Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 39

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προϕήτευσον ἐπὶ Γωγ καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γωγ ἄρχοντα Ρως, Μοσοχ καὶ θοβελ

Kaì sý, hyiè anthrṓpou, prophḗteuson epì Gōg kaì eipón Táde légei kýrios ’Idoù egṑ epì sè Gōg árchonta Rōs, Mosoch kaì thobel

2
καὶ συνάξω σε καὶ καθοδηγήσω σε καὶ ἀναβιβῶ σε ἀπ’ ἐσχάτου τοῦ βορρᾶ καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὰ ὄρη τοῦ Ισραηλ.

kaì synáxō se kaì kathodēgḗsō se kaì anabibō̂ se ap’ eschátou toû borrâ kaì anáxō se epì tà órē toû Israēl.

3
καὶ ἀπολῶ τὸ τόξον σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς ἀριστερᾶς καὶ τὰ τοξεύματά σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς δεξιᾶς καὶ καταβαλῶ σε

kaì apolō̂ tò tóxon sou apò tē̂s cheirós sou tē̂s aristerâs kaì tà toxeúmatá sou apò tē̂s cheirós sou tē̂s dexiâs kaì katabalō̂ se

4
ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ, καὶ πεσῇ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σέ, καὶ τὰ ἔθνη τὰ μετὰ σοῦ δοθήσονται εἰς πλήθη ὀρνέων, παντὶ πετεινῷ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου δέδωκά σε καταβρωθῆναι.

epì tà órē Israēl, kaì pesē̂i sỳ kaì pántes hoi perì sé, kaì tà éthnē tà metà soû dothḗsontai eis plḗthē ornéōn, pantì peteinō̂i kaì pâsi toîs thēríois toû pedíou dédōká se katabrōthē̂nai.

5
ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου πεσῇ, ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει κύριος.

epì prosṓpou toû pedíou pesē̂i, hóti egṑ elálēsa, légei kýrios.

6
καὶ ἀποστελῶ πῦρ ἐπὶ Γωγ, καὶ κατοικηθήσονται αἱ νῆσοι ἐπ’ εἰρήνης· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος.

kaì apostelō̂ pŷr epì Gōg, kaì katoikēthḗsontai hai nē̂soi ep’ eirḗnēs: kaì gnṓsontai hóti egṓ eimi kýrios.

7
καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον γνωσθήσεται ἐν μέσῳ λαοῦ μου Ισραηλ, καὶ οὐ βεβηλωθήσεται τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐκέτι· καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ἅγιος ἐν Ισραηλ.

kaì tò ónomá mou tò hágion gnōsthḗsetai en mésōi laoû mou Israēl, kaì ou bebēlōthḗsetai tò ónomá mou tò hágion oukéti: kaì gnṓsontai tà éthnē hóti egṓ eimi kýrios hágios en Israēl.

8
ἰδοὺ ἥκει, καὶ γνώσῃ ὅτι ἔσται, λέγει κύριος κύριος· αὕτη ἐστὶν ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ ἐλάλησα.

idoù hḗkei, kaì gnṓsēi hóti éstai, légei kýrios kýrios: haútē estìn hē hēméra, en hē̂i elálēsa.

9
καὶ ἐξελεύσονται οἱ κατοικοῦντες τὰς πόλεις Ισραηλ καὶ καύσουσιν ἐν τοῖς ὅπλοις, πέλταις καὶ κοντοῖς καὶ τόξοις καὶ τοξεύμασιν καὶ ῥάβδοις χειρῶν καὶ λόγχαις· καὶ καύσουσιν ἐν αὐτοῖς πῦρ ἑπτὰ ἔτη.

kaì exeleúsontai hoi katoikoûntes tàs póleis Israēl kaì kaúsousin en toîs hóplois, péltais kaì kontoîs kaì tóxois kaì toxeúmasin kaì rhábdois cheirō̂n kaì lónchais: kaì kaúsousin en autoîs pŷr heptà étē.

10
καὶ οὐ μὴ λάβωσιν ξύλα ἐκ τοῦ πεδίου οὐδὲ μὴ κόψωσιν ἐκ τῶν δρυμῶν, ἀλλ’ ἢ τὰ ὅπλα κατακαύσουσιν πυρί· καὶ προνομεύσουσιν τοὺς προνομεύσαντας αὐτοὺς καὶ σκυλεύσουσιν τοὺς σκυλεύσαντας αὐτούς, λέγει κύριος.

kaì ou mḕ lábōsin xýla ek toû pedíou oudè mḕ kópsōsin ek tō̂n drymō̂n, all’ ḕ tà hópla katakaúsousin pyrí: kaì pronomeúsousin toùs pronomeúsantas autoùs kaì skyleúsousin toùs skyleúsantas autoús, légei kýrios.

