Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 23

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεγνώσθη ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ ἐν ὠσὶν τοῦ λαοῦ, καὶ εὑρέθη γεγραμμένον ἐν αὐτῷ ὅπως μὴ εἰσέλθωσιν Αμμανῖται καὶ Μωαβῖται ἐν ἐκκλησίᾳ θεοῦ ἕως αἰῶνος,

En tē̂i hēmérāi ekeínēi anegnṓsthē en biblíōi Mōysē̂ en ōsìn toû laoû, kaì heuréthē gegramménon en autō̂i hópōs mḕ eisélthōsin Ammanîtai kaì Mōabîtai en ekklēsíāi theoû héōs aiō̂nos,

2
ὅτι οὐ συνήντησαν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν ἄρτῳ καὶ ἐν ὕδατι καὶ ἐμισθώσαντο ἐπ’ αὐτὸν τὸν Βαλααμ καταράσασθαι, καὶ ἔστρεψεν ὁ θεὸς ἡμῶν τὴν κατάραν εἰς εὐλογίαν.

hóti ou synḗntēsan toîs hyioîs Israēl en ártōi kaì en hýdati kaì emisthṓsanto ep’ autòn tòn Balaam katarásasthai, kaì éstrepsen ho theòs hēmō̂n tḕn katáran eis eulogían.

3
καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν τὸν νόμον, καὶ ἐχωρίσθησαν πᾶς ἐπίμικτος ἐν Ισραηλ.

kaì egéneto hōs ḗkousan tòn nómon, kaì echōrísthēsan pâs epímiktos en Israēl.

4
Καὶ πρὸ τούτου Ελιασιβ ὁ ἱερεὺς οἰκῶν ἐν γαζοϕυλακίῳ οἴκου θεοῦ ἡμῶν ἐγγίων Τωβια

Kaì prò toútou Eliasib ho hiereùs oikō̂n en gazophylakíōi oíkou theoû hēmō̂n engíōn Tōbia

5
καὶ ἐποίησεν αὐτῷ γαζοϕυλάκιον μέγα, καὶ ἐκεῖ ἦσαν πρότερον διδόντες τὴν μανααν καὶ τὸν λίβανον καὶ τὰ σκεύη καὶ τὴν δεκάτην τοῦ σίτου καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου, ἐντολὴν τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν ᾀδόντων καὶ τῶν πυλωρῶν, καὶ ἀπαρχὰς τῶν ἱερέων.

kaì epoíēsen autō̂i gazophylákion méga, kaì ekeî ē̂san próteron didóntes tḕn manaan kaì tòn líbanon kaì tà skeúē kaì tḕn dekátēn toû sítou kaì toû oínou kaì toû elaíou, entolḕn tō̂n Leuitō̂n kaì tō̂n āidóntōn kaì tō̂n pylōrō̂n, kaì aparchàs tō̂n hieréōn.

6
καὶ ἐν παντὶ τούτῳ οὐκ ἤμην ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ δευτέρῳ τοῦ Αρθασασθα βασιλέως Βαβυλῶνος ἦλθον πρὸς τὸν βασιλέα. καὶ μετὰ τέλος ἡμερῶν ᾐτησάμην παρὰ τοῦ βασιλέως

kaì en pantì toútōi ouk ḗmēn en Ierousalēm, hóti en étei triakostō̂i kaì deutérōi toû Arthasastha basiléōs Babylō̂nos ē̂lthon pròs tòn basiléa. kaì metà télos hēmerō̂n ēitēsámēn parà toû basiléōs

7
καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ. καὶ συνῆκα ἐν τῇ πονηρίᾳ, ᾗ ἐποίησεν Ελισουβ τῷ Τωβια ποιῆσαι αὐτῷ γαζοϕυλάκιον ἐν αὐλῇ οἴκου τοῦ θεοῦ.

kaì ē̂lthon eis Ierousalēm. kaì synē̂ka en tē̂i ponēríāi, hē̂i epoíēsen Elisoub tō̂i Tōbia poiē̂sai autō̂i gazophylákion en aulē̂i oíkou toû theoû.

