Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ σεαυτῷ ῥομϕαίαν ὀξεῖαν ὑπὲρ ξυρὸν κουρέως· κτήσῃ αὐτὴν σεαυτῷ καὶ ἐπάξεις αὐτὴν ἐπὶ τὴν κεϕαλήν σου καὶ ἐπὶ τὸν πώγωνά σου. καὶ λήμψῃ ζυγὸν σταθμίων καὶ διαστήσεις αὐτούς·

kaì sý, hyiè anthrṓpou, labè seautō̂i rhomphaían oxeîan hypèr xyròn kouréōs: ktḗsēi autḕn seautō̂i kaì epáxeis autḕn epì tḕn kephalḗn sou kaì epì tòn pṓgōná sou. kaì lḗmpsēi zygòn stathmíōn kaì diastḗseis autoús:

2
τὸ τέταρτον ἐν πυρὶ ἀνακαύσεις ἐν μέσῃ τῇ πόλει κατὰ τὴν πλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ συγκλεισμοῦ· καὶ λήμψῃ τὸ τέταρτον καὶ κατακαύσεις αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῆς· καὶ τὸ τέταρτον κατακόψεις ἐν ῥομϕαίᾳ κύκλῳ αὐτῆς· καὶ τὸ τέταρτον διασκορπίσεις τῷ πνεύματι, καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν.

tò tétarton en pyrì anakaúseis en mésēi tē̂i pólei katà tḕn plḗrōsin tō̂n hēmerō̂n toû synkleismoû: kaì lḗmpsēi tò tétarton kaì katakaúseis autò en mésōi autē̂s: kaì tò tétarton katakópseis en rhomphaíāi kýklōi autē̂s: kaì tò tétarton diaskorpíseis tō̂i pneúmati, kaì máchairan ekkenṓsō opísō autō̂n.

3
καὶ λήμψῃ ἐκεῖθεν ὀλίγους ἐν ἀριθμῷ καὶ συμπεριλήμψῃ αὐτοὺς τῇ ἀναβολῇ σου.

kaì lḗmpsēi ekeîthen olígous en arithmō̂i kaì symperilḗmpsēi autoùs tē̂i anabolē̂i sou.

4
καὶ ἐκ τούτων λήμψῃ ἔτι καὶ ῥίψεις αὐτοὺς εἰς μέσον τοῦ πυρὸς καὶ κατακαύσεις αὐτοὺς ἐν πυρί· ἐξ αὐτῆς ἐξελεύσεται πῦρ. Καὶ ἐρεῖς παντὶ οἴκῳ Ισραηλ

kaì ek toútōn lḗmpsēi éti kaì rhípseis autoùs eis méson toû pyròs kaì katakaúseis autoùs en pyrí: ex autē̂s exeleúsetai pŷr. Kaì ereîs pantì oíkōi Israēl

5
Τάδε λέγει κύριος Αὕτη ἡ Ιερουσαλημ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν τέθεικα αὐτὴν καὶ τὰς κύκλῳ αὐτῆς χώρας.

Táde légei kýrios Haútē hē Ierousalēm en mésōi tō̂n ethnō̂n tétheika autḕn kaì tàs kýklōi autē̂s chṓras.

6
καὶ ἐρεῖς τὰ δικαιώματά μου τῇ ἀνόμῳ ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ τὰ νόμιμά μου ἐκ τῶν χωρῶν τῶν κύκλῳ αὐτῆς, διότι τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο καὶ ἐν τοῖς νομίμοις μου οὐκ ἐπορεύθησαν ἐν αὐτοῖς.

kaì ereîs tà dikaiṓmatá mou tē̂i anómōi ek tō̂n ethnō̂n kaì tà nómimá mou ek tō̂n chōrō̂n tō̂n kýklōi autē̂s, dióti tà dikaiṓmatá mou apṓsanto kaì en toîs nomímois mou ouk eporeúthēsan en autoîs.

7
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ’Ανθ’ ὧν ἡ ἀϕορμὴ ὑμῶν ἐκ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ὑμῶν καὶ ἐν τοῖς νομίμοις μου οὐκ ἐπορεύθητε καὶ τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐποιήσατε, ἀλλ’ οὐδὲ κατὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ὑμῶν οὐ πεποιήκατε,

dià toûto táde légei kýrios ’Anth’ hō̂n hē aphormḕ hymō̂n ek tō̂n ethnō̂n tō̂n kýklōi hymō̂n kaì en toîs nomímois mou ouk eporeúthēte kaì tà dikaiṓmatá mou ouk epoiḗsate, all’ oudè katà tà dikaiṓmata tō̂n ethnō̂n tō̂n kýklōi hymō̂n ou pepoiḗkate,

8
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ποιήσω ἐν μέσῳ σου κρίμα ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν

dià toûto táde légei kýrios ’Idoù egṑ epì sè kaì poiḗsō en mésōi sou kríma enṓpion tō̂n ethnō̂n

9
καὶ ποιήσω ἐν σοὶ ἃ οὐ πεποίηκα καὶ ἃ οὐ ποιήσω ὅμοια αὐτοῖς ἔτι κατὰ πάντα τὰ βδελύγματά σου.

kaì poiḗsō en soì hà ou pepoíēka kaì hà ou poiḗsō hómoia autoîs éti katà pánta tà bdelýgmatá sou.

