Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 22

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

Kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

2
Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ κρινεῖς τὴν πόλιν τῶν αἱμάτων; καὶ παράδειξον αὐτῇ πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῆς

Kaì sý, hyiè anthrṓpou, ei krineîs tḕn pólin tō̂n haimátōn? kaì parádeixon autē̂i pásas tàs anomías autē̂s

3
καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος κύριος ῏Ω πόλις ἐκχέουσα αἵματα ἐν μέσῳ αὐτῆς τοῦ ἐλθεῖν καιρὸν αὐτῆς καὶ ποιοῦσα ἐνθυμήματα καθ’ αὑτῆς τοῦ μιαίνειν αὐτήν,

kaì ereîs Táde légei kýrios kýrios ᾿̂Ō pólis ekchéousa haímata en mésōi autē̂s toû eltheîn kairòn autē̂s kaì poioûsa enthymḗmata kath’ hautē̂s toû miaínein autḗn,

4
ἐν τοῖς αἵμασιν αὐτῶν, οἷς ἐξέχεας, παραπέπτωκας καὶ ἐν τοῖς ἐνθυμήμασίν σου, οἷς ἐποίεις, ἐμιαίνου καὶ ἤγγισας τὰς ἡμέρας σου καὶ ἤγαγες καιρὸν ἐτῶν σου. διὰ τοῦτο δέδωκά σε εἰς ὄνειδος τοῖς ἔθνεσιν καὶ εἰς ἐμπαιγμὸν πάσαις ταῖς χώραις

en toîs haímasin autō̂n, hoîs exécheas, parapéptōkas kaì en toîs enthymḗmasín sou, hoîs epoíeis, emiaínou kaì ḗngisas tàs hēméras sou kaì ḗgages kairòn etō̂n sou. dià toûto dédōká se eis óneidos toîs éthnesin kaì eis empaigmòn pásais taîs chṓrais

5
ταῖς ἐγγιζούσαις πρὸς σὲ καὶ ταῖς μακρὰν ἀπεχούσαις ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐμπαίξονται ἐν σοί ’Ακάθαρτος ἡ ὀνομαστὴ καὶ πολλὴ ἐν ταῖς ἀνομίαις.

taîs engizoúsais pròs sè kaì taîs makràn apechoúsais apò soû, kaì empaíxontai en soí ’Akáthartos hē onomastḕ kaì pollḕ en taîs anomíais.

6
ἰδοὺ οἱ ἀϕηγούμενοι οἴκου Ισραηλ ἕκαστος πρὸς τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ συνανεϕύροντο ἐν σοί, ὅπως ἐκχέωσιν αἷμα·

idoù hoi aphēgoúmenoi oíkou Israēl hékastos pròs toùs syngeneîs autoû synanephýronto en soí, hópōs ekchéōsin haîma:

7
πατέρα καὶ μητέρα ἐκακολόγουν ἐν σοὶ καὶ πρὸς τὸν προσήλυτον ἀνεστρέϕοντο ἐν ἀδικίαις ἐν σοί, ὀρϕανὸν καὶ χήραν κατεδυνάστευον ἐν σοί·

patéra kaì mētéra ekakológoun en soì kaì pròs tòn prosḗlyton anestréphonto en adikíais en soí, orphanòn kaì chḗran katedynásteuon en soí:

8
καὶ τὰ ἅγιά μου ἐξουδένουν καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν ἐν σοί.

kaì tà hágiá mou exoudénoun kaì tà sábbatá mou ebebḗloun en soí.

9
ἄνδρες λῃσταὶ ἐν σοί, ὅπως ἐκχέωσιν ἐν σοὶ αἷμα, καὶ ἐπὶ τῶν ὀρέων ἤσθοσαν ἐν σοί, ἀνόσια ἐποίουν ἐν μέσῳ σου.

ándres lēistaì en soí, hópōs ekchéōsin en soì haîma, kaì epì tō̂n oréōn ḗsthosan en soí, anósia epoíoun en mésōi sou.

10
αἰσχύνην πατρὸς ἀπεκάλυψαν ἐν σοὶ καὶ ἐν ἀκαθαρσίαις ἀποκαθημένην ἐταπείνουν ἐν σοί·

aischýnēn patròs apekálypsan en soì kaì en akatharsíais apokathēménēn etapeínoun en soí:

11
ἕκαστος τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἠνομοῦσαν, καὶ ἕκαστος τὴν νύμϕην αὐτοῦ ἐμίαινεν ἐν ἀσεβείᾳ, καὶ ἕκαστος τὴν ἀδελϕὴν αὐτοῦ θυγατέρα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐταπείνουν ἐν σοί.

hékastos tḕn gynaîka toû plēsíon autoû ēnomoûsan, kaì hékastos tḕn nýmphēn autoû emíainen en asebeíāi, kaì hékastos tḕn adelphḕn autoû thygatéra toû patròs autoû etapeínoun en soí.

