Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ συνήχθησαν πᾶς ὁ λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς εἰς τὸ πλάτος τὸ ἔμπροσθεν πύλης τοῦ ὕδατος. καὶ εἶπαν τῷ Εσδρα τῷ γραμματεῖ ἐνέγκαι τὸ βιβλίον νόμου Μωυσῆ, ὃν ἐνετείλατο κύριος τῷ Ισραηλ.

kaì synḗchthēsan pâs ho laòs hōs anḕr heîs eis tò plátos tò émprosthen pýlēs toû hýdatos. kaì eîpan tō̂i Esdra tō̂i grammateî enénkai tò biblíon nómou Mōysē̂, hòn eneteílato kýrios tō̂i Israēl.

2
καὶ ἤνεγκεν Εσδρας ὁ ἱερεὺς τὸν νόμον ἐνώπιον τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ πᾶς ὁ συνίων ἀκούειν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου

kaì ḗnenken Esdras ho hiereùs tòn nómon enṓpion tē̂s ekklēsías apò andròs kaì héōs gynaikòs kaì pâs ho syníōn akoúein en hēmérāi miā̂i toû mēnòs toû hebdómou

3
καὶ ἀνέγνω ἐν αὐτῷ ἀπὸ τῆς ὥρας τοῦ διαϕωτίσαι τὸν ἥλιον ἕως ἡμίσους τῆς ἡμέρας ἀπέναντι τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν, καὶ αὐτοὶ συνιέντες, καὶ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ εἰς τὸ βιβλίον τοῦ νόμου.

kaì anégnō en autō̂i apò tē̂s hṓras toû diaphōtísai tòn hḗlion héōs hēmísous tē̂s hēméras apénanti tō̂n andrō̂n kaì tō̂n gynaikō̂n, kaì autoì syniéntes, kaì ō̂ta pantòs toû laoû eis tò biblíon toû nómou.

4
καὶ ἔστη Εσδρας ὁ γραμματεὺς ἐπὶ βήματος ξυλίνου, καὶ ἔστησαν ἐχόμενα αὐτοῦ Ματταθιας καὶ Σαμαιας καὶ Ανανιας καὶ Ουρια καὶ Ελκια καὶ Μαασαια ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, καὶ ἐξ ἀριστερῶν Φαδαιας καὶ Μισαηλ καὶ Μελχιας καὶ Ωσαμ καὶ Ασαβδανα καὶ Ζαχαριας καὶ Μοσολλαμ.

kaì éstē Esdras ho grammateùs epì bḗmatos xylínou, kaì éstēsan echómena autoû Mattathias kaì Samaias kaì Ananias kaì Ouria kaì Elkia kaì Maasaia ek dexiō̂n autoû, kaì ex aristerō̂n Phadaias kaì Misaēl kaì Melchias kaì Ōsam kaì Asabdana kaì Zacharias kaì Mosollam.

5
καὶ ἤνοιξεν Εσδρας τὸ βιβλίον ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ – ὅτι αὐτὸς ἦν ἐπάνω τοῦ λαοῦ – καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤνοιξεν αὐτό, ἔστη πᾶς ὁ λαός.

kaì ḗnoixen Esdras tò biblíon enṓpion pantòs toû laoû – hóti autòs ē̂n epánō toû laoû – kaì egéneto hēníka ḗnoixen autó, éstē pâs ho laós.

6
καὶ ηὐλόγησεν Εσδρας κύριον τὸν θεὸν τὸν μέγαν, καὶ ἀπεκρίθη πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἶπαν Αμην ἐπάραντες χεῖρας αὐτῶν καὶ ἔκυψαν καὶ προσεκύνησαν τῷ κυρίῳ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν.

kaì ēylógēsen Esdras kýrion tòn theòn tòn mégan, kaì apekríthē pâs ho laòs kaì eîpan Amēn epárantes cheîras autō̂n kaì ékypsan kaì prosekýnēsan tō̂i kyríōi epì prósōpon epì tḕn gē̂n.

7
καὶ Ἰησοῦς καὶ Βαναιας καὶ Σαραβια ἦσαν συνετίζοντες τὸν λαὸν εἰς τὸν νόμον, καὶ ὁ λαὸς ἐν τῇ στάσει αὐτοῦ.

kaì Iēsoûs kaì Banaias kaì Sarabia ē̂san synetízontes tòn laòn eis tòn nómon, kaì ho laòs en tē̂i stásei autoû.

8
καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ νόμου τοῦ θεοῦ, καὶ ἐδίδασκεν Εσδρας καὶ διέστελλεν ἐν ἐπιστήμῃ κυρίου, καὶ συνῆκεν ὁ λαὸς ἐν τῇ ἀναγνώσει.

kaì anégnōsan en biblíōi nómou toû theoû, kaì edídasken Esdras kaì diéstellen en epistḗmēi kyríou, kaì synē̂ken ho laòs en tē̂i anagnṓsei.

9
καὶ εἶπεν Νεεμιας καὶ Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ γραμματεὺς καὶ οἱ Λευῖται οἱ συνετίζοντες τὸν λαὸν καὶ εἶπαν παντὶ τῷ λαῷ Ἡ ἡμέρα ἁγία ἐστὶν τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν, μὴ πενθεῖτε μηδὲ κλαίετε· ὅτι ἔκλαιεν πᾶς ὁ λαός, ὡς ἤκουσαν τοὺς λόγους τοῦ νόμου.

kaì eîpen Neemias kaì Esdras ho hiereùs kaì grammateùs kaì hoi Leuîtai hoi synetízontes tòn laòn kaì eîpan pantì tō̂i laō̂i HĒ hēméra hagía estìn tō̂i kyríōi theō̂i hēmō̂n, mḕ pentheîte mēdè klaíete: hóti éklaien pâs ho laós, hōs ḗkousan toùs lógous toû nómou.

