Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἐν πᾶσι τούτοις ἡμεῖς διατιθέμεθα πίστιν καὶ γράϕομεν, καὶ ἐπισϕραγίζουσιν πάντες ἄρχοντες ἡμῶν, Λευῖται ἡμῶν, ἱερεῖς ἡμῶν.

kaì en pâsi toútois hēmeîs diatithémetha pístin kaì gráphomen, kaì episphragízousin pántes árchontes hēmō̂n, Leuîtai hēmō̂n, hiereîs hēmō̂n.

2
Καὶ ἐπὶ τῶν σϕραγιζόντων Νεεμιας υἱὸς Αχαλια καὶ Σεδεκιας

Kaì epì tō̂n sphragizóntōn Neemias hyiòs Achalia kaì Sedekias

3
υἱὸς Σαραια καὶ Αζαρια καὶ Ιερμια,

hyiòs Saraia kaì Azaria kaì Iermia,

4
Φασουρ, Αμαρια, Μελχια,

Phasour, Amaria, Melchia,

5
Ατους, Σεβανι, Μαλουχ,

Atous, Sebani, Malouch,

6
Ιραμ, Μεραμωθ, Αβδια,

Iram, Meramōth, Abdia,

7
Δανιηλ, Γαναθων, Βαρουχ,

Daniēl, Ganathōn, Barouch,

8
Μεσουλαμ, Αβια, Μιαμιν,

Mesoulam, Abia, Miamin,

9
Μααζια, Βελγαι, Σαμαια, οὗτοι ἱερεῖς·

Maazia, Belgai, Samaia, hoûtoi hiereîs:

10
καὶ οἱ Λευῖται Ἰησοῦς υἱὸς Αζανια, Βαναιου ἀπὸ υἱῶν Ηναδαδ, Καδμιηλ

kaì hoi Leuîtai Iēsoûs hyiòs Azania, Banaiou apò hyiō̂n Ēnadad, Kadmiēl

11
καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, Σαβανια, Ωδουια, Καλιτα, Φελεϊα, Αναν,

kaì hoi adelphoì autoû, Sabania, Ōdouia, Kalita, Pheleïa, Anan,

12
Μιχα, Ροωβ, Εσεβιας,

Micha, Roōb, Esebias,

13
Ζαχωρ, Σαραβια, Σεβανια,

Zachōr, Sarabia, Sebania,

14
Ωδουια, υἱοὶ Βανουναι·

Ōdouia, hyioì Banounai:

15
ἄρχοντες τοῦ λαοῦ Φορος, Φααθμωαβ, Ηλαμ, Ζαθουια, υἱοὶ

árchontes toû laoû Phoros, Phaathmōab, Ēlam, Zathouia, hyioì

16
Βανι, Ασγαδ, Βηβαι,

Bani, Asgad, Bēbai,

17
Εδανια, Βαγοι, Ηδιν,

Edania, Bagoi, Ēdin,

18
Ατηρ, Εζεκια, Αζουρ,

Atēr, Ezekia, Azour,

19
Οδουια, Ησαμ, Βησι,

Odouia, Ēsam, Bēsi,

20
Αριϕ, Αναθωθ, Νωβαι,

Ariph, Anathōth, Nōbai,

21
Μαγαϕης, Μεσουλαμ, Ηζιρ,

Magaphēs, Mesoulam, Ēzir,

22
Μεσωζεβηλ, Σαδδουκ, Ιεδδουα,

Mesōzebēl, Saddouk, Ieddoua,

23
Φαλτια, Αναν, Αναια,

Phaltia, Anan, Anaia,

24
Ωσηε, Ανανια, Ασουβ,

Ōsēe, Anania, Asoub,

25
Αλωης, Φαλαϊ, Σωβηκ,

Alōēs, Phalaï, Sōbēk,

26
Ραουμ, Εσαβανα, Μαασαια

Raoum, Esabana, Maasaia

27
καὶ Αϊα, Αιναν, Ηναν,

kaì Aïa, Ainan, Ēnan,

28
Μαλουχ, Ηραμ, Βαανα.

Malouch, Ēram, Baana.

