Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἐν τῷ πέμπτῳ μηνὶ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἦλθον ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσβυτέρων οἴκου Ισραηλ ἐπερωτῆσαι τὸν κύριον καὶ ἐκάθισαν πρὸ προσώπου μου.

Kaì egéneto en tō̂i étei tō̂i hebdómōi en tō̂i pémptōi mēnì dekátēi toû mēnòs ē̂lthon ándres ek tō̂n presbytérōn oíkou Israēl eperōtē̂sai tòn kýrion kaì ekáthisan prò prosṓpou mou.

2
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

3
Υἱὲ ἀνθρώπου, λάλησον πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος Εἰ ἐπερωτῆσαί με ὑμεῖς ἔρχεσθε; ζῶ ἐγὼ εἰ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν, λέγει κύριος;

Hyiè anthrṓpou, lálēson pròs toùs presbytérous toû Israēl kaì ereîs pròs autoús Táde légei kýrios Ei eperōtē̂saí me hymeîs érchesthe? zō̂ egṑ ei apokrithḗsomai hymîn, légei kýrios?

4
εἰ ἐκδικήσω αὐτοὺς ἐκδικήσει; υἱὲ ἀνθρώπου, τὰς ἀνομίας τῶν πατέρων αὐτῶν διαμάρτυραι αὐτοῖς

ei ekdikḗsō autoùs ekdikḗsei? hyiè anthrṓpou, tàs anomías tō̂n patérōn autō̂n diamártyrai autoîs

5
καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος ’Αϕ’ ἧς ἡμέρας ᾑρέτισα τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ ἐγνωρίσθην τῷ σπέρματι οἴκου Ιακωβ καὶ ἐγνώσθην αὐτοῖς ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀντελαβόμην τῇ χειρί μου αὐτῶν λέγων ’Εγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν,

kaì ereîs pròs autoús Táde légei kýrios ’Aph’ hē̂s hēméras hēirétisa tòn oîkon Israēl kaì egnōrísthēn tō̂i spérmati oíkou Iakōb kaì egnṓsthēn autoîs en gē̂i Aigýptou kaì antelabómēn tē̂i cheirí mou autō̂n légōn ’Egṑ kýrios ho theòs hymō̂n,

6
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀντελαβόμην τῇ χειρί μου αὐτῶν τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου εἰς τὴν γῆν, ἣν ἡτοίμασα αὐτοῖς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, κηρίον ἐστὶν παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν.

en ekeínēi tē̂i hēmérāi antelabómēn tē̂i cheirí mou autō̂n toû exagageîn autoùs ek gē̂s Aigýptou eis tḕn gē̂n, hḕn hētoímasa autoîs, gē̂n rhéousan gála kaì méli, kēríon estìn parà pâsan tḕn gē̂n.

7
καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς ῞Εκαστος τὰ βδελύγματα τῶν ὀϕθαλμῶν αὐτοῦ ἀπορριψάτω, καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν Αἰγύπτου μὴ μιαίνεσθε· ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.

kaì eîpa pròs autoús ῞Ekastos tà bdelýgmata tō̂n ophthalmō̂n autoû aporripsátō, kaì en toîs epitēdeúmasin Aigýptou mḕ miaínesthe: egṑ kýrios ho theòs hymō̂n.

8
καὶ ἀπέστησαν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἠθέλησαν εἰσακοῦσαί μου, τὰ βδελύγματα τῶν ὀϕθαλμῶν αὐτῶν οὐκ ἀπέρριψαν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα Αἰγύπτου οὐκ ἐγκατέλιπον. καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ συντελέσαι τὴν ὀργήν μου ἐν αὐτοῖς ἐν μέσῳ γῆς Αἰγύπτου.

kaì apéstēsan ap’ emoû kaì ouk ēthélēsan eisakoûsaí mou, tà bdelýgmata tō̂n ophthalmō̂n autō̂n ouk apérripsan kaì tà epitēdeúmata Aigýptou ouk enkatélipon. kaì eîpa toû ekchéai tòn thymón mou ep’ autoùs toû syntelésai tḕn orgḗn mou en autoîs en mésōi gē̂s Aigýptou.

