Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ σεαυτῷ πλίνθον καὶ θήσεις αὐτὴν πρὸ προσώπου σου καὶ διαγράψεις ἐπ’ αὐτὴν πόλιν τὴν Ιερουσαλημ

Kaì sý, hyiè anthrṓpou, labè seautō̂i plínthon kaì thḗseis autḕn prò prosṓpou sou kaì diagrápseis ep’ autḕn pólin tḕn Ierousalēm

2
καὶ δώσεις ἐπ’ αὐτὴν περιοχὴν καὶ οἰκοδομήσεις ἐπ’ αὐτὴν προμαχῶνας καὶ περιβαλεῖς ἐπ’ αὐτὴν χάρακα καὶ δώσεις ἐπ’ αὐτὴν παρεμβολὰς καὶ τάξεις τὰς βελοστάσεις κύκλῳ·

kaì dṓseis ep’ autḕn periochḕn kaì oikodomḗseis ep’ autḕn promachō̂nas kaì peribaleîs ep’ autḕn cháraka kaì dṓseis ep’ autḕn parembolàs kaì táxeis tàs belostáseis kýklōi:

3
καὶ σὺ λαβὲ σεαυτῷ τήγανον σιδηροῦν καὶ θήσεις αὐτὸ τοῖχον σιδηροῦν ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς πόλεως καὶ ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπόν σου ἐπ’ αὐτήν, καὶ ἔσται ἐν συγκλεισμῷ, καὶ συγκλείσεις αὐτήν· σημεῖόν ἐστιν τοῦτο τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.

kaì sỳ labè seautō̂i tḗganon sidēroûn kaì thḗseis autò toîchon sidēroûn anà méson soû kaì anà méson tē̂s póleōs kaì hetoimáseis tò prósōpón sou ep’ autḗn, kaì éstai en synkleismō̂i, kaì synkleíseis autḗn: sēmeîón estin toûto toîs hyioîs Israēl.

4
καὶ σὺ κοιμηθήσῃ ἐπὶ τὸ πλευρόν σου τὸ ἀριστερὸν καὶ θήσεις τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ισραηλ ἐπ’ αὐτοῦ κατὰ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, ἃς κοιμηθήσῃ ἐπ’ αὐτοῦ, καὶ λήμψῃ τὰς ἀδικίας αὐτῶν.

kaì sỳ koimēthḗsēi epì tò pleurón sou tò aristeròn kaì thḗseis tàs adikías toû oíkou Israēl ep’ autoû katà arithmòn tō̂n hēmerō̂n pentḗkonta kaì hekatón, hàs koimēthḗsēi ep’ autoû, kaì lḗmpsēi tàs adikías autō̂n.

5
καὶ ἐγὼ δέδωκά σοι τὰς δύο ἀδικίας αὐτῶν εἰς ἀριθμὸν ἡμερῶν ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας. καὶ λήμψῃ τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ισραηλ

kaì egṑ dédōká soi tàs dýo adikías autō̂n eis arithmòn hēmerō̂n enenḗkonta kaì hekatòn hēméras. kaì lḗmpsēi tàs adikías toû oíkou Israēl

6
καὶ συντελέσεις ταῦτα πάντα· καὶ κοιμηθήσῃ ἐπὶ τὸ πλευρόν σου τὸ δεξιὸν καὶ λήμψῃ τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ιουδα τεσσαράκοντα ἡμέρας. ἡμέραν εἰς ἐνιαυτὸν τέθεικά σοι.

kaì synteléseis taûta pánta: kaì koimēthḗsēi epì tò pleurón sou tò dexiòn kaì lḗmpsēi tàs adikías toû oíkou Iouda tessarákonta hēméras. hēméran eis eniautòn tétheiká soi.

7
καὶ εἰς τὸν συγκλεισμὸν Ιερουσαλημ ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπόν σου καὶ τὸν βραχίονά σου στερεώσεις καὶ προϕητεύσεις ἐπ’ αὐτήν.

kaì eis tòn synkleismòn Ierousalēm hetoimáseis tò prósōpón sou kaì tòn brachíoná sou stereṓseis kaì prophēteúseis ep’ autḗn.

8
καὶ ἐγὼ ἰδοὺ δέδωκα ἐπὶ σὲ δεσμούς, καὶ μὴ στραϕῇς ἀπὸ τοῦ πλευροῦ σου ἐπὶ τὸ πλευρόν σου, ἕως οὗ συντελεσθῶσιν αἱ ἡμέραι τοῦ συγκλεισμοῦ σου.

kaì egṑ idoù dédōka epì sè desmoús, kaì mḕ straphē̂is apò toû pleuroû sou epì tò pleurón sou, héōs hoû syntelesthō̂sin hai hēmérai toû synkleismoû sou.

