Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Αὗται δὲ αἱ γενέσεις τῶν υἱῶν Νωε, Σημ, Χαμ, Ιαϕεθ, καὶ ἐγενήθησαν αὐτοῖς υἱοὶ μετὰ τὸν κατακλυσμόν.

Haûtai dè hai genéseis tō̂n hyiō̂n Nōe, Sēm, Cham, Iapheth, kaì egenḗthēsan autoîs hyioì metà tòn kataklysmón.

2
Υἱοὶ Ιαϕεθ· Γαμερ καὶ Μαγωγ καὶ Μαδαι καὶ Ιωυαν καὶ Ελισα καὶ θοβελ καὶ Μοσοχ καὶ θιρας.

Hyioì Iapheth: Gamer kaì Magōg kaì Madai kaì Iōyan kaì Elisa kaì thobel kaì Mosoch kaì thiras.

3
καὶ υἱοὶ Γαμερ· Ασχαναζ καὶ Ριϕαθ καὶ θοργαμα.

kaì hyioì Gamer: Aschanaz kaì Riphath kaì thorgama.

4
καὶ υἱοὶ Ιωυαν· Ελισα καὶ θαρσις, Κίτιοι, ‘Ρόδιοι.

kaì hyioì Iōyan: Elisa kaì tharsis, Kítioi, ‘Ródioi.

5
ἐκ τούτων ἀϕωρίσθησαν νῆσοι τῶν ἐθνῶν ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, ἕκαστος κατὰ γλῶσσαν ἐν ταῖς ϕυλαῖς αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτῶν.

ek toútōn aphōrísthēsan nē̂soi tō̂n ethnō̂n en tē̂i gē̂i autō̂n, hékastos katà glō̂ssan en taîs phylaîs autō̂n kaì en toîs éthnesin autō̂n.

6
Υἱοὶ δὲ Χαμ· Χους καὶ Μεσραιμ, Φουδ καὶ Χανααν.

Hyioì dè Cham: Chous kaì Mesraim, Phoud kaì Chanaan.

7
υἱοὶ δὲ Χους· Σαβα καὶ Ευιλα καὶ Σαβαθα καὶ Ρεγμα καὶ Σαβακαθα. υἱοὶ δὲ Ρεγμα· Σαβα καὶ Δαδαν.

hyioì dè Chous: Saba kaì Euila kaì Sabatha kaì Regma kaì Sabakatha. hyioì dè Regma: Saba kaì Dadan.

8
Χους δὲ ἐγέννησεν τὸν Νεβρωδ. οὗτος ἤρξατο εἶναι γίγας ἐπὶ τῆς γῆς·

Chous dè egénnēsen tòn Nebrōd. hoûtos ḗrxato eînai gígas epì tē̂s gē̂s:

9
οὗτος ἦν γίγας κυνηγὸς ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ· διὰ τοῦτο ἐροῦσιν ‘Ως Νεβρωδ γίγας κυνηγὸς ἐναντίον κυρίου.

hoûtos ē̂n gígas kynēgòs enantíon kyríou toû theoû: dià toûto eroûsin ‘Ōs Nebrōd gígas kynēgòs enantíon kyríou.

10
καὶ ἐγένετο ἀρχὴ τῆς βασιλείας αὐτοῦ Βαβυλὼν καὶ Ορεχ καὶ Αρχαδ καὶ Χαλαννη ἐν τῇ γῇ Σεννααρ.

kaì egéneto archḕ tē̂s basileías autoû Babylṑn kaì Orech kaì Archad kaì Chalannē en tē̂i gē̂i Sennaar.

11
ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης ἐξῆλθεν Ασσουρ καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Νινευη καὶ τὴν Ροωβωθ πόλιν καὶ τὴν Χαλαχ

ek tē̂s gē̂s ekeínēs exē̂lthen Assour kaì ōikodómēsen tḕn Nineuē kaì tḕn Roōbōth pólin kaì tḕn Chalach

12
καὶ τὴν Δασεμ ἀνὰ μέσον Νινευη καὶ ἀνὰ μέσον Χαλαχ· αὕτη ἡ πόλις ἡ μεγάλη.

kaì tḕn Dasem anà méson Nineuē kaì anà méson Chalach: haútē hē pólis hē megálē.

13
καὶ Μεσραιμ ἐγέννησεν τοὺς Λουδιιμ καὶ τοὺς Ενεμετιιμ καὶ τοὺς Λαβιιμ καὶ τοὺς Νεϕθαλιιμ

kaì Mesraim egénnēsen toùs Loudiim kaì toùs Enemetiim kaì toùs Labiim kaì toùs Nephthaliim

14
καὶ τοὺς Πατροσωνιιμ καὶ τοὺς Χασλωνιιμ, ὅθεν ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν Φυλιστιιμ, καὶ τοὺς Καϕθοριιμ.

kaì toùs Patrosōniim kaì toùs Chaslōniim, hóthen exē̂lthen ekeîthen Phylistiim, kaì toùs Kaphthoriim.

