Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Ezra-Nehemiah 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἦν κραυγὴ τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αὐτῶν μεγάλη πρὸς τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτῶν τοὺς Ιουδαίους.

Kaì ē̂n kraugḕ toû laoû kaì gynaikō̂n autō̂n megálē pròs toùs adelphoùs autō̂n toùs Ioudaíous.

2
καὶ ἦσάν τινες λέγοντες Ἐν υἱοῖς ἡμῶν καὶ ἐν θυγατράσιν ἡμῶν ἡμεῖς πολλοί· καὶ λημψόμεθα σῖτον καὶ ϕαγόμεθα καὶ ζησόμεθα.

kaì ē̂sán tines légontes En hyioîs hēmō̂n kaì en thygatrásin hēmō̂n hēmeîs polloí: kaì lēmpsómetha sîton kaì phagómetha kaì zēsómetha.

3
καὶ εἰσίν τινες λέγοντες Ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν, ἡμεῖς διεγγυῶμεν· καὶ λημψόμεθα σῖτον καὶ ϕαγόμεθα.

kaì eisín tines légontes Agroì hēmō̂n kaì ampelō̂nes hēmō̂n kaì oikíai hēmō̂n, hēmeîs diengyō̂men: kaì lēmpsómetha sîton kaì phagómetha.

4
καὶ εἰσίν τινες λέγοντες Ἐδανεισάμεθα ἀργύριον εἰς ϕόρους τοῦ βασιλέως, ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν·

kaì eisín tines légontes Edaneisámetha argýrion eis phórous toû basiléōs, agroì hēmō̂n kaì ampelō̂nes hēmō̂n kaì oikíai hēmō̂n:

5
καὶ νῦν ὡς σὰρξ ἀδελϕῶν ἡμῶν σὰρξ ἡμῶν, ὡς υἱοὶ αὐτῶν υἱοὶ ἡμῶν· καὶ ἰδοὺ ἡμεῖς καταδυναστεύομεν τοὺς υἱοὺς ἡμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν εἰς δούλους, καὶ εἰσὶν ἀπὸ θυγατέρων ἡμῶν καταδυναστευόμεναι, καὶ οὐκ ἔστιν δύναμις χειρῶν ἡμῶν, καὶ ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν τοῖς ἐντίμοις.

kaì nŷn hōs sàrx adelphō̂n hēmō̂n sàrx hēmō̂n, hōs hyioì autō̂n hyioì hēmō̂n: kaì idoù hēmeîs katadynasteúomen toùs hyioùs hēmō̂n kaì tàs thygatéras hēmō̂n eis doúlous, kaì eisìn apò thygatérōn hēmō̂n katadynasteuómenai, kaì ouk éstin dýnamis cheirō̂n hēmō̂n, kaì agroì hēmō̂n kaì ampelō̂nes hēmō̂n toîs entímois.

6
καὶ ἐλυπήθην σϕόδρα, καθὼς ἤκουσα τὴν κραυγὴν αὐτῶν καὶ τοὺς λόγους τούτους.

kaì elypḗthēn sphódra, kathṑs ḗkousa tḕn kraugḕn autō̂n kaì toùs lógous toútous.

7
καὶ ἐβουλεύσατο καρδία μου ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἐμαχεσάμην πρὸς τοὺς ἐντίμους καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ εἶπα αὐτοῖς Ἀπαιτήσει ἀνὴρ τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ ὑμεῖς ἀπαιτεῖτε. καὶ ἔδωκα ἐπ’ αὐτοὺς ἐκκλησίαν μεγάλην

kaì ebouleúsato kardía mou ep’ emé, kaì emachesámēn pròs toùs entímous kaì toùs árchontas kaì eîpa autoîs Apaitḗsei anḕr tòn adelphòn autoû hymeîs apaiteîte. kaì édōka ep’ autoùs ekklēsían megálēn

