Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Ezra-Nehemiah 19

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐν ἡμέρᾳ εἰκοστῇ καὶ τετάρτῃ τοῦ μηνὸς τούτου συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν σάκκοις.

Kaì en hēmérāi eikostē̂i kaì tetártēi toû mēnòs toútou synḗchthēsan hoi hyioì Israēl en nēsteíāi kaì en sákkois.

2
καὶ ἐχωρίσθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ παντὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου καὶ ἔστησαν καὶ ἐξηγόρευσαν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰς ἀνομίας τῶν πατέρων αὐτῶν.

kaì echōrísthēsan hoi hyioì Israēl apò pantòs hyioû allotríou kaì éstēsan kaì exēgóreusan tàs hamartías autō̂n kaì tàs anomías tō̂n patérōn autō̂n.

3
καὶ ἔστησαν ἐπὶ στάσει αὐτῶν καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ νόμου κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἦσαν ἐξαγορεύοντες τῷ κυρίῳ καὶ προσκυνοῦντες τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν.

kaì éstēsan epì stásei autō̂n kaì anégnōsan en biblíōi nómou kyríou theoû autō̂n kaì ē̂san exagoreúontes tō̂i kyríōi kaì proskynoûntes tō̂i kyríōi theō̂i autō̂n.

4
καὶ ἔστη ἐπὶ ἀναβάσει τῶν Λευιτῶν Ἰησοῦς καὶ υἱοὶ Καδμιηλ, Σαχανια υἱὸς Σαραβια υἱοὶ Χανανι καὶ ἐβόησαν ϕωνῇ μεγάλῃ πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν.

kaì éstē epì anabásei tō̂n Leuitō̂n Iēsoûs kaì hyioì Kadmiēl, Sachania hyiòs Sarabia hyioì Chanani kaì ebóēsan phōnē̂i megálēi pròs kýrion tòn theòn autō̂n.

5
καὶ εἴποσαν οἱ Λευῖται Ἰησοῦς καὶ Καδμιηλ Ἀνάστητε εὐλογεῖτε τὸν κύριον θεὸν ὑμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, καὶ εὐλογήσουσιν ὄνομα δόξης σου καὶ ὑψώσουσιν ἐπὶ πάσῃ εὐλογίᾳ καὶ αἰνέσει.

kaì eíposan hoi Leuîtai Iēsoûs kaì Kadmiēl Anástēte eulogeîte tòn kýrion theòn hymō̂n apò toû aiō̂nos kaì héōs toû aiō̂nos, kaì eulogḗsousin ónoma dóxēs sou kaì hypsṓsousin epì pásēi eulogíāi kaì ainései.

6
καὶ εἶπεν Εσδρας Σὺ εἶ αὐτὸς κύριος μόνος· σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσαν τὴν στάσιν αὐτῶν, τὴν γῆν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ, τὰς θαλάσσας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐταῖς, καὶ σὺ ζωοποιεῖς τὰ πάντα, καὶ σοὶ προσκυνοῦσιν αἱ στρατιαὶ τῶν οὐρανῶν.

kaì eîpen Esdras Sỳ eî autòs kýrios mónos: sỳ epoíēsas tòn ouranòn kaì tòn ouranòn toû ouranoû kaì pâsan tḕn stásin autō̂n, tḕn gē̂n kaì pánta, hósa estìn en autē̂i, tàs thalássas kaì pánta tà en autaîs, kaì sỳ zōopoieîs tà pánta, kaì soì proskynoûsin hai stratiaì tō̂n ouranō̂n.

