Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐπροϕήτευσεν Αγγαιος ὁ προϕήτης καὶ Ζαχαριας ὁ τοῦ Αδδω προϕητείαν ἐπὶ τοὺς Ιουδαίους τοὺς ἐν Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ ἐν ὀνόματι θεοῦ Ισραηλ ἐπ’ αὐτούς.

Kaì eprophḗteusen Angaios ho prophḗtēs kaì Zacharias ho toû Addō prophēteían epì toùs Ioudaíous toùs en Iouda kaì Ierousalēm en onómati theoû Israēl ep’ autoús.

2
τότε ἀνέστησαν Ζοροβαβελ ὁ τοῦ Σαλαθιηλ καὶ ’Ιησοῦς ὁ υἱὸς Ιωσεδεκ καὶ ἤρξαντο οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τὸν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ μετ’ αὐτῶν οἱ προϕῆται τοῦ θεοῦ βοηθοῦντες αὐτοῖς.

tóte anéstēsan Zorobabel ho toû Salathiēl kaì ’Iēsoûs ho hyiòs Iōsedek kaì ḗrxanto oikodomē̂sai tòn oîkon toû theoû tòn en Ierousalēm, kaì met’ autō̂n hoi prophē̂tai toû theoû boēthoûntes autoîs.

3
ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἦλθεν ἐπ’ αὐτοὺς θανθαναι ἔπαρχος πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ Σαθαρβουζανα καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ τοῖα εἶπαν αὐτοῖς Τίς ἔθηκεν ὑμῖν γνώμην τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦτον καὶ τὴν χορηγίαν ταύτην καταρτίσασθαι;

en autō̂i tō̂i kairō̂i ē̂lthen ep’ autoùs thanthanai éparchos péran toû potamoû kaì Satharbouzana kaì hoi sýndouloi autō̂n kaì toîa eîpan autoîs Tís éthēken hymîn gnṓmēn toû oikodomē̂sai tòn oîkon toûton kaì tḕn chorēgían taútēn katartísasthai?

4
τότε ταῦτα εἴποσαν αὐτοῖς Τίνα ἐστὶν τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν τῶν οἰκοδομούντων τὴν πόλιν ταύτην;

tóte taûta eíposan autoîs Tína estìn tà onómata tō̂n andrō̂n tō̂n oikodomoúntōn tḕn pólin taútēn?

5
καὶ οἱ ὀϕθαλμοὶ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὴν αἰχμαλωσίαν Ιουδα, καὶ οὐ κατήργησαν αὐτούς, ἕως γνώμη τῷ Δαρείῳ ἀπηνέχθη· καὶ τότε ἀπεστάλη τῷ ϕορολόγῳ ὑπὲρ τούτου.

kaì hoi ophthalmoì toû theoû epì tḕn aichmalōsían Iouda, kaì ou katḗrgēsan autoús, héōs gnṓmē tō̂i Dareíōi apēnéchthē: kaì tóte apestálē tō̂i phorológōi hypèr toútou.

6
Διασάϕησις ἐπιστολῆς, ἧς ἀπέστειλεν θανθαναι ὁ ἔπαρχος τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ Σαθαρβουζανα καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν Αϕαρσαχαῖοι οἱ ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ Δαρείῳ τῷ βασιλεῖ·

Diasáphēsis epistolē̂s, hē̂s apésteilen thanthanai ho éparchos toû péran toû potamoû kaì Satharbouzana kaì hoi sýndouloi autō̂n Apharsachaîoi hoi en tō̂i péran toû potamoû Dareíōi tō̂i basileî:

7
ῥῆσιν ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, καὶ τάδε γέγραπται ἐν αὐτῷ Δαρείῳ τῷ βασιλεῖ εἰρήνη πᾶσα.

rhē̂sin apésteilan pròs autón, kaì táde gégraptai en autō̂i Dareíōi tō̂i basileî eirḗnē pâsa.

8
γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ ὅτι ἐπορεύθημεν εἰς τὴν Ιουδαίαν χώραν εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ τοῦ μεγάλου, καὶ αὐτὸς οἰκοδομεῖται λίθοις ἐκλεκτοῖς, καὶ ξύλα ἐντίθεται ἐν τοῖς τοίχοις, καὶ τὸ ἔργον ἐκεῖνο ἐπιδέξιον γίνεται καὶ εὐοδοῦται ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

gnōstòn éstō tō̂i basileî hóti eporeúthēmen eis tḕn Ioudaían chṓran eis oîkon toû theoû toû megálou, kaì autòs oikodomeîtai líthois eklektoîs, kaì xýla entíthetai en toîs toíchois, kaì tò érgon ekeîno epidéxion gínetai kaì euodoûtai en taîs chersìn autō̂n.

9
τότε ἠρωτήσαμεν τοὺς πρεσβυτέρους ἐκείνους καὶ οὕτως εἴπαμεν αὐτοῖς Τίς ἔθηκεν ὑμῖν γνώμην τὸν οἶκον τοῦτον οἰκοδομῆσαι καὶ τὴν χορηγίαν ταύτην καταρτίσασθαι;

tóte ērōtḗsamen toùs presbytérous ekeínous kaì hoútōs eípamen autoîs Tís éthēken hymîn gnṓmēn tòn oîkon toûton oikodomē̂sai kaì tḕn chorēgían taútēn katartísasthai?