10
διὰ τοῦτο πατέρες ϕάγονται τέκνα ἐν μέσῳ σου, καὶ τέκνα ϕάγονται πατέρας· καὶ ποιήσω ἐν σοὶ κρίματα καὶ διασκορπιῶ πάντας τοὺς καταλοίπους σου εἰς πάντα ἄνεμον.

dià toûto patéres phágontai tékna en mésōi sou, kaì tékna phágontai patéras: kaì poiḗsō en soì krímata kaì diaskorpiō̂ pántas toùs kataloípous sou eis pánta ánemon.

11
διὰ τοῦτο Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, εἰ μὴ ἀνθ’ ὧν τὰ ἅγιά μου ἐμίανας ἐν πᾶσιν τοῖς βδελύγμασίν σου, κἀγὼ ἀπώσομαί σε, οὐ ϕείσεταί μου ὁ ὀϕθαλμός, κἀγὼ οὐκ ἐλεήσω.

dià toûto Zō̂ egṓ, légei kýrios, ei mḕ anth’ hō̂n tà hágiá mou emíanas en pâsin toîs bdelýgmasín sou, kagṑ apṓsomaí se, ou pheísetaí mou ho ophthalmós, kagṑ ouk eleḗsō.

12
τὸ τέταρτόν σου ἐν θανάτῳ ἀναλωθήσεται· καὶ τὸ τέταρτόν σου ἐν λιμῷ συντελεσθήσεται ἐν μέσῳ σου· καὶ τὸ τέταρτόν σου εἰς πάντα ἄνεμον σκορπιῶ αὐτούς· καὶ τὸ τέταρτόν σου ἐν ῥομϕαίᾳ πεσοῦνται κύκλῳ σου, καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν.

tò tétartón sou en thanátōi analōthḗsetai: kaì tò tétartón sou en limō̂i syntelesthḗsetai en mésōi sou: kaì tò tétartón sou eis pánta ánemon skorpiō̂ autoús: kaì tò tétartón sou en rhomphaíāi pesoûntai kýklōi sou, kaì máchairan ekkenṓsō opísō autō̂n.

13
καὶ συντελεσθήσεται ὁ θυμός μου καὶ ἡ ὀργή μου ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ κύριος λελάληκα ἐν ζήλῳ μου ἐν τῷ συντελέσαι με τὴν ὀργήν μου ἐπ’ αὐτούς.

kaì syntelesthḗsetai ho thymós mou kaì hē orgḗ mou ep’ autoús, kaì epignṓsēi dióti egṑ kýrios lelálēka en zḗlōi mou en tō̂i syntelésai me tḕn orgḗn mou ep’ autoús.

14
καὶ θήσομαί σε εἰς ἔρημον καὶ τὰς θυγατέρας σου κύκλῳ σου ἐνώπιον παντὸς διοδεύοντος,

kaì thḗsomaí se eis érēmon kaì tàs thygatéras sou kýklōi sou enṓpion pantòs diodeúontos,

15
καὶ ἔσῃ στενακτὴ καὶ δηλαστὴ ἐν τοῖς ἔθνεσιν τοῖς κύκλῳ σου ἐν τῷ ποιῆσαί με ἐν σοὶ κρίματα ἐν ἐκδικήσει θυμοῦ μου· ἐγὼ κύριος λελάληκα.

kaì ésēi stenaktḕ kaì dēlastḕ en toîs éthnesin toîs kýklōi sou en tō̂i poiē̂saí me en soì krímata en ekdikḗsei thymoû mou: egṑ kýrios lelálēka.

16
ἐν τῷ ἐξαποστεῖλαί με τὰς βολίδας μου τοῦ λιμοῦ ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔσονται εἰς ἔκλειψιν, καὶ συντρίψω στήριγμα ἄρτου σου.

en tō̂i exaposteîlaí me tàs bolídas mou toû limoû ep’ autoùs kaì ésontai eis ékleipsin, kaì syntrípsō stḗrigma ártou sou.

17
καὶ ἐξαποστελῶ ἐπὶ σὲ λιμὸν καὶ θηρία πονηρὰ καὶ τιμωρήσομαί σε, καὶ θάνατος καὶ αἷμα διελεύσονται ἐπὶ σέ, καὶ ῥομϕαίαν ἐπάξω ἐπὶ σὲ κυκλόθεν· ἐγὼ κύριος λελάληκα.

kaì exapostelō̂ epì sè limòn kaì thēría ponērà kaì timōrḗsomaí se, kaì thánatos kaì haîma dieleúsontai epì sé, kaì rhomphaían epáxō epì sè kyklóthen: egṑ kýrios lelálēka.