12
δῶρα ἐλαμβάνοσαν ἐν σοί, ὅπως ἐκχέωσιν αἷμα, τόκον καὶ πλεονασμὸν ἐλαμβάνοσαν ἐν σοί· καὶ συνετελέσω συντέλειαν κακίας σου τὴν ἐν καταδυναστείᾳ, ἐμοῦ δὲ ἐπελάθου, λέγει κύριος.

dō̂ra elambánosan en soí, hópōs ekchéōsin haîma, tókon kaì pleonasmòn elambánosan en soí: kaì synetelésō syntéleian kakías sou tḕn en katadynasteíāi, emoû dè epeláthou, légei kýrios.

13
ἐὰν δὲ πατάξω χεῖρά μου πρὸς χεῖρά μου ἐϕ’ οἷς συντετέλεσαι, οἷς ἐποίησας, καὶ ἐπὶ τοῖς αἵμασίν σου τοῖς γεγενημένοις ἐν μέσῳ σου,

eàn dè patáxō cheîrá mou pròs cheîrá mou eph’ hoîs syntetélesai, hoîs epoíēsas, kaì epì toîs haímasín sou toîs gegenēménois en mésōi sou,

14
εἰ ὑποστήσεται ἡ καρδία σου; εἰ κρατήσουσιν αἱ χεῖρές σου ἐν ταῖς ἡμέραις, αἷς ἐγὼ ποιῶ ἐν σοί; ἐγὼ κύριος λελάληκα καὶ ποιήσω.

ei hypostḗsetai hē kardía sou? ei kratḗsousin hai cheîrés sou en taîs hēmérais, haîs egṑ poiō̂ en soí? egṑ kýrios lelálēka kaì poiḗsō.

15
καὶ διασκορπιῶ σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ διασπερῶ σε ἐν ταῖς χώραις, καὶ ἐκλείψει ἡ ἀκαθαρσία σου ἐκ σοῦ,

kaì diaskorpiō̂ se en toîs éthnesin kaì diasperō̂ se en taîs chṓrais, kaì ekleípsei hē akatharsía sou ek soû,

16
καὶ κατακληρονομήσω ἐν σοὶ κατ’ ὀϕθαλμοὺς τῶν ἐθνῶν· καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος.

kaì kataklēronomḗsō en soì kat’ ophthalmoùs tō̂n ethnō̂n: kaì gnṓsesthe dióti egṑ kýrios.

17
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

18
Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ γεγόνασί μοι ὁ οἶκος Ισραηλ ἀναμεμειγμένοι πάντες χαλκῷ καὶ σιδήρῳ καὶ κασσιτέρῳ καὶ μολίβῳ, ἐν μέσῳ ἀργυρίου ἀναμεμειγμένος ἐστίν.

Hyiè anthrṓpou, idoù gegónasí moi ho oîkos Israēl anamemeigménoi pántes chalkō̂i kaì sidḗrōi kaì kassitérōi kaì molíbōi, en mésōi argyríou anamemeigménos estín.

19
διὰ τοῦτο εἰπόν Τάδε λέγει κύριος ’Ανθ’ ὧν ἐγένεσθε πάντες εἰς σύγκρασιν μίαν, διὰ τοῦτο ἐγὼ εἰσδέχομαι ὑμᾶς εἰς μέσον Ιερουσαλημ.

dià toûto eipón Táde légei kýrios ’Anth’ hō̂n egénesthe pántes eis sýnkrasin mían, dià toûto egṑ eisdéchomai hymâs eis méson Ierousalēm.

20
καθὼς εἰσδέχεται ἄργυρος καὶ χαλκὸς καὶ σίδηρος καὶ κασσίτερος καὶ μόλιβος εἰς μέσον καμίνου τοῦ ἐκϕυσῆσαι εἰς αὐτὸ πῦρ τοῦ χωνευθῆναι, οὕτως εἰσδέξομαι ὑμᾶς ἐν ὀργῇ μου καὶ συνάξω καὶ χωνεύσω ὑμᾶς

kathṑs eisdéchetai árgyros kaì chalkòs kaì sídēros kaì kassíteros kaì mólibos eis méson kamínou toû ekphysē̂sai eis autò pŷr toû chōneuthē̂nai, hoútōs eisdéxomai hymâs en orgē̂i mou kaì synáxō kaì chōneúsō hymâs

21
καὶ ἐκϕυσήσω ἐϕ’ ὑμᾶς ἐν πυρὶ ὀργῆς μου, καὶ χωνευθήσεσθε ἐν μέσῳ αὐτῆς.

kaì ekphysḗsō eph’ hymâs en pyrì orgē̂s mou, kaì chōneuthḗsesthe en mésōi autē̂s.

22
ὃν τρόπον χωνεύεται ἀργύριον ἐν μέσῳ καμίνου, οὕτως χωνευθήσεσθε ἐν μέσῳ αὐτῆς· καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐϕ’ ὑμᾶς.

hòn trópon chōneúetai argýrion en mésōi kamínou, hoútōs chōneuthḗsesthe en mésōi autē̂s: kaì epignṓsesthe dióti egṑ kýrios exéchea tòn thymón mou eph’ hymâs.