7
σὺ εἶ κύριος ὁ θεός· σὺ ἐξελέξω ἐν Αβραμ καὶ ἐξήγαγες αὐτὸν ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων καὶ ἐπέθηκας αὐτῷ ὄνομα Αβρααμ·

sỳ eî kýrios ho theós: sỳ exeléxō en Abram kaì exḗgages autòn ek tē̂s chṓras tō̂n Chaldaíōn kaì epéthēkas autō̂i ónoma Abraam:

8
καὶ εὗρες τὴν καρδίαν αὐτοῦ πιστὴν ἐνώπιόν σου καὶ διέθου πρὸς αὐτὸν διαθήκην δοῦναι αὐτῷ τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ιεβουσαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· καὶ ἔστησας τοὺς λόγους σου, ὅτι δίκαιος σύ.

kaì heûres tḕn kardían autoû pistḕn enṓpión sou kaì diéthou pròs autòn diathḗkēn doûnai autō̂i tḕn gē̂n tō̂n Chananaíōn kaì Chettaíōn kaì Amorraíōn kaì Pherezaíōn kaì Iebousaíōn kaì Gergesaíōn kaì tō̂i spérmati autoû: kaì éstēsas toùs lógous sou, hóti díkaios sý.

9
καὶ εἶδες τὴν ταπείνωσιν τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τὴν κραυγὴν αὐτῶν ἤκουσας ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν.

kaì eîdes tḕn tapeínōsin tō̂n patérōn hēmō̂n en Aigýptōi kaì tḕn kraugḕn autō̂n ḗkousas epì thálassan erythrán.

10
καὶ ἔδωκας σημεῖα ἐν Αἰγύπτῳ ἐν Φαραω καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ καὶ ἐν παντὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς αὐτοῦ, ὅτι ἔγνως ὅτι ὑπερηϕάνησαν ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.

kaì édōkas sēmeîa en Aigýptōi en Pharaō kaì en pâsin toîs paisìn autoû kaì en pantì tō̂i laō̂i tē̂s gē̂s autoû, hóti égnōs hóti hyperēphánēsan ep’ autoús, kaì epoíēsas seautō̂i ónoma hōs hē hēméra haútē.

11
καὶ τὴν θάλασσαν ἔρρηξας ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ παρήλθοσαν ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης ἐν ξηρασίᾳ, καὶ τοὺς καταδιώξαντας αὐτοὺς ἔρριψας εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθον ἐν ὕδατι σϕοδρῷ.

kaì tḕn thálassan érrēxas enṓpion autō̂n, kaì parḗlthosan en mésōi tē̂s thalássēs en xērasíāi, kaì toùs katadiṓxantas autoùs érripsas eis bythòn hōseì líthon en hýdati sphodrō̂i.

12
καὶ ἐν στύλῳ νεϕέλης ὡδήγησας αὐτοὺς ἡμέρας καὶ ἐν στύλῳ πυρὸς τὴν νύκτα τοῦ ϕωτίσαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσονται ἐν αὐτῇ.

kaì en stýlōi nephélēs hōdḗgēsas autoùs hēméras kaì en stýlōi pyròs tḕn nýkta toû phōtísai autoîs tḕn hodón, en hē̂i poreúsontai en autē̂i.

13
καὶ ἐπὶ ὄρος Σινα κατέβης καὶ ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔδωκας αὐτοῖς κρίματα εὐθέα καὶ νόμους ἀληθείας, προστάγματα καὶ ἐντολὰς ἀγαθάς.

kaì epì óros Sina katébēs kaì elálēsas pròs autoùs ex ouranoû kaì édōkas autoîs krímata euthéa kaì nómous alētheías, prostágmata kaì entolàs agathás.

14
καὶ τὸ σάββατόν σου τὸ ἅγιον ἐγνώρισας αὐτοῖς, ἐντολὰς καὶ προστάγματα καὶ νόμον ἐνετείλω αὐτοῖς ἐν χειρὶ Μωυσῆ δούλου σου.

kaì tò sábbatón sou tò hágion egnṓrisas autoîs, entolàs kaì prostágmata kaì nómon eneteílō autoîs en cheirì Mōysē̂ doúlou sou.

