Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 19

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ σὺ λαβὲ θρῆνον ἐπὶ τὸν ἄρχοντα τοῦ Ισραηλ

Kaì sỳ labè thrē̂non epì tòn árchonta toû Israēl

2
καὶ ἐρεῖς Τί ἡ μήτηρ σου; σκύμνος· ἐν μέσῳ λεόντων ἐγενήθη, ἐν μέσῳ λεόντων ἐπλήθυνεν σκύμνους αὐτῆς.

kaì ereîs Tí hē mḗtēr sou? skýmnos: en mésōi leóntōn egenḗthē, en mésōi leóntōn eplḗthynen skýmnous autē̂s.

3
καὶ ἀπεπήδησεν εἷς τῶν σκύμνων αὐτῆς, λέων ἐγένετο καὶ ἔμαθεν τοῦ ἁρπάζειν ἁρπάγματα, ἀνθρώπους ἔϕαγεν.

kaì apepḗdēsen heîs tō̂n skýmnōn autē̂s, léōn egéneto kaì émathen toû harpázein harpágmata, anthrṓpous éphagen.

4
καὶ ἤκουσαν κατ’ αὐτοῦ ἔθνη, ἐν τῇ διαϕθορᾷ αὐτῶν συνελήμϕθη, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐν κημῷ εἰς γῆν Αἰγύπτου.

kaì ḗkousan kat’ autoû éthnē, en tē̂i diaphthorā̂i autō̂n synelḗmphthē, kaì ḗgagon autòn en kēmō̂i eis gē̂n Aigýptou.

5
καὶ εἶδεν ὅτι ἀπῶσται ἀπ’ αὐτῆς καὶ ἀπώλετο ἡ ὑπόστασις αὐτῆς, καὶ ἔλαβεν ἄλλον ἐκ τῶν σκύμνων αὐτῆς, λέοντα ἔταξεν αὐτόν.

kaì eîden hóti apō̂stai ap’ autē̂s kaì apṓleto hē hypóstasis autē̂s, kaì élaben állon ek tō̂n skýmnōn autē̂s, léonta étaxen autón.

6
καὶ ἀνεστρέϕετο ἐν μέσῳ λεόντων, λέων ἐγένετο καὶ ἔμαθεν ἁρπάζειν ἁρπάγματα, ἀνθρώπους ἔϕαγεν·

kaì anestrépheto en mésōi leóntōn, léōn egéneto kaì émathen harpázein harpágmata, anthrṓpous éphagen:

7
καὶ ἐνέμετο τῷ θράσει αὐτοῦ καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν ἐξηρήμωσεν καὶ ἠϕάνισεν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἀπὸ ϕωνῆς ὠρύματος αὐτοῦ.

kaì enémeto tō̂i thrásei autoû kaì tàs póleis autō̂n exērḗmōsen kaì ēphánisen gē̂n kaì tò plḗrōma autē̂s apò phōnē̂s ōrýmatos autoû.

8
καὶ ἔδωκαν ἐπ’ αὐτὸν ἔθνη ἐκ χωρῶν κυκλόθεν καὶ ἐξεπέτασαν ἐπ’ αὐτὸν δίκτυα αὐτῶν, ἐν διαϕθορᾷ αὐτῶν συνελήμϕθη·

kaì édōkan ep’ autòn éthnē ek chōrō̂n kyklóthen kaì exepétasan ep’ autòn díktya autō̂n, en diaphthorā̂i autō̂n synelḗmphthē:

9
καὶ ἔθεντο αὐτὸν ἐν κημῷ καὶ ἐν γαλεάγρᾳ, ἦλθεν πρὸς βασιλέα Βαβυλῶνος, καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς ϕυλακήν, ὅπως μὴ ἀκουσθῇ ἡ ϕωνὴ αὐτοῦ ἐπὶ τὰ ὄρη τοῦ Ισραηλ.

kaì éthento autòn en kēmō̂i kaì en galeágrāi, ē̂lthen pròs basiléa Babylō̂nos, kaì eisḗgagen autòn eis phylakḗn, hópōs mḕ akousthē̂i hē phōnḕ autoû epì tà órē toû Israēl.

10
ἡ μήτηρ σου ὡς ἄμπελος, ὡς ἄνθος ἐν ῥόᾳ ἐν ὕδατι πεϕυτευμένη, ὁ καρπὸς αὐτῆς καὶ ὁ βλαστὸς αὐτῆς ἐγένετο ἐξ ὕδατος πολλοῦ.

hē mḗtēr sou hōs ámpelos, hōs ánthos en rhóāi en hýdati pephyteuménē, ho karpòs autē̂s kaì ho blastòs autē̂s egéneto ex hýdatos polloû.

11
καὶ ἐγένετο αὐτῇ ῥάβδος ἰσχύος ἐπὶ ϕυλὴν ἡγουμένων, καὶ ὑψώθη τῷ μεγέθει αὐτῆς ἐν μέσῳ στελεχῶν καὶ εἶδεν τὸ μέγεθος αὐτῆς ἐν πλήθει κλημάτων αὐτῆς.

kaì egéneto autē̂i rhábdos ischýos epì phylḕn hēgouménōn, kaì hypsṓthē tō̂i megéthei autē̂s en mésōi stelechō̂n kaì eîden tò mégethos autē̂s en plḗthei klēmátōn autē̂s.

12
καὶ κατεκλάσθη ἐν θυμῷ, ἐπὶ γῆν ἐρρίϕη, καὶ ἄνεμος ὁ καύσων ἐξήρανεν τὰ ἐκλεκτὰ αὐτῆς· ἐξεδικήθη καὶ ἐξηράνθη ἡ ῥάβδος ἰσχύος αὐτῆς, πῦρ ἀνήλωσεν αὐτήν.

kaì kateklásthē en thymō̂i, epì gē̂n erríphē, kaì ánemos ho kaúsōn exḗranen tà eklektà autē̂s: exedikḗthē kaì exēránthē hē rhábdos ischýos autē̂s, pŷr anḗlōsen autḗn.

13
καὶ νῦν πεϕύτευκαν αὐτὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν γῇ ἀνύδρῳ·

kaì nŷn pephýteukan autḕn en tē̂i erḗmōi, en gē̂i anýdrōi:

14
καὶ ἐξῆλθεν πῦρ ἐκ ῥάβδου ἐκλεκτῶν αὐτῆς καὶ κατέϕαγεν αὐτήν, καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτῇ ῥάβδος ἰσχύος. ϕυλὴ εἰς παραβολὴν θρήνου ἐστὶν καὶ ἔσται εἰς θρῆνον.

kaì exē̂lthen pŷr ek rhábdou eklektō̂n autē̂s kaì katéphagen autḗn, kaì ouk ē̂n en autē̂i rhábdos ischýos. phylḕ eis parabolḕn thrḗnou estìn kaì éstai eis thrē̂non.