8
καὶ πονηρόν μοι ἐϕάνη σϕόδρα, καὶ ἔρριψα πάντα τὰ σκεύη οἴκου Τωβια ἔξω ἀπὸ τοῦ γαζοϕυλακίου·

kaì ponērón moi ephánē sphódra, kaì érripsa pánta tà skeúē oíkou Tōbia éxō apò toû gazophylakíou:

9
καὶ εἶπα καὶ ἐκαθάρισαν τὰ γαζοϕυλάκια, καὶ ἐπέστρεψα ἐκεῖ σκεύη οἴκου τοῦ θεοῦ, τὴν μαναα καὶ τὸν λίβανον.

kaì eîpa kaì ekathárisan tà gazophylákia, kaì epéstrepsa ekeî skeúē oíkou toû theoû, tḕn manaa kaì tòn líbanon.

10
Καὶ ἔγνων ὅτι μερίδες τῶν Λευιτῶν οὐκ ἐδόθησαν, καὶ ἐϕύγοσαν ἀνὴρ εἰς ἀγρὸν αὐτοῦ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ᾄδοντες ποιοῦντες τὸ ἔργον.

Kaì égnōn hóti merídes tō̂n Leuitō̂n ouk edóthēsan, kaì ephýgosan anḕr eis agròn autoû hoi Leuîtai kaì hoi ā́idontes poioûntes tò érgon.

11
καὶ ἐμαχεσάμην τοῖς στρατηγοῖς καὶ εἶπα Διὰ τί ἐγκατελείϕθη ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ; καὶ συνήγαγον αὐτοὺς καὶ ἔστησα αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στάσει αὐτῶν.

kaì emachesámēn toîs stratēgoîs kaì eîpa Dià tí enkateleíphthē ho oîkos toû theoû? kaì synḗgagon autoùs kaì éstēsa autoùs epì tē̂i stásei autō̂n.

12
καὶ πᾶς Ιουδα ἤνεγκαν δεκάτην τοῦ πυροῦ καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου εἰς τοὺς θησαυροὺς

kaì pâs Iouda ḗnenkan dekátēn toû pyroû kaì toû oínou kaì toû elaíou eis toùs thēsauroùs

13
ἐπὶ χεῖρα Σελεμια τοῦ ἱερέως καὶ Σαδδουκ τοῦ γραμματέως καὶ Φαδαια ἀπὸ τῶν Λευιτῶν, καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν Αναν υἱὸς Ζακχουρ υἱὸς Μαθανια, ὅτι πιστοὶ ἐλογίσθησαν ἐπ’ αὐτοὺς μερίζειν τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτῶν.

epì cheîra Selemia toû hieréōs kaì Saddouk toû grammatéōs kaì Phadaia apò tō̂n Leuitō̂n, kaì epì cheîra autō̂n Anan hyiòs Zakchour hyiòs Mathania, hóti pistoì elogísthēsan ep’ autoùs merízein toîs adelphoîs autō̂n.

14
μνήσθητί μου, ὁ θεός, ἐν ταύτῃ, καὶ μὴ ἐξαλειϕθήτω ἔλεός μου, ὃ ἐποίησα ἐν οἴκῳ κυρίου τοῦ θεοῦ.

mnḗsthētí mou, ho theós, en taútēi, kaì mḕ exaleiphthḗtō éleós mou, hò epoíēsa en oíkōi kyríou toû theoû.

15
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις εἶδον ἐν Ιουδα πατοῦντας ληνοὺς ἐν τῷ σαββάτῳ καὶ ϕέροντας δράγματα καὶ ἐπιγεμίζοντας ἐπὶ τοὺς ὄνους καὶ οἶνον καὶ σταϕυλὴν καὶ σῦκα καὶ πᾶν βάσταγμα καὶ ϕέροντας εἰς Ιερουσαλημ ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου· καὶ ἐπεμαρτυράμην ἐν ἡμέρᾳ πράσεως αὐτῶν.

En taîs hēmérais ekeínais eîdon en Iouda patoûntas lēnoùs en tō̂i sabbátōi kaì phérontas drágmata kaì epigemízontas epì toùs ónous kaì oînon kaì staphylḕn kaì sŷka kaì pân bástagma kaì phérontas eis Ierousalēm en hēmérāi toû sabbátou: kaì epemartyrámēn en hēmérāi práseōs autō̂n.

16
καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐτῇ ϕέροντες ἰχθὺν καὶ πᾶσαν πρᾶσιν πωλοῦντες ἐν τῷ σαββάτῳ τοῖς υἱοῖς Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ.

kaì ekáthisan en autē̂i phérontes ichthỳn kaì pâsan prâsin pōloûntes en tō̂i sabbátōi toîs hyioîs Iouda kaì en Ierousalēm.