15
καὶ ἄρτον ἐξ οὐρανοῦ ἔδωκας αὐτοῖς εἰς σιτοδείαν αὐτῶν καὶ ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐξήνεγκας αὐτοῖς εἰς δίψαν αὐτῶν. καὶ εἶπας αὐτοῖς εἰσελθεῖν κληρονομῆσαι τὴν γῆν, ἐϕ’ ἣν ἐξέτεινας τὴν χεῖρά σου δοῦναι αὐτοῖς.

kaì árton ex ouranoû édōkas autoîs eis sitodeían autō̂n kaì hýdōr ek pétras exḗnenkas autoîs eis dípsan autō̂n. kaì eîpas autoîs eiseltheîn klēronomē̂sai tḕn gē̂n, eph’ hḕn exéteinas tḕn cheîrá sou doûnai autoîs.

16
καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ὑπερηϕανεύσαντο καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν καὶ οὐκ ἤκουσαν τῶν ἐντολῶν σου·

kaì autoì kaì hoi patéres hēmō̂n hyperēphaneúsanto kaì esklḗrynan tòn tráchēlon autō̂n kaì ouk ḗkousan tō̂n entolō̂n sou:

17
καὶ ἀνένευσαν τοῦ εἰσακοῦσαι καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν τῶν θαυμασίων σου, ὧν ἐποίησας μετ’ αὐτῶν, καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν καὶ ἔδωκαν ἀρχὴν ἐπιστρέψαι εἰς δουλείαν αὐτῶν ἐν Αἰγύπτῳ. καὶ σὺ θεὸς ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος, καὶ οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτούς.

kaì anéneusan toû eisakoûsai kaì ouk emnḗsthēsan tō̂n thaumasíōn sou, hō̂n epoíēsas met’ autō̂n, kaì esklḗrynan tòn tráchēlon autō̂n kaì édōkan archḕn epistrépsai eis douleían autō̂n en Aigýptōi. kaì sỳ theòs eleḗmōn kaì oiktírmōn, makróthymos kaì polyéleos, kaì ouk enkatélipes autoús.

18
ἔτι δὲ καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς μόσχον χωνευτὸν καὶ εἶπαν Οὗτοι οἱ θεοὶ οἱ ἐξαγαγόντες ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου· καὶ ἐποίησαν παροργισμοὺς μεγάλους.

éti dè kaì epoíēsan heautoîs móschon chōneutòn kaì eîpan Hoûtoi hoi theoì hoi exagagóntes hēmâs ex Aigýptou: kaì epoíēsan parorgismoùs megálous.

19
καὶ σὺ ἐν οἰκτιρμοῖς σου τοῖς πολλοῖς οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ· τὸν στῦλον τῆς νεϕέλης οὐκ ἐξέκλινας ἀπ’ αὐτῶν ἡμέρας ὁδηγῆσαι αὐτοὺς ἐν τῇ ὁδῷ καὶ τὸν στῦλον τοῦ πυρὸς τὴν νύκτα ϕωτίζειν αὐτοῖς τὴν ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσονται ἐν αὐτῇ.

kaì sỳ en oiktirmoîs sou toîs polloîs ouk enkatélipes autoùs en tē̂i erḗmōi: tòn stŷlon tē̂s nephélēs ouk exéklinas ap’ autō̂n hēméras hodēgē̂sai autoùs en tē̂i hodō̂i kaì tòn stŷlon toû pyròs tḕn nýkta phōtízein autoîs tḕn hodón, en hē̂i poreúsontai en autē̂i.

20
καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ἔδωκας συνετίσαι αὐτοὺς καὶ τὸ μαννα σοῦ οὐκ ἀϕυστέρησας ἀπὸ στόματος αὐτῶν καὶ ὕδωρ ἔδωκας αὐτοῖς τῷ δίψει αὐτῶν.

kaì tò pneûmá sou tò agathòn édōkas synetísai autoùs kaì tò manna soû ouk aphystérēsas apò stómatos autō̂n kaì hýdōr édōkas autoîs tō̂i dípsei autō̂n.

21
καὶ τεσσαράκοντα ἔτη διέθρεψας αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐχ ὑστέρησαν· ἱμάτια αὐτῶν οὐκ ἐπαλαιώθησαν, καὶ πόδες αὐτῶν οὐ διερράγησαν.

kaì tessarákonta étē diéthrepsas autoùs en tē̂i erḗmōi, ouch hystérēsan: himátia autō̂n ouk epalaiṓthēsan, kaì pódes autō̂n ou dierrágēsan.

