Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

Kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

2
Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, τί ἂν γένοιτο τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλου ἐκ πάντων τῶν ξύλων τῶν κλημάτων τῶν ὄντων ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ;

Kaì sý, hyiè anthrṓpou, tí àn génoito tò xýlon tē̂s ampélou ek pántōn tō̂n xýlōn tō̂n klēmátōn tō̂n óntōn en toîs xýlois toû drymoû?

3
εἰ λήμψονται ἐξ αὐτῆς ξύλον τοῦ ποιῆσαι εἰς ἐργασίαν; εἰ λήμψονται ἐξ αὐτῆς πάσσαλον τοῦ κρεμάσαι ἐπ’ αὐτὸν πᾶν σκεῦος;

ei lḗmpsontai ex autē̂s xýlon toû poiē̂sai eis ergasían? ei lḗmpsontai ex autē̂s pássalon toû kremásai ep’ autòn pân skeûos?

4
πάρεξ πυρὶ δέδοται εἰς ἀνάλωσιν, τὴν κατ’ ἐνιαυτὸν κάθαρσιν ἀπ’ αὐτῆς ἀναλίσκει τὸ πῦρ, καὶ ἐκλείπει εἰς τέλος· μὴ χρήσιμον ἔσται εἰς ἐργασίαν;

párex pyrì dédotai eis análōsin, tḕn kat’ eniautòn kátharsin ap’ autē̂s analískei tò pŷr, kaì ekleípei eis télos: mḕ chrḗsimon éstai eis ergasían?

5
οὐδὲ ἔτι αὐτοῦ ὄντος ὁλοκλήρου οὐκ ἔσται εἰς ἐργασίαν. μὴ ὅτι ἐὰν καὶ πῦρ αὐτὸ ἀναλώσῃ εἰς τέλος, εἰ ἔσται ἔτι εἰς ἐργασίαν;

oudè éti autoû óntos holoklḗrou ouk éstai eis ergasían. mḕ hóti eàn kaì pŷr autò analṓsēi eis télos, ei éstai éti eis ergasían?

6
διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος ῝Ον τρόπον τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλου ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ, ὃ δέδωκα αὐτὸ τῷ πυρὶ εἰς ἀνάλωσιν, οὕτως δέδωκα τοὺς κατοικοῦντας Ιερουσαλημ.

dià toûto eipón Táde légei kýrios ῝On trópon tò xýlon tē̂s ampélou en toîs xýlois toû drymoû, hò dédōka autò tō̂i pyrì eis análōsin, hoútōs dédōka toùs katoikoûntas Ierousalēm.

7
καὶ δώσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπ’ αὐτούς· ἐκ τοῦ πυρὸς ἐξελεύσονται, καὶ πῦρ αὐτοὺς καταϕάγεται, καὶ ἐπιγνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ στηρίσαι με τὸ πρόσωπόν μου ἐπ’ αὐτούς.

kaì dṓsō tò prósōpón mou ep’ autoús: ek toû pyròs exeleúsontai, kaì pŷr autoùs kataphágetai, kaì epignṓsontai hóti egṑ kýrios en tō̂i stērísai me tò prósōpón mou ep’ autoús.

8
καὶ δώσω τὴν γῆν εἰς ἀϕανισμὸν ἀνθ’ ὧν παρέπεσον παραπτώματι, λέγει κύριος.

kaì dṓsō tḕn gē̂n eis aphanismòn anth’ hō̂n parépeson paraptṓmati, légei kýrios.