Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἔϕθασεν ὁ μὴν ὁ ἕβδομος – καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν – καὶ συνήχθη ὁ λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς εἰς Ιερουσαλημ.

Kaì éphthasen ho mḕn ho hébdomos – kaì hoi hyioì Israēl en pólesin autō̂n – kaì synḗchthē ho laòs hōs anḕr heîs eis Ierousalēm.

2
καὶ ἀνέστηἸησοῦς ὁ τοῦ Ιωσεδεκ καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ ἱερεῖς καὶ Ζοροβαβελ ὁ τοῦ Σαλαθιηλ καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ ᾠκοδόμησαν τὸ θυσιαστήριον θεοῦ Ισραηλ τοῦ ἀνενέγκαι ἐπ’ αὐτὸ ὁλοκαυτώσεις κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν νόμῳ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ.

kaì anéstēIēsoûs ho toû Iōsedek kaì hoi adelphoì autoû hiereîs kaì Zorobabel ho toû Salathiēl kaì hoi adelphoì autoû kaì ōikodómēsan tò thysiastḗrion theoû Israēl toû anenénkai ep’ autò holokautṓseis katà tà gegramména en nómōi Mōysē̂ anthrṓpou toû theoû.

3
καὶ ἡτοίμασαν τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν καταπλήξει ἐπ’ αὐτοὺς ἀπὸ τῶν λαῶν τῶν γαιῶν, καὶ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὸ ὁλοκαύτωσις τῷ κυρίῳ τὸ πρωὶ καὶ εἰς ἑσπέραν.

kaì hētoímasan tò thysiastḗrion epì tḕn hetoimasían autoû, hóti en kataplḗxei ep’ autoùs apò tō̂n laō̂n tō̂n gaiō̂n, kaì anébē ep’ autò holokaútōsis tō̂i kyríōi tò prōì kaì eis hespéran.

4
καὶ ἐποίησαν τὴν ἑορτὴν τῶν σκηνῶν κατὰ τὸ γεγραμμένον καὶ ὁλοκαυτώσεις ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ἐν ἀριθμῷ ὡς ἡ κρίσις λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ αὐτοῦ

kaì epoíēsan tḕn heortḕn tō̂n skēnō̂n katà tò gegramménon kaì holokautṓseis hēméran en hēmérāi en arithmō̂i hōs hē krísis lógon hēméras en hēmérāi autoû

5
καὶ μετὰ τοῦτο ὁλοκαυτώσεις ἐνδελεχισμοῦ καὶ εἰς τὰς νουμηνίας καὶ εἰς πάσας ἑορτὰς τὰς ἡγιασμένας καὶ παντὶ ἑκουσιαζομένῳ ἑκούσιον τῷ κυρίῳ.

kaì metà toûto holokautṓseis endelechismoû kaì eis tàs noumēnías kaì eis pásas heortàs tàs hēgiasménas kaì pantì hekousiazoménōi hekoúsion tō̂i kyríōi.

6
ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου ἤρξαντο ἀναϕέρειν ὁλοκαυτώσεις τῷ κυρίῳ· καὶ ὁ οἶκος κυρίου οὐκ ἐθεμελιώθη.

en hēmérāi miā̂i toû mēnòs toû hebdómou ḗrxanto anaphérein holokautṓseis tō̂i kyríōi: kaì ho oîkos kyríou ouk ethemeliṓthē.

7
καὶ ἔδωκαν ἀργύριον τοῖς λατόμοις καὶ τοῖς τέκτοσιν καὶ βρώματα καὶ ποτὰ καὶ ἔλαιον τοῖς Σηδανιν καὶ τοῖς Σωριν ἐνέγκαι ξύλα κέδρινα ἀπὸ τοῦ Λιβάνου πρὸς θάλασσαν Ιόππης κατ’ ἐπιχώρησιν Κύρου βασιλέως Περσῶν ἐπ’ αὐτούς.

kaì édōkan argýrion toîs latómois kaì toîs téktosin kaì brṓmata kaì potà kaì élaion toîs Sēdanin kaì toîs Sōrin enénkai xýla kédrina apò toû Libánou pròs thálassan Ióppēs kat’ epichṓrēsin Kýrou basiléōs Persō̂n ep’ autoús.

