Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, κατάϕαγε τὴν κεϕαλίδα ταύτην καὶ πορεύθητι καὶ λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.

kaì eîpen prós me Hyiè anthrṓpou, katáphage tḕn kephalída taútēn kaì poreúthēti kaì lálēson toîs hyioîs Israēl.

2
καὶ διήνοιξα τὸ στόμα μου, καὶ ἐψώμισέν με τὴν κεϕαλίδα.

kaì diḗnoixa tò stóma mou, kaì epsṓmisén me tḕn kephalída.

3
καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, τὸ στόμα σου ϕάγεται, καὶ ἡ κοιλία σου πλησθήσεται τῆς κεϕαλίδος ταύτης τῆς δεδομένης εἰς σέ. καὶ ἔϕαγον αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκάζον.

kaì eîpen prós me Hyiè anthrṓpou, tò stóma sou phágetai, kaì hē koilía sou plēsthḗsetai tē̂s kephalídos taútēs tē̂s dedoménēs eis sé. kaì éphagon autḗn, kaì egéneto en tō̂i stómatí mou hōs méli glykázon.

4
καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, βάδιζε εἴσελθε πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ καὶ λάλησον τοὺς λόγους μου πρὸς αὐτούς·

kaì eîpen prós me Hyiè anthrṓpou, bádize eíselthe pròs tòn oîkon toû Israēl kaì lálēson toùs lógous mou pròs autoús:

5
διότι οὐ πρὸς λαὸν βαθύχειλον καὶ βαρύγλωσσον σὺ ἐξαποστέλλῃ πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ

dióti ou pròs laòn bathýcheilon kaì barýglōsson sỳ exapostéllēi pròs tòn oîkon toû Israēl

6
οὐδὲ πρὸς λαοὺς πολλοὺς ἀλλοϕώνους ἢ ἀλλογλώσσους οὐδὲ στιβαροὺς τῇ γλώσσῃ ὄντας, ὧν οὐκ ἀκούσῃ τοὺς λόγους αὐτῶν· καὶ εἰ πρὸς τοιούτους ἐξαπέστειλά σε, οὗτοι ἂν εἰσήκουσάν σου.

oudè pròs laoùs polloùs allophṓnous ḕ alloglṓssous oudè stibaroùs tē̂i glṓssēi óntas, hō̂n ouk akoúsēi toùs lógous autō̂n: kaì ei pròs toioútous exapésteilá se, hoûtoi àn eisḗkousán sou.

7
ὁ δὲ οἶκος τοῦ Ισραηλ οὐ μὴ θελήσωσιν εἰσακοῦσαί σου, διότι οὐ βούλονται εἰσακούειν μου· ὅτι πᾶς ὁ οἶκος Ισραηλ ϕιλόνεικοί εἰσιν καὶ σκληροκάρδιοι.

ho dè oîkos toû Israēl ou mḕ thelḗsōsin eisakoûsaí sou, dióti ou boúlontai eisakoúein mou: hóti pâs ho oîkos Israēl philóneikoí eisin kaì sklērokárdioi.

8
καὶ ἰδοὺ δέδωκα τὸ πρόσωπόν σου δυνατὸν κατέναντι τῶν προσώπων αὐτῶν καὶ τὸ νεῖκός σου κατισχύσω κατέναντι τοῦ νείκους αὐτῶν,

kaì idoù dédōka tò prósōpón sou dynatòn katénanti tō̂n prosṓpōn autō̂n kaì tò neîkós sou katischýsō katénanti toû neíkous autō̂n,

9
καὶ ἔσται διὰ παντὸς κραταιότερον πέτρας· μὴ ϕοβηθῇς ἀπ’ αὐτῶν μηδὲ πτοηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.

kaì éstai dià pantòs krataióteron pétras: mḕ phobēthē̂is ap’ autō̂n mēdè ptoēthē̂is apò prosṓpou autō̂n, dióti oîkos parapikraínōn estín.

10
καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, πάντας τοὺς λόγους, οὓς λελάληκα μετὰ σοῦ, λαβὲ εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ τοῖς ὠσίν σου ἄκουε

kaì eîpen prós me Hyiè anthrṓpou, pántas toùs lógous, hoùs lelálēka metà soû, labè eis tḕn kardían sou kaì toîs ōsín sou ákoue

11
καὶ βάδιζε εἴσελθε εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν πρὸς τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος, ἐὰν ἄρα ἀκούσωσιν, ἐὰν ἄρα ἐνδῶσιν.

kaì bádize eíselthe eis tḕn aichmalōsían pròs toùs hyioùs toû laoû sou kaì lalḗseis pròs autoùs kaì ereîs pròs autoús Táde légei kýrios, eàn ára akoúsōsin, eàn ára endō̂sin.