22
καὶ ἔδωκας αὐτοῖς βασιλείας καὶ λαοὺς καὶ διεμέρισας αὐτοῖς, καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν γῆν Σηων βασιλέως Εσεβων καὶ τὴν γῆν Ωγ βασιλέως τοῦ Βασαν.

kaì édōkas autoîs basileías kaì laoùs kaì diemérisas autoîs, kaì eklēronómēsan tḕn gē̂n Sēōn basiléōs Esebōn kaì tḕn gē̂n Ōg basiléōs toû Basan.

23
καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐπλήθυνας ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἰσήγαγες αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν εἶπας τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ ἐκληρονόμησαν αὐτήν.

kaì toùs hyioùs autō̂n eplḗthynas hōs toùs astéras toû ouranoû kaì eisḗgages autoùs eis tḕn gē̂n, hḕn eîpas toîs patrásin autō̂n, kaì eklēronómēsan autḗn.

24
καὶ ἐξέτριψας ἐνώπιον αὐτῶν τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ ἔδωκας αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν καὶ τοὺς λαοὺς τῆς γῆς ποιῆσαι αὐτοῖς ὡς ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτῶν.

kaì exétripsas enṓpion autō̂n toùs katoikoûntas tḕn gē̂n tō̂n Chananaíōn kaì édōkas autoùs eis tàs cheîras autō̂n kaì toùs basileîs autō̂n kaì toùs laoùs tē̂s gē̂s poiē̂sai autoîs hōs arestòn enṓpion autō̂n.

25
καὶ κατελάβοσαν πόλεις ὑψηλὰς καὶ ἐκληρονόμησαν οἰκίας πλήρεις πάντων ἀγαθῶν, λάκκους λελατομημένους, ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας καὶ πᾶν ξύλον βρώσιμον εἰς πλῆθος· καὶ ἐϕάγοσαν καὶ ἐνεπλήσθησαν καὶ ἐλιπάνθησαν καὶ ἐτρύϕησαν ἐν ἀγαθωσύνῃ σου τῇ μεγάλῃ.

kaì katelábosan póleis hypsēlàs kaì eklēronómēsan oikías plḗreis pántōn agathō̂n, lákkous lelatomēménous, ampelō̂nas kaì elaiō̂nas kaì pân xýlon brṓsimon eis plē̂thos: kaì ephágosan kaì eneplḗsthēsan kaì elipánthēsan kaì etrýphēsan en agathōsýnēi sou tē̂i megálēi.

26
καὶ ἤλλαξαν καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ σοῦ καὶ ἔρριψαν τὸν νόμον σου ὀπίσω σώματος αὐτῶν καὶ τοὺς προϕήτας σου ἀπέκτειναν, οἳ διεμαρτύραντο ἐν αὐτοῖς ἐπιστρέψαι αὐτοὺς πρὸς σέ, καὶ ἐποίησαν παροργισμοὺς μεγάλους.

kaì ḗllaxan kaì apéstēsan apò soû kaì érripsan tòn nómon sou opísō sṓmatos autō̂n kaì toùs prophḗtas sou apékteinan, hoì diemartýranto en autoîs epistrépsai autoùs pròs sé, kaì epoíēsan parorgismoùs megálous.

27
καὶ ἔδωκας αὐτοὺς ἐν χειρὶ θλιβόντων αὐτούς, καὶ ἔθλιψαν αὐτούς· καὶ ἀνεβόησαν πρὸς σὲ ἐν καιρῷ θλίψεως αὐτῶν, καὶ σὺ ἐξ οὐρανοῦ σου ἤκουσας καὶ ἐν οἰκτιρμοῖς σου τοῖς μεγάλοις ἔδωκας αὐτοῖς σωτῆρας καὶ ἔσωσας αὐτοὺς ἐκ χειρὸς θλιβόντων αὐτούς.

kaì édōkas autoùs en cheirì thlibóntōn autoús, kaì éthlipsan autoús: kaì anebóēsan pròs sè en kairō̂i thlípseōs autō̂n, kaì sỳ ex ouranoû sou ḗkousas kaì en oiktirmoîs sou toîs megálois édōkas autoîs sōtē̂ras kaì ésōsas autoùs ek cheiròs thlibóntōn autoús.