11
καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δώσω τῷ Γωγ τόπον ὀνομαστόν, μνημεῖον ἐν Ισραηλ, τὸ πολυάνδριον τῶν ἐπελθόντων πρὸς τῇ θαλάσσῃ, καὶ περιοικοδομήσουσιν τὸ περιστόμιον τῆς ϕάραγγος· καὶ κατορύξουσιν ἐκεῖ τὸν Γωγ καὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ, καὶ κληθήσεται Τὸ γαι τὸ πολυάνδριον τοῦ Γωγ.

kaì éstai en tē̂i hēmérāi ekeínēi dṓsō tō̂i Gōg tópon onomastón, mnēmeîon en Israēl, tò polyándrion tō̂n epelthóntōn pròs tē̂i thalássēi, kaì perioikodomḗsousin tò peristómion tē̂s phárangos: kaì katorýxousin ekeî tòn Gōg kaì pân tò plē̂thos autoû, kaì klēthḗsetai Tò gai tò polyándrion toû Gōg.

12
καὶ κατορύξουσιν αὐτοὺς οἶκος Ισραηλ, ἵνα καθαρισθῇ ἡ γῆ, ἐν ἑπταμήνῳ·

kaì katorýxousin autoùs oîkos Israēl, hína katharisthē̂i hē gē̂, en heptamḗnōi:

13
καὶ κατορύξουσιν αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, καὶ ἔσται αὐτοῖς εἰς ὀνομαστὸν ᾗ ἡμέρᾳ ἐδοξάσθην, λέγει κύριος.

kaì katorýxousin autoùs pâs ho laòs tē̂s gē̂s, kaì éstai autoîs eis onomastòn hē̂i hēmérāi edoxásthēn, légei kýrios.

14
καὶ ἄνδρας διὰ παντὸς διαστελοῦσιν ἐπιπορευομένους τὴν γῆν θάψαι τοὺς καταλελειμμένους ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς καθαρίσαι αὐτὴν μετὰ τὴν ἑπτάμηνον, καὶ ἐκζητήσουσιν.

kaì ándras dià pantòs diasteloûsin epiporeuoménous tḕn gē̂n thápsai toùs kataleleimménous epì prosṓpou tē̂s gē̂s katharísai autḕn metà tḕn heptámēnon, kaì ekzētḗsousin.

15
καὶ πᾶς ὁ διαπορευόμενος τὴν γῆν καὶ ἰδὼν ὀστοῦν ἀνθρώπου οἰκοδομήσει παρ’ αὐτὸ σημεῖον, ἕως ὅτου θάψωσιν αὐτὸ οἱ θάπτοντες εἰς τὸ γαι τὸ πολυάνδριον τοῦ Γωγ·

kaì pâs ho diaporeuómenos tḕn gē̂n kaì idṑn ostoûn anthrṓpou oikodomḗsei par’ autò sēmeîon, héōs hótou thápsōsin autò hoi tháptontes eis tò gai tò polyándrion toû Gōg:

16
καὶ γὰρ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Πολυάνδριον· καὶ καθαρισθήσεται ἡ γῆ.

kaì gàr tò ónoma tē̂s póleōs Polyándrion: kaì katharisthḗsetai hē gē̂.

17
καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Εἰπὸν παντὶ ὀρνέῳ πετεινῷ καὶ πρὸς πάντα τὰ θηρία τοῦ πεδίου Συνάχθητε καὶ ἔρχεσθε, συνάχθητε ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ ἐπὶ τὴν θυσίαν μου, ἣν τέθυκα ὑμῖν, θυσίαν μεγάλην ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ, καὶ ϕάγεσθε κρέα καὶ πίεσθε αἷμα.

kaì sý, hyiè anthrṓpou, eipón Táde légei kýrios Eipòn pantì ornéōi peteinō̂i kaì pròs pánta tà thēría toû pedíou Synáchthēte kaì érchesthe, synáchthēte apò pántōn tō̂n perikýklōi epì tḕn thysían mou, hḕn téthyka hymîn, thysían megálēn epì tà órē Israēl, kaì phágesthe kréa kaì píesthe haîma.

18
κρέα γιγάντων ϕάγεσθε καὶ αἷμα ἀρχόντων τῆς γῆς πίεσθε, κριοὺς καὶ μόσχους καὶ τράγους, καὶ οἱ μόσχοι ἐστεατωμένοι πάντες.

kréa gigántōn phágesthe kaì haîma archóntōn tē̂s gē̂s píesthe, krioùs kaì móschous kaì trágous, kaì hoi móschoi esteatōménoi pántes.

