Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esdras-Néhémie 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ὡς ἐτελέσθη ταῦτα, ἤγγισαν πρός με οἱ ἄρχοντες λέγοντες Οὐκ ἐχωρίσθη ὁ λαὸς Ισραηλ καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἀπὸ λαῶν τῶν γαιῶν ἐν μακρύμμασιν αὐτῶν, τῷ Χανανι, ὁ Εθι, ὁ Φερεζι, ὁ Ιεβουσι, ὁ Αμμωνι, ὁ Μωαβι, ὁ Μοσερι καὶ ὁ Αμορι,

Kaì hōs etelésthē taûta, ḗngisan prós me hoi árchontes légontes Ouk echōrísthē ho laòs Israēl kaì hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai apò laō̂n tō̂n gaiō̂n en makrýmmasin autō̂n, tō̂i Chanani, ho Ethi, ho Pherezi, ho Iebousi, ho Ammōni, ho Mōabi, ho Moseri kaì ho Amori,

2
ὅτι ἐλάβοσαν ἀπὸ θυγατέρων αὐτῶν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ παρήχθη σπέρμα τὸ ἅγιον ἐν λαοῖς τῶν γαιῶν, καὶ χεὶρ τῶν ἀρχόντων ἐν τῇ ἀσυνθεσίᾳ ταύτῃ ἐν ἀρχῇ.

hóti elábosan apò thygatérōn autō̂n heautoîs kaì toîs hyioîs autō̂n, kaì parḗchthē spérma tò hágion en laoîs tō̂n gaiō̂n, kaì cheìr tō̂n archóntōn en tē̂i asynthesíāi taútēi en archē̂i.

3
καὶ ὡς ἤκουσα τὸν λόγον τοῦτον, διέρρηξα τὰ ἱμάτιά μου καὶ ἐπαλλόμην καὶ ἔτιλλον ἀπὸ τῶν τριχῶν τῆς κεϕαλῆς μου καὶ ἀπὸ τοῦ πώγωνός μου καὶ ἐκαθήμην ἠρεμάζων.

kaì hōs ḗkousa tòn lógon toûton, diérrēxa tà himátiá mou kaì epallómēn kaì étillon apò tō̂n trichō̂n tē̂s kephalē̂s mou kaì apò toû pṓgōnós mou kaì ekathḗmēn ēremázōn.

4
καὶ συνήχθησαν πρός με πᾶς ὁ διώκων λόγον θεοῦ Ισραηλ ἐπὶ ἀσυνθεσίᾳ τῆς ἀποικίας, καὶ ἐγὼ καθήμενος ἠρεμάζων ἕως τῆς θυσίας τῆς ἑσπερινῆς.

kaì synḗchthēsan prós me pâs ho diṓkōn lógon theoû Israēl epì asynthesíāi tē̂s apoikías, kaì egṑ kathḗmenos ēremázōn héōs tē̂s thysías tē̂s hesperinē̂s.

5
καὶ ἐν θυσίᾳ τῇ ἑσπερινῇ ἀνέστην ἀπὸ ταπεινώσεώς μου· καὶ ἐν τῷ διαρρῆξαί με τὰ ἱμάτιά μου καὶ ἐπαλλόμην καὶ κλίνω ἐπὶ τὰ γόνατά μου καὶ ἐκπετάζω τὰς χεῖράς μου πρὸς κύριον τὸν θεὸν

kaì en thysíāi tē̂i hesperinē̂i anéstēn apò tapeinṓseṓs mou: kaì en tō̂i diarrē̂xaí me tà himátiá mou kaì epallómēn kaì klínō epì tà gónatá mou kaì ekpetázō tàs cheîrás mou pròs kýrion tòn theòn

6
καὶ εἶπα Κύριε, ᾐσχύνθην καὶ ἐνετράπην τοῦ ὑψῶσαι τὸ πρόσωπόν μου πρὸς σέ, ὅτι αἱ ἀνομίαι ἡμῶν ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ κεϕαλῆς ἡμῶν, καὶ αἱ πλημμέλειαι ἡμῶν ἐμεγαλύνθησαν ἕως εἰς οὐρανόν.

kaì eîpa Kýrie, ēischýnthēn kaì enetrápēn toû hypsō̂sai tò prósōpón mou pròs sé, hóti hai anomíai hēmō̂n eplēthýnthēsan hypèr kephalē̂s hēmō̂n, kaì hai plēmméleiai hēmō̂n emegalýnthēsan héōs eis ouranón.