28
καὶ ὡς ἀνεπαύσαντο, ἐπέστρεψαν ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου· καὶ ἐγκατέλιπες αὐτοὺς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ κατῆρξαν ἐν αὐτοῖς. καὶ πάλιν ἀνεβόησαν πρὸς σέ, καὶ σὺ ἐξ οὐρανοῦ εἰσήκουσας καὶ ἐρρύσω αὐτοὺς ἐν οἰκτιρμοῖς σου πολλοῖς.

kaì hōs anepaúsanto, epéstrepsan poiē̂sai tò ponēròn enṓpión sou: kaì enkatélipes autoùs eis cheîras echthrō̂n autō̂n, kaì katē̂rxan en autoîs. kaì pálin anebóēsan pròs sé, kaì sỳ ex ouranoû eisḗkousas kaì errýsō autoùs en oiktirmoîs sou polloîs.

29
καὶ ἐπεμαρτύρω αὐτοῖς ἐπιστρέψαι αὐτοὺς εἰς τὸν νόμον σου, καὶ οὐκ ἤκουσαν, ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου καὶ ἐν τοῖς κρίμασί σου ἡμάρτοσαν, ἃ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς· καὶ ἔδωκαν νῶτον ἀπειθοῦντα καὶ τράχηλον αὐτῶν ἐσκλήρυναν καὶ οὐκ ἤκουσαν.

kaì epemartýrō autoîs epistrépsai autoùs eis tòn nómon sou, kaì ouk ḗkousan, allà en taîs entolaîs sou kaì en toîs krímasí sou hēmártosan, hà poiḗsas autà ánthrōpos zḗsetai en autoîs: kaì édōkan nō̂ton apeithoûnta kaì tráchēlon autō̂n esklḗrynan kaì ouk ḗkousan.

30
καὶ εἵλκυσας ἐπ’ αὐτοὺς ἔτη πολλὰ καὶ ἐπεμαρτύρω αὐτοῖς ἐν πνεύματί σου ἐν χειρὶ προϕητῶν σου· καὶ οὐκ ἠνωτίσαντο, καὶ ἔδωκας αὐτοὺς ἐν χειρὶ λαῶν τῆς γῆς.

kaì heílkysas ep’ autoùs étē pollà kaì epemartýrō autoîs en pneúmatí sou en cheirì prophētō̂n sou: kaì ouk ēnōtísanto, kaì édōkas autoùs en cheirì laō̂n tē̂s gē̂s.

31
καὶ σὺ ἐν οἰκτιρμοῖς σου τοῖς πολλοῖς οὐκ ἐποίησας αὐτοὺς συντέλειαν καὶ οὐκ ἐγκατέλιπες αὐτούς, ὅτι ἰσχυρὸς εἶ καὶ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων.

kaì sỳ en oiktirmoîs sou toîs polloîs ouk epoíēsas autoùs syntéleian kaì ouk enkatélipes autoús, hóti ischyròs eî kaì eleḗmōn kaì oiktírmōn.