12
καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα, καὶ ἤκουσα κατόπισθέν μου ϕωνὴν σεισμοῦ μεγάλου Εὐλογημένη ἡ δόξα κυρίου ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ.

kaì anélabén me pneûma, kaì ḗkousa katópisthén mou phōnḕn seismoû megálou Eulogēménē hē dóxa kyríou ek toû tópou autoû.

13
καὶ εἶδον ϕωνὴν πτερύγων τῶν ζῴων πτερυσσομένων ἑτέρα πρὸς τὴν ἑτέραν, καὶ ϕωνὴ τῶν τροχῶν ἐχομένη αὐτῶν καὶ ϕωνὴ τοῦ σεισμοῦ.

kaì eîdon phōnḕn pterýgōn tō̂n zṓiōn pteryssoménōn hetéra pròs tḕn hetéran, kaì phōnḕ tō̂n trochō̂n echoménē autō̂n kaì phōnḕ toû seismoû.

14
καὶ τὸ πνεῦμα ἐξῆρέν με καὶ ἀνέλαβέν με, καὶ ἐπορεύθην ἐν ὁρμῇ τοῦ πνεύματός μου, καὶ χεὶρ κυρίου ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ κραταιά.

kaì tò pneûma exē̂rén me kaì anélabén me, kaì eporeúthēn en hormē̂i toû pneúmatós mou, kaì cheìr kyríou egéneto ep’ emè krataiá.

15
καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν μετέωρος καὶ περιῆλθον τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ τοὺς ὄντας ἐκεῖ καὶ ἐκάθισα ἐκεῖ ἑπτὰ ἡμέρας ἀναστρεϕόμενος ἐν μέσῳ αὐτῶν.

kaì eisē̂lthon eis tḕn aichmalōsían metéōros kaì periē̂lthon toùs katoikoûntas epì toû potamoû toû Chobar toùs óntas ekeî kaì ekáthisa ekeî heptà hēméras anastrephómenos en mésōi autō̂n.

16
Καὶ ἐγένετο μετὰ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας λόγος κυρίου πρός με λέγων

Kaì egéneto metà tàs heptà hēméras lógos kyríou prós me légōn

17
Υἱὲ ἀνθρώπου, σκοπὸν δέδωκά σε τῷ οἴκῳ Ισραηλ, καὶ ἀκούσῃ ἐκ στόματός μου λόγον καὶ διαπειλήσῃ αὐτοῖς παρ’ ἐμοῦ.

Hyiè anthrṓpou, skopòn dédōká se tō̂i oíkōi Israēl, kaì akoúsēi ek stómatós mou lógon kaì diapeilḗsēi autoîs par’ emoû.

18
ἐν τῷ λέγειν με τῷ ἀνόμῳ θανάτῳ θανατωθήσῃ, καὶ οὐ διεστείλω αὐτῷ οὐδὲ ἐλάλησας τοῦ διαστείλασθαι τῷ ἀνόμῳ ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτοῦ τοῦ ζῆσαι αὐτόν, ὁ ἄνομος ἐκεῖνος τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ χειρός σου ἐκζητήσω.

en tō̂i légein me tō̂i anómōi thanátōi thanatōthḗsēi, kaì ou diesteílō autō̂i oudè elálēsas toû diasteílasthai tō̂i anómōi apostrépsai apò tō̂n hodō̂n autoû toû zē̂sai autón, ho ánomos ekeînos tē̂i adikíāi autoû apothaneîtai, kaì tò haîma autoû ek cheirós sou ekzētḗsō.

19
καὶ σὺ ἐὰν διαστείλῃ τῷ ἀνόμῳ, καὶ μὴ ἀποστρέψῃ ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ καὶ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, ὁ ἄνομος ἐκεῖνος ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, καὶ σὺ τὴν ψυχήν σου ῥύσῃ.

kaì sỳ eàn diasteílēi tō̂i anómōi, kaì mḕ apostrépsēi apò tē̂s anomías autoû kaì tē̂s hodoû autoû, ho ánomos ekeînos en tē̂i adikíāi autoû apothaneîtai, kaì sỳ tḕn psychḗn sou rhýsēi.