17
καὶ ἐμαχεσάμην τοῖς υἱοῖς Ιουδα τοῖς ἐλευθέροις καὶ εἶπα αὐτοῖς Τίς ὁ λόγος οὗτος ὁ πονηρός, ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε καὶ βεβηλοῦτε τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου;

kaì emachesámēn toîs hyioîs Iouda toîs eleuthérois kaì eîpa autoîs Tís ho lógos hoûtos ho ponērós, hòn hymeîs poieîte kaì bebēloûte tḕn hēméran toû sabbátou?

18
οὐχὶ οὕτως ἐποίησαν οἱ πατέρες ὑμῶν; καὶ ἤνεγκεν ἐπ’ αὐτοὺς ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ ἐϕ’ ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην· καὶ ὑμεῖς προστίθετε ὀργὴν ἐπὶ Ισραηλ βεβηλῶσαι τὸ σάββατον.

ouchì hoútōs epoíēsan hoi patéres hymō̂n? kaì ḗnenken ep’ autoùs ho theòs hēmō̂n kaì eph’ hēmâs pánta tà kakà taûta kaì epì tḕn pólin taútēn: kaì hymeîs prostíthete orgḕn epì Israēl bebēlō̂sai tò sábbaton.

19
καὶ ἐγένετο ἡνίκα κατέστησαν πύλαι Ιερουσαλημ πρὸ τοῦ σαββάτου, καὶ εἶπα καὶ ἔκλεισαν τὰς πύλας, καὶ εἶπα ὥστε μὴ ἀνοιγῆναι αὐτὰς ἕως ὀπίσω τοῦ σαββάτου· καὶ ἐκ τῶν παιδαρίων μου ἔστησα ἐπὶ τὰς πύλας ὥστε μὴ αἴρειν βαστάγματα ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.

kaì egéneto hēníka katéstēsan pýlai Ierousalēm prò toû sabbátou, kaì eîpa kaì ékleisan tàs pýlas, kaì eîpa hṓste mḕ anoigē̂nai autàs héōs opísō toû sabbátou: kaì ek tō̂n paidaríōn mou éstēsa epì tàs pýlas hṓste mḕ aírein bastágmata en hēmérāi toû sabbátou.

20
καὶ ηὐλίσθησαν πάντες καὶ ἐποίησαν πρᾶσιν ἔξω Ιερουσαλημ ἅπαξ καὶ δίς.

kaì ēylísthēsan pántes kaì epoíēsan prâsin éxō Ierousalēm hápax kaì dís.

21
καὶ διεμαρτυράμην ἐν αὐτοῖς καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς Διὰ τί ὑμεῖς αὐλίζεσθε ἀπέναντι τοῦ τείχους; ἐὰν δευτερώσητε, ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐν ὑμῖν. ἀπὸ τοῦ καιροῦ ἐκείνου οὐκ ἤλθοσαν ἐν σαββάτῳ.

kaì diemartyrámēn en autoîs kaì eîpa pròs autoús Dià tí hymeîs aulízesthe apénanti toû teíchous? eàn deuterṓsēte, ektenō̂ tḕn cheîrá mou en hymîn. apò toû kairoû ekeínou ouk ḗlthosan en sabbátōi.

22
καὶ εἶπα τοῖς Λευίταις, οἳ ἦσαν καθαριζόμενοι καὶ ἐρχόμενοι ϕυλάσσοντες τὰς πύλας, ἁγιάζειν τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου. πρὸς ταῦτα μνήσθητί μου, ὁ θεός, καὶ ϕεῖσαί μου κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου.

kaì eîpa toîs Leuítais, hoì ē̂san katharizómenoi kaì erchómenoi phylássontes tàs pýlas, hagiázein tḕn hēméran toû sabbátou. pròs taûta mnḗsthētí mou, ho theós, kaì pheîsaí mou katà tò plē̂thos toû eléous sou.

