Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 35

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

Kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

2
Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐπίστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἐπ’ ὄρος Σηιρ καὶ προϕήτευσον ἐπ’ αὐτὸ

Hyiè anthrṓpou, epístrepson tò prósōpón sou ep’ óros Sēir kaì prophḗteuson ep’ autò

3
καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, ὄρος Σηιρ, καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ καὶ δώσω σε ἔρημον, καὶ ἐρημωθήσῃ,

kaì eipón Táde légei kýrios kýrios ’Idoù egṑ epì sé, óros Sēir, kaì ektenō̂ tḕn cheîrá mou epì sè kaì dṓsō se érēmon, kaì erēmōthḗsēi,

4
καὶ ταῖς πόλεσίν σου ἐρημίαν ποιήσω, καὶ σὺ ἔρημος ἔσῃ· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.

kaì taîs pólesín sou erēmían poiḗsō, kaì sỳ érēmos ésēi: kaì gnṓsēi hóti egṓ eimi kýrios.

5
ἀντὶ τοῦ γενέσθαι σε ἐχθρὰν αἰωνίαν καὶ ἐνεκάθισας τῷ οἴκῳ Ισραηλ δόλῳ ἐν χειρὶ ἐχθρῶν μαχαίρᾳ ἐν καιρῷ ἀδικίας ἐπ’ ἐσχάτῳ,

antì toû genésthai se echthràn aiōnían kaì enekáthisas tō̂i oíkōi Israēl dólōi en cheirì echthrō̂n machaírāi en kairō̂i adikías ep’ eschátōi,

6
διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος κύριος, εἰ μὴν εἰς αἷμα ἥμαρτες, καὶ αἷμά σε διώξεται.

dià toûto, zō̂ egṓ, légei kýrios kýrios, ei mḕn eis haîma hḗmartes, kaì haîmá se diṓxetai.

7
καὶ δώσω τὸ ὄρος Σηιρ εἰς ἔρημον καὶ ἠρημωμένον καὶ ἀπολῶ ἀπ’ αὐτοῦ ἀνθρώπους καὶ κτήνη

kaì dṓsō tò óros Sēir eis érēmon kaì ērēmōménon kaì apolō̂ ap’ autoû anthrṓpous kaì ktḗnē

8
καὶ ἐμπλήσω τῶν τραυματιῶν σου τοὺς βουνοὺς καὶ τὰς ϕάραγγάς σου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς πεδίοις σου τετραυματισμένοι μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν σοί.

kaì emplḗsō tō̂n traumatiō̂n sou toùs bounoùs kaì tàs phárangás sou, kaì en pâsi toîs pedíois sou tetraumatisménoi machaírāi pesoûntai en soí.

9
ἐρημίαν αἰώνιον θήσομαί σε, καὶ αἱ πόλεις σου οὐ μὴ κατοικηθῶσιν ἔτι· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.

erēmían aiṓnion thḗsomaí se, kaì hai póleis sou ou mḕ katoikēthō̂sin éti: kaì gnṓsēi hóti egṓ eimi kýrios.

10
διὰ τὸ εἰπεῖν σε Τὰ δύο ἔθνη καὶ αἱ δύο χῶραι ἐμαὶ ἔσονται καὶ κληρονομήσω αὐτάς, καὶ κύριος ἐκεῖ ἐστιν,

dià tò eipeîn se Tà dýo éthnē kaì hai dýo chō̂rai emaì ésontai kaì klēronomḗsō autás, kaì kýrios ekeî estin,

11
διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, καὶ ποιήσω σοι κατὰ τὴν ἔχθραν σου καὶ γνωσθήσομαί σοι, ἡνίκα ἂν κρίνω σε·

dià toûto, zō̂ egṓ, légei kýrios, kaì poiḗsō soi katà tḕn échthran sou kaì gnōsthḗsomaí soi, hēníka àn krínō se:

12
καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος. ἤκουσα τῆς ϕωνῆς τῶν βλασϕημιῶν σου, ὅτι εἶπας Τὰ ὄρη Ισραηλ ἔρημα, ἡμῖν δέδοται εἰς κατάβρωμα·

kaì gnṓsēi hóti egṓ eimi kýrios. ḗkousa tē̂s phōnē̂s tō̂n blasphēmiō̂n sou, hóti eîpas Tà órē Israēl érēma, hēmîn dédotai eis katábrōma:

13
καὶ ἐμεγαλορημόνησας ἐπ’ ἐμὲ τῷ στόματί σου· ἐγὼ ἤκουσα.

kaì emegalorēmónēsas ep’ emè tō̂i stómatí sou: egṑ ḗkousa.

14
τάδε λέγει κύριος ’Εν τῇ εὐϕροσύνῃ πάσης τῆς γῆς ἔρημον ποιήσω σε·

táde légei kýrios ’En tē̂i euphrosýnēi pásēs tē̂s gē̂s érēmon poiḗsō se:

15
ἔρημον ἔσῃ, ὄρος Σηιρ, καὶ πᾶσα ἡ Ιδουμαία ἐξαναλωθήσεται· καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν.

érēmon ésēi, óros Sēir, kaì pâsa hē Idoumaía exanalōthḗsetai: kaì gnṓsēi hóti egṓ eimi kýrios ho theòs autō̂n.