20
καὶ ἐν τῷ ἀποστρέϕειν δίκαιον ἀπὸ τῶν δικαιοσυνῶν αὐτοῦ καὶ ποιήσῃ παράπτωμα καὶ δώσω τὴν βάσανον εἰς πρόσωπον αὐτοῦ, αὐτὸς ἀποθανεῖται, ὅτι οὐ διεστείλω αὐτῷ, καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ἀποθανεῖται, διότι οὐ μὴ μνησθῶσιν αἱ δικαιοσύναι αὐτοῦ, ἃς ἐποίησεν, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητήσω.

kaì en tō̂i apostréphein díkaion apò tō̂n dikaiosynō̂n autoû kaì poiḗsēi paráptōma kaì dṓsō tḕn básanon eis prósōpon autoû, autòs apothaneîtai, hóti ou diesteílō autō̂i, kaì en taîs hamartíais autoû apothaneîtai, dióti ou mḕ mnēsthō̂sin hai dikaiosýnai autoû, hàs epoíēsen, kaì tò haîma autoû ek tē̂s cheirós sou ekzētḗsō.

21
σὺ δὲ ἐὰν διαστείλῃ τῷ δικαίῳ τοῦ μὴ ἁμαρτεῖν, καὶ αὐτὸς μὴ ἁμάρτῃ, ὁ δίκαιος ζωῇ ζήσεται, ὅτι διεστείλω αὐτῷ, καὶ σὺ τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν ῥύσῃ.

sỳ dè eàn diasteílēi tō̂i dikaíōi toû mḕ hamarteîn, kaì autòs mḕ hamártēi, ho díkaios zōē̂i zḗsetai, hóti diesteílō autō̂i, kaì sỳ tḕn seautoû psychḕn rhýsēi.

22
Καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου, καὶ εἶπεν πρός με ’Ανάστηθι καὶ ἔξελθε εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἐκεῖ λαληθήσεται πρὸς σέ.

Kaì egéneto ep’ emè cheìr kyríou, kaì eîpen prós me ’Anástēthi kaì éxelthe eis tò pedíon, kaì ekeî lalēthḗsetai pròs sé.

23
καὶ ἀνέστην καὶ ἐξῆλθον εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ δόξα κυρίου εἱστήκει καθὼς ἡ ὅρασις καὶ καθὼς ἡ δόξα, ἣν εἶδον ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ, καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου.

kaì anéstēn kaì exē̂lthon eis tò pedíon, kaì idoù ekeî dóxa kyríou heistḗkei kathṑs hē hórasis kaì kathṑs hē dóxa, hḕn eîdon epì toû potamoû toû Chobar, kaì píptō epì prósōpón mou.

24
καὶ ἦλθεν ἐπ’ ἐμὲ πνεῦμα καὶ ἔστησέν με ἐπὶ πόδας μου, καὶ ἐλάλησεν πρός με καὶ εἶπέν μοι Εἴσελθε καὶ ἐγκλείσθητι ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου σου.

kaì ē̂lthen ep’ emè pneûma kaì éstēsén me epì pódas mou, kaì elálēsen prós me kaì eîpén moi Eíselthe kaì enkleísthēti en mésōi toû oíkou sou.

25
καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ δέδονται ἐπὶ σὲ δεσμοί, καὶ δήσουσίν σε ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκ μέσου αὐτῶν.

kaì sý, hyiè anthrṓpou, idoù dédontai epì sè desmoí, kaì dḗsousín se en autoîs, kaì ou mḕ exélthēis ek mésou autō̂n.

26
καὶ τὴν γλῶσσάν σου συνδήσω, καὶ ἀποκωϕωθήσῃ καὶ οὐκ ἔσῃ αὐτοῖς εἰς ἄνδρα ἐλέγχοντα, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.

kaì tḕn glō̂ssán sou syndḗsō, kaì apokōphōthḗsēi kaì ouk ésēi autoîs eis ándra elénchonta, dióti oîkos parapikraínōn estín.

27
καὶ ἐν τῷ λαλεῖν με πρὸς σὲ ἀνοίξω τὸ στόμα σου, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Τάδε λέγει κύριος ‘Ο ἀκούων ἀκουέτω, καὶ ὁ ἀπειθῶν ἀπειθείτω, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστίν.

kaì en tō̂i laleîn me pròs sè anoíxō tò stóma sou, kaì ereîs pròs autoús Táde légei kýrios ‘O akoúōn akouétō, kaì ho apeithō̂n apeitheítō, dióti oîkos parapikraínōn estín.