15
Χανααν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σιδῶνα πρωτότοκον καὶ τὸν Χετταῖον

Chanaan dè egénnēsen tòn Sidō̂na prōtótokon kaì tòn Chettaîon

16
καὶ τὸν Ιεβουσαῖον καὶ τὸν Αμορραῖον καὶ τὸν Γεργεσαῖον

kaì tòn Iebousaîon kaì tòn Amorraîon kaì tòn Gergesaîon

17
καὶ τὸν Ευαῖον καὶ τὸν Αρουκαῖον καὶ τὸν Ασενναῖον

kaì tòn Euaîon kaì tòn Aroukaîon kaì tòn Asennaîon

18
καὶ τὸν ’Αράδιον καὶ τὸν Σαμαραῖον καὶ τὸν Αμαθι. καὶ μετὰ τοῦτο διεσπάρησαν αἱ ϕυλαὶ τῶν Χαναναίων,

kaì tòn ’Arádion kaì tòn Samaraîon kaì tòn Amathi. kaì metà toûto diespárēsan hai phylaì tō̂n Chananaíōn,

19
καὶ ἐγένοντο τὰ ὅρια τῶν Χαναναίων ἀπὸ Σιδῶνος ἕως ἐλθεῖν εἰς Γεραρα καὶ Γάζαν, ἕως ἐλθεῖν Σοδομων καὶ Γομορρας, Αδαμα καὶ Σεβωιμ, ἕως Λασα.

kaì egénonto tà hória tō̂n Chananaíōn apò Sidō̂nos héōs eltheîn eis Gerara kaì Gázan, héōs eltheîn Sodomōn kaì Gomorras, Adama kaì Sebōim, héōs Lasa.

20
οὗτοι υἱοὶ Χαμ ἐν ταῖς ϕυλαῖς αὐτῶν κατὰ γλώσσας αὐτῶν ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτῶν.

hoûtoi hyioì Cham en taîs phylaîs autō̂n katà glṓssas autō̂n en taîs chṓrais autō̂n kaì en toîs éthnesin autō̂n.

21
Καὶ τῷ Σημ ἐγενήθη καὶ αὐτῷ, πατρὶ πάντων τῶν υἱῶν Εβερ, ἀδελϕῷ Ιαϕεθ τοῦ μείζονος.

Kaì tō̂i Sēm egenḗthē kaì autō̂i, patrì pántōn tō̂n hyiō̂n Eber, adelphō̂i Iapheth toû meízonos.

22
υἱοὶ Σημ· Αιλαμ καὶ Ασσουρ καὶ Αρϕαξαδ καὶ Λουδ καὶ Αραμ καὶ Καιναν. καὶ Καιναν.

hyioì Sēm: Ailam kaì Assour kaì Arphaxad kaì Loud kaì Aram kaì Kainan. kaì Kainan.

23
καὶ υἱοὶ Αραμ· Ως καὶ Ουλ καὶ Γαθερ καὶ Μοσοχ.

kaì hyioì Aram: Ōs kaì Oul kaì Gather kaì Mosoch.

24
καὶ Αρϕαξαδ ἐγέννησεν τὸν Καιναν, καὶ Καιναν ἐγέννησεν τὸν Σαλα, Σαλα δὲ ἐγέννησεν τὸν Εβερ.

kaì Arphaxad egénnēsen tòn Kainan, kaì Kainan egénnēsen tòn Sala, Sala dè egénnēsen tòn Eber.

25
καὶ τῷ Εβερ ἐγενήθησαν δύο υἱοί· ὄνομα τῷ ἑνὶ Φαλεκ, ὅτι ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ διεμερίσθη ἡ γῆ, καὶ ὄνομα τῷ ἀδελϕῷ αὐτοῦ Ιεκταν.

kaì tō̂i Eber egenḗthēsan dýo hyioí: ónoma tō̂i henì Phalek, hóti en taîs hēmérais autoû diemerísthē hē gē̂, kaì ónoma tō̂i adelphō̂i autoû Iektan.

26
Ιεκταν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ελμωδαδ καὶ τὸν Σαλεϕ καὶ Ασαρμωθ καὶ Ιαραχ

Iektan dè egénnēsen tòn Elmōdad kaì tòn Saleph kaì Asarmōth kaì Iarach

27
καὶ Οδορρα καὶ Αιζηλ καὶ Δεκλα

kaì Odorra kaì Aizēl kaì Dekla

28
καὶ Αβιμεηλ καὶ Σαβευ

kaì Abimeēl kaì Sabeu

29
καὶ Ουϕιρ καὶ Ευιλα καὶ Ιωβαβ. πάντες οὗτοι υἱοὶ Ιεκταν.

kaì Ouphir kