Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Ézéchiel 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἕκτῳ ἔτει ἐν τῷ πέμπτῳ μηνὶ πέμπτῃ τοῦ μηνὸς ἐγὼ ἐκαθήμην ἐν τῷ οἴκῳ, καὶ οἱ πρεσβύτεροι Ιουδα ἐκάθηντο ἐνώπιόν μου, καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου,

Kaì egéneto en tō̂i héktōi étei en tō̂i pémptōi mēnì pémptēi toû mēnòs egṑ ekathḗmēn en tō̂i oíkōi, kaì hoi presbýteroi Iouda ekáthēnto enṓpión mou, kaì egéneto ep’ emè cheìr kyríou,

2
καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ὁμοίωμα ἀνδρός, ἀπὸ τῆς ὀσϕύος αὐτοῦ καὶ ἕως κάτω πῦρ, καὶ ἀπὸ τῆς ὀσϕύος αὐτοῦ ὑπεράνω ὡς ὅρασις ἠλέκτρου.

kaì eîdon kaì idoù homoíōma andrós, apò tē̂s osphýos autoû kaì héōs kátō pŷr, kaì apò tē̂s osphýos autoû hyperánō hōs hórasis ēléktrou.

3
καὶ ἐξέτεινεν ὁμοίωμα χειρὸς καὶ ἀνέλαβέν με τῆς κορυϕῆς μου, καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα ἀνὰ μέσον τῆς γῆς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγέν με εἰς Ιερουσαλημ ἐν ὁράσει θεοῦ ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας τῆς βλεπούσης πρὸς βορρᾶν, οὗ ἦν ἡ στήλη τοῦ κτωμένου.

kaì exéteinen homoíōma cheiròs kaì anélabén me tē̂s koryphē̂s mou, kaì anélabén me pneûma anà méson tē̂s gē̂s kaì anà méson toû ouranoû kaì ḗgagén me eis Ierousalēm en horásei theoû epì tà próthyra tē̂s pýlēs tē̂s esōtéras tē̂s blepoúsēs pròs borrân, hoû ē̂n hē stḗlē toû ktōménou.

4
καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ ἦν δόξα κυρίου θεοῦ Ισραηλ κατὰ τὴν ὅρασιν, ἣν εἶδον ἐν τῷ πεδίῳ.

kaì idoù ekeî ē̂n dóxa kyríou theoû Israēl katà tḕn hórasin, hḕn eîdon en tō̂i pedíōi.

5
καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, ἀνάβλεψον τοῖς ὀϕθαλμοῖς σου πρὸς βορρᾶν· καὶ ἀνέβλεψα τοῖς ὀϕθαλμοῖς μου πρὸς βορρᾶν, καὶ ἰδοὺ ἀπὸ βορρᾶ ἐπὶ τὴν πύλην τὴν πρὸς ἀνατολάς.

kaì eîpen prós me Hyiè anthrṓpou, anáblepson toîs ophthalmoîs sou pròs borrân: kaì anéblepsa toîs ophthalmoîs mou pròs borrân, kaì idoù apò borrâ epì tḕn pýlēn tḕn pròs anatolás.

6
καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, ἑώρακας τί οὗτοι ποιοῦσιν; ἀνομίας μεγάλας ποιοῦσιν ὧδε τοῦ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἁγίων μου· καὶ ἔτι ὄψει ἀνομίας μείζονας.

kaì eîpen prós me Hyiè anthrṓpou, heṓrakas tí hoûtoi poioûsin? anomías megálas poioûsin hō̂de toû apéchesthai apò tō̂n hagíōn mou: kaì éti ópsei anomías meízonas.

7
καὶ εἰσήγαγέν με ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς αὐλῆς

kaì eisḗgagén me epì tà próthyra tē̂s aulē̂s

8
καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, ὄρυξον· καὶ ὤρυξα, καὶ ἰδοὺ θύρα μία.

kaì eîpen prós me Hyiè anthrṓpou, óryxon: kaì ṓryxa, kaì idoù thýra mía.

