Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 30

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

Kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

2
Υἱὲ ἀνθρώπου, προϕήτευσον καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος ῏Ω ὦ ἡ ἡμέρα,

Hyiè anthrṓpou, prophḗteuson kaì eipón Táde légei kýrios ᾿̂Ō ō̂ hē hēméra,

3
ὅτι ἐγγὺς ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου, ἡμέρα πέρας ἐθνῶν ἔσται.

hóti engỳs hē hēméra toû kyríou, hēméra péras ethnō̂n éstai.

4
καὶ ἥξει μάχαιρα ἐπ’ Αἰγυπτίους, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ, καὶ πεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ συμπεσεῖται αὐτῆς τὰ θεμέλια.

kaì hḗxei máchaira ep’ Aigyptíous, kaì éstai tarachḕ en tē̂i Aithiopíāi, kaì pesoûntai tetraumatisménoi en Aigýptōi, kaì sympeseîtai autē̂s tà themélia.

5
Πέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες καὶ πάντες οἱ ἐπίμικτοι καὶ τῶν υἱῶν τῆς διαθήκης μου μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ.

Pérsai kaì Krē̂tes kaì Lydoì kaì Líbyes kaì pántes hoi epímiktoi kaì tō̂n hyiō̂n tē̂s diathḗkēs mou machaírāi pesoûntai en autē̂i.

6
καὶ πεσοῦνται τὰ ἀντιστηρίγματα Αἰγύπτου, καὶ καταβήσεται ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς ἀπὸ Μαγδώλου ἕως Συήνης· μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ, λέγει κύριος.

kaì pesoûntai tà antistērígmata Aigýptou, kaì katabḗsetai hē hýbris tē̂s ischýos autē̂s apò Magdṓlou héōs Syḗnēs: machaírāi pesoûntai en autē̂i, légei kýrios.

7
καὶ ἐρημωθήσεται ἐν μέσῳ χωρῶν ἠρημωμένων, καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων ἔσονται·

kaì erēmōthḗsetai en mésōi chōrō̂n ērēmōménōn, kaì hai póleis autō̂n en mésōi póleōn ērēmōménōn ésontai:

8
καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ὅταν δῶ πῦρ ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ συντριβῶσι πάντες οἱ βοηθοῦντες αὐτῇ.

kaì gnṓsontai hóti egṓ eimi kýrios, hótan dō̂ pŷr ep’ Aígypton kaì syntribō̂si pántes hoi boēthoûntes autē̂i.

9
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσονται ἄγγελοι σπεύδοντες ἀϕανίσαι τὴν Αἰθιοπίαν, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι ἰδοὺ ἥκει.

en tē̂i hēmérāi ekeínēi exeleúsontai ángeloi speúdontes aphanísai tḕn Aithiopían, kaì éstai tarachḕ en autoîs en tē̂i hēmérāi Aigýptou, hóti idoù hḗkei.

10
τάδε λέγει κύριος κύριος Καὶ ἀπολῶ πλῆθος Αἰγυπτίων διὰ χειρὸς Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος,

táde légei kýrios kýrios Kaì apolō̂ plē̂thos Aigyptíōn dià cheiròs Nabouchodonosor basiléōs Babylō̂nos,

11
αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ· λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν ἀπεσταλμένοι ἀπολέσαι τὴν γῆν καὶ ἐκκενώσουσιν πάντες τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ πλησθήσεται ἡ γῆ τραυματιῶν.

autoû kaì toû laoû autoû: loimoì apò ethnō̂n apestalménoi apolésai tḕn gē̂n kaì ekkenṓsousin pántes tàs machaíras autō̂n ep’ Aígypton, kaì plēsthḗsetai hē gē̂ traumatiō̂n.

12
καὶ δώσω τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν ἐρήμους καὶ ἀπολῶ τὴν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων· ἐγὼ κύριος λελάληκα.

kaì dṓsō toùs potamoùs autō̂n erḗmous kaì apolō̂ tḕn gē̂n kaì tò plḗrōma autē̂s en chersìn allotríōn: egṑ kýrios lelálēka.

13
ὅτι τάδε λέγει κύριος κύριος Καὶ ἀπολῶ μεγιστᾶνας ἀπὸ Μέμϕεως καὶ ἄρχοντας ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ οὐκ ἔσονται ἔτι.

hóti táde légei kýrios kýrios Kaì apolō̂ megistânas apò Mémpheōs kaì árchontas ek gē̂s Aigýptou, kaì ouk ésontai éti.