10
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορεύεσθε ϕάγετε λιπάσματα καὶ πίετε γλυκάσματα καὶ ἀποστείλατε μερίδας τοῖς μὴ ἔχουσιν, ὅτι ἁγία ἐστὶν ἡ ἡμέρα τῷ κυρίῳ ἡμῶν· καὶ μὴ διαπέσητε, ὅτι ἐστὶν ἰσχὺς ὑμῶν.

kaì eîpen autoîs Poreúesthe phágete lipásmata kaì píete glykásmata kaì aposteílate merídas toîs mḕ échousin, hóti hagía estìn hē hēméra tō̂i kyríōi hēmō̂n: kaì mḕ diapésēte, hóti estìn ischỳs hymō̂n.

11
καὶ οἱ Λευῖται κατεσιώπων πάντα τὸν λαὸν λέγοντες Σιωπᾶτε, ὅτι ἡ ἡμέρα ἁγία, καὶ μὴ καταπίπτετε.

kaì hoi Leuîtai katesiṓpōn pánta tòn laòn légontes Siōpâte, hóti hē hēméra hagía, kaì mḕ katapíptete.

12
καὶ ἀπῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς ϕαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἀποστέλλειν μερίδας καὶ ποιῆσαι εὐϕροσύνην μεγάλην, ὅτι συνῆκαν ἐν τοῖς λόγοις, οἷς ἐγνώρισεν αὐτοῖς.

kaì apē̂lthen pâs ho laòs phageîn kaì pieîn kaì apostéllein merídas kaì poiē̂sai euphrosýnēn megálēn, hóti synē̂kan en toîs lógois, hoîs egnṓrisen autoîs.

13
Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ συνήχθησαν οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῷ παντὶ λαῷ, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται πρὸς Εσδραν τὸν γραμματέα ἐπιστῆσαι πρὸς πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου.

Kaì en tē̂i hēmérāi tē̂i deutérāi synḗchthēsan hoi árchontes tō̂n patriō̂n tō̂i pantì laō̂i, hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai pròs Esdran tòn grammatéa epistē̂sai pròs pántas toùs lógous toû nómou.

14
καὶ εὕροσαν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ, ᾧ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ, ὅπως κατοικήσωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν σκηναῖς ἐν ἑορτῇ ἐν μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ,

kaì heúrosan gegramménon en tō̂i nómōi, hō̂i eneteílato kýrios tō̂i Mōysē̂i, hópōs katoikḗsōsin hoi hyioì Israēl en skēnaîs en heortē̂i en mēnì tō̂i hebdómōi,

15
καὶ ὅπως σημάνωσιν σάλπιγξιν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτῶν καὶ ἐν Ιερουσαλημ. καὶ εἶπεν Εσδρας ’Εξέλθετε εἰς τὸ ὄρος καὶ ἐνέγκετε ϕύλλα ἐλαίας καὶ ϕύλλα ξύλων κυπαρισσίνων καὶ ϕύλλα μυρσίνης καὶ ϕύλλα ϕοινίκων καὶ ϕύλλα ξύλου δασέος ποιῆσαι σκηνὰς κατὰ τὸ γεγραμμένον.

kaì hópōs sēmánōsin sálpinxin en pásais taîs pólesin autō̂n kaì en Ierousalēm. kaì eîpen Esdras ’Exélthete eis tò óros kaì enénkete phýlla elaías kaì phýlla xýlōn kyparissínōn kaì phýlla myrsínēs kaì phýlla phoiníkōn kaì phýlla xýlou daséos poiē̂sai skēnàs katà tò gegramménon.

16
καὶ ἐξῆλθεν ὁ λαὸς καὶ ἤνεγκαν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς σκηνὰς ἀνὴρ ἐπὶ τοῦ δώματος αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ ἐν πλατείαις τῆς πόλεως καὶ ἕως πύλης Εϕραιμ.

kaì exē̂lthen ho laòs kaì ḗnenkan kaì epoíēsan heautoîs skēnàs anḕr epì toû dṓmatos autoû kaì en taîs aulaîs autō̂n kaì en taîs aulaîs oíkou toû theoû kaì en plateíais tē̂s póleōs kaì héōs pýlēs Ephraim.

17
καὶ ἐποίησαν πᾶσα ἡ ἐκκλησία οἱ ἐπιστρέψαντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας σκηνὰς καὶ ἐκάθισαν ἐν σκηναῖς· ὅτι οὐκ ἐποίησαν ἀπὸ ἡμερῶν ’Ιησοῦ υἱοῦ Ναυη οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης· καὶ ἐγένετο εὐϕροσύνη μεγάλη.

kaì epoíēsan pâsa hē ekklēsía hoi epistrépsantes apò tē̂s aichmalōsías skēnàs kaì ekáthisan en skēnaîs: hóti ouk epoíēsan apò hēmerō̂n ’Iēsoû hyioû Nauē hoútōs hoi hyioì Israēl héōs tē̂s hēméras ekeínēs: kaì egéneto euphrosýnē megálē.

18
καὶ ἀνέγνω ἐν βιβλίῳ νόμου τοῦ θεοῦ ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἕως τῆς ἡμέρας τῆς ἐσχάτης· καὶ ἐποίησαν ἑορτὴν ἑπτὰ ἡμέρας καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον κατὰ τὸ κρίμα.

kaì anégnō en biblíōi nómou toû theoû hēméran en hēmérāi apò tē̂s hēméras tē̂s prṓtēs héōs tē̂s hēméras tē̂s eschátēs: kaì epoíēsan heortḕn heptà hēméras kaì tē̂i hēmérāi tē̂i ogdóēi exódion katà tò kríma.