9
καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν αὐτοί εἰσιν ἐν μέσῳ αὐτῶν, ἐν οἷς ἐγνώσθην πρὸς αὐτοὺς ἐνώπιον αὐτῶν τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

kaì epoíēsa hópōs tò ónomá mou tò parápan mḕ bebēlōthē̂i enṓpion tō̂n ethnō̂n, hō̂n autoí eisin en mésōi autō̂n, en hoîs egnṓsthēn pròs autoùs enṓpion autō̂n toû exagageîn autoùs ek gē̂s Aigýptou.

10
καὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἤγαγον αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον

kaì exḗgagon autoùs ek gē̂s Aigýptou kaì ḗgagon autoùs eis tḕn érēmon

11
καὶ ἔδωκα αὐτοῖς τὰ προστάγματά μου καὶ τὰ δικαιώματά μου ἐγνώρισα αὐτοῖς, ὅσα ποιήσει αὐτὰ ἄνθρωπος καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

kaì édōka autoîs tà prostágmatá mou kaì tà dikaiṓmatá mou egnṓrisa autoîs, hósa poiḗsei autà ánthrōpos kaì zḗsetai en autoîs.

12
καὶ τὰ σάββατά μου ἔδωκα αὐτοῖς τοῦ εἶναι εἰς σημεῖον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον αὐτῶν τοῦ γνῶναι αὐτοὺς διότι ἐγὼ κύριος ὁ ἁγιάζων αὐτούς.

kaì tà sábbatá mou édōka autoîs toû eînai eis sēmeîon anà méson emoû kaì anà méson autō̂n toû gnō̂nai autoùs dióti egṑ kýrios ho hagiázōn autoús.

13
καὶ εἶπα πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ’Εν τοῖς προστάγμασίν μου πορεύεσθε. καὶ οὐκ ἐπορεύθησαν καὶ τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο, ἃ ποιήσει αὐτὰ ἄνθρωπος καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλωσαν σϕόδρα. καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς.

kaì eîpa pròs tòn oîkon toû Israēl en tē̂i erḗmōi ’En toîs prostágmasín mou poreúesthe. kaì ouk eporeúthēsan kaì tà dikaiṓmatá mou apṓsanto, hà poiḗsei autà ánthrōpos kaì zḗsetai en autoîs, kaì tà sábbatá mou ebebḗlōsan sphódra. kaì eîpa toû ekchéai tòn thymón mou ep’ autoùs en tē̂i erḗmōi toû exanalō̂sai autoús.

14
καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξήγαγον αὐτοὺς κατ’ ὀϕθαλμοὺς αὐτῶν.

kaì epoíēsa hópōs tò ónomá mou tò parápan mḕ bebēlōthē̂i enṓpion tō̂n ethnō̂n, hō̂n exḗgagon autoùs kat’ ophthalmoùs autō̂n.

15
καὶ ἐγὼ ἐξῆρα τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ παράπαν τοῦ μὴ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν ἔδωκα αὐτοῖς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, κηρίον ἐστὶν παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν,

kaì egṑ exē̂ra tḕn cheîrá mou ep’ autoùs en tē̂i erḗmōi tò parápan toû mḕ eisagageîn autoùs eis tḕn gē̂n, hḕn édōka autoîs, gē̂n rhéousan gála kaì méli, kēríon estìn parà pâsan tḕn gē̂n,

16
ἀνθ’ ὧν τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο καὶ ἐν τοῖς προστάγμασίν μου οὐκ ἐπορεύθησαν ἐν αὐτοῖς καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν καὶ ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῶν καρδιῶν αὐτῶν ἐπορεύοντο.

anth’ hō̂n tà dikaiṓmatá mou apṓsanto kaì en toîs prostágmasín mou ouk eporeúthēsan en autoîs kaì tà sábbatá mou ebebḗloun kaì opísō tō̂n enthymēmátōn tō̂n kardiō̂n autō̂n eporeúonto.

