Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 14:2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Σαναβαλλατ καὶ Τωβια καὶ οἱ Ἄραβες καὶ οἱ Αμμανῖται ὅτι ἀνέβη φυὴ τοῖς τείχεσιν Ιερουσαλημ, ὅτι ἤρξαντο αἱ διασφαγαὶ ἀναφράσσεσθαι, καὶ πονηρὸν αὐτοῖς ἐφάνη σφόδρα·

Kaì egéneto hōs ḗkousen Sanaballat kaì Tōbia kaì hoi Árabes kaì hoi Ammanîtai hóti anébē phyḕ toîs teíchesin Ierousalēm, hóti ḗrxanto hai diasphagaì anaphrássesthai, kaì ponēròn autoîs ephánē sphódra:

2
καὶ συνήχθησαν πάντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐλθεῖν παρατάξασθαι ἐν Ιερουσαλημ.

kaì synḗchthēsan pántes epì tò autò eltheîn paratáxasthai en Ierousalēm.

3
καὶ προσηυξάμεθα πρὸς τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ ἐστήσαμεν προφύλακας ἐπ' αὐτοὺς ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.

kaì prosēyxámetha pròs tòn theòn hēmō̂n kaì estḗsamen prophýlakas ep' autoùs hēméras kaì nyktòs apò prosṓpou autō̂n.

4
καὶ εἶπεν Ιουδας Συνετρίβη ἡ ἰσχὺς τῶν ἐχθρῶν, καὶ ὁ χοῦς πολύς, καὶ ἡμεῖς οὐ δυνησόμεθα οἰκοδομεῖν ἐν τῷ τείχει.

kaì eîpen Ioudas Synetríbē hē ischỳs tō̂n echthrō̂n, kaì ho choûs polýs, kaì hēmeîs ou dynēsómetha oikodomeîn en tō̂i teíchei.

5
καὶ εἶπαν οἱ θλίβοντες ἡμᾶς Οὐ γνώσονται καὶ οὐκ ὄψονται ἕως ὅτου ἔλθωμεν εἰς μέσον αὐτῶν καὶ φονεύσωμεν αὐτοὺς καὶ καταπαύσωμεν τὸ ἔργον.

kaì eîpan hoi thlíbontes hēmâs Ou gnṓsontai kaì ouk ópsontai héōs hótou élthōmen eis méson autō̂n kaì phoneúsōmen autoùs kaì katapaúsōmen tò érgon.

6
καὶ ἐγένετο ὡς ἤλθοσαν οἱ Ιουδαῖοι οἱ οἰκοῦντες ἐχόμενα αὐτῶν καὶ εἴποσαν ἡμῖν Ἀναβαίνουσιν ἐκ πάντων τῶν τόπων ἐφ' ἡμᾶς.

kaì egéneto hōs ḗlthosan hoi Ioudaîoi hoi oikoûntes echómena autō̂n kaì eíposan hēmîn Anabaínousin ek pántōn tō̂n tópōn eph' hēmâs.

7
καὶ ἔστησα εἰς τὰ κατώτατα τοῦ τόπου κατόπισθεν τοῦ τείχους ἐν τοῖς σκεπεινοῖς καὶ ἔστησα τὸν λαὸν κατὰ δήμους μετὰ ῥομϕαιῶν αὐτῶν, λόγχας αὐτῶν καὶ τόξα αὐτῶν.

kaì éstēsa eis tà katṓtata toû tópou katópisthen toû teíchous en toîs skepeinoîs kaì éstēsa tòn laòn katà dḗmous metà rhomphaiō̂n autō̂n, lónchas autō̂n kaì tóxa autō̂n.

8
καὶ εἶδον καὶ ἀνέστην καὶ εἶπα πρὸς τοὺς ἐντίμους καὶ πρὸς τοὺς στρατηγοὺς καὶ πρὸς τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ Μὴ ϕοβηθῆτε ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· μνήσθητε τοῦ θεοῦ ἡμῶν τοῦ μεγάλου καὶ ϕοβεροῦ καὶ παρατάξασθε περὶ τῶν ἀδελϕῶν ὑμῶν, υἱῶν ὑμῶν καὶ θυγατέρων ὑμῶν, γυναικῶν ὑμῶν καὶ οἴκων ὑμῶν.

kaì eîdon kaì anéstēn kaì eîpa pròs toùs entímous kaì pròs toùs stratēgoùs kaì pròs toùs kataloípous toû laoû Mḕ phobēthē̂te apò prosṓpou autō̂n: mnḗsthēte toû theoû hēmō̂n toû megálou kaì phoberoû kaì paratáxasthe perì tō̂n adelphō̂n hymō̂n, hyiō̂n hymō̂n kaì thygatérōn hymō̂n, gynaikō̂n hymō̂n kaì oíkōn hymō̂n.