9
καὶ σὺ λαβὲ σεαυτῷ πυροὺς καὶ κριθὰς καὶ κύαμον καὶ ϕακὸν καὶ κέγχρον καὶ ὄλυραν καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰ εἰς ἄγγος ἓν ὀστράκινον καὶ ποιήσεις αὐτὰ σαυτῷ εἰς ἄρτους, καὶ κατ’ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν, ἃς σὺ καθεύδεις ἐπὶ τοῦ πλευροῦ σου, ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας ϕάγεσαι αὐτά.

kaì sỳ labè seautō̂i pyroùs kaì krithàs kaì kýamon kaì phakòn kaì kénchron kaì ólyran kaì embaleîs autà eis ángos hèn ostrákinon kaì poiḗseis autà sautō̂i eis ártous, kaì kat’ arithmòn tō̂n hēmerō̂n, hàs sỳ katheúdeis epì toû pleuroû sou, enenḗkonta kaì hekatòn hēméras phágesai autá.

10
καὶ τὸ βρῶμά σου, ὃ ϕάγεσαι, ἐν σταθμῷ εἴκοσι σίκλους τὴν ἡμέραν· ἀπὸ καιροῦ ἕως καιροῦ ϕάγεσαι αὐτά.

kaì tò brō̂má sou, hò phágesai, en stathmō̂i eíkosi síklous tḕn hēméran: apò kairoû héōs kairoû phágesai autá.

11
καὶ ὕδωρ ἐν μέτρῳ πίεσαι τὸ ἕκτον τοῦ ιν· ἀπὸ καιροῦ ἕως καιροῦ πίεσαι.

kaì hýdōr en métrōi píesai tò hékton toû in: apò kairoû héōs kairoû píesai.

12
καὶ ἐγκρυϕίαν κρίθινον ϕάγεσαι αὐτά· ἐν βολβίτοις κόπρου ἀνθρωπίνης ἐγκρύψεις αὐτὰ κατ’ ὀϕθαλμοὺς αὐτῶν

kaì enkryphían kríthinon phágesai autá: en bolbítois kóprou anthrōpínēs enkrýpseis autà kat’ ophthalmoùs autō̂n

13
καὶ ἐρεῖς Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ Οὕτως ϕάγονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀκάθαρτα ἐν τοῖς ἔθνεσιν.

kaì ereîs Táde légei kýrios ho theòs toû Israēl Hoútōs phágontai hoi hyioì Israēl akátharta en toîs éthnesin.

14
καὶ εἶπα Μηδαμῶς, κύριε θεὲ τοῦ Ισραηλ· ἰδοὺ ἡ ψυχή μου οὐ μεμίανται ἐν ἀκαθαρσίᾳ, καὶ θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον οὐ βέβρωκα ἀπὸ γενέσεώς μου ἕως τοῦ νῦν, οὐδὲ εἰσελήλυθεν εἰς τὸ στόμα μου πᾶν κρέας ἕωλον.

kaì eîpa Mēdamō̂s, kýrie theè toû Israēl: idoù hē psychḗ mou ou memíantai en akatharsíāi, kaì thnēsimaîon kaì thēriálōton ou bébrōka apò genéseṓs mou héōs toû nŷn, oudè eiselḗlythen eis tò stóma mou pân kréas héōlon.

15
καὶ εἶπεν πρός με ’Ιδοὺ δέδωκά σοι βόλβιτα βοῶν ἀντὶ τῶν βολβίτων τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ ποιήσεις τοὺς ἄρτους σου ἐπ’ αὐτῶν.

kaì eîpen prós me ’Idoù dédōká soi bólbita boō̂n antì tō̂n bolbítōn tō̂n anthrōpínōn, kaì poiḗseis toùs ártous sou ep’ autō̂n.

16
καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ ἐγὼ συντρίβω στήριγμα ἄρτου ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ϕάγονται ἄρτον ἐν σταθμῷ καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὕδωρ ἐν μέτρῳ καὶ ἐν ἀϕανισμῷ πίονται,

kaì eîpen prós me Hyiè anthrṓpou, idoù egṑ syntríbō stḗrigma ártou en Ierousalēm, kaì phágontai árton en stathmō̂i kaì en endeíāi kaì hýdōr en métrōi kaì en aphanismō̂i píontai,

17
ὅπως ἐνδεεῖς γένωνται ἄρτου καὶ ὕδατος· καὶ ἀϕανισθήσεται ἄνθρωπος καὶ ἀδελϕὸς αὐτοῦ καὶ τακήσονται ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν.

hópōs endeeîs génōntai ártou kaì hýdatos: kaì aphanisthḗsetai ánthrōpos kaì adelphòs autoû kaì takḗsontai en taîs adikíais autō̂n.