23
Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις εἶδον τοὺς Ιουδαίους, οἳ ἐκάθισαν γυναῖκας Ἀζωτίας, Αμμανίτιδας, Μωαβίτιδας

Kaì en taîs hēmérais ekeínais eîdon toùs Ioudaíous, hoì ekáthisan gynaîkas Azōtías, Ammanítidas, Mōabítidas

24
καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἥμισυ λαλοῦντες Ἀζωτιστὶ καὶ οὔκ εἰσιν ἐπιγινώσκοντες λαλεῖν Ιουδαϊστί,

kaì hoi hyioì autō̂n hḗmisy laloûntes Azōtistì kaì oúk eisin epiginṓskontes laleîn Ioudaïstí,

24APP
ἀλλὰ κατὰ γλῶσσαν λαοῦ καὶ λαοῦ

allà katà glō̂ssan laoû kaì laoû

25
καὶ ἐμαχεσάμην μετ’ αὐτῶν καὶ κατηρασάμην αὐτοὺς καὶ ἐπάταξα ἐν αὐτοῖς ἄνδρας καὶ ἐμαδάρωσα αὐτοὺς καὶ ὥρκισα αὐτοὺς ἐν τῷ θεῷ ’Εὰν δῶτε τὰς θυγετέρας ὑμῶν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ ἐὰν λάβητε ἀπὸ τῶν θυγατέρων αὐτῶν τοῖς υἱοῖς ὑμῶν.

kaì emachesámēn met’ autō̂n kaì katērasámēn autoùs kaì epátaxa en autoîs ándras kaì emadárōsa autoùs kaì hṓrkisa autoùs en tō̂i theō̂i ’Eàn dō̂te tàs thygetéras hymō̂n toîs hyioîs autō̂n, kaì eàn lábēte apò tō̂n thygatérōn autō̂n toîs hyioîs hymō̂n.

26
οὐχ οὕτως ἥμαρτεν Σαλωμων βασιλεὺς Ισραηλ; καὶ ἐν ἔθνεσιν πολλοῖς οὐκ ἦν βασιλεὺς ὅμοιος αὐτῷ· καὶ ἀγαπώμενος τῷ θεῷ ἦν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ὁ θεὸς εἰς βασιλέα ἐπὶ πάντα Ισραηλ. καὶ τοῦτον ἐξέκλιναν αἱ γυναῖκες αἱ ἀλλότριαι.

ouch hoútōs hḗmarten Salōmōn basileùs Israēl? kaì en éthnesin polloîs ouk ē̂n basileùs hómoios autō̂i: kaì agapṓmenos tō̂i theō̂i ē̂n, kaì édōken autòn ho theòs eis basiléa epì pánta Israēl. kaì toûton exéklinan hai gynaîkes hai allótriai.

27
καὶ ὑμῶν μὴ ἀκουσόμεθα ποιῆσαι τὴν πᾶσαν πονηρίαν ταύτην ἀσυνθετῆσαι ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν καθίσαι γυναῖκας ἀλλοτρίας;

kaì hymō̂n mḕ akousómetha poiē̂sai tḕn pâsan ponērían taútēn asynthetē̂sai en tō̂i theō̂i hēmō̂n kathísai gynaîkas allotrías?

28
καὶ ἀπὸ υἱῶν Ιωαδα τοῦ Ελισουβ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου νυμϕίου τοῦ Σαναβαλλατ τοῦ Ωρωνίτου καὶ ἐξέβρασα αὐτὸν ἀπ’ ἐμοῦ.

kaì apò hyiō̂n Iōada toû Elisoub toû hieréōs toû megálou nymphíou toû Sanaballat toû Ōrōnítou kaì exébrasa autòn ap’ emoû.

29
μνήσθητι αὐτοῖς, ὁ θεός, ἐπὶ ἀγχιστείᾳ τῆς ἱερατείας καὶ διαθήκης τῆς ἱερατείας καὶ τοὺς Λευίτας.

mnḗsthēti autoîs, ho theós, epì anchisteíāi tē̂s hierateías kaì diathḗkēs tē̂s hierateías kaì toùs Leuítas.

30
καὶ ἐκαθάρισα αὐτοὺς ἀπὸ πάσης ἀλλοτριώσεως καὶ ἔστησα ἐϕημερίας τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς Λευίταις, ἀνὴρ ὡς τὸ ἔργον αὐτοῦ,

kaì ekathárisa autoùs apò pásēs allotriṓseōs kaì éstēsa ephēmerías toîs hiereûsin kaì toîs Leuítais, anḕr hōs tò érgon autoû,

31
καὶ τὸ δῶρον τῶν ξυλοϕόρων ἐν καιροῖς ἀπὸ χρόνων καὶ ἐν τοῖς βακχουρίοις. μνήσθητί μου, ὁ θεὸς ἡμῶν, εἰς ἀγαθωσύνην.

kaì tò dō̂ron tō̂n xylophórōn en kairoîs apò chrónōn kaì en toîs bakchouríois. mnḗsthētí mou, ho theòs hēmō̂n, eis agathōsýnēn.