7
ἀπὸ ἡμερῶν πατέρων ἡμῶν ἐσμεν ἐν πλημμελείᾳ μεγάλῃ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης· καὶ ἐν ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν παρεδόθημεν ἡμεῖς καὶ οἱ βασιλεῖς ἡμῶν καὶ οἱ υἱοὶ ἡμῶν ἐν χειρὶ βασιλέων τῶν ἐθνῶν ἐν ῥομϕαίᾳ καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ἐν διαρπαγῇ καὶ ἐν αἰσχύνῃ προσώπου ἡμῶν ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.

apò hēmerō̂n patérōn hēmō̂n esmen en plēmmeleíāi megálēi héōs tē̂s hēméras taútēs: kaì en taîs anomíais hēmō̂n paredóthēmen hēmeîs kaì hoi basileîs hēmō̂n kaì hoi hyioì hēmō̂n en cheirì basiléōn tō̂n ethnō̂n en rhomphaíāi kaì en aichmalōsíāi kaì en diarpagē̂i kaì en aischýnēi prosṓpou hēmō̂n hōs hē hēméra haútē.

8
καὶ νῦν ἐπιεικεύσατο ἡμῖν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τοῦ καταλιπεῖν ἡμῖν εἰς σωτηρίαν καὶ δοῦναι ἡμῖν στήριγμα ἐν τόπῳ ἁγιάσματος αὐτοῦ τοῦ ϕωτίσαι ὀϕθαλμοὺς ἡμῶν καὶ δοῦναι ζωοποίησιν μικρὰν ἐν τῇ δουλείᾳ ἡμῶν.

kaì nŷn epieikeúsato hēmîn kýrios ho theòs hēmō̂n toû katalipeîn hēmîn eis sōtērían kaì doûnai hēmîn stḗrigma en tópōi hagiásmatos autoû toû phōtísai ophthalmoùs hēmō̂n kaì doûnai zōopoíēsin mikràn en tē̂i douleíāi hēmō̂n.

9
ὅτι δοῦλοί ἐσμεν, καὶ ἐν τῇ δουλείᾳ ἡμῶν οὐκ ἐγκατέλιπεν ἡμᾶς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ ἔκλινεν ἐϕ’ ἡμᾶς ἔλεος ἐνώπιον βασιλέων Περσῶν δοῦναι ἡμῖν ζωοποίησιν τοῦ ὑψῶσαι αὐτοὺς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἀναστῆσαι τὰ ἔρημα αὐτῆς καὶ τοῦ δοῦναι ἡμῖν ϕραγμὸν ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ.

hóti doûloí esmen, kaì en tē̂i douleíāi hēmō̂n ouk enkatélipen hēmâs kýrios ho theòs hēmō̂n kaì éklinen eph’ hēmâs éleos enṓpion basiléōn Persō̂n doûnai hēmîn zōopoíēsin toû hypsō̂sai autoùs tòn oîkon toû theoû hēmō̂n kaì anastē̂sai tà érēma autē̂s kaì toû doûnai hēmîn phragmòn en Iouda kaì en Ierousalēm.