29
καὶ οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ, οἱ ἱερεῖς, οἱ Λευῖται, οἱ πυλωροί, οἱ ᾄδοντες, οἱ ναθινιμ καὶ πᾶς ὁ προσπορευόμενος ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς πρὸς νόμον τοῦ θεοῦ, γυναῖκες αὐτῶν, υἱοὶ αὐτῶν, θυγατέρες αὐτῶν, πᾶς ὁ εἰδὼς καὶ συνίων,

kaì hoi katáloipoi toû laoû, hoi hiereîs, hoi Leuîtai, hoi pylōroí, hoi ā́idontes, hoi nathinim kaì pâs ho prosporeuómenos apò laō̂n tē̂s gē̂s pròs nómon toû theoû, gynaîkes autō̂n, hyioì autō̂n, thygatéres autō̂n, pâs ho eidṑs kaì syníōn,

30
ἐνίσχυον ἐπὶ τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτῶν, κατηράσαντο αὐτοὺς καὶ εἰσήλθοσαν ἐν ἀρᾷ καὶ ἐν ὅρκῳ τοῦ πορεύεσθαι ἐν νόμῳ τοῦ θεοῦ, ὃς ἐδόθη ἐν χειρὶ Μωυσῆ δούλου τοῦ θεοῦ, καὶ ϕυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς κυρίου ἡμῶν καὶ κρίματα αὐτοῦ

eníschyon epì toùs adelphoùs autō̂n, katērásanto autoùs kaì eisḗlthosan en arā̂i kaì en hórkōi toû poreúesthai en nómōi toû theoû, hòs edóthē en cheirì Mōysē̂ doúlou toû theoû, kaì phylássesthai kaì poieîn pásas tàs entolàs kyríou hēmō̂n kaì krímata autoû

31
καὶ τοῦ μὴ δοῦναι θυγατέρας ἡμῶν τοῖς λαοῖς τῆς γῆς, καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν οὐ λημψόμεθα τοῖς υἱοῖς ἡμῶν.

kaì toû mḕ doûnai thygatéras hēmō̂n toîs laoîs tē̂s gē̂s, kaì tàs thygatéras autō̂n ou lēmpsómetha toîs hyioîs hēmō̂n.

32
καὶ λαοὶ τῆς γῆς οἱ ϕέροντες τοὺς ἀγορασμοὺς καὶ πᾶσαν πρᾶσιν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ἀποδόσθαι, οὐκ ἀγορῶμεν παρ’ αὐτῶν ἐν σαββάτῳ καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἁγίᾳ. καὶ ἀνήσομεν τὸ ἔτος τὸ ἕβδομον καὶ ἀπαίτησιν πάσης χειρός.

kaì laoì tē̂s gē̂s hoi phérontes toùs agorasmoùs kaì pâsan prâsin en hēmérāi toû sabbátou apodósthai, ouk agorō̂men par’ autō̂n en sabbátōi kaì en hēmérāi hagíāi. kaì anḗsomen tò étos tò hébdomon kaì apaítēsin pásēs cheirós.

33
καὶ στήσομεν ἐϕ’ ἡμᾶς ἐντολὰς δοῦναι ἐϕ’ ἡμᾶς τρίτον τοῦ διδράχμου κατ’ ἐνιαυτὸν εἰς δουλείαν οἴκου θεοῦ ἡμῶν

kaì stḗsomen eph’ hēmâs entolàs doûnai eph’ hēmâs tríton toû didráchmou kat’ eniautòn eis douleían oíkou theoû hēmō̂n

34
εἰς ἄρτους τοῦ προσώπου καὶ θυσίαν τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ εἰς ὁλοκαύτωμα τοῦ ἐνδελεχισμοῦ τῶν σαββάτων, τῶν νουμηνιῶν, εἰς τὰς ἑορτὰς καὶ εἰς τὰ ἅγια, καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ Ισραηλ, καὶ εἰς ἔργα οἴκου θεοῦ ἡμῶν.

eis ártous toû prosṓpou kaì thysían toû endelechismoû kaì eis holokaútōma toû endelechismoû tō̂n sabbátōn, tō̂n noumēniō̂n, eis tàs heortàs kaì eis tà hágia, kaì tà perì hamartías exilásasthai perì Israēl, kaì eis érga oíkou theoû hēmō̂n.