8
καὶ εἶπα αὐτοῖς Ἡμεῖς κεκτήμεθα τοὺς ἀδελϕοὺς ἡμῶν τοὺς Ιουδαίους τοὺς πωλουμένους τοῖς ἔθνεσιν ἐν ἑκουσίῳ ἡμῶν· καὶ ὑμεῖς πωλεῖτε τοὺς ἀδελϕοὺς ὑμῶν; καὶ ἡσύχασαν καὶ οὐχ εὕροσαν λόγον.

kaì eîpa autoîs Hēmeîs kektḗmetha toùs adelphoùs hēmō̂n toùs Ioudaíous toùs pōlouménous toîs éthnesin en hekousíōi hēmō̂n: kaì hymeîs pōleîte toùs adelphoùs hymō̂n? kaì hēsýchasan kaì ouch heúrosan lógon.

9
καὶ εἶπα Οὐκ ἀγαθὸς ὁ λόγος, ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε· οὐχ οὕτως, ἐν ϕόβῳ θεοῦ ἡμῶν ἀπελεύσεσθε ἀπὸ ὀνειδισμοῦ τῶν ἐθνῶν τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν.

kaì eîpa Ouk agathòs ho lógos, hòn hymeîs poieîte: ouch hoútōs, en phóbōi theoû hēmō̂n apeleúsesthe apò oneidismoû tō̂n ethnō̂n tō̂n echthrō̂n hēmō̂n.

10
καὶ οἱ ἀδελϕοί μου καὶ οἱ γνωστοί μου καὶ ἐγὼ ἐθήκαμεν ἐν αὐτοῖς ἀργύριον καὶ σῖτον· ἐγκαταλίπωμεν δὴ τὴν ἀπαίτησιν ταύτην.

kaì hoi adelphoí mou kaì hoi gnōstoí mou kaì egṑ ethḗkamen en autoîs argýrion kaì sîton: enkatalípōmen dḕ tḕn apaítēsin taútēn.

11
ἐπιστρέψατε δὴ αὐτοῖς ὡς σήμερον ἀγροὺς αὐτῶν, ἀμπελῶνας αὐτῶν, ἐλαίας αὐτῶν καὶ οἰκίας αὐτῶν· καὶ ἀπὸ τοῦ ἀργυρίου τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον ἐξενέγκατε αὐτοῖς.

epistrépsate dḕ autoîs hōs sḗmeron agroùs autō̂n, ampelō̂nas autō̂n, elaías autō̂n kaì oikías autō̂n: kaì apò toû argyríou tòn sîton kaì tòn oînon kaì tò élaion exenénkate autoîs.

12
καὶ εἶπαν Ἀποδώσομεν καὶ παρ’ αὐτῶν οὐ ζητήσομεν· οὕτως ποιήσομεν, καθὼς σὺ λέγεις. καὶ ἐκάλεσα τοὺς ἱερεῖς καὶ ὥρκισα αὐτοὺς ποιῆσαι ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο.

kaì eîpan Apodṓsomen kaì par’ autō̂n ou zētḗsomen: hoútōs poiḗsomen, kathṑs sỳ légeis. kaì ekálesa toùs hiereîs kaì hṓrkisa autoùs poiē̂sai hōs tò rhē̂ma toûto.

13
καὶ τὴν ἀναβολήν μου ἐξετίναξα καὶ εἶπα Οὕτως ἐκτινάξαι ὁ θεὸς πάντα ἄνδρα, ὃς οὐ στήσει τὸν λόγον τοῦτον, ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐκ κόπου αὐτοῦ, καὶ ἔσται οὕτως ἐκτετιναγμένος καὶ κενός. καὶ εἶπεν πᾶσα ἡ ἐκκλησία Αμην, καὶ ᾔνεσαν τὸν κύριον· καὶ ἐποίησεν ὁ λαὸς τὸ ῥῆμα τοῦτο.

kaì tḕn anabolḗn mou exetínaxa kaì eîpa Hoútōs ektináxai ho theòs pánta ándra, hòs ou stḗsei tòn lógon toûton, ek toû oíkou autoû kaì ek kópou autoû, kaì éstai hoútōs ektetinagménos kaì kenós. kaì eîpen pâsa hē ekklēsía Amēn, kaì ḗinesan tòn kýrion: kaì epoíēsen ho laòs tò rhē̂ma toûto.

