Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

’En archē̂i epoíēsen ho theòs tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n.

2
ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεϕέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.

hē dè gē̂ ē̂n aóratos kaì akataskeúastos, kaì skótos epánō tē̂s abýssou, kaì pneûma theoû epephéreto epánō toû hýdatos.

3
καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω ϕῶς. καὶ ἐγένετο ϕῶς.

kaì eîpen ho theós Genēthḗtō phō̂s. kaì egéneto phō̂s.

4
καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ ϕῶς ὅτι καλόν. καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ϕωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους.

kaì eîden ho theòs tò phō̂s hóti kalón. kaì diechṓrisen ho theòs anà méson toû phōtòs kaì anà méson toû skótous.

5
καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ ϕῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία.

kaì ekálesen ho theòs tò phō̂s hēméran kaì tò skótos ekálesen nýkta. kaì egéneto hespéra kaì egéneto prōí, hēméra mía.

6
Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως.

Kaì eîpen ho theós Genēthḗtō steréōma en mésōi toû hýdatos kaì éstō diachōrízon anà méson hýdatos kaì hýdatos. kaì egéneto hoútōs.

7
καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος.

kaì epoíēsen ho theòs tò steréōma, kaì diechṓrisen ho theòs anà méson toû hýdatos, hò ē̂n hypokátō toû stereṓmatos, kaì anà méson toû hýdatos toû epánō toû stereṓmatos.

8
καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα δευτέρα.

kaì ekálesen ho theòs tò steréōma ouranón. kaì eîden ho theòs hóti kalón kaì egéneto hespéra kaì egéneto prōí, hēméra deutéra.

9
Καὶ εἶπεν ὁ θεός Συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀϕθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤϕθη ἡ ξηρά.

Kaì eîpen ho theós Synachthḗtō tò hýdōr tò hypokátō toû ouranoû eis synagōgḕn mían, kaì ophthḗtō hē xērá. kaì egéneto hoútōs. kaì synḗchthē tò hýdōr tò hypokátō toû ouranoû eis tàs synagōgàs autō̂n, kaì ṓphthē hē xērá.

10
καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν.

kaì ekálesen ho theòs tḕn xēràn gē̂n kaì tà systḗmata tō̂n hydátōn ekálesen thalássas. kaì eîden ho theòs hóti kalón.

11
καὶ εἶπεν ὁ θεός Βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ’ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως.

kaì eîpen ho theós Blastēsátō hē gē̂ botánēn chórtou, speîron spérma katà génos kaì kath’ homoiótēta, kaì xýlon kárpimon poioûn karpón, hoû tò spérma autoû en autō̂i katà génos epì tē̂s gē̂s. kaì egéneto hoútōs.

12
καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ’ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν.

kaì exḗnenken hē gē̂ botánēn chórtou, speîron spérma katà génos kaì kath’ homoiótēta, kaì xýlon kárpimon poioûn karpón, hoû tò spérma autoû en autō̂i katà génos epì tē̂s gē̂s. kaì eîden ho theòs hóti kalón.

13
καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα τρίτη.

kaì egéneto hespéra kaì egéneto prōí, hēméra trítē.

14
Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτωσαν ϕωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς ϕαῦσιν τῆς γῆς τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτὸς καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτοὺς

Kaì eîpen ho theós Genēthḗtōsan phōstē̂res en tō̂i stereṓmati toû ouranoû eis phaûsin tē̂s gē̂s toû diachōrízein anà méson tē̂s hēméras kaì anà méson tē̂s nyktòs kaì éstōsan eis sēmeîa kaì eis kairoùs kaì eis hēméras kaì eis eniautoùs

15
καὶ ἔστωσαν εἰς ϕαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε ϕαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως.

kaì éstōsan eis phaûsin en tō̂i stereṓmati toû ouranoû hṓste phaínein epì tē̂s gē̂s. kaì egéneto hoútōs.

16
καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τοὺς δύο ϕωστῆρας τοὺς μεγάλους, τὸν ϕωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν ϕωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς ἀστέρας.

kaì epoíēsen ho theòs toùs dýo phōstē̂ras toùs megálous, tòn phōstē̂ra tòn mégan eis archàs tē̂s hēméras kaì tòn phōstē̂ra tòn elássō eis archàs tē̂s nyktós, kaì toùs astéras.

