Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν βασιλείᾳ Αρθασασθα βασιλέως Περσῶν ἀνέβη Εσδρας υἱὸς Σαραιου υἱοῦ Αζαριου υἱοῦ Ελκια

Kaì metà tà rhḗmata taûta en basileíāi Arthasastha basiléōs Persō̂n anébē Esdras hyiòs Saraiou hyioû Azariou hyioû Elkia

2
υἱοῦ Σαλουμ υἱοῦ Σαδδουκ υἱοῦ Αχιτωβ

hyioû Saloum hyioû Saddouk hyioû Achitōb

3
υἱοῦ Σαμαρια υἱοῦ Εσρια υἱοῦ Μαρερωθ

hyioû Samaria hyioû Esria hyioû Marerōth

4
υἱοῦ Ζαραια υἱοῦ Σαουια υἱοῦ Βοκκι

hyioû Zaraia hyioû Saouia hyioû Bokki

5
υἱοῦ Αβισουε υἱοῦ Φινεες υἱοῦ Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως τοῦ πρώτου·

hyioû Abisoue hyioû Phinees hyioû Eleazar hyioû Aarōn toû hieréōs toû prṓtou:

6
αὐτὸς Εσδρας ἀνέβη ἐκ Βαβυλῶνος, καὶ αὐτὸς γραμματεὺς ταχὺς ἐν νόμῳ Μωυσῆ, ὃν ἔδωκεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ· καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς, ὅτι χεὶρ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ ἐπ’ αὐτὸν ἐν πᾶσιν, οἷς ἐζήτει αὐτός.

autòs Esdras anébē ek Babylō̂nos, kaì autòs grammateùs tachỳs en nómōi Mōysē̂, hòn édōken kýrios ho theòs Israēl: kaì édōken autō̂i ho basileús, hóti cheìr kyríou theoû autoû ep’ autòn en pâsin, hoîs ezḗtei autós.

7
καὶ ἀνέβησαν ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων καὶ ἀπὸ τῶν Λευιτῶν καὶ οἱ ᾄδοντες καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ναθινιμ εἰς Ιερουσαλημ ἐν ἔτει ἑβδόμῳ τῷ Αρθασασθα τῷ βασιλεῖ.

kaì anébēsan apò hyiō̂n Israēl kaì apò tō̂n hieréōn kaì apò tō̂n Leuitō̂n kaì hoi ā́idontes kaì hoi pylōroì kaì hoi nathinim eis Ierousalēm en étei hebdómōi tō̂i Arthasastha tō̂i basileî.

8
καὶ ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ, τοῦτο ἔτος ἕβδομον τῷ βασιλεῖ·

kaì ḗlthosan eis Ierousalēm tō̂i mēnì tō̂i pémptōi, toûto étos hébdomon tō̂i basileî:

9
ὅτι ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου αὐτὸς ἐθεμελίωσεν τὴν ἀνάβασιν τὴν ἀπὸ Βαβυλῶνος, ἐν δὲ τῇ πρώτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πέμπτου ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ, ὅτι χεὶρ θεοῦ αὐτοῦ ἦν ἀγαθὴ ἐπ’ αὐτόν.

hóti en miā̂i toû mēnòs toû prṓtou autòs ethemelíōsen tḕn anábasin tḕn apò Babylō̂nos, en dè tē̂i prṓtēi toû mēnòs toû pémptou ḗlthosan eis Ierousalēm, hóti cheìr theoû autoû ē̂n agathḕ ep’ autón.

10
ὅτι Εσδρας ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ ζητῆσαι τὸν νόμον καὶ ποιεῖν καὶ διδάσκειν ἐν Ισραηλ προστάγματα καὶ κρίματα.

hóti Esdras édōken en kardíāi autoû zētē̂sai tòn nómon kaì poieîn kaì didáskein en Israēl prostágmata kaì krímata.

11
Καὶ αὕτη ἡ διασάϕησις τοῦ διατάγματος, οὗ ἔδωκεν Αρθασασθα τῷ Εσδρα τῷ ἱερεῖ τῷ γραμματεῖ βιβλίου λόγων ἐντολῶν κυρίου καὶ προσταγμάτων αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ισραηλ

Kaì haútē hē diasáphēsis toû diatágmatos, hoû édōken Arthasastha tō̂i Esdra tō̂i hiereî tō̂i grammateî biblíou lógōn entolō̂n kyríou kaì prostagmátōn autoû epì tòn Israēl

12
Αρθασασθα βασιλεὺς βασιλέων Εσδρα γραμματεῖ νόμου τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ· τετέλεσται ὁ λόγος καὶ ἡ ἀπόκρισις.

Arthasastha basileùs basiléōn Esdra grammateî nómou toû theoû toû ouranoû: tetélestai ho lógos kaì hē apókrisis.

