Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο καθὼς ἠκούσθη τῷ Σαναβαλλατ καὶ Τωβια καὶ τῷ Γησαμ τῷ Αραβι καὶ τοῖς καταλοίποις τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ὅτι ᾠκοδόμησα τὸ τεῖχος, καὶ οὐ κατελείϕθη ἐν αὐτοῖς πνοή. ἕως τοῦ καιροῦ ἐκείνου θύρας οὐκ ἐπέστησα ἐν ταῖς πύλαις.

Kaì egéneto kathṑs ēkoústhē tō̂i Sanaballat kaì Tōbia kaì tō̂i Gēsam tō̂i Arabi kaì toîs kataloípois tō̂n echthrō̂n hēmō̂n hóti ōikodómēsa tò teîchos, kaì ou kateleíphthē en autoîs pnoḗ. héōs toû kairoû ekeínou thýras ouk epéstēsa en taîs pýlais.

2
καὶ ἀπέστειλεν Σαναβαλλατ καὶ Γησαμ πρός με λέγων Δεῦρο καὶ συναχθῶμεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν ταῖς κώμαις ἐν πεδίῳ Ωνω· καὶ αὐτοὶ λογιζόμενοι ποιῆσαί μοι πονηρίαν.

kaì apésteilen Sanaballat kaì Gēsam prós me légōn Deûro kaì synachthō̂men epì tò autò en taîs kṓmais en pedíōi Ōnō: kaì autoì logizómenoi poiē̂saí moi ponērían.

3
καὶ ἀπέστειλα ἐπ’ αὐτοὺς ἀγγέλους λέγων Ἔργον μέγα ἐγὼ ποιῶ καὶ οὐ δυνήσομαι καταβῆναι, μήποτε καταπαύσῃ τὸ ἔργον· ὡς ἂν τελειώσω αὐτό, καταβήσομαι πρὸς ὑμᾶς.

kaì apésteila ep’ autoùs angélous légōn Érgon méga egṑ poiō̂ kaì ou dynḗsomai katabē̂nai, mḗpote katapaúsēi tò érgon: hōs àn teleiṓsō autó, katabḗsomai pròs hymâs.

4
καὶ ἀπέστειλαν πρός με ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἀπέστειλα αὐτοῖς κατὰ ταῦτα.

kaì apésteilan prós me hōs tò rhē̂ma toûto, kaì apésteila autoîs katà taûta.

5
καὶ ἀπέστειλεν πρός με Σαναβαλλατ τὸν παῖδα αὐτοῦ καὶ ἐπιστολὴν ἀνεῳγμένην ἐν χειρὶ αὐτοῦ.

kaì apésteilen prós me Sanaballat tòn paîda autoû kaì epistolḕn aneōigménēn en cheirì autoû.

6
καὶ ἦν γεγραμμένον ἐν αὐτῇ Ἐν ἔθνεσιν ἠκούσθη ὅτι σὺ καὶ οἱ Ιουδαῖοι λογίζεσθε ἀποστατῆσαι, διὰ τοῦτο σὺ οἰκοδομεῖς τὸ τεῖχος, καὶ σὺ γίνῃ αὐτοῖς εἰς βασιλέα·

kaì ē̂n gegramménon en autē̂i En éthnesin ēkoústhē hóti sỳ kaì hoi Ioudaîoi logízesthe apostatē̂sai, dià toûto sỳ oikodomeîs tò teîchos, kaì sỳ gínēi autoîs eis basiléa:

7
καὶ πρὸς τούτοις προϕήτας ἔστησας σεαυτῷ, ἵνα καθίσῃς ἐν Ιερουσαλημ εἰς βασιλέα ἐν Ιουδα· καὶ νῦν ἀπαγγελήσονται τῷ βασιλεῖ οἱ λόγοι οὗτοι· καὶ νῦν δεῦρο βουλευσώμεθα ἐπὶ τὸ αὐτό.

kaì pròs toútois prophḗtas éstēsas seautō̂i, hína kathísēis en Ierousalēm eis basiléa en Iouda: kaì nŷn apangelḗsontai tō̂i basileî hoi lógoi hoûtoi: kaì nŷn deûro bouleusṓmetha epì tò autó.

8
καὶ ἀπέστειλα πρὸς αὐτὸν λέγων Οὐκ ἐγενήθη ὡς οἱ λόγοι οὗτοι, οὓς σὺ λέγεις, ὅτι ἀπὸ καρδίας σου σὺ ψεύδῃ αὐτούς.

kaì apésteila pròs autòn légōn Ouk egenḗthē hōs hoi lógoi hoûtoi, hoùs sỳ légeis, hóti apò kardías sou sỳ pseúdēi autoús.

9
ὅτι πάντες ϕοβερίζουσιν ἡμᾶς λέγοντες Ἐκλυθήσονται αἱ χεῖρες αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἔργου τούτου, καὶ οὐ ποιηθήσεται· καὶ νῦν ἐκραταίωσα τὰς χεῖράς μου.

hóti pántes phoberízousin hēmâs légontes Eklythḗsontai hai cheîres autō̂n apò toû érgou toútou, kaì ou poiēthḗsetai: kaì nŷn ekrataíōsa tàs cheîrás mou.