10
τί εἴπωμεν, ὁ θεὸς ἡμῶν, μετὰ τοῦτο; ὅτι ἐγκατελίπομεν ἐντολάς σου,

tí eípōmen, ho theòs hēmō̂n, metà toûto? hóti enkatelípomen entolás sou,

11
ἃς ἔδωκας ἡμῖν ἐν χειρὶ δούλων σου τῶν προϕητῶν λέγων Ἡ γῆ, εἰς ἣν εἰσπορεύεσθε κληρονομῆσαι αὐτήν, γῆ μετακινουμένη ἐστὶν ἐν μετακινήσει λαῶν τῶν ἐθνῶν ἐν μακρύμμασιν αὐτῶν, ὧν ἔπλησαν αὐτὴν ἀπὸ στόματος ἐπὶ στόμα ἐν ἀκαθαρσίαις αὐτῶν·

hàs édōkas hēmîn en cheirì doúlōn sou tō̂n prophētō̂n légōn HĒ gē̂, eis hḕn eisporeúesthe klēronomē̂sai autḗn, gē̂ metakinouménē estìn en metakinḗsei laō̂n tō̂n ethnō̂n en makrýmmasin autō̂n, hō̂n éplēsan autḕn apò stómatos epì stóma en akatharsíais autō̂n:

12
καὶ νῦν τὰς θυγατέρας ὑμῶν μὴ δῶτε τοῖς υἱοῖς αὐτῶν καὶ ἀπὸ τῶν θυγατέρων αὐτῶν μὴ λάβητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν καὶ οὐκ ἐκζητήσετε εἰρήνην αὐτῶν καὶ ἀγαθὸν αὐτῶν ἕως αἰῶνος, ὅπως ἐνισχύσητε καὶ ϕάγητε τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς καὶ κληροδοτήσητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν ἕως αἰῶνος.

kaì nŷn tàs thygatéras hymō̂n mḕ dō̂te toîs hyioîs autō̂n kaì apò tō̂n thygatérōn autō̂n mḕ lábēte toîs hyioîs hymō̂n kaì ouk ekzētḗsete eirḗnēn autō̂n kaì agathòn autō̂n héōs aiō̂nos, hópōs enischýsēte kaì phágēte tà agathà tē̂s gē̂s kaì klērodotḗsēte toîs hyioîs hymō̂n héōs aiō̂nos.

13
καὶ μετὰ πᾶν τὸ ἐρχόμενον ἐϕ’ ἡμᾶς ἐν ποιήμασιν ἡμῶν τοῖς πονηροῖς καὶ ἐν πλημμελείᾳ ἡμῶν τῇ μεγάλῃ· ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐκούϕισας ἡμῶν τὰς ἀνομίας καὶ ἔδωκας ἡμῖν σωτηρίαν·

kaì metà pân tò erchómenon eph’ hēmâs en poiḗmasin hēmō̂n toîs ponēroîs kaì en plēmmeleíāi hēmō̂n tē̂i megálēi: hóti ouk éstin hōs ho theòs hēmō̂n, hóti ekoúphisas hēmō̂n tàs anomías kaì édōkas hēmîn sōtērían:

14
ὅτι ἐπεστρέψαμεν διασκεδάσαι ἐντολάς σου καὶ ἐπιγαμβρεῦσαι τοῖς λαοῖς τῶν γαιῶν· μὴ παροξυνθῇς ἐν ἡμῖν ἕως συντελείας τοῦ μὴ εἶναι ἐγκατάλειμμα καὶ διασῳζόμενον.

hóti epestrépsamen diaskedásai entolás sou kaì epigambreûsai toîs laoîs tō̂n gaiō̂n: mḕ paroxynthē̂is en hēmîn héōs synteleías toû mḕ eînai enkatáleimma kaì diasōizómenon.

15
κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, δίκαιος σύ, ὅτι κατελείϕθημεν διασῳζόμενοι ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη· ἰδοὺ ἡμεῖς ἐναντίον σου ἐν πλημμελείαις ἡμῶν, ὅτι οὐκ ἔστιν στῆναι ἐνώπιόν σου ἐπὶ τούτῳ.

kýrie ho theòs Israēl, díkaios sý, hóti kateleíphthēmen diasōizómenoi hōs hē hēméra haútē: idoù hēmeîs enantíon sou en plēmmeleíais hēmō̂n, hóti ouk éstin stē̂nai enṓpión sou epì toútōi.