Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

Kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

2
Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπόν Τάδε λέγει κύριος τῇ γῇ τοῦ Ισραηλ Πέρας ἥκει, τὸ πέρας ἥκει ἐπὶ τὰς τέσσαρας πτέρυγας τῆς γῆς·

Kaì sý, hyiè anthrṓpou, eipón Táde légei kýrios tē̂i gē̂i toû Israēl Péras hḗkei, tò péras hḗkei epì tàs téssaras ptérygas tē̂s gē̂s:

3
ἥκει τὸ πέρας

hḗkei tò péras

4
ἐπὶ σὲ τὸν κατοικοῦντα τὴν γῆν, ἥκει ὁ καιρός, ἤγγικεν ἡ ἡμέρα, οὐ μετὰ θορύβων οὐδὲ μετὰ ὠδίνων.

epì sè tòn katoikoûnta tḕn gē̂n, hḗkei ho kairós, ḗngiken hē hēméra, ou metà thorýbōn oudè metà ōdínōn.

5
νῦν ἐγγύθεν ἐκχεῶ τὴν ὀργήν μου ἐπὶ σὲ καὶ συντελέσω τὸν θυμόν μου ἐν σοὶ καὶ κρινῶ σε ἐν ταῖς ὁδοῖς σου καὶ δώσω ἐπὶ σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου·

nŷn engýthen ekcheō̂ tḕn orgḗn mou epì sè kaì syntelésō tòn thymón mou en soì kaì krinō̂ se en taîs hodoîs sou kaì dṓsō epì sè pánta tà bdelýgmatá sou:

6
οὐ ϕείσεται ὁ ὀϕθαλμός μου, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω, διότι τὰς ὁδούς σου ἐπὶ σὲ δώσω, καὶ τὰ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου ἔσονται, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ τύπτων.

ou pheísetai ho ophthalmós mou, oudè mḕ eleḗsō, dióti tàs hodoús sou epì sè dṓsō, kaì tà bdelýgmatá sou en mésōi sou ésontai, kaì epignṓsēi dióti egṓ eimi kýrios ho týptōn.

7
νῦν τὸ πέρας πρὸς σέ, καὶ ἀποστελῶ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ἐκδικήσω σε ἐν ταῖς ὁδοῖς σου καὶ δώσω ἐπὶ σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου·

nŷn tò péras pròs sé, kaì apostelō̂ egṑ epì sè kaì ekdikḗsō se en taîs hodoîs sou kaì dṓsō epì sè pánta tà bdelýgmatá sou:

8
οὐ ϕείσεται ὁ ὀϕθαλμός μου ἐπὶ σέ, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω, διότι τὴν ὁδόν σου ἐπὶ σὲ δώσω, καὶ τὰ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου ἔσται· καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ κύριος.

ou pheísetai ho ophthalmós mou epì sé, oudè mḕ eleḗsō, dióti tḕn hodón sou epì sè dṓsō, kaì tà bdelýgmatá sou en mésōi sou éstai: kaì epignṓsēi dióti egṑ kýrios.

9
διότι τάδε λέγει κύριος

dióti táde légei kýrios

10
’Ιδοὺ τὸ πέρας ἥκει, ἰδοὺ ἡμέρα κυρίου· εἰ καὶ ἡ ῥάβδος ἤνθηκεν, ἡ ὕβρις ἐξανέστηκεν.

’Idoù tò péras hḗkei, idoù hēméra kyríou: ei kaì hē rhábdos ḗnthēken, hē hýbris exanéstēken.

11
καὶ συντρίψει στήριγμα ἀνόμου καὶ οὐ μετὰ θορύβου οὐδὲ μετὰ σπουδῆς.

kaì syntrípsei stḗrigma anómou kaì ou metà thorýbou oudè metà spoudē̂s.

12
ἥκει ὁ καιρός, ἰδοὺ ἡ ἡμέρα· ὁ κτώμενος μὴ χαιρέτω, καὶ ὁ πωλῶν μὴ θρηνείτω·

hḗkei ho kairós, idoù hē hēméra: ho ktṓmenos mḕ chairétō, kaì ho pōlō̂n mḕ thrēneítō:

13
διότι ὁ κτώμενος πρὸς τὸν πωλοῦντα οὐκέτι μὴ ἐπιστρέψῃ, καὶ ἄνθρωπος ἐν ὀϕθαλμῷ ζωῆς αὐτοῦ οὐ κρατήσει.

dióti ho ktṓmenos pròs tòn pōloûnta oukéti mḕ epistrépsēi, kaì ánthrōpos en ophthalmō̂i zōē̂s autoû ou kratḗsei.

14
σαλπίσατε ἐν σάλπιγγι καὶ κρίνατε τὰ σύμπαντα.

salpísate en sálpingi kaì krínate tà sýmpanta.

15
ὁ πόλεμος ἐν ῥομϕαίᾳ ἔξωθεν, καὶ ὁ λιμὸς καὶ ὁ θάνατος ἔσωθεν· ὁ ἐν τῷ πεδίῳ ἐν ῥομϕαίᾳ τελευτήσει, τοὺς δὲ ἐν τῇ πόλει λιμὸς καὶ θάνατος συντελέσει.

ho pólemos en rhomphaíāi éxōthen, kaì ho limòs kaì ho thánatos ésōthen: ho en tō̂i pedíōi en rhomphaíāi teleutḗsei, toùs dè en tē̂i pólei limòs kaì thánatos syntelései.