17
καὶ ἐϕείσατο ὁ ὀϕθαλμός μου ἐπ’ αὐτοὺς τοῦ ἐξαλεῖψαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐποίησα αὐτοὺς εἰς συντέλειαν ἐν τῇ ἐρήμῳ.

kaì epheísato ho ophthalmós mou ep’ autoùs toû exaleîpsai autoùs kaì ouk epoíēsa autoùs eis syntéleian en tē̂i erḗmōi.

18
καὶ εἶπα πρὸς τὰ τέκνα αὐτῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ ’Εν τοῖς νομίμοις τῶν πατέρων ὑμῶν μὴ πορεύεσθε καὶ τὰ δικαιώματα αὐτῶν μὴ ϕυλάσσεσθε καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν μὴ συναναμίσγεσθε καὶ μὴ μιαίνεσθε·

kaì eîpa pròs tà tékna autō̂n en tē̂i erḗmōi ’En toîs nomímois tō̂n patérōn hymō̂n mḕ poreúesthe kaì tà dikaiṓmata autō̂n mḕ phylássesthe kaì en toîs epitēdeúmasin autō̂n mḕ synanamísgesthe kaì mḕ miaínesthe:

19
ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, ἐν τοῖς προστάγμασίν μου πορεύεσθε καὶ τὰ δικαιώματά μου ϕυλάσσεσθε καὶ ποιεῖτε αὐτὰ

egṑ kýrios ho theòs hymō̂n, en toîs prostágmasín mou poreúesthe kaì tà dikaiṓmatá mou phylássesthe kaì poieîte autà

20
καὶ τὰ σάββατά μου ἁγιάζετε, καὶ ἔστω εἰς σημεῖον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν τοῦ γινώσκειν διότι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.

kaì tà sábbatá mou hagiázete, kaì éstō eis sēmeîon anà méson emoû kaì hymō̂n toû ginṓskein dióti egṑ kýrios ho theòs hymō̂n.

21
καὶ παρεπίκρανάν με καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, ἐν τοῖς προστάγμασίν μου οὐκ ἐπορεύθησαν, καὶ τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐϕυλάξαντο τοῦ ποιεῖν αὐτά, ἃ ποιήσει ἄνθρωπος καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν. καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ συντελέσαι τὴν ὀργήν μου ἐπ’ αὐτούς·

kaì parepíkranán me kaì tà tékna autō̂n, en toîs prostágmasín mou ouk eporeúthēsan, kaì tà dikaiṓmatá mou ouk ephyláxanto toû poieîn autá, hà poiḗsei ánthrōpos kaì zḗsetai en autoîs, kaì tà sábbatá mou ebebḗloun. kaì eîpa toû ekchéai tòn thymón mou ep’ autoùs en tē̂i erḗmōi toû syntelésai tḕn orgḗn mou ep’ autoús:

22
καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξήγαγον αὐτοὺς κατ’ ὀϕθαλμοὺς αὐτῶν.

kaì epoíēsa hópōs tò ónomá mou tò parápan mḕ bebēlōthē̂i enṓpion tō̂n ethnō̂n, hō̂n exḗgagon autoùs kat’ ophthalmoùs autō̂n.