9
καὶ εἶπεν πρός με Εἴσελθε καὶ ἰδὲ τὰς ἀνομίας, ἃς οὗτοι ποιοῦσιν ὧδε·

kaì eîpen prós me Eíselthe kaì idè tàs anomías, hàs hoûtoi poioûsin hō̂de:

10
καὶ εἰσῆλθον καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ μάταια βδελύγματα καὶ πάντα τὰ εἴδωλα οἴκου Ισραηλ διαγεγραμμένα ἐπ’ αὐτοῦ κύκλῳ,

kaì eisē̂lthon kaì eîdon kaì idoù mátaia bdelýgmata kaì pánta tà eídōla oíkou Israēl diagegramména ep’ autoû kýklōi,

11
καὶ ἑβδομήκοντα ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσβυτέρων οἴκου Ισραηλ, καὶ Ιεζονιας ὁ τοῦ Σαϕαν ἐν μέσῳ αὐτῶν εἱστήκει πρὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἕκαστος θυμιατήριον αὐτοῦ εἶχεν ἐν τῇ χειρί, καὶ ἡ ἀτμὶς τοῦ θυμιάματος ἀνέβαινεν.

kaì hebdomḗkonta ándres ek tō̂n presbytérōn oíkou Israēl, kaì Iezonias ho toû Saphan en mésōi autō̂n heistḗkei prò prosṓpou autō̂n, kaì hékastos thymiatḗrion autoû eîchen en tē̂i cheirí, kaì hē atmìs toû thymiámatos anébainen.

12
καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, ἑώρακας ἃ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου Ισραηλ ποιοῦσιν, ἕκαστος αὐτῶν ἐν τῷ κοιτῶνι τῷ κρυπτῷ αὐτῶν; διότι εἶπαν Οὐχ ὁρᾷ ὁ κύριος, ἐγκαταλέλοιπεν κύριος τὴν γῆν.

kaì eîpen prós me Hyiè anthrṓpou, heṓrakas hà hoi presbýteroi toû oíkou Israēl poioûsin, hékastos autō̂n en tō̂i koitō̂ni tō̂i kryptō̂i autō̂n? dióti eîpan Ouch horā̂i ho kýrios, enkataléloipen kýrios tḕn gē̂n.

13
καὶ εἶπεν πρός με ῎Ετι ὄψει ἀνομίας μείζονας, ἃς οὗτοι ποιοῦσιν.

kaì eîpen prós me ῎Eti ópsei anomías meízonas, hàs hoûtoi poioûsin.

14
καὶ εἰσήγαγέν με ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης οἴκου κυρίου τῆς βλεπούσης πρὸς βορρᾶν, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυναῖκες καθήμεναι θρηνοῦσαι τὸν θαμμουζ,

kaì eisḗgagén me epì tà próthyra tē̂s pýlēs oíkou kyríou tē̂s blepoúsēs pròs borrân, kaì idoù ekeî gynaîkes kathḗmenai thrēnoûsai tòn thammouz,

15
καὶ εἶπεν πρός με Υἱὲ ἀνθρώπου, ἑώρακας; καὶ ἔτι ὄψει ἐπιτηδεύματα μείζονα τούτων.

kaì eîpen prós me Hyiè anthrṓpou, heṓrakas? kaì éti ópsei epitēdeúmata meízona toútōn.

16
καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν οἴκου κυρίου τὴν ἐσωτέραν, καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν προθύρων τοῦ ναοῦ κυρίου ἀνὰ μέσον τῶν αιλαμ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θυσιαστηρίου ὡς εἴκοσι ἄνδρες, τὰ ὀπίσθια αὐτῶν πρὸς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀπέναντι, καὶ οὗτοι προσκυνοῦσιν τῷ ἡλίῳ·

kaì eisḗgagén me eis tḕn aulḕn oíkou kyríou tḕn esōtéran, kaì idoù epì tō̂n prothýrōn toû naoû kyríou anà méson tō̂n ailam kaì anà méson toû thysiastēríou hōs eíkosi ándres, tà opísthia autō̂n pròs tòn naòn toû kyríou kaì tà prósōpa autō̂n apénanti, kaì hoûtoi proskynoûsin tō̂i hēlíōi:

17
καὶ εἶπεν πρός με ‘Εώρακας, υἱὲ ἀνθρώπου; μὴ μικρὰ τῷ οἴκῳ Ιουδα τοῦ ποιεῖν τὰς ἀνομίας, ἃς πεποιήκασιν ὧδε; διότι ἔπλησαν τὴν γῆν ἀνομίας, καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ ὡς μυκτηρίζοντες.

kaì eîpen prós me ‘Eṓrakas, hyiè anthrṓpou? mḕ mikrà tō̂i oíkōi Iouda toû poieîn tàs anomías, hàs pepoiḗkasin hō̂de? dióti éplēsan tḕn gē̂n anomías, kaì idoù autoì hōs myktērízontes.

18
καὶ ἐγὼ ποιήσω αὐτοῖς μετὰ θυμοῦ· οὐ ϕείσεται ὁ ὀϕθαλμός μου, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω.

kaì egṑ poiḗsō autoîs metà thymoû: ou pheísetai ho ophthalmós mou, oudè mḕ eleḗsō.