17
καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε ϕαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς

kaì étheto autoùs ho theòs en tō̂i stereṓmati toû ouranoû hṓste phaínein epì tē̂s gē̂s

18
καὶ ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τοῦ ϕωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν.

kaì árchein tē̂s hēméras kaì tē̂s nyktòs kaì diachōrízein anà méson toû phōtòs kaì anà méson toû skótous. kaì eîden ho theòs hóti kalón.

19
καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα τετάρτη.

kaì egéneto hespéra kaì egéneto prōí, hēméra tetártē.

20
Καὶ εἶπεν ὁ θεός ’Εξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτως.

Kaì eîpen ho theós ’Exagagétō tà hýdata herpetà psychō̂n zōsō̂n kaì peteinà petómena epì tē̂s gē̂s katà tò steréōma toû ouranoû. kaì egéneto hoútōs.

21
καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγεν τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλά.

kaì epoíēsen ho theòs tà kḗtē tà megála kaì pâsan psychḕn zṓiōn herpetō̂n, hà exḗgagen tà hýdata katà génē autō̂n, kaì pân peteinòn pterōtòn katà génos. kaì eîden ho theòs hóti kalá.

22
καὶ ηὐλόγησεν αὐτὰ ὁ θεὸς λέγων Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì ēylógēsen autà ho theòs légōn Auxánesthe kaì plēthýnesthe kaì plērṓsate tà hýdata en taîs thalássais, kaì tà peteinà plēthynésthōsan epì tē̂s gē̂s.

23
καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα πέμπτη.

kaì egéneto hespéra kaì egéneto prōí, hēméra pémptē.

24
Καὶ εἶπεν ὁ θεός ’Εξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. καὶ ἐγένετο οὕτως.

Kaì eîpen ho theós ’Exagagétō hē gē̂ psychḕn zō̂san katà génos, tetrápoda kaì herpetà kaì thēría tē̂s gē̂s katà génos. kaì egéneto hoútōs.

25
καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλά.

kaì epoíēsen ho theòs tà thēría tē̂s gē̂s katà génos kaì tà ktḗnē katà génos kaì pánta tà herpetà tē̂s gē̂s katà génos autō̂n. kaì eîden ho theòs hóti kalá.

26
καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì eîpen ho theós Poiḗsōmen ánthrōpon kat’ eikóna hēmetéran kaì kath’ homoíōsin, kaì archétōsan tō̂n ichthýōn tē̂s thalássēs kaì tō̂n peteinō̂n toû ouranoû kaì tō̂n ktēnō̂n kaì pásēs tē̂s gē̂s kaì pántōn tō̂n herpetō̂n tō̂n herpóntōn epì tē̂s gē̂s.

27
καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.

kaì epoíēsen ho theòs tòn ánthrōpon, kat’ eikóna theoû epoíēsen autón, ársen kaì thē̂ly epoíēsen autoús.

28
καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς λέγων Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì ēylógēsen autoùs ho theòs légōn Auxánesthe kaì plēthýnesthe kaì plērṓsate tḕn gē̂n kaì katakyrieúsate autē̂s kaì árchete tō̂n ichthýōn tē̂s thalássēs kaì tō̂n peteinō̂n toû ouranoû kaì pántōn tō̂n ktēnō̂n kaì pásēs tē̂s gē̂s kaì pántōn tō̂n herpetō̂n tō̂n herpóntōn epì tē̂s gē̂s.

29
καὶ εἶπεν ὁ θεός ’Ιδοὺ δέδωκα ὑμῖν πᾶν χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμουὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν –

kaì eîpen ho theós ’Idoù dédōka hymîn pân chórton spórimon speîron spérma, hó estin epánō pásēs tē̂s gē̂s, kaì pân xýlon, hò échei en heautō̂i karpòn spérmatos sporímhouumîn éstai eis brō̂sin –

30
καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ τῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν. καὶ ἐγένετο οὕτως.

kaì pâsi toîs thēríois tē̂s gē̂s kaì pâsi toîs peteinoîs toû ouranoû kaì pantì herpetō̂i tō̂i hérponti epì tē̂s gē̂s, hò échei en heautō̂i psychḕn zōē̂s, pánta chórton chlōròn eis brō̂sin. kaì egéneto hoútōs.

31
καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα ἕκτη.

kaì eîden ho theòs tà pánta, hósa epoíēsen, kaì idoù kalà lían. kaì egéneto hespéra kaì egéneto prōí, hēméra héktē.