14
Ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἐνετείλατό μοι εἶναι εἰς ἄρχοντα αὐτῶν ἐν γῇ Ιουδα, ἀπὸ ἔτους εἰκοστοῦ καὶ ἕως ἔτους τριακοστοῦ καὶ δευτέρου τῷ Αρθασασθα, ἔτη δώδεκα, ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελϕοί μου βίαν αὐτῶν οὐκ ἔϕαγον·

Apò tē̂s hēméras, hē̂s eneteílató moi eînai eis árchonta autō̂n en gē̂i Iouda, apò étous eikostoû kaì héōs étous triakostoû kaì deutérou tō̂i Arthasastha, étē dṓdeka, egṑ kaì hoi adelphoí mou bían autō̂n ouk éphagon:

15
καὶ τὰς βίας τὰς πρώτας, ἃς πρὸ ἐμοῦ ἐβάρυναν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐλάβοσαν παρ’ αὐτῶν ἐν ἄρτοις καὶ ἐν οἴνῳ ἔσχατον ἀργύριον, δίδραχμα τεσσαράκοντα, καὶ οἱ ἐκτετιναγμένοι αὐτῶν ἐξουσιάζονται ἐπὶ τὸν λαόν, καὶ ἐγὼ οὐκ ἐποίησα οὕτως ἀπὸ προσώπου ϕόβου θεοῦ.

kaì tàs bías tàs prṓtas, hàs prò emoû ebárynan ep’ autoùs kaì elábosan par’ autō̂n en ártois kaì en oínōi éschaton argýrion, dídrachma tessarákonta, kaì hoi ektetinagménoi autō̂n exousiázontai epì tòn laón, kaì egṑ ouk epoíēsa hoútōs apò prosṓpou phóbou theoû.

16
καὶ ἐν ἔργῳ τοῦ τείχους τούτων οὐκ ἐκράτησα, ἀγρὸν οὐκ ἐκτησάμην· καὶ πάντες οἱ συνηγμένοι ἐκεῖ ἐπὶ τὸ ἔργον.

kaì en érgōi toû teíchous toútōn ouk ekrátēsa, agròn ouk ektēsámēn: kaì pántes hoi synēgménoi ekeî epì tò érgon.

17
καὶ οἱ Ιουδαῖοι, ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ἄνδρες, καὶ οἱ ἐρχόμενοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν ἐπὶ τράπεζάν μου.

kaì hoi Ioudaîoi, hekatòn kaì pentḗkonta ándres, kaì hoi erchómenoi pròs hēmâs apò tō̂n ethnō̂n tō̂n kýklōi hēmō̂n epì trápezán mou.

18
καὶ ἦν γινόμενον εἰς ἡμέραν μίαν μόσχος εἷς καὶ πρόβατα ἓξ ἐκλεκτὰ καὶ χίμαρος ἐγίνοντό μοι καὶ ἀνὰ μέσον δέκα ἡμερῶν ἐν πᾶσιν οἶνος τῷ πλήθει· καὶ σὺν τούτοις ἄρτους τῆς βίας οὐκ ἐζήτησα, ὅτι βαρεῖα ἡ δουλεία ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον.

kaì ē̂n ginómenon eis hēméran mían móschos heîs kaì próbata hèx eklektà kaì chímaros egínontó moi kaì anà méson déka hēmerō̂n en pâsin oînos tō̂i plḗthei: kaì sỳn toútois ártous tē̂s bías ouk ezḗtēsa, hóti bareîa hē douleía epì tòn laòn toûton.

19
μνήσθητί μου, ὁ θεός, εἰς ἀγαθὸν πάντα, ὅσα ἐποίησα τῷ λαῷ τούτῳ.

mnḗsthētí mou, ho theós, eis agathòn pánta, hósa epoíēsa tō̂i laō̂i toútōi.