριος χάλαζαν ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου.

exéteinen dè Mōysē̂s tḕn cheîra eis tòn ouranón, kaì kýrios édōken phōnàs kaì chálazan, kaì diétrechen tò pŷr epì tē̂s gē̂s, kaì ébrexen kýrios chálazan epì pâsan gē̂n Aigýptou.

24
ἦν δὲ ἡ χάλαζα καὶ τὸ πῦρ ϕλογίζον ἐν τῇ χαλάζῃ· ἡ δὲ χάλαζα πολλὴ σϕόδρα σϕόδρα, ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν ἐν Αἰγύπτῳ ἀϕ’ οὗ γεγένηται ἐπ’ αὐτῆς ἔθνος.

ē̂n dè hē chálaza kaì tò pŷr phlogízon en tē̂i chalázēi: hē dè chálaza pollḕ sphódra sphódra, hḗtis toiaútē ou gégonen en Aigýptōi aph’ hoû gegénētai ep’ autē̂s éthnos.

25
ἐπάταξεν δὲ ἡ χάλαζα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, καὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἐπάταξεν ἡ χάλαζα, καὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τοῖς πεδίοις συνέτριψεν ἡ χάλαζα·

epátaxen dè hē chálaza en pásēi gē̂i Aigýptou apò anthrṓpou héōs ktḗnous, kaì pâsan botánēn tḕn en tō̂i pedíōi epátaxen hē chálaza, kaì pánta tà xýla tà en toîs pedíois synétripsen hē chálaza:

26
πλὴν ἐν γῇ Γεσεμ, οὗ ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, οὐκ ἐγένετο ἡ χάλαζα.

plḕn en gē̂i Gesem, hoû ē̂san hoi hyioì Israēl, ouk egéneto hē chálaza.

27
ἀποστείλας δὲ Φαραω ἐκάλεσεν Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ εἶπεν αὐτοῖς ‘Ημάρτηκα τὸ νῦν· ὁ κύριος δίκαιος, ἐγὼ δὲ καὶ ὁ λαός μου ἀσεβεῖς.

aposteílas dè Pharaō ekálesen Mōysē̂n kaì Aarōn kaì eîpen autoîs ‘Ēmártēka tò nŷn: ho kýrios díkaios, egṑ dè kaì ho laós mou asebeîs.

28
εὔξασθε οὖν περὶ ἐμοῦ πρὸς κύριον, καὶ παυσάσθω τοῦ γενηθῆναι ϕωνὰς θεοῦ καὶ χάλαζαν καὶ πῦρ· καὶ ἐξαποστελῶ ὑμᾶς, καὶ οὐκέτι προσθήσεσθε μένειν.

eúxasthe oûn perì emoû pròs kýrion, kaì pausásthō toû genēthē̂nai phōnàs theoû kaì chálazan kaì pŷr: kaì exapostelō̂ hymâs, kaì oukéti prosthḗsesthe ménein.

29
εἶπεν δὲ αὐτῷ Μωυσῆς ‘Ως ἂν ἐξέλθω τὴν πόλιν, ἐκπετάσω τὰς χεῖράς μου πρὸς κύριον, καὶ αἱ ϕωναὶ παύσονται, καὶ ἡ χάλαζα καὶ ὁ ὑετὸς οὐκ ἔσται ἔτι· ἵνα γνῷς ὅτι τοῦ κυρίου ἡ γῆ.

eîpen dè autō̂i Mōysē̂s ‘Ōs àn exélthō tḕn pólin, ekpetásō tàs cheîrás mou pròs kýrion, kaì hai phōnaì paúsontai, kaì hē chálaza kaì ho hyetòs ouk éstai éti: hína gnō̂is hóti toû kyríou hē gē̂.

30
καὶ σὺ καὶ οἱ θεράποντές σου ἐπίσταμαι ὅτι οὐδέπω πεϕόβησθε τὸν κύριον.

kaì sỳ kaì hoi therápontés sou epístamai hóti oudépō pephóbēsthe tòn kýrion.

31
τὸ δὲ λίνον καὶ ἡ κριθὴ ἐπλήγη· ἡ γὰρ κριθὴ παρεστηκυῖα, τὸ δὲ λίνον σπερματίζον.

tò dè línon kaì hē krithḕ eplḗgē: hē gàr krithḕ parestēkyîa, tò dè línon spermatízon.

32
ὁ δὲ πυρὸς καὶ ἡ ὀλύρα οὐκ ἐπλήγη· ὄψιμα γὰρ ἦν.

ho dè pyròs kaì hē olýra ouk eplḗgē: ópsima gàr ē̂n.

33
ἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς ἀπὸ Φαραω ἐκτὸς τῆς πόλεως καὶ ἐξεπέτασεν τὰς χεῖρας πρὸς κύριον, καὶ αἱ ϕωναὶ ἐπαύσαντο καὶ ἡ χάλαζα, καὶ ὁ ὑετὸς οὐκ ἔσταξεν ἔτι ἐπὶ τὴν γῆν.

exē̂lthen dè Mōysē̂s apò Pharaō ektòs tē̂s póleōs kaì exepétasen tàs cheîras pròs kýrion, kaì hai phōnaì epaúsanto kaì hē chálaza, kaì ho hyetòs ouk éstaxen éti epì tḕn gē̂n.

34
ἰδὼν δὲ Φαραω ὅτι πέπαυται ὁ ὑετὸς καὶ ἡ χάλαζα καὶ αἱ ϕωναί, προσέθετο τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ ἐβάρυνεν αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ.

idṑn dè Pharaō hóti pépautai ho hyetòs kaì hē chálaza kaì hai phōnaí, prosétheto toû hamartánein kaì ebárynen autoû tḕn kardían kaì tō̂n therapóntōn autoû.

35
καὶ ἐσκληρύνθη ἡ καρδία Φαραω, καὶ οὐκ ἐξαπέστειλεν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, καθάπερ ἐλάλησεν κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì esklērýnthē hē kardía Pharaō, kaì ouk exapésteilen toùs hyioùs Israēl, katháper elálēsen kýrios tō̂i Mōysē̂i.