Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα καὶ ἤγαγέν με ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ οἴκου κυρίου τὴν κατέναντι τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολάς· καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν προθύρων τῆς πύλης ὡς εἴκοσι καὶ πέντε ἄνδρες, καὶ εἶδον ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν Ιεζονιαν τὸν τοῦ Εζερ καὶ Φαλτιαν τὸν τοῦ Βαναιου τοὺς ἀϕηγουμένους τοῦ λαοῦ.

Kaì anélabén me pneûma kaì ḗgagén me epì tḕn pýlēn toû oíkou kyríou tḕn katénanti tḕn blépousan katà anatolás: kaì idoù epì tō̂n prothýrōn tē̂s pýlēs hōs eíkosi kaì pénte ándres, kaì eîdon en mésōi autō̂n tòn Iezonian tòn toû Ezer kaì Phaltian tòn toû Banaiou toùs aphēgouménous toû laoû.

2
καὶ εἶπεν κύριος πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, οὗτοι οἱ ἄνδρες οἱ λογιζόμενοι μάταια καὶ βουλευόμενοι βουλὴν πονηρὰν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ

kaì eîpen kýrios prós me Hyiè anthrṓpou, hoûtoi hoi ándres hoi logizómenoi mátaia kaì bouleuómenoi boulḕn ponēràn en tē̂i pólei taútēi

3
οἱ λέγοντες Οὐχὶ προσϕάτως ᾠκοδόμηνται αἱ οἰκίαι; αὕτη ἐστὶν ὁ λέβης, ἡμεῖς δὲ τὰ κρέα.

hoi légontes Ouchì prosphátōs ōikodómēntai hai oikíai? haútē estìn ho lébēs, hēmeîs dè tà kréa.

4
διὰ τοῦτο προϕήτευσον ἐπ’ αὐτούς, προϕήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου.

dià toûto prophḗteuson ep’ autoús, prophḗteuson, hyiè anthrṓpou.

5
καὶ ἔπεσεν ἐπ’ ἐμὲ πνεῦμα κυρίου καὶ εἶπεν πρός με Λέγε Τάδε λέγει κύριος Οὕτως εἴπατε, οἶκος Ισραηλ, καὶ τὰ διαβούλια τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἐγὼ ἐπίσταμαι.

kaì épesen ep’ emè pneûma kyríou kaì eîpen prós me Lége Táde légei kýrios Hoútōs eípate, oîkos Israēl, kaì tà diaboúlia toû pneúmatos hymō̂n egṑ epístamai.

6
ἐπληθύνατε νεκροὺς ὑμῶν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ καὶ ἐνεπλήσατε τὰς ὁδοὺς αὐτῆς τραυματιῶν.

eplēthýnate nekroùs hymō̂n en tē̂i pólei taútēi kaì eneplḗsate tàs hodoùs autē̂s traumatiō̂n.

7
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Τοὺς νεκροὺς ὑμῶν οὓς ἐπατάξατε ἐν μέσῳ αὐτῆς, οὗτοί εἰσιν τὰ κρέα, αὐτὴ δὲ ὁ λέβης ἐστίν, καὶ ὑμᾶς ἐξάξω ἐκ μέσου αὐτῆς.

dià toûto táde légei kýrios Toùs nekroùs hymō̂n hoùs epatáxate en mésōi autē̂s, hoûtoí eisin tà kréa, autḕ dè ho lébēs estín, kaì hymâs exáxō ek mésou autē̂s.

8
ῥομϕαίαν ϕοβεῖσθε, καὶ ῥομϕαίαν ἐπάξω ἐϕ’ ὑμᾶς, λέγει κύριος.

rhomphaían phobeîsthe, kaì rhomphaían epáxō eph’ hymâs, légei kýrios.

9
καὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἐκ μέσου αὐτῆς καὶ παραδώσω ὑμᾶς εἰς χεῖρας ἀλλοτρίων καὶ ποιήσω ἐν ὑμῖν κρίματα.

kaì exáxō hymâs ek mésou autē̂s kaì paradṓsō hymâs eis cheîras allotríōn kaì poiḗsō en hymîn krímata.

10
ἐν ῥομϕαίᾳ πεσεῖσθε, ἐπὶ τῶν ὁρίων τοῦ Ισραηλ κρινῶ ὑμᾶς· καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.

en rhomphaíāi peseîsthe, epì tō̂n horíōn toû Israēl krinō̂ hymâs: kaì epignṓsesthe hóti egṑ kýrios.

11
αὐτὴ ὑμῖν οὐκ ἔσται εἰς λέβητα, καὶ ὑμεῖς οὐ μὴ γένησθε ἐν μέσῳ αὐτῆς εἰς κρέα· ἐπὶ τῶν ὁρίων τοῦ Ισραηλ κρινῶ ὑμᾶς,

autḕ hymîn ouk éstai eis lébēta, kaì hymeîs ou mḕ génēsthe en mésōi autē̂s eis kréa: epì tō̂n horíōn toû Israēl krinō̂ hymâs,

12
καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος.

kaì epignṓsesthe dióti egṑ kýrios.

13
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προϕητεύειν με καὶ Φαλτιας ὁ τοῦ Βαναιου ἀπέθανεν, καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου καὶ ἀνεβόησα ϕωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπα Οἴμμοι οἴμμοι, κύριε, εἰς συντέλειαν σὺ ποιεῖς τοὺς καταλοίπους τοῦ Ισραηλ.

kaì egéneto en tō̂i prophēteúein me kaì Phaltias ho toû Banaiou apéthanen, kaì píptō epì prósōpón mou kaì anebóēsa phōnē̂i megálēi kaì eîpa Oímmoi oímmoi, kýrie, eis syntéleian sỳ poieîs toùs kataloípous toû Israēl.