9
καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουσαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ὅτι ἐγνώσθη ἡμῖν καὶ διεσκέδασεν ὁ θεὸς τὴν βουλὴν αὐτῶν, καὶ ἐπεστρέψαμεν πάντες ἡμεῖς εἰς τὸ τεῖχος, ἀνὴρ εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ.

kaì egéneto hēníka ḗkousan hoi echthroì hēmō̂n hóti egnṓsthē hēmîn kaì dieskédasen ho theòs tḕn boulḕn autō̂n, kaì epestrépsamen pántes hēmeîs eis tò teîchos, anḕr eis tò érgon autoû.

10
καὶ ἐγένετο ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἥμισυ τῶν ἐκτετιναγμένων ἐποίουν τὸ ἔργον, καὶ ἥμισυ αὐτῶν ἀντείχοντο, καὶ λόγχαι καὶ θυρεοὶ καὶ τὰ τόξα καὶ οἱ θώρακες καὶ οἱ ἄρχοντες ὀπίσω παντὸς οἴκου Ιουδα

kaì egéneto apò tē̂s hēméras ekeínēs hḗmisy tō̂n ektetinagménōn epoíoun tò érgon, kaì hḗmisy autō̂n anteíchonto, kaì lónchai kaì thyreoì kaì tà tóxa kaì hoi thṓrakes kaì hoi árchontes opísō pantòs oíkou Iouda

11
τῶν οἰκοδομούντων ἐν τῷ τείχει. καὶ οἱ αἴροντες ἐν τοῖς ἀρτῆρσιν ἐν ὅπλοις· ἐν μιᾷ χειρὶ ἐποίει αὐτὸ τὸ ἔργον, καὶ μία ἐκράτει τὴν βολίδα.

tō̂n oikodomoúntōn en tō̂i teíchei. kaì hoi aírontes en toîs artē̂rsin en hóplois: en miā̂i cheirì epoíei autò tò érgon, kaì mía ekrátei tḕn bolída.

12
καὶ οἱ οἰκοδόμοι ἀνὴρ ῥομϕαίαν αὐτοῦ ἐζωσμένος ἐπὶ τὴν ὀσϕὺν αὐτοῦ καὶ ᾠκοδομοῦσαν, καὶ ὁ σαλπίζων ἐν τῇ κερατίνῃ ἐχόμενα αὐτοῦ.

kaì hoi oikodómoi anḕr rhomphaían autoû ezōsménos epì tḕn osphỳn autoû kaì ōikodomoûsan, kaì ho salpízōn en tē̂i keratínēi echómena autoû.

13
καὶ εἶπα πρὸς τοὺς ἐντίμους καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας καὶ πρὸς τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ Τὸ ἔργον πλατὺ καὶ πολύ, καὶ ἡμεῖς σκορπιζόμεθα ἐπὶ τοῦ τείχους μακρὰν ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ·

kaì eîpa pròs toùs entímous kaì pròs toùs árchontas kaì pròs toùs kataloípous toû laoû Tò érgon platỳ kaì polý, kaì hēmeîs skorpizómetha epì toû teíchous makràn anḕr apò toû adelphoû autoû:

14
ἐν τόπῳ, οὗ ἐὰν ἀκούσητε τὴν ϕωνὴν τῆς κερατίνης, ἐκεῖ συναχθήσεσθε πρὸς ἡμᾶς, καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν πολεμήσει περὶ ἡμῶν.

en tópōi, hoû eàn akoúsēte tḕn phōnḕn tē̂s keratínēs, ekeî synachthḗsesthe pròs hēmâs, kaì ho theòs hēmō̂n polemḗsei perì hēmō̂n.

15
καὶ ἡμεῖς ποιοῦντες τὸ ἔργον, καὶ ἥμισυ αὐτῶν κρατοῦντες τὰς λόγχας ἀπὸ ἀναβάσεως τοῦ ὄρθρου ἕως ἐξόδου τῶν ἄστρων.

kaì hēmeîs poioûntes tò érgon, kaì hḗmisy autō̂n kratoûntes tàs lónchas apò anabáseōs toû órthrou héōs exódou tō̂n ástrōn.

16
καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εἶπα τῷ λαῷ Αὐλίσθητε ἐν μέσῳ Ιερουσαλημ, καὶ ἔστω ὑμῖν ἡ νὺξ προϕυλακὴ καὶ ἡ ἡμέρα ἔργον.

kaì en tō̂i kairō̂i ekeínōi eîpa tō̂i laō̂i Aulísthēte en mésōi Ierousalēm, kaì éstō hymîn hē nỳx prophylakḕ kaì hē hēméra érgon.

17
καὶ ἤμην ἐγὼ καὶ οἱ ἄνδρες τῆς προϕυλακῆς ὀπίσω μου, καὶ οὐκ ἦν ἐξ ἡμῶν ἐκδιδυσκόμενος ἀνὴρ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.

kaì ḗmēn egṑ kaì hoi ándres tē̂s prophylakē̂s opísō mou, kaì ouk ē̂n ex hēmō̂n ekdidyskómenos anḕr tà himátia autoû.