35
καὶ κλήρους ἐβάλομεν περὶ κλήρου ξυλοϕορίας, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ ὁ λαός, ἐνέγκαι εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν εἰς οἶκον πατριῶν ἡμῶν εἰς καιροὺς ἀπὸ χρόνων ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτόν, ἐκκαῦσαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κυρίου θεοῦ ἡμῶν, ὡς γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ,

kaì klḗrous ebálomen perì klḗrou xylophorías, hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai kaì ho laós, enénkai eis oîkon theoû hēmō̂n eis oîkon patriō̂n hēmō̂n eis kairoùs apò chrónōn eniautòn kat’ eniautón, ekkaûsai epì tò thysiastḗrion kyríou theoû hēmō̂n, hōs gégraptai en tō̂i nómōi,

36
καὶ ἐνέγκαι τὰ πρωτογενήματα τῆς γῆς ἡμῶν καὶ πρωτογενήματα καρποῦ παντὸς ξύλου ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτὸν εἰς οἶκον κυρίου

kaì enénkai tà prōtogenḗmata tē̂s gē̂s hēmō̂n kaì prōtogenḗmata karpoû pantòs xýlou eniautòn kat’ eniautòn eis oîkon kyríou

37
καὶ τὰ πρωτότοκα υἱῶν ἡμῶν καὶ κτηνῶν ἡμῶν, ὡς γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ, καὶ τὰ πρωτότοκα βοῶν ἡμῶν καὶ ποιμνίων ἡμῶν ἐνέγκαι εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς λειτουργοῦσιν ἐν οἴκῳ θεοῦ ἡμῶν.

kaì tà prōtótoka hyiō̂n hēmō̂n kaì ktēnō̂n hēmō̂n, hōs gégraptai en tō̂i nómōi, kaì tà prōtótoka boō̂n hēmō̂n kaì poimníōn hēmō̂n enénkai eis oîkon theoû hēmō̂n toîs hiereûsin toîs leitourgoûsin en oíkōi theoû hēmō̂n.

38
καὶ τὴν ἀπαρχὴν σίτων ἡμῶν καὶ τὸν καρπὸν παντὸς ξύλου, οἴνου καὶ ἐλαίου οἴσομεν τοῖς ἱερεῦσιν εἰς γαζοϕυλάκιον οἴκου τοῦ θεοῦ· καὶ δεκάτην γῆς ἡμῶν τοῖς Λευίταις. καὶ αὐτοὶ οἱ Λευῖται δεκατοῦντες ἐν πάσαις πόλεσιν δουλείας ἡμῶν,

kaì tḕn aparchḕn sítōn hēmō̂n kaì tòn karpòn pantòs xýlou, oínou kaì elaíou oísomen toîs hiereûsin eis gazophylákion oíkou toû theoû: kaì dekátēn gē̂s hēmō̂n toîs Leuítais. kaì autoì hoi Leuîtai dekatoûntes en pásais pólesin douleías hēmō̂n,

39
καὶ ἔσται ὁ ἱερεὺς υἱὸς Ααρων μετὰ τοῦ Λευίτου ἐν τῇ δεκάτῃ τοῦ Λευίτου, καὶ οἱ Λευῖται ἀνοίσουσιν τὴν δεκάτην τῆς δεκάτης εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν εἰς τὰ γαζοφυλάκια εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ·

kaì éstai ho hiereùs hyiòs Aarōn metà toû Leuítou en tē̂i dekátēi toû Leuítou, kaì hoi Leuîtai anoísousin tḕn dekátēn tē̂s dekátēs eis oîkon theoû hēmō̂n eis tà gazophylákia eis oîkon toû theoû:

40
ὅτι εἰς τοὺς θησαυροὺς εἰσοίσουσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Λευὶ τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου, καὶ ἐκεῖ σκεύη τὰ ἅγια, καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοὶ καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ᾄδοντες. καὶ οὐκ ἐγκαταλείψομεν τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἡμῶν.

hóti eis toùs thēsauroùs eisoísousin hoi hyioì Israēl kaì hoi hyioì toû Leuì tàs aparchàs toû sítou kaì toû oínou kaì toû elaíou, kaì ekeî skeúē tà hágia, kaì hoi hiereîs hoi leitourgoì kaì hoi pylōroì kaì hoi ā́idontes. kaì ouk enkataleípsomen tòn oîkon toû theoû hēmō̂n.