23
καὶ ἐξῆρα τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ διασκορπίσαι αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ διασπεῖραι αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις,

kaì exē̂ra tḕn cheîrá mou ep’ autoùs en tē̂i erḗmōi toû diaskorpísai autoùs en toîs éthnesin kaì diaspeîrai autoùs en taîs chṓrais,

24
ἀνθ’ ὧν τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐποίησαν καὶ τὰ προστάγματά μου ἀπώσαντο καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν, καὶ ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῶν πατέρων αὐτῶν ἦσαν οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτῶν.

anth’ hō̂n tà dikaiṓmatá mou ouk epoíēsan kaì tà prostágmatá mou apṓsanto kaì tà sábbatá mou ebebḗloun, kaì opísō tō̂n enthymēmátōn tō̂n patérōn autō̂n ē̂san hoi ophthalmoì autō̂n.

25
καὶ ἐγὼ ἔδωκα αὐτοῖς προστάγματα οὐ καλὰ καὶ δικαιώματα ἐν οἷς οὐ ζήσονται ἐν αὐτοῖς.

kaì egṑ édōka autoîs prostágmata ou kalà kaì dikaiṓmata en hoîs ou zḗsontai en autoîs.

26
καὶ μιανῶ αὐτοὺς ἐν τοῖς δόμασιν αὐτῶν ἐν τῷ διαπορεύεσθαί με πᾶν διανοῖγον μήτραν ὅπως ἀϕανίσω αὐτούς.

kaì mianō̂ autoùs en toîs dómasin autō̂n en tō̂i diaporeúesthaí me pân dianoîgon mḗtran hópōs aphanísō autoús.

27
Διὰ τοῦτο λάλησον πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος ῞Εως τούτου παρώργισάν με οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν τοῖς παραπτώμασιν αὐτῶν, ἐν οἷς παρέπεσον εἰς ἐμέ.

Dià toûto lálēson pròs tòn oîkon toû Israēl, hyiè anthrṓpou, kaì ereîs pròs autoús Táde légei kýrios ῞Eōs toútou parṓrgisán me hoi patéres hymō̂n en toîs paraptṓmasin autō̂n, en hoîs parépeson eis emé.

28
καὶ εἰσήγαγον αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν ἦρα τὴν χεῖρά μου τοῦ δοῦναι αὐτοῖς, καὶ εἶδον πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν καὶ πᾶν ξύλον κατάσκιον καὶ ἔθυσαν ἐκεῖ τοῖς θεοῖς αὐτῶν καὶ ἔταξαν ἐκεῖ ὀσμὴν εὐωδίας καὶ ἔσπεισαν ἐκεῖ σπονδὰς αὐτῶν.

kaì eisḗgagon autoùs eis tḕn gē̂n, hḕn ē̂ra tḕn cheîrá mou toû doûnai autoîs, kaì eîdon pân bounòn hypsēlòn kaì pân xýlon katáskion kaì éthysan ekeî toîs theoîs autō̂n kaì étaxan ekeî osmḕn euōdías kaì éspeisan ekeî spondàs autō̂n.

29
καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς Τί ἐστιν Αβαμα, ὅτι ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ; καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Αβαμα ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.

kaì eîpon pròs autoús Tí estin Abama, hóti hymeîs eisporeúesthe ekeî? kaì epekálesan tò ónoma autoû Abama héōs tē̂s sḗmeron hēméras.

30
διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ Τάδε λέγει κύριος Εἰ ἐν ταῖς ἀνομίαις τῶν πατέρων ὑμῶν ὑμεῖς μιαίνεσθε καὶ ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ὑμεῖς ἐκπορνεύετε;

dià toûto eipòn pròs tòn oîkon toû Israēl Táde légei kýrios Ei en taîs anomíais tō̂n patérōn hymō̂n hymeîs miaínesthe kaì opísō tō̂n bdelygmátōn autō̂n hymeîs ekporneúete?