13
ἀπ’ ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη ὅτι πᾶς ὁ ἑκουσιαζόμενος ἐν βασιλείᾳ μου ἀπὸ λαοῦ Ισραηλ καὶ ἱερέων καὶ Λευιτῶν πορευθῆναι εἰς Ιερουσαλημ, μετὰ σοῦ πορευθῆναι·

ap’ emoû etéthē gnṓmē hóti pâs ho hekousiazómenos en basileíāi mou apò laoû Israēl kaì hieréōn kaì Leuitō̂n poreuthē̂nai eis Ierousalēm, metà soû poreuthē̂nai:

14
ἀπὸ προσώπου τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἑπτὰ συμβούλων ἀπεστάλη ἐπισκέψασθαι ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν καὶ εἰς Ιερουσαλημ νόμῳ θεοῦ αὐτῶν τῷ ἐν χειρί σου.

apò prosṓpou toû basiléōs kaì tō̂n heptà symboúlōn apestálē episképsasthai epì tḕn Ioudaían kaì eis Ierousalēm nómōi theoû autō̂n tō̂i en cheirí sou.

15
καὶ εἰς οἶκον κυρίου ἀργύριον καὶ χρυσίον, ὃ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σύμβουλοι ἡκουσιάσθησαν τῷ θεῷ τοῦ Ισραηλ τῷ ἐν Ιερουσαλημ κατασκηνοῦντι,

kaì eis oîkon kyríou argýrion kaì chrysíon, hò ho basileùs kaì hoi sýmbouloi hēkousiásthēsan tō̂i theō̂i toû Israēl tō̂i en Ierousalēm kataskēnoûnti,

16
καὶ πᾶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ὅ τι ἐὰν εὕρῃς ἐν πάσῃ χώρᾳ Βαβυλῶνος μετὰ ἑκουσιασμοῦ τοῦ λαοῦ καὶ ἱερέων τῶν ἑκουσιαζομένων εἰς οἶκον θεοῦ τὸν ἐν Ιερουσαλημ,

kaì pân argýrion kaì chrysíon, hó ti eàn heúrēis en pásēi chṓrāi Babylō̂nos metà hekousiasmoû toû laoû kaì hieréōn tō̂n hekousiazoménōn eis oîkon theoû tòn en Ierousalēm,

17
καὶ πᾶν προσπορευόμενον, τοῦτον ἑτοίμως ἔνταξον ἐν βιβλίῳ τούτῳ, μόσχους, κριούς, ἀμνοὺς καὶ θυσίας αὐτῶν καὶ σπονδὰς αὐτῶν, καὶ προσοίσεις αὐτὰ ἐπὶ θυσιαστηρίου τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ ὑμῶν τοῦ ἐν Ιερουσαλημ.

kaì pân prosporeuómenon, toûton hetoímōs éntaxon en biblíōi toútōi, móschous, krioús, amnoùs kaì thysías autō̂n kaì spondàs autō̂n, kaì prosoíseis autà epì thysiastēríou toû oíkou toû theoû hymō̂n toû en Ierousalēm.

18
καὶ εἴ τι ἐπὶ σὲ καὶ τοὺς ἀδελϕούς σου ἀγαθυνθῇ ἐν καταλοίπῳ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου ποιῆσαι, ὡς ἀρεστὸν τῷ θεῷ ὑμῶν ποιήσατε.

kaì eí ti epì sè kaì toùs adelphoús sou agathynthē̂i en kataloípōi toû argyríou kaì toû chrysíou poiē̂sai, hōs arestòn tō̂i theō̂i hymō̂n poiḗsate.

19
καὶ τὰ σκεύη τὰ διδόμενά σοι εἰς λειτουργίαν οἴκου θεοῦ παράδος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐν Ιερουσαλημ.

kaì tà skeúē tà didómená soi eis leitourgían oíkou theoû parádos enṓpion toû theoû en Ierousalēm.

20
καὶ κατάλοιπον χρείας οἴκου θεοῦ σου, ὃ ἂν ϕανῇ σοι δοῦναι, δώσεις ἀπὸ οἴκων γάζης βασιλέως.

kaì katáloipon chreías oíkou theoû sou, hò àn phanē̂i soi doûnai, dṓseis apò oíkōn gázēs basiléōs.