8
καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τοῦ ἐλθεῖν αὐτοὺς εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ εἰς Ιερουσαλημ ἐν μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἤρξατο Ζοροβαβελ ὁ τοῦ Σαλαθιηλ καὶ Ἱησοῦς ὁ τοῦ Ιωσεδεκ καὶ οἱ κατάλοιποι τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πάντες οἱ ἐρχόμενοι ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἔστησαν τοὺς Λευίτας ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα ἐν οἴκῳ κυρίου.

kaì en tō̂i étei tō̂i deutérōi toû eltheîn autoùs eis oîkon toû theoû eis Ierousalēm en mēnì tō̂i deutérōi ḗrxato Zorobabel ho toû Salathiēl kaì Hiēsoûs ho toû Iōsedek kaì hoi katáloipoi tō̂n adelphō̂n autō̂n hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai kaì pántes hoi erchómenoi apò tē̂s aichmalōsías eis Ierousalēm kaì éstēsan toùs Leuítas apò eikosaetoûs kaì epánō epì toùs poioûntas tà érga en oíkōi kyríou.

9
καὶ ἔστη Ἰησοῦς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, Καδμιηλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ υἱοὶ Ιουδα, ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ, υἱοὶ Ηναδαδ, υἱοὶ αὐτῶν καὶ ἀδελϕοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται.

kaì éstē Iēsoûs kaì hoi hyioì autoû kaì hoi adelphoì autoû, Kadmiēl kaì hoi hyioì autoû hyioì Iouda, epì toùs poioûntas tà érga en oíkōi toû theoû, hyioì Ēnadad, hyioì autō̂n kaì adelphoì autō̂n hoi Leuîtai.

10
καὶ ἐθεμελίωσαν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου, καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς ἐστολισμένοι ἐν σάλπιγξιν καὶ οἱ Λευῖται υἱοὶ Ασαϕ ἐν κυμβάλοις τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ἐπὶ χεῖρας Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ

kaì ethemelíōsan toû oikodomē̂sai tòn oîkon kyríou, kaì éstēsan hoi hiereîs estolisménoi en sálpinxin kaì hoi Leuîtai hyioì Asaph en kymbálois toû aineîn tòn kýrion epì cheîras Dauid basiléōs Israēl

11
καὶ ἀπεκρίθησαν ἐν αἴνῳ καὶ ἀνθομολογήσει τῷ κυρίῳ, ὅτι ἀγαθόν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ Ισραηλ. καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐσήμαινον ϕωνὴν μεγάλην αἰνεῖν τῷ κυρίῳ ἐπὶ θεμελιώσει οἴκου κυρίου.

kaì apekríthēsan en aínōi kaì anthomologḗsei tō̂i kyríōi, hóti agathón, hóti eis tòn aiō̂na tò éleos autoû epì Israēl. kaì pâs ho laòs esḗmainon phōnḕn megálēn aineîn tō̂i kyríōi epì themeliṓsei oíkou kyríou.

12
καὶ πολλοὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν οἱ πρεσβύτεροι, οἳ εἴδοσαν τὸν οἶκον τὸν πρῶτον ἐν θεμελιώσει αὐτοῦ καὶ τοῦτον τὸν οἶκον ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτῶν, ἔκλαιον ϕωνῇ μεγάλῃ, καὶ ὄχλος ἐν σημασίᾳ μετ’ εὐϕροσύνης τοῦ ὑψῶσαι ᾠδήν·

kaì polloì apò tō̂n hieréōn kaì tō̂n Leuitō̂n kaì árchontes tō̂n patriō̂n hoi presbýteroi, hoì eídosan tòn oîkon tòn prō̂ton en themeliṓsei autoû kaì toûton tòn oîkon en ophthalmoîs autō̂n, éklaion phōnē̂i megálēi, kaì óchlos en sēmasíāi met’ euphrosýnēs toû hypsō̂sai ōidḗn:

13
καὶ οὐκ ἦν ὁ λαὸς ἐπιγινώσκων ϕωνὴν σημασίας τῆς εὐϕροσύνης ἀπὸ τῆς ϕωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ τοῦ λαοῦ, ὅτι ὁ λαὸς ἐκραύγασεν ϕωνῇ μεγάλῃ, καὶ ἡ ϕωνὴ ἠκούετο ἕως ἀπὸ μακρόθεν.

kaì ouk ē̂n ho laòs epiginṓskōn phōnḕn sēmasías tē̂s euphrosýnēs apò tē̂s phōnē̂s toû klauthmoû toû laoû, hóti ho laòs ekraúgasen phōnē̂i megálēi, kaì hē phōnḕ ēkoúeto héōs apò makróthen.