23
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

24
Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν αὐτῇ Σὺ εἶ γῆ ἡ οὐ βρεχομένη, οὐδὲ ὑετὸς ἐγένετο ἐπὶ σὲ ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς·

Hyiè anthrṓpou, eipòn autē̂i Sỳ eî gē̂ hē ou brechoménē, oudè hyetòs egéneto epì sè en hēmérāi orgē̂s:

25
ἧς οἱ ἀϕηγούμενοι ἐν μέσῳ αὐτῆς ὡς λέοντες ὠρυόμενοι ἁρπάζοντες ἁρπάγματα, ψυχὰς κατεσθίοντες ἐν δυναστείᾳ, τιμὰς λαμβάνοντες ἐν ἀδικίᾳ, καὶ αἱ χῆραί σου ἐπληθύνθησαν ἐν μέσῳ σου.

hē̂s hoi aphēgoúmenoi en mésōi autē̂s hōs léontes ōryómenoi harpázontes harpágmata, psychàs katesthíontes en dynasteíāi, timàs lambánontes en adikíāi, kaì hai chē̂raí sou eplēthýnthēsan en mésōi sou.

26
καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῆς ἠθέτησαν νόμον μου καὶ ἐβεβήλουν τὰ ἅγιά μου· ἀνὰ μέσον ἁγίου καὶ βεβήλου οὐ διέστελλον καὶ ἀνὰ μέσον ἀκαθάρτου καὶ τοῦ καθαροῦ οὐ διέστελλον καὶ ἀπὸ τῶν σαββάτων μου παρεκάλυπτον τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ ἐβεβηλούμην ἐν μέσῳ αὐτῶν.

kaì hoi hiereîs autē̂s ēthétēsan nómon mou kaì ebebḗloun tà hágiá mou: anà méson hagíou kaì bebḗlou ou diéstellon kaì anà méson akathártou kaì toû katharoû ou diéstellon kaì apò tō̂n sabbátōn mou parekálypton toùs ophthalmoùs autō̂n, kaì ebebēloúmēn en mésōi autō̂n.

27
οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς ὡς λύκοι ἁρπάζοντες ἁρπάγματα τοῦ ἐκχέαι αἷμα, ὅπως πλεονεξίᾳ πλεονεκτῶσιν.

hoi árchontes autē̂s en mésōi autē̂s hōs lýkoi harpázontes harpágmata toû ekchéai haîma, hópōs pleonexíāi pleonektō̂sin.

28
καὶ οἱ προϕῆται αὐτῆς ἀλείϕοντες αὐτοὺς πεσοῦνται, ὁρῶντες μάταια, μαντευόμενοι ψευδῆ, λέγοντες Τάδε λέγει κύριος, καὶ κύριος οὐ λελάληκεν·

kaì hoi prophē̂tai autē̂s aleíphontes autoùs pesoûntai, horō̂ntes mátaia, manteuómenoi pseudē̂, légontes Táde légei kýrios, kaì kýrios ou lelálēken:

29
λαὸν τῆς γῆς ἐκπιεζοῦντες ἀδικίᾳ καὶ διαρπάζοντες ἁρπάγματα, πτωχὸν καὶ πένητα καταδυναστεύοντες καὶ πρὸς τὸν προσήλυτον οὐκ ἀναστρεϕόμενοι μετὰ κρίματος.

laòn tē̂s gē̂s ekpiezoûntes adikíāi kaì diarpázontes harpágmata, ptōchòn kaì pénēta katadynasteúontes kaì pròs tòn prosḗlyton ouk anastrephómenoi metà krímatos.

30
καὶ ἐζήτουν ἐξ αὐτῶν ἄνδρα ἀναστρεϕόμενον ὀρθῶς καὶ ἑστῶτα πρὸ προσώπου μου ὁλοσχερῶς ἐν καιρῷ τῆς γῆς τοῦ μὴ εἰς τέλος ἐξαλεῖψαι αὐτήν, καὶ οὐχ εὗρον.

kaì ezḗtoun ex autō̂n ándra anastrephómenon orthō̂s kaì hestō̂ta prò prosṓpou mou holoscherō̂s en kairō̂i tē̂s gē̂s toû mḕ eis télos exaleîpsai autḗn, kaì ouch heûron.

31
καὶ ἐξέχεα ἐπ’ αὐτὴν θυμόν μου ἐν πυρὶ ὀργῆς μου τοῦ συντελέσαι· τὰς ὁδοὺς αὐτῶν εἰς κεϕαλὰς αὐτῶν δέδωκα, λέγει κύριος κύριος.

kaì exéchea ep’ autḕn thymón mou en pyrì orgē̂s mou toû syntelésai: tàs hodoùs autō̂n eis kephalàs autō̂n dédōka, légei kýrios kýrios.