Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ὡς προσηύξατο Εσδρας καὶ ὡς ἐξηγόρευσεν κλαίων καὶ προσευχόμενος ἐνώπιον οἴκου τοῦ θεοῦ, συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Ισραηλ ἐκκλησία πολλὴ σϕόδρα, ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ νεανίσκοι, ὅτι ἔκλαυσεν ὁ λαὸς καὶ ὕψωσεν κλαίων.

Kaì hōs prosēýxato Esdras kaì hōs exēgóreusen klaíōn kaì proseuchómenos enṓpion oíkou toû theoû, synḗchthēsan pròs autòn apò Israēl ekklēsía pollḕ sphódra, ándres kaì gynaîkes kaì neanískoi, hóti éklausen ho laòs kaì hýpsōsen klaíōn.

2
καὶ ἀπεκρίθη Σεχενιας υἱὸς Ιιηλ ἀπὸ υἱῶν Ηλαμ καὶ εἶπεν τῷ Εσδρα Ἡμεῖς ἠσυνθετήσαμεν τῷ θεῷ ἡμῶν καὶ ἐκαθίσαμεν γυναῖκας ἀλλοτρίας ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς· καὶ νῦν ἔστιν ὑπομονὴ τῷ Ισραηλ ἐπὶ τούτῳ.

kaì apekríthē Sechenias hyiòs Iiēl apò hyiō̂n Ēlam kaì eîpen tō̂i Esdra Hēmeîs ēsynthetḗsamen tō̂i theō̂i hēmō̂n kaì ekathísamen gynaîkas allotrías apò laō̂n tē̂s gē̂s: kaì nŷn éstin hypomonḕ tō̂i Israēl epì toútōi.

3
καὶ νῦν διαθώμεθα διαθήκην τῷ θεῷ ἡμῶν ἐκβαλεῖν πάσας τὰς γυναῖκας καὶ τὰ γενόμενα ἐξ αὐτῶν, ὡς ἂν βούλῃ· ἀνάστηθι καὶ ϕοβέρισον αὐτοὺς ἐν ἐντολαῖς θεοῦ ἡμῶν, καὶ ὡς ὁ νόμος γενηθήτω.

kaì nŷn diathṓmetha diathḗkēn tō̂i theō̂i hēmō̂n ekbaleîn pásas tàs gynaîkas kaì tà genómena ex autō̂n, hōs àn boúlēi: anástēthi kaì phobérison autoùs en entolaîs theoû hēmō̂n, kaì hōs ho nómos genēthḗtō.

4
ἀνάστα, ὅτι ἐπὶ σὲ τὸ ῥῆμα, καὶ ἡμεῖς μετὰ σοῦ· κραταιοῦ καὶ ποίησον.

anásta, hóti epì sè tò rhē̂ma, kaì hēmeîs metà soû: krataioû kaì poíēson.

5
καὶ ἀνέστη Εσδρας καὶ ὥρκισεν τοὺς ἄρχοντας, τοὺς ἱερεῖς καὶ Λευίτας καὶ πάντα Ισραηλ τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ὤμοσαν.

kaì anéstē Esdras kaì hṓrkisen toùs árchontas, toùs hiereîs kaì Leuítas kaì pánta Israēl toû poiē̂sai katà tò rhē̂ma toûto, kaì ṓmosan.

6
καὶ ἀνέστη Εσδρας ἀπὸ προσώπου οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς γαζοϕυλάκιον Ιωαναν υἱοῦ Ελισουβ καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖ· ἄρτον οὐκ ἔϕαγεν καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιεν, ὅτι ἐπένθει ἐπὶ τῇ ἀσυνθεσίᾳ τῆς ἀποικίας.

kaì anéstē Esdras apò prosṓpou oíkou toû theoû kaì eporeúthē eis gazophylákion Iōanan hyioû Elisoub kaì eporeúthē ekeî: árton ouk éphagen kaì hýdōr ouk épien, hóti epénthei epì tē̂i asynthesíāi tē̂s apoikías.

7
καὶ παρήνεγκαν ϕωνὴν ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ πᾶσιν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀποικίας τοῦ συναθροισθῆναι εἰς Ιερουσαλημ,

kaì parḗnenkan phōnḕn en Iouda kaì en Ierousalēm pâsin toîs hyioîs tē̂s apoikías toû synathroisthē̂nai eis Ierousalēm,

8
καὶ πᾶς, ὃς ἂν μὴ ἔλθῃ εἰς τρεῖς ἡμέρας ὡς ἡ βουλὴ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀναθεματισθήσεται πᾶσα ἡ ὕπαρξις αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς διασταλήσεται ἀπὸ ἐκκλησίας τῆς ἀποικίας.

kaì pâs, hòs àn mḕ élthēi eis treîs hēméras hōs hē boulḕ tō̂n archóntōn kaì tō̂n presbytérōn, anathematisthḗsetai pâsa hē hýparxis autoû, kaì autòs diastalḗsetai apò ekklēsías tē̂s apoikías.