16
καὶ ἀνασωθήσονται οἱ ἀνασῳζόμενοι ἐξ αὐτῶν καὶ ἔσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων· πάντας ἀποκτενῶ, ἕκαστον ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτοῦ.

kaì anasōthḗsontai hoi anasōizómenoi ex autō̂n kaì ésontai epì tō̂n oréōn: pántas apoktenō̂, hékaston en taîs adikíais autoû.

17
πᾶσαι χεῖρες ἐκλυθήσονται, καὶ πάντες μηροὶ μολυνθήσονται ὑγρασίᾳ,

pâsai cheîres eklythḗsontai, kaì pántes mēroì molynthḗsontai hygrasíāi,

18
καὶ περιζώσονται σάκκους, καὶ καλύψει αὐτοὺς θάμβος, καὶ ἐπὶ πᾶν πρόσωπον αἰσχύνη ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐπὶ πᾶσαν κεϕαλὴν ϕαλάκρωμα.

kaì perizṓsontai sákkous, kaì kalýpsei autoùs thámbos, kaì epì pân prósōpon aischýnē ep’ autoús, kaì epì pâsan kephalḕn phalákrōma.

19
τὸ ἀργύριον αὐτῶν ῥιϕήσεται ἐν ταῖς πλατείαις, καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ὑπεροϕθήσεται· αἱ ψυχαὶ αὐτῶν οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν, καὶ αἱ κοιλίαι αὐτῶν οὐ μὴ πληρωθῶσιν· διότι βάσανος τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἐγένετο.

tò argýrion autō̂n rhiphḗsetai en taîs plateíais, kaì tò chrysíon autō̂n hyperophthḗsetai: hai psychaì autō̂n ou mḕ emplēsthō̂sin, kaì hai koilíai autō̂n ou mḕ plērōthō̂sin: dióti básanos tō̂n adikiō̂n autō̂n egéneto.

20
ἐκλεκτὰ κόσμου εἰς ὑπερηϕανίαν ἔθεντο αὐτὰ καὶ εἰκόνας τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ἐποίησαν ἐξ αὐτῶν· ἕνεκεν τούτου δέδωκα αὐτὰ αὐτοῖς εἰς ἀκαθαρσίαν.

eklektà kósmou eis hyperēphanían éthento autà kaì eikónas tō̂n bdelygmátōn autō̂n epoíēsan ex autō̂n: héneken toútou dédōka autà autoîs eis akatharsían.

21
καὶ παραδώσω αὐτὰ εἰς χεῖρας ἀλλοτρίων τοῦ διαρπάσαι αὐτὰ καὶ τοῖς λοιμοῖς τῆς γῆς εἰς σκῦλα, καὶ βεβηλώσουσιν αὐτά.

kaì paradṓsō autà eis cheîras allotríōn toû diarpásai autà kaì toîs loimoîs tē̂s gē̂s eis skŷla, kaì bebēlṓsousin autá.

22
καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν, καὶ μιανοῦσιν τὴν ἐπισκοπήν μου καὶ εἰσελεύσονται εἰς αὐτὰ ἀϕυλάκτως καὶ βεβηλώσουσιν αὐτά·

kaì apostrépsō tò prósōpón mou ap’ autō̂n, kaì mianoûsin tḕn episkopḗn mou kaì eiseleúsontai eis autà aphyláktōs kaì bebēlṓsousin autá:

23
καὶ ποιήσουσι ϕυρμόν, διότι ἡ γῆ πλήρης λαῶν, καὶ ἡ πόλις πλήρης ἀνομίας.

kaì poiḗsousi phyrmón, dióti hē gē̂ plḗrēs laō̂n, kaì hē pólis plḗrēs anomías.

24
καὶ ἀποστρέψω τὸ ϕρύαγμα τῆς ἰσχύος αὐτῶν, καὶ μιανθήσεται τὰ ἅγια αὐτῶν.

kaì apostrépsō tò phrýagma tē̂s ischýos autō̂n, kaì mianthḗsetai tà hágia autō̂n.

25
ἐξιλασμὸς ἥξει καὶ ζητήσει εἰρήνην, καὶ οὐκ ἔσται.

exilasmòs hḗxei kaì zētḗsei eirḗnēn, kaì ouk éstai.

26
οὐαὶ ἐπὶ οὐαὶ ἔσται, καὶ ἀγγελία ἐπ’ ἀγγελίαν ἔσται, καὶ ζητηθήσεται ὅρασις ἐκ προϕήτου, καὶ νόμος ἀπολεῖται ἐξ ἱερέως καὶ βουλὴ ἐκ πρεσβυτέρων.

ouaì epì ouaì éstai, kaì angelía ep’ angelían éstai, kaì zētēthḗsetai hórasis ek prophḗtou, kaì nómos apoleîtai ex hieréōs kaì boulḕ ek presbytérōn.

27
ἄρχων ἐνδύσεται ἀϕανισμόν, καὶ αἱ χεῖρες τοῦ λαοῦ τῆς γῆς παραλυθήσονται· κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ποιήσω αὐτοῖς καὶ ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτῶν ἐκδικήσω αὐτούς· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος.

árchōn endýsetai aphanismón, kaì hai cheîres toû laoû tē̂s gē̂s paralythḗsontai: katà tàs hodoùs autō̂n poiḗsō autoîs kaì en toîs krímasin autō̂n ekdikḗsō autoús: kaì gnṓsontai hóti egṑ kýrios.