31
καὶ ἐν ταῖς ἀπαρχαῖς τῶν δομάτων ὑμῶν ἐν τοῖς ἀϕορισμοῖς ὑμεῖς μιαίνεσθε ἐν πᾶσιν τοῖς ἐνθυμήμασιν ὑμῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. καὶ ἐγὼ ἀποκριθῶ ὑμῖν, οἶκος τοῦ Ισραηλ; ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, εἰ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν, καὶ εἰ ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ πνεῦμα ὑμῶν τοῦτο.

kaì en taîs aparchaîs tō̂n domátōn hymō̂n en toîs aphorismoîs hymeîs miaínesthe en pâsin toîs enthymḗmasin hymō̂n héōs tē̂s sḗmeron hēméras. kaì egṑ apokrithō̂ hymîn, oîkos toû Israēl? zō̂ egṓ, légei kýrios, ei apokrithḗsomai hymîn, kaì ei anabḗsetai epì tò pneûma hymō̂n toûto.

32
καὶ οὐκ ἔσται ὃν τρόπον ὑμεῖς λέγετε ’Εσόμεθα ὡς τὰ ἔθνη καὶ ὡς αἱ ϕυλαὶ τῆς γῆς τοῦ λατρεύειν ξύλοις καὶ λίθοις.

kaì ouk éstai hòn trópon hymeîs légete ’Esómetha hōs tà éthnē kaì hōs hai phylaì tē̂s gē̂s toû latreúein xýlois kaì líthois.

33
διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν θυμῷ κεχυμένῳ βασιλεύσω ἐϕ’ ὑμᾶς·

dià toûto zō̂ egṓ, légei kýrios, en cheirì krataiā̂i kaì en brachíoni hypsēlō̂i kaì en thymō̂i kechyménōi basileúsō eph’ hymâs:

34
καὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἐκ τῶν λαῶν καὶ εἰσδέξομαι ὑμᾶς ἐκ τῶν χωρῶν, οὗ διεσκορπίσθητε ἐν αὐταῖς, ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν θυμῷ κεχυμένῳ·

kaì exáxō hymâs ek tō̂n laō̂n kaì eisdéxomai hymâs ek tō̂n chōrō̂n, hoû dieskorpísthēte en autaîs, en cheirì krataiā̂i kaì en brachíoni hypsēlō̂i kaì en thymō̂i kechyménōi:

35
καὶ ἄξω ὑμᾶς εἰς τὴν ἔρημον τῶν λαῶν καὶ διακριθήσομαι πρὸς ὑμᾶς ἐκεῖ πρόσωπον κατὰ πρόσωπον.

kaì áxō hymâs eis tḕn érēmon tō̂n laō̂n kaì diakrithḗsomai pròs hymâs ekeî prósōpon katà prósōpon.

36
ὃν τρόπον διεκρίθην πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ γῆς Αἰγύπτου, οὕτως κρινῶ ὑμᾶς, λέγει κύριος·

hòn trópon diekríthēn pròs toùs patéras hymō̂n en tē̂i erḗmōi gē̂s Aigýptou, hoútōs krinō̂ hymâs, légei kýrios:

37
καὶ διάξω ὑμᾶς ὑπὸ τὴν ῥάβδον μου καὶ εἰσάξω ὑμᾶς ἐν ἀριθμῷ

kaì diáxō hymâs hypò tḕn rhábdon mou kaì eisáxō hymâs en arithmō̂i

38
καὶ ἐκλέξω ἐξ ὑμῶν τοὺς ἀσεβεῖς καὶ τοὺς ἀϕεστηκότας, διότι ἐκ τῆς παροικεσίας αὐτῶν ἐξάξω αὐτούς, καὶ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ οὐκ εἰσελεύσονται· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος.

kaì ekléxō ex hymō̂n toùs asebeîs kaì toùs aphestēkótas, dióti ek tē̂s paroikesías autō̂n exáxō autoús, kaì eis tḕn gē̂n toû Israēl ouk eiseleúsontai: kaì epignṓsesthe dióti egṑ kýrios.