21
καὶ ἀπ’ ἐμοῦ, ἐγὼ Αρθασασθα βασιλεύς, ἔθηκα γνώμην πάσαις ταῖς γάζαις ταῖς ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ ὅτι πᾶν, ὃ ἂν αἰτήσῃ ὑμᾶς Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ γραμματεὺς τοῦ νόμου τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, ἑτοίμως γιγνέσθω

kaì ap’ emoû, egṑ Arthasastha basileús, éthēka gnṓmēn pásais taîs gázais taîs en péra toû potamoû hóti pân, hò àn aitḗsēi hymâs Esdras ho hiereùs kaì grammateùs toû nómou toû theoû toû ouranoû, hetoímōs gignésthō

22
ἕως ἀργυρίου ταλάντων ἑκατὸν καὶ ἕως πυροῦ κόρων ἑκατὸν καὶ ἕως οἴνου βάδων ἑκατὸν καὶ ἕως ἐλαίου βάδων ἑκατὸν καὶ ἅλας οὗ οὐκ ἔστιν γραϕή.

héōs argyríou talántōn hekatòn kaì héōs pyroû kórōn hekatòn kaì héōs oínou bádōn hekatòn kaì héōs elaíou bádōn hekatòn kaì hálas hoû ouk éstin graphḗ.

23
πᾶν, ὅ ἐστιν ἐν γνώμῃ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, γιγνέσθω. προσέχετε μή τις ἐπιχειρήσῃ εἰς οἶκον θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, μήποτε γένηται ὀργὴ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ.

pân, hó estin en gnṓmēi theoû toû ouranoû, gignésthō. proséchete mḗ tis epicheirḗsēi eis oîkon theoû toû ouranoû, mḗpote génētai orgḕ epì tḕn basileían toû basiléōs kaì tō̂n hyiō̂n autoû.

24
καὶ ὑμῖν ἐγνώρισται· ἐν πᾶσιν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς Λευίταις, ᾄδουσιν, πυλωροῖς, ναθινιμ καὶ λειτουργοῖς οἴκου θεοῦ τούτου ϕόρος μὴ ἔστω σοι, οὐκ ἐξουσιάσεις καταδουλοῦσθαι αὐτούς.

kaì hymîn egnṓristai: en pâsin toîs hiereûsin kaì toîs Leuítais, ā́idousin, pylōroîs, nathinim kaì leitourgoîs oíkou theoû toútou phóros mḕ éstō soi, ouk exousiáseis katadouloûsthai autoús.

25
καὶ σύ, Εσδρα, ὡς ἡ σοϕία τοῦ θεοῦ ἐν χειρί σου κατάστησον γραμματεῖς καὶ κριτάς, ἵνα ὦσιν κρίνοντες παντὶ τῷ λαῷ τῷ ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ, πᾶσιν τοῖς εἰδόσιν νόμον τοῦ θεοῦ σου, καὶ τῷ μὴ εἰδότι γνωριεῖτε.

kaì sý, Esdra, hōs hē sophía toû theoû en cheirí sou katástēson grammateîs kaì kritás, hína ō̂sin krínontes pantì tō̂i laō̂i tō̂i en péra toû potamoû, pâsin toîs eidósin nómon toû theoû sou, kaì tō̂i mḕ eidóti gnōrieîte.

26
καὶ πᾶς, ὃς ἂν μὴ ᾖ ποιῶν νόμον τοῦ θεοῦ καὶ νόμον τοῦ βασιλέως ἑτοίμως, τὸ κρίμα ἔσται γιγνόμενον ἐξ αὐτοῦ, ἐάν τε εἰς θάνατον ἐάν τε εἰς παιδείαν ἐάν τε εἰς ζημίαν τοῦ βίου ἐάν τε εἰς δεσμά.

kaì pâs, hòs àn mḕ ē̂i poiō̂n nómon toû theoû kaì nómon toû basiléōs hetoímōs, tò kríma éstai gignómenon ex autoû, eán te eis thánaton eán te eis paideían eán te eis zēmían toû bíou eán te eis desmá.

27
Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἔδωκεν οὕτως ἐν καρδίᾳ τοῦ βασιλέως τοῦ δοξάσαι τὸν οἶκον κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ

Eulogētòs kýrios ho theòs tō̂n patérōn hēmō̂n, hòs édōken hoútōs en kardíāi toû basiléōs toû doxásai tòn oîkon kyríou tòn en Ierousalēm

28
καὶ ἐπ’ ἐμὲ ἔκλινεν ἔλεος ἐν ὀϕθαλμοῖς τοῦ βασιλέως καὶ τῶν συμβούλων αὐτοῦ καὶ πάντων τῶν ἀρχόντων τοῦ βασιλέως τῶν ἐπηρμένων. καὶ ἐγὼ ἐκραταιώθην ὡς χεὶρ θεοῦ ἡ ἀγαθὴ ἐπ’ ἐμέ, καὶ συνῆξα ἀπὸ Ισραηλ ἄρχοντας ἀναβῆναι μετ’ ἐμοῦ.

kaì ep’ emè éklinen éleos en ophthalmoîs toû basiléōs kaì tō̂n symboúlōn autoû kaì pántōn tō̂n archóntōn toû basiléōs tō̂n epērménōn. kaì egṑ ekrataiṓthēn hōs cheìr theoû hē agathḕ ep’ emé, kaì synē̂xa apò Israēl árchontas anabē̂nai met’ emoû.