10
καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἠρωτήσαμεν αὐτοὺς γνωρίσαι σοι ὥστε γράψαι σοι τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀρχόντων αὐτῶν.

kaì tà onómata autō̂n ērōtḗsamen autoùs gnōrísai soi hṓste grápsai soi tà onómata tō̂n andrō̂n tō̂n archóntōn autō̂n.

11
καὶ τοιοῦτο ῥῆμα ἀπεκρίθησαν ἡμῖν λέγοντες Ἡμεῖς ἐσμεν δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς καὶ οἰκοδομοῦμεν τὸν οἶκον, ὃς ἦν ᾠκοδομημένος πρὸ τούτου ἔτη πολλά, καὶ βασιλεὺς τοῦ Ισραηλ μέγας ᾠκοδόμησεν αὐτὸν καὶ κατηρτίσατο αὐτὸν

kaì toioûto rhē̂ma apekríthēsan hēmîn légontes Hēmeîs esmen doûloi toû theoû toû ouranoû kaì tē̂s gē̂s kaì oikodomoûmen tòn oîkon, hòs ē̂n ōikodomēménos prò toútou étē pollá, kaì basileùs toû Israēl mégas ōikodómēsen autòn kaì katērtísato autòn

12
αὐτοῖς. ἀϕ’ ὅτε δὲ παρώργισαν οἱ πατέρες ἡμῶν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ, ἔδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος τοῦ Χαλδαίου καὶ τὸν οἶκον τοῦτον κατέλυσεν καὶ τὸν λαὸν ἀπῴκισεν εἰς Βαβυλῶνα.

autoîs. aph’ hóte dè parṓrgisan hoi patéres hēmō̂n tòn theòn toû ouranoû, édōken autoùs eis cheîras Nabouchodonosor basiléōs Babylō̂nos toû Chaldaíou kaì tòn oîkon toûton katélysen kaì tòn laòn apṓikisen eis Babylō̂na.

13
ἀλλ’ ἐν ἔτει πρώτῳ Κύρου τοῦ βασιλέως Κῦρος ὁ βασιλεὺς ἔθετο γνώμην τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τοῦτον οἰκοδομηθῆναι.

all’ en étei prṓtōi Kýrou toû basiléōs Kŷros ho basileùs étheto gnṓmēn tòn oîkon toû theoû toûton oikodomēthē̂nai.

14
καὶ τὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ Ναβουχοδονοσορ ἐξήνεγκεν ἀπὸ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπήνεγκεν αὐτὰ εἰς ναὸν τοῦ βασιλέως, ἐξήνεγκεν αὐτὰ Κῦρος ὁ βασιλεὺς ἀπὸ ναοῦ τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν τῷ Σασαβασαρ τῷ θησαυροϕύλακι τῷ ἐπὶ τοῦ θησαυροῦ

kaì tà skeúē toû oíkou toû theoû tà chrysâ kaì tà argyrâ, hà Nabouchodonosor exḗnenken apò oíkou toû en Ierousalēm kaì apḗnenken autà eis naòn toû basiléōs, exḗnenken autà Kŷros ho basileùs apò naoû toû basiléōs kaì édōken tō̂i Sasabasar tō̂i thēsaurophýlaki tō̂i epì toû thēsauroû

15
καὶ εἶπεν αὐτῷ Πάντα τὰ σκεύη λαβὲ καὶ πορεύου θὲς αὐτὰ ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἐν Ιερουσαλημ εἰς τὸν ἑαυτῶν τόπον.

kaì eîpen autō̂i Pánta tà skeúē labè kaì poreúou thès autà en tō̂i oíkōi tō̂i en Ierousalēm eis tòn heautō̂n tópon.

16
τότε Σασαβασαρ ἐκεῖνος ἦλθεν καὶ ἔδωκεν θεμελίους τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ· καὶ ἀπὸ τότε ἕως τοῦ νῦν ᾠκοδομήθη καὶ οὐκ ἐτελέσθη.

tóte Sasabasar ekeînos ē̂lthen kaì édōken themelíous toû oíkou toû theoû toû en Ierousalēm: kaì apò tóte héōs toû nŷn ōikodomḗthē kaì ouk etelésthē.

17
καὶ νῦν εἰ ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαθόν, ἐπισκεπήτω ἐν οἴκῳ τῆς γάζης τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος, ὅπως γνῷς ὅτι ἀπὸ βασιλέως Κύρου ἐτέθη γνώμη οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐκεῖνον τὸν ἐν Ιερουσαλημ· καὶ γνοὺς ὁ βασιλεὺς περὶ τούτου πεμψάτω πρὸς ἡμᾶς.

kaì nŷn ei epì tòn basiléa agathón, episkepḗtō en oíkōi tē̂s gázēs toû basiléōs Babylō̂nos, hópōs gnō̂is hóti apò basiléōs Kýrou etéthē gnṓmē oikodomē̂sai tòn oîkon toû theoû ekeînon tòn en Ierousalēm: kaì gnoùs ho basileùs perì toútou pempsátō pròs hēmâs.