19
καὶ ϕάγεσθε στέαρ εἰς πλησμονὴν καὶ πίεσθε αἷμα εἰς μέθην ἀπὸ τῆς θυσίας μου, ἧς ἔθυσα ὑμῖν.

kaì phágesthe stéar eis plēsmonḕn kaì píesthe haîma eis méthēn apò tē̂s thysías mou, hē̂s éthysa hymîn.

20
καὶ ἐμπλησθήσεσθε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἵππον καὶ ἀναβάτην, γίγαντα καὶ πάντα ἄνδρα πολεμιστήν, λέγει κύριος.

kaì emplēsthḗsesthe epì tē̂s trapézēs mou híppon kaì anabátēn, gíganta kaì pánta ándra polemistḗn, légei kýrios.

21
καὶ δώσω τὴν δόξαν μου ἐν ὑμῖν, καὶ ὄψονται πάντα τὰ ἔθνη τὴν κρίσιν μου, ἣν ἐποίησα, καὶ τὴν χεῖρά μου, ἣν ἐπήγαγον ἐπ’ αὐτούς.

kaì dṓsō tḕn dóxan mou en hymîn, kaì ópsontai pánta tà éthnē tḕn krísin mou, hḕn epoíēsa, kaì tḕn cheîrá mou, hḕn epḗgagon ep’ autoús.

22
καὶ γνώσονται οἶκος Ισραηλ ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα.

kaì gnṓsontai oîkos Israēl hóti egṓ eimi kýrios ho theòs autō̂n apò tē̂s hēméras taútēs kaì epékeina.

23
καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ᾐχμαλωτεύθησαν οἶκος Ισραηλ, ἀνθ’ ὧν ἠθέτησαν εἰς ἐμέ, καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν καὶ παρέδωκα αὐτοὺς εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ ἔπεσαν πάντες μαχαίρᾳ.

kaì gnṓsontai pánta tà éthnē hóti dià tàs hamartías autō̂n ēichmalōteúthēsan oîkos Israēl, anth’ hō̂n ēthétēsan eis emé, kaì apéstrepsa tò prósōpón mou ap’ autō̂n kaì parédōka autoùs eis cheîras tō̂n echthrō̂n autō̂n, kaì épesan pántes machaírāi.

24
κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ ἀνομήματα αὐτῶν ἐποίησα αὐτοῖς καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν.

katà tàs akatharsías autō̂n kaì katà tà anomḗmata autō̂n epoíēsa autoîs kaì apéstrepsa tò prósōpón mou ap’ autō̂n.

25
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος Νῦν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Ιακωβ καὶ ἐλεήσω τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ ζηλώσω διὰ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου.

dià toûto táde légei kýrios kýrios Nŷn apostrépsō tḕn aichmalōsían Iakōb kaì eleḗsō tòn oîkon Israēl kaì zēlṓsō dià tò ónoma tò hágión mou.

26
καὶ λήμψονται τὴν ἀτιμίαν ἑαυτῶν καὶ τὴν ἀδικίαν, ἣν ἠδίκησαν, ἐν τῷ κατοικισθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν αὐτῶν ἐπ’ εἰρήνης, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκϕοβῶν.

kaì lḗmpsontai tḕn atimían heautō̂n kaì tḕn adikían, hḕn ēdíkēsan, en tō̂i katoikisthē̂nai autoùs epì tḕn gē̂n autō̂n ep’ eirḗnēs, kaì ouk éstai ho ekphobō̂n.

27
ἐν τῷ ἀποστρέψαι με αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συναγαγεῖν με αὐτοὺς ἐκ τῶν χωρῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖς ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν,

en tō̂i apostrépsai me autoùs ek tō̂n ethnō̂n kaì synagageîn me autoùs ek tō̂n chōrō̂n tō̂n ethnō̂n kaì hagiasthḗsomai en autoîs enṓpion tō̂n ethnō̂n,

28
καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν ἐν τῷ ἐπιϕανῆναί με αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔθνεσιν.

kaì gnṓsontai hóti egṓ eimi kýrios ho theòs autō̂n en tō̂i epiphanē̂naí me autoîs en toîs éthnesin.

29
καὶ οὐκ ἀποστρέψω οὐκέτι τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν, ἀνθ’ οὗ ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ, λέγει κύριος κύριος

kaì ouk apostrépsō oukéti tò prósōpón mou ap’ autō̂n, anth’ hoû exéchea tòn thymón mou epì tòn oîkon Israēl, légei kýrios kýrios