14
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

Kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

15
Υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ ἀδελϕοί σου καὶ οἱ ἄνδρες τῆς αἰχμαλωσίας σου καὶ πᾶς ὁ οἶκος τοῦ Ισραηλ συντετέλεσται, οἷς εἶπαν αὐτοῖς οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ Μακρὰν ἀπέχετε ἀπὸ τοῦ κυρίου, ἡμῖν δέδοται ἡ γῆ εἰς κληρονομίαν.

Hyiè anthrṓpou, hoi adelphoí sou kaì hoi ándres tē̂s aichmalōsías sou kaì pâs ho oîkos toû Israēl syntetélestai, hoîs eîpan autoîs hoi katoikoûntes Ierousalēm Makràn apéchete apò toû kyríou, hēmîn dédotai hē gē̂ eis klēronomían.

16
διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος ὅτι ’Απώσομαι αὐτοὺς εἰς τὰ ἔθνη καὶ διασκορπιῶ αὐτοὺς εἰς πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς ἁγίασμα μικρὸν ἐν ταῖς χώραις, οὗ ἂν εἰσέλθωσιν ἐκεῖ.

dià toûto eipón Táde légei kýrios hóti ’Apṓsomai autoùs eis tà éthnē kaì diaskorpiō̂ autoùs eis pâsan tḕn gē̂n, kaì ésomai autoîs eis hagíasma mikròn en taîs chṓrais, hoû àn eisélthōsin ekeî.

17
διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Καὶ εἰσδέξομαι αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συνάξω αὐτοὺς ἐκ τῶν χωρῶν, οὗ διέσπειρα αὐτοὺς ἐν αὐταῖς, καὶ δώσω αὐτοῖς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ.

dià toûto eipón Táde légei kýrios Kaì eisdéxomai autoùs ek tō̂n ethnō̂n kaì synáxō autoùs ek tō̂n chōrō̂n, hoû diéspeira autoùs en autaîs, kaì dṓsō autoîs tḕn gē̂n toû Israēl.

18
καὶ εἰσελεύσονται ἐκεῖ καὶ ἐξαροῦσιν πάντα τὰ βδελύγματα αὐτῆς καὶ πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῆς ἐξ αὐτῆς.

kaì eiseleúsontai ekeî kaì exaroûsin pánta tà bdelýgmata autē̂s kaì pásas tàs anomías autē̂s ex autē̂s.

19
καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν ἑτέραν καὶ πνεῦμα καινὸν δώσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκσπάσω τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτῶν καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν σαρκίνην,

kaì dṓsō autoîs kardían hetéran kaì pneûma kainòn dṓsō en autoîs kaì ekspásō tḕn kardían tḕn lithínēn ek tē̂s sarkòs autō̂n kaì dṓsō autoîs kardían sarkínēn,

20
ὅπως ἐν τοῖς προστάγμασίν μου πορεύωνται καὶ τὰ δικαιώματά μου ϕυλάσσωνται καὶ ποιῶσιν αὐτά· καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν.

hópōs en toîs prostágmasín mou poreúōntai kaì tà dikaiṓmatá mou phylássōntai kaì poiō̂sin autá: kaì ésontaí moi eis laón, kaì egṑ ésomai autoîs eis theón.

21
καὶ εἰς τὴν καρδίαν τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν, ὡς ἡ καρδία αὐτῶν ἐπορεύετο, τὰς ὁδοὺς αὐτῶν εἰς κεϕαλὰς αὐτῶν δέδωκα, λέγει κύριος.

kaì eis tḕn kardían tō̂n bdelygmátōn autō̂n kaì tō̂n anomiō̂n autō̂n, hōs hē kardía autō̂n eporeúeto, tàs hodoùs autō̂n eis kephalàs autō̂n dédōka, légei kýrios.

22
Καὶ ἐξῆραν τὰ χερουβιν τὰς πτέρυγας αὐτῶν, καὶ οἱ τροχοὶ ἐχόμενοι αὐτῶν, καὶ ἡ δόξα θεοῦ Ισραηλ ἐπ’ αὐτὰ ὑπεράνω αὐτῶν·

Kaì exē̂ran tà cheroubin tàs ptérygas autō̂n, kaì hoi trochoì echómenoi autō̂n, kaì hē dóxa theoû Israēl ep’ autà hyperánō autō̂n:

23
καὶ ἀνέβη ἡ δόξα κυρίου ἐκ μέσης τῆς πόλεως καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ ὄρους, ὃ ἦν ἀπέναντι τῆς πόλεως.

kaì anébē hē dóxa kyríou ek mésēs tē̂s póleōs kaì éstē epì toû órous, hò ē̂n apénanti tē̂s póleōs.

24
καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα καὶ ἤγαγέν με εἰς γῆν Χαλδαίων εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν ἐν ὁράσει ἐν πνεύματι θεοῦ· καὶ ἀνέβην ἀπὸ τῆς ὁράσεως, ἧς εἶδον,

kaì anélabén me pneûma kaì ḗgagén me eis gē̂n Chaldaíōn eis tḕn aichmalōsían en horásei en pneúmati theoû: kaì anébēn apò tē̂s horáseōs, hē̂s eîdon,

25
καὶ ἐλάλησα πρὸς τὴν αἰχμαλωσίαν πάντας τοὺς λόγους τοῦ κυρίου, οὓς ἔδειξέν μοι.

kaì elálēsa pròs tḕn aichmalōsían pántas toùs lógous toû kyríou, hoùs édeixén moi.