14
καὶ ἀπολῶ γῆν Παθουρης καὶ δώσω πῦρ ἐπὶ Τάνιν καὶ ποιήσω ἐκδίκησιν ἐν Διοσπόλει

kaì apolō̂ gē̂n Pathourēs kaì dṓsō pŷr epì Tánin kaì poiḗsō ekdíkēsin en Diospólei

15
καὶ ἐκχεῶ τὸν θυμόν μου ἐπὶ Σάιν τὴν ἰσχὺν Αἰγύπτου καὶ ἀπολῶ τὸ πλῆθος Μέμϕεως·

kaì ekcheō̂ tòn thymón mou epì Sáin tḕn ischỳn Aigýptou kaì apolō̂ tò plē̂thos Mémpheōs:

16
καὶ δώσω πῦρ ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ ταραχὴν ταραχθήσεται Συήνη, καὶ ἐν Διοσπόλει ἔσται ἔκρηγμα καὶ διαχυθήσεται ὕδατα.

kaì dṓsō pŷr ep’ Aígypton, kaì tarachḕn tarachthḗsetai Syḗnē, kaì en Diospólei éstai ékrēgma kaì diachythḗsetai hýdata.

17
νεανίσκοι ‘Ηλίου πόλεως καὶ Βουβάστου ἐν μαχαίρᾳ πεσοῦνται, καὶ αἱ γυναῖκες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πορεύσονται.

neanískoi ‘Ēlíou póleōs kaì Boubástou en machaírāi pesoûntai, kaì hai gynaîkes en aichmalōsíāi poreúsontai.

18
καὶ ἐν Ταϕνας συσκοτάσει ἡ ἡμέρα ἐν τῷ συντρῖψαι με ἐκεῖ τὰ σκῆπτρα Αἰγύπτου, καὶ ἀπολεῖται ἐκεῖ ἡ ὕβρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς, καὶ αὐτὴν νεϕέλη καλύψει, καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἰχμάλωτοι ἀχθήσονται.

kaì en Taphnas syskotásei hē hēméra en tō̂i syntrîpsai me ekeî tà skē̂ptra Aigýptou, kaì apoleîtai ekeî hē hýbris tē̂s ischýos autē̂s, kaì autḕn nephélē kalýpsei, kaì hai thygatéres autē̂s aichmálōtoi achthḗsontai.

19
καὶ ποιήσω κρίμα ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.

kaì poiḗsō kríma en Aigýptōi, kaì gnṓsontai hóti egṓ eimi kýrios.

20
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἑβδόμῃ τοῦ μηνὸς ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

Kaì egéneto en tō̂i hendekátōi étei en tō̂i prṓtōi mēnì hebdómēi toû mēnòs egéneto lógos kyríou prós me légōn

21
Υἱὲ ἀνθρώπου, τοὺς βραχίονας Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου συνέτριψα, καὶ ἰδοὺ οὐ κατεδέθη τοῦ δοθῆναι ἴασιν τοῦ δοθῆναι ἐπ’ αὐτὸν μάλαγμα τοῦ δοθῆναι ἰσχὺν ἐπιλαβέσθαι μαχαίρας.

Hyiè anthrṓpou, toùs brachíonas Pharaō basiléōs Aigýptou synétripsa, kaì idoù ou katedéthē toû dothē̂nai íasin toû dothē̂nai ep’ autòn málagma toû dothē̂nai ischỳn epilabésthai machaíras.

22
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ συντρίψω τοὺς βραχίονας αὐτοῦ τοὺς ἰσχυροὺς καὶ τοὺς τεταμένους καὶ καταβαλῶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ

dià toûto táde légei kýrios kýrios ’Idoù egṑ epì Pharaō basiléa Aigýptou kaì syntrípsō toùs brachíonas autoû toùs ischyroùs kaì toùs tetaménous kaì katabalō̂ tḕn máchairan autoû ek tē̂s cheiròs autoû

23
καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας·

kaì diasperō̂ Aígypton eis tà éthnē kaì likmḗsō autoùs eis tàs chṓras:

24
καὶ κατισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος καὶ δώσω τὴν ῥομϕαίαν μου εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐπάξει αὐτὴν ἐπ’ Αἴγυπτον καὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς καὶ σκυλεύσει τὰ σκῦλα αὐτῆς.

kaì katischýsō toùs brachíonas basiléōs Babylō̂nos kaì dṓsō tḕn rhomphaían mou eis tḕn cheîra autoû, kaì epáxei autḕn ep’ Aígypton kaì pronomeúsei tḕn pronomḕn autē̂s kaì skyleúsei tà skŷla autē̂s.

25
καὶ ἐνισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαβυλῶνος, οἱ δὲ βραχίονες Φαραω πεσοῦνται· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος, ἐν τῷ δοῦναι τὴν ῥομϕαίαν μου εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ ἐκτενεῖ αὐτὴν ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου.

kaì enischýsō toùs brachíonas basiléōs Babylō̂nos, hoi dè brachíones Pharaō pesoûntai: kaì gnṓsontai hóti egṓ eimi kýrios, en tō̂i doûnai tḕn rhomphaían mou eis cheîras basiléōs Babylō̂nos, kaì ekteneî autḕn epì gē̂n Aigýptou.

26
καὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη καὶ λικμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας· καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.

kaì diasperō̂ Aígypton eis tà éthnē kaì likmḗsō autoùs eis tàs chṓras: kaì gnṓsontai pántes hóti egṓ eimi kýrios.