39
καὶ ὑμεῖς, οἶκος Ισραηλ, τάδε λέγει κύριος κύριος ῞Εκαστος τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἐξάρατε· καὶ μετὰ ταῦτα εἰ μὴ ὑμεῖς εἰσακούετέ μου καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐ βεβηλώσετε οὐκέτι ἐν τοῖς δώροις ὑμῶν καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὑμῶν·

kaì hymeîs, oîkos Israēl, táde légei kýrios kýrios ῞Ekastos tà epitēdeúmata autoû exárate: kaì metà taûta ei mḕ hymeîs eisakoúeté mou kaì tò ónomá mou tò hágion ou bebēlṓsete oukéti en toîs dṓrois hymō̂n kaì en toîs epitēdeúmasin hymō̂n:

40
διότι ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου μου, ἐπ’ ὄρους ὑψηλοῦ, λέγει κύριος κύριος, ἐκεῖ δουλεύσουσίν μοι πᾶς οἶκος Ισραηλ εἰς τέλος, καὶ ἐκεῖ προσδέξομαι καὶ ἐκεῖ ἐπισκέψομαι τὰς ἀπαρχὰς ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν ἀϕορισμῶν ὑμῶν ἐν πᾶσιν τοῖς ἁγιάσμασιν ὑμῶν·

dióti epì toû órous toû hagíou mou, ep’ órous hypsēloû, légei kýrios kýrios, ekeî douleúsousín moi pâs oîkos Israēl eis télos, kaì ekeî prosdéxomai kaì ekeî episképsomai tàs aparchàs hymō̂n kaì tàs aparchàs tō̂n aphorismō̂n hymō̂n en pâsin toîs hagiásmasin hymō̂n:

41
ἐν ὀσμῇ εὐωδίας προσδέξομαι ὑμᾶς ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν με ὑμᾶς ἐκ τῶν λαῶν καὶ εἰσδέχεσθαι ὑμᾶς ἐκ τῶν χωρῶν, ἐν αἷς διεσκορπίσθητε ἐν αὐταῖς, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν ὑμῖν κατ’ ὀϕθαλμοὺς τῶν λαῶν.

en osmē̂i euōdías prosdéxomai hymâs en tō̂i exagageîn me hymâs ek tō̂n laō̂n kaì eisdéchesthai hymâs ek tō̂n chōrō̂n, en haîs dieskorpísthēte en autaîs, kaì hagiasthḗsomai en hymîn kat’ ophthalmoùs tō̂n laō̂n.

42
καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν με ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἦρα τὴν χεῖρά μου τοῦ δοῦναι αὐτὴν τοῖς πατράσιν ὑμῶν.

kaì epignṓsesthe dióti egṑ kýrios en tō̂i eisagageîn me hymâs eis tḕn gē̂n toû Israēl eis tḕn gē̂n, eis hḕn ē̂ra tḕn cheîrá mou toû doûnai autḕn toîs patrásin hymō̂n.

43
καὶ μνησθήσεσθε ἐκεῖ τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, ἐν οἷς ἐμιαίνεσθε ἐν αὐτοῖς, καὶ κόψεσθε τὰ πρόσωπα ὑμῶν ἐν πᾶσαις ταῖς κακίαις ὑμῶν.

kaì mnēsthḗsesthe ekeî tàs hodoùs hymō̂n kaì tà epitēdeúmata hymō̂n, en hoîs emiaínesthe en autoîs, kaì kópsesthe tà prósōpa hymō̂n en pâsais taîs kakíais hymō̂n.

44
καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ ποιῆσαί με οὕτως ὑμῖν ὅπως τὸ ὄνομά μου μὴ βεβηλωθῇ κατὰ τὰς ὁδοὺς ὑμῶν τὰς κακὰς καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν τὰ διεϕθαρμένα, λέγει κύριος.

kaì epignṓsesthe dióti egṑ kýrios en tō̂i poiē̂saí me hoútōs hymîn hópōs tò ónomá mou mḕ bebēlōthē̂i katà tàs hodoùs hymō̂n tàs kakàs kaì katà tà epitēdeúmata hymō̂n tà diephtharména, légei kýrios.