32
καὶ νῦν, ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ ἰσχυρὸς ὁ μέγας ὁ κραταιὸς καὶ ὁ ϕοβερὸς ϕυλάσσων τὴν διαθήκην σου καὶ τὸ ἔλεός σου, μὴ ὀλιγωθήτω ἐνώπιόν σου πᾶς ὁ μόχθος, ὃς εὗρεν ἡμᾶς καὶ τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν καὶ τοὺς ἄρχοντας ἡμῶν καὶ τοὺς ἱερεῖς ἡμῶν καὶ τοὺς προϕήτας ἡμῶν καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν καὶ ἐν παντὶ τῷ λαῷ σου ἀπὸ ἡμερῶν βασιλέων Ασσουρ καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì nŷn, ho theòs hēmō̂n ho ischyròs ho mégas ho krataiòs kaì ho phoberòs phylássōn tḕn diathḗkēn sou kaì tò éleós sou, mḕ oligōthḗtō enṓpión sou pâs ho móchthos, hòs heûren hēmâs kaì toùs basileîs hēmō̂n kaì toùs árchontas hēmō̂n kaì toùs hiereîs hēmō̂n kaì toùs prophḗtas hēmō̂n kaì toùs patéras hēmō̂n kaì en pantì tō̂i laō̂i sou apò hēmerō̂n basiléōn Assour kaì héōs tē̂s hēméras taútēs.

33
καὶ σὺ δίκαιος ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐρχομένοις ἐϕ’ ἡμᾶς, ὅτι ἀλήθειαν ἐποίησας, καὶ ἡμεῖς ἐξημάρτομεν.

kaì sỳ díkaios epì pâsi toîs erchoménois eph’ hēmâs, hóti alḗtheian epoíēsas, kaì hēmeîs exēmártomen.

34
καὶ οἱ βασιλεῖς ἡμῶν καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν καὶ οἱ ἱερεῖς ἡμῶν καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οὐκ ἐποίησαν τὸν νόμον σου καὶ οὐ προσέσχον τῶν ἐντολῶν σου καὶ τὰ μαρτύριά σου, ἃ διεμαρτύρω αὐτοῖς.

kaì hoi basileîs hēmō̂n kaì hoi árchontes hēmō̂n kaì hoi hiereîs hēmō̂n kaì hoi patéres hēmō̂n ouk epoíēsan tòn nómon sou kaì ou proséschon tō̂n entolō̂n sou kaì tà martýriá sou, hà diemartýrō autoîs.

35
καὶ αὐτοὶ ἐν βασιλείᾳ σου καὶ ἐν ἀγαθωσύνῃ σου τῇ πολλῇ, ᾗ ἔδωκας αὐτοῖς, καὶ ἐν τῇ γῇ τῇ πλατείᾳ καὶ λιπαρᾷ, ᾗ ἔδωκας ἐνώπιον αὐτῶν, οὐκ ἐδούλευσάν σοι καὶ οὐκ ἀπέστρεψαν ἀπὸ ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν τῶν πονηρῶν.

kaì autoì en basileíāi sou kaì en agathōsýnēi sou tē̂i pollē̂i, hē̂i édōkas autoîs, kaì en tē̂i gē̂i tē̂i plateíāi kaì liparā̂i, hē̂i édōkas enṓpion autō̂n, ouk edoúleusán soi kaì ouk apéstrepsan apò epitēdeumátōn autō̂n tō̂n ponērō̂n.

36
ἰδού ἐσμεν σήμερον δοῦλοι, καὶ ἡ γῆ, ἣν ἔδωκας τοῖς πατράσιν ἡμῶν ϕαγεῖν τὸν καρπὸν αὐτῆς,

idoú esmen sḗmeron doûloi, kaì hē gē̂, hḕn édōkas toîs patrásin hēmō̂n phageîn tòn karpòn autē̂s,

37
τοῖς βασιλεῦσιν, οἷς ἔδωκας ἐϕ’ ἡμᾶς ἐν ἁμαρτίαις ἡμῶν, καὶ ἐπὶ τὰ σώματα ἡμῶν ἐξουσιάζουσιν καὶ ἐν κτήνεσιν ἡμῶν ὡς ἀρεστὸν αὐτοῖς, καὶ ἐν θλίψει μεγάλῃ ἐσμέν.

toîs basileûsin, hoîs édōkas eph’ hēmâs en hamartíais hēmō̂n, kaì epì tà sṓmata hēmō̂n exousiázousin kaì en ktḗnesin hēmō̂n hōs arestòn autoîs, kaì en thlípsei megálēi esmén.