10
Καὶ ἐγὼ εἰσῆλθον εἰς οἶκον Σεμεϊ υἱοῦ Δαλαια υἱοῦ Μεηταβηλ – καὶ αὐτὸς συνεχόμενος – , καὶ εἶπεν Συναχθῶμεν εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ αὐτοῦ καὶ κλείσωμεν τὰς θύρας αὐτοῦ, ὅτι ἔρχονται νυκτὸς ϕονεῦσαί σε.

Kaì egṑ eisē̂lthon eis oîkon Semeï hyioû Dalaia hyioû Meētabēl – kaì autòs synechómenos – , kaì eîpen Synachthō̂men eis oîkon toû theoû en mésōi autoû kaì kleísōmen tàs thýras autoû, hóti érchontai nyktòs phoneûsaí se.

11
καὶ εἶπα Τίς ἐστιν ὁ ἀνήρ, ὃς εἰσελεύσεται εἰς τὸν οἶκον καὶ ζήσεται;

kaì eîpa Tís estin ho anḗr, hòs eiseleúsetai eis tòn oîkon kaì zḗsetai?

11APP
οὐκ εἰσελεύσομαι

ouk eiseleúsomai

12
καὶ ἐπέγνων καὶ ἰδοὺ ὁ θεὸς οὐκ ἀπέστειλεν αὐτόν, ὅτι ἡ προϕητεία λόγος κατ’ ἐμοῦ, καὶ Τωβιας καὶ Σαναβαλλατ ἐμισθώσαντο

kaì epégnōn kaì idoù ho theòs ouk apésteilen autón, hóti hē prophēteía lógos kat’ emoû, kaì Tōbias kaì Sanaballat emisthṓsanto

13
ἐπ’ ἐμὲ ὄχλον, ὅπως ϕοβηθῶ καὶ ποιήσω οὕτως καὶ ἁμάρτω καὶ γένωμαι αὐτοῖς εἰς ὄνομα πονηρόν, ὅπως ὀνειδίσωσίν με.

ep’ emè óchlon, hópōs phobēthō̂ kaì poiḗsō hoútōs kaì hamártō kaì génōmai autoîs eis ónoma ponērón, hópōs oneidísōsín me.

14
μνήσθητι, ὁ θεός, τῷ Τωβια καὶ τῷ Σαναβαλλατ ὡς τὰ ποιήματα αὐτοῦ ταῦτα καὶ τῷ Νωαδια τῷ προϕήτῃ καὶ τοῖς καταλοίποις τῶν προϕητῶν, οἳ ἦσαν ϕοβερίζοντές με.

mnḗsthēti, ho theós, tō̂i Tōbia kaì tō̂i Sanaballat hōs tà poiḗmata autoû taûta kaì tō̂i Nōadia tō̂i prophḗtēi kaì toîs kataloípois tō̂n prophētō̂n, hoì ē̂san phoberízontés me.

15
Καὶ ἐτελέσθη τὸ τεῖχος πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ Ελουλ εἰς πεντήκοντα καὶ δύο ἡμέρας.

Kaì etelésthē tò teîchos pémptēi kaì eikádi toû Eloul eis pentḗkonta kaì dýo hēméras.

16
καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουσαν πάντες οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν, καὶ ἐϕοβήθησαν πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν, καὶ ἐπέπεσεν ϕόβος σϕόδρα ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐγενήθη τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦτο.

kaì egéneto hēníka ḗkousan pántes hoi echthroì hēmō̂n, kaì ephobḗthēsan pánta tà éthnē tà kýklōi hēmō̂n, kaì epépesen phóbos sphódra en ophthalmoîs autō̂n, kaì égnōsan hóti parà toû theoû hēmō̂n egenḗthē teleiōthē̂nai tò érgon toûto.

17
καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀπὸ πολλῶν ἐντίμων Ιουδα ἐπιστολαὶ ἐπορεύοντο πρὸς Τωβιαν, καὶ αἱ Τωβια ἤρχοντο πρὸς αὐτούς,

kaì en taîs hēmérais ekeínais apò pollō̂n entímōn Iouda epistolaì eporeúonto pròs Tōbian, kaì hai Tōbia ḗrchonto pròs autoús,

18
ὅτι πολλοὶ ἐν Ιουδα ἔνορκοι ἦσαν αὐτῷ, ὅτι γαμβρὸς ἦν τοῦ Σεχενια υἱοῦ Ηραε, καὶ Ιωαναν υἱὸς αὐτοῦ ἔλαβεν τὴν θυγατέρα Μεσουλαμ υἱοῦ Βαραχια εἰς γυναῖκα.

hóti polloì en Iouda énorkoi ē̂san autō̂i, hóti gambròs ē̂n toû Sechenia hyioû Ērae, kaì Iōanan hyiòs autoû élaben tḕn thygatéra Mesoulam hyioû Barachia eis gynaîka.

19
καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ ἦσαν λέγοντες πρός με καὶ λόγους μου ἦσαν ἐκϕέροντες αὐτῷ, καὶ ἐπιστολὰς ἀπέστειλεν Τωβιας ϕοβερίσαι με.

kaì toùs lógous autoû ē̂san légontes prós me kaì lógous mou ē̂san ekphérontes autō̂i, kaì epistolàs apésteilen Tōbias phoberísai me.