9
Καὶ συνήχθησαν πάντες ἄνδρες Ιουδα καὶ Βενιαμιν εἰς Ιερουσαλημ εἰς τὰς τρεῖς ἡμέρας, οὗτος ὁ μὴν ὁ ἔνατος· ἐν εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἐκάθισεν πᾶς ὁ λαὸς ἐν πλατείᾳ οἴκου τοῦ θεοῦ ἀπὸ θορύβου αὐτῶν περὶ τοῦ ῥήματος καὶ ἀπὸ τοῦ χειμῶνος.

Kaì synḗchthēsan pántes ándres Iouda kaì Beniamin eis Ierousalēm eis tàs treîs hēméras, hoûtos ho mḕn ho énatos: en eikádi toû mēnòs ekáthisen pâs ho laòs en plateíāi oíkou toû theoû apò thorýbou autō̂n perì toû rhḗmatos kaì apò toû cheimō̂nos.

10
καὶ ἀνέστη Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς ἠσυνθετήκατε καὶ ἐκαθίσατε γυναῖκας ἀλλοτρίας τοῦ προσθεῖναι ἐπὶ πλημμέλειαν Ισραηλ·

kaì anéstē Esdras ho hiereùs kaì eîpen pròs autoús Hymeîs ēsynthetḗkate kaì ekathísate gynaîkas allotrías toû prostheînai epì plēmméleian Israēl:

11
καὶ νῦν δότε αἴνεσιν κυρίῳ τῷ θεῷ τῶν πατέρων ὑμῶν καὶ ποιήσατε τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ διαστάλητε ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν γυναικῶν τῶν ἀλλοτρίων.

kaì nŷn dóte aínesin kyríōi tō̂i theō̂i tō̂n patérōn hymō̂n kaì poiḗsate tò arestòn enṓpion autoû kaì diastálēte apò laō̂n tē̂s gē̂s kaì apò tō̂n gynaikō̂n tō̂n allotríōn.

12
καὶ ἀπεκρίθησαν πᾶσα ἡ ἐκκλησία καὶ εἶπαν Μέγα τοῦτο τὸ ῥῆμά σου ἐϕ’ ἡμᾶς ποιῆσαι·

kaì apekríthēsan pâsa hē ekklēsía kaì eîpan Méga toûto tò rhē̂má sou eph’ hēmâs poiē̂sai:

13
ἀλλὰ ὁ λαὸς πολύς, καὶ ὁ καιρὸς χειμερινός, καὶ οὐκ ἔστιν δύναμις στῆναι ἔξω· καὶ τὸ ἔργον οὐκ εἰς ἡμέραν μίαν καὶ οὐκ εἰς δύο, ὅτι ἐπληθύναμεν τοῦ ἀδικῆσαι ἐν τῷ ῥήματι τούτῳ.

allà ho laòs polýs, kaì ho kairòs cheimerinós, kaì ouk éstin dýnamis stē̂nai éxō: kaì tò érgon ouk eis hēméran mían kaì ouk eis dýo, hóti eplēthýnamen toû adikē̂sai en tō̂i rhḗmati toútōi.

14
στήτωσαν δὴ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν τῇ πάσῃ ἐκκλησίᾳ, καὶ πάντες οἱ ἐν πόλεσιν ἡμῶν, ὃς ἐκάθισεν γυναῖκας ἀλλοτρίας, ἐλθέτωσαν εἰς καιροὺς ἀπὸ συνταγῶν καὶ μετ’ αὐτῶν πρεσβύτεροι πόλεως καὶ πόλεως καὶ κριταὶ τοῦ ἀποστρέψαι ὀργὴν θυμοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐξ ἡμῶν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου.

stḗtōsan dḕ hoi árchontes hēmō̂n tē̂i pásēi ekklēsíāi, kaì pántes hoi en pólesin hēmō̂n, hòs ekáthisen gynaîkas allotrías, elthétōsan eis kairoùs apò syntagō̂n kaì met’ autō̂n presbýteroi póleōs kaì póleōs kaì kritaì toû apostrépsai orgḕn thymoû theoû hēmō̂n ex hēmō̂n perì toû rhḗmatos toútou.

15
πλὴν Ιωναθαν υἱὸς Ασαηλ καὶ Ιαζια υἱὸς θεκουε μετ’ ἐμοῦ περὶ τούτου, καὶ Μεσουλαμ καὶ Σαβαθαι ὁ Λευίτης βοηθῶν αὐτοῖς.

plḕn Iōnathan hyiòs Asaēl kaì Iazia hyiòs thekoue met’ emoû perì toútou, kaì Mesoulam kaì Sabathai ho Leuítēs boēthō̂n autoîs.

16
καὶ ἐποίησαν οὕτως υἱοὶ τῆς ἀποικίας. καὶ διεστάλησαν Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ ἄνδρες ἄρχοντες πατριῶν τῷ οἴκῳ καὶ πάντες ἐν ὀνόμασιν, ὅτι ἐπέστρεψαν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐκζητῆσαι τὸ ῥῆμα.

kaì epoíēsan hoútōs hyioì tē̂s apoikías. kaì diestálēsan Esdras ho hiereùs kaì ándres árchontes patriō̂n tō̂i oíkōi kaì pántes en onómasin, hóti epéstrepsan en hēmérāi miā̂i toû mēnòs toû dekátou ekzētē̂sai tò rhē̂ma.

17
καὶ ἐτέλεσαν ἐν πᾶσιν ἀνδράσιν, οἳ ἐκάθισαν γυναῖκας ἀλλοτρίας, ἕως ἡμέρας μιᾶς τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου.

kaì etélesan en pâsin andrásin, hoì ekáthisan gynaîkas allotrías, héōs hēméras miâs toû mēnòs toû prṓtou.

18
Καὶ εὑρέθησαν ἀπὸ υἱῶν τῶν ἱερέων οἳ ἐκάθισαν γυναῖκας ἀλλοτρίας· ἀπὸ υἱῶν Ἰησοῦ υἱοῦ Ιωσεδεκ καὶ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ Μαασηα καὶ Ελιεζερ καὶ Ιαριβ καὶ Γαδαλια,

Kaì heuréthēsan apò hyiō̂n tō̂n hieréōn hoì ekáthisan gynaîkas allotrías: apò hyiō̂n Iēsoû hyioû Iōsedek kaì adelphoì autoû Maasēa kaì Eliezer kaì Iarib kaì Gadalia,

19
καὶ ἔδωκαν χεῖρα αὐτῶν τοῦ ἐξενέγκαι γυναῖκας αὐτῶν καὶ πλημμελείας κριὸν ἐκ προβάτων περὶ πλημμελήσεως αὐτῶν·

kaì édōkan cheîra autō̂n toû exenénkai gynaîkas autō̂n kaì plēmmeleías kriòn ek probátōn perì plēmmelḗseōs autō̂n:

20
καὶ ἀπὸ υἱῶν Εμμηρ Ανανι καὶ Ζαβδια·

kaì apò hyiō̂n Emmēr Anani kaì Zabdia:

21
καὶ ἀπὸ υἱῶν Ηραμ Μασαια καὶ Ελια καὶ Σαμαια καὶ Ιιηλ καὶ Οζια·

kaì apò hyiō̂n Ēram Masaia kaì Elia kaì Samaia kaì Iiēl kaì Ozia:

22
καὶ ἀπὸ υἱῶν Φασουρ Ελιωηναι, Μαασαια καὶ Ισμαηλ καὶ Ναθαναηλ καὶ Ιωζαβαδ καὶ Ηλασα.

kaì apò hyiō̂n Phasour Eliōēnai, Maasaia kaì Ismaēl kaì Nathanaēl kaì Iōzabad kaì Ēlasa.

23
καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν· Ιωζαβαδ καὶ Σαμου καὶ Κωλια (αὐτὸς Κωλιτας) καὶ Φαθαια καὶ Ιοδομ καὶ Ελιεζερ·

kaì apò tō̂n Leuitō̂n: Iōzabad kaì Samou kaì Kōlia (autòs Kōlitas) kaì Phathaia kaì Iodom kaì Eliezer:

24
καὶ ἀπὸ τῶν ᾀδόντων Ελισαϕ· καὶ ἀπὸ τῶν πυλωρῶν Σελλημ καὶ Τελημ καὶ Ωδουε.

kaì apò tō̂n āidóntōn Elisaph: kaì apò tō̂n pylōrō̂n Sellēm kaì Telēm kaì Ōdoue.

25
καὶ ἀπὸ Ισραηλ· ἀπὸ υἱῶν Φορος Ραμια καὶ Ιαζια καὶ Μελχια καὶ Μεαμιν καὶ Ελεαζαρ καὶ Ασαβια καὶ Βαναια·

kaì apò Israēl: apò hyiō̂n Phoros Ramia kaì Iazia kaì Melchia kaì Meamin kaì Eleazar kaì Asabia kaì Banaia:

26
καὶ ἀπὸ υἱῶν Ηλαμ Μαθανια καὶ Ζαχαρια καὶ Ιαϊηλ καὶ Αβδια καὶ Ιαριμωθ καὶ Ηλια·

kaì apò hyiō̂n Ēlam Mathania kaì Zacharia kaì Iaïēl kaì Abdia kaì Iarimōth kaì Ēlia:

27
καὶ ἀπὸ υἱῶν Ζαθουα Ελιωηναι, Ελισουβ, Μαθανια καὶ Ιαρμωθ καὶ Ζαβαδ καὶ Οζιζα·

kaì apò hyiō̂n Zathoua Eliōēnai, Elisoub, Mathania kaì Iarmōth kaì Zabad kaì Oziza:

28
καὶ ἀπὸ υἱῶν Βαβι Ιωαναν, Ανανια καὶ Ζαβου, Οθαλι·

kaì apò hyiō̂n Babi Iōanan, Anania kaì Zabou, Othali:

29
καὶ ἀπὸ υἱῶν Βανουι Μεσουλαμ, Μαλουχ, Αδαιας, Ιασουβ καὶ Σαλουια καὶ Ρημωθ·

kaì apò hyiō̂n Banoui Mesoulam, Malouch, Adaias, Iasoub kaì Salouia kaì Rēmōth:

30
καὶ ἀπὸ υἱῶν Φααθμωαβ Εδενε, Χαληλ, Βαναια, Μασηα, Μαθανια, Βεσεληλ καὶ Βανουι καὶ Μανασση·

kaì apò hyiō̂n Phaathmōab Edene, Chalēl, Banaia, Masēa, Mathania, Beselēl kaì Banoui kaì Manassē:

31
καὶ ἀπὸ υἱῶν Ηραμ Ελιεζερ, Ιεσσια, Μελχια, Σαμαια, Σεμεων,

kaì apò hyiō̂n Ēram Eliezer, Iessia, Melchia, Samaia, Semeōn,

32
Βενιαμιν, Μαλουχ, Σαμαρια·

Beniamin, Malouch, Samaria:

33
καὶ ἀπὸ υἱῶν Ησαμ Μαθανι, Μαθαθα, Ζαβεδ, Ελιϕαλεθ, Ιεραμι, Μανασση, Σεμεϊ·

kaì apò hyiō̂n Ēsam Mathani, Mathatha, Zabed, Eliphaleth, Ierami, Manassē, Semeï:

34
ἀπὸ υἱῶν Βανι Μοοδι, Αμραμ, Ουηλ,

apò hyiō̂n Bani Moodi, Amram, Ouēl,

35
Βαναια, Βαδαια, Χελια,

Banaia, Badaia, Chelia,

36
Ουιεχωα, Ιεραμωθ, Ελιασιβ,

Ouiechōa, Ieramōth, Eliasib,

37
Μαθανια, Μαθαναι, καὶ ἐποίησαν

Mathania, Mathanai, kaì epoíēsan

38
οἱ υἱοὶ Βανουι καὶ οἱ υἱοὶ Σεμεϊ

hoi hyioì Banoui kaì hoi hyioì Semeï

39
καὶ Σελεμια καὶ Ναθαν καὶ Αδαια,

kaì Selemia kaì Nathan kaì Adaia,

40
Μαχναδαβου, Σεσι, Σαρου,

Machnadabou, Sesi, Sarou,

41
Εζερηλ καὶ Σελεμια καὶ Σαμαρια

Ezerēl kaì Selemia kaì Samaria

42
καὶ Σαλουμ, Αμαρια, Ιωσηϕ·

kaì Saloum, Amaria, Iōsēph:

43
ἀπὸ υἱῶν Ναβου Ιιηλ, Μαθαθια, Σεδεμ, Ζαμβινα, Ιαδαι καὶ Ιωηλ καὶ Βαναια.

apò hyiō̂n Nabou Iiēl, Mathathia, Sedem, Zambina, Iadai kaì Iōēl kaì Banaia.

44
πάντες οὗτοι ἐλάβοσαν γυναῖκας ἀλλοτρίας καὶ ἐγέννησαν ἐξ αὐτῶν υἱούς.

pántes hoûtoi elábosan gynaîkas allotrías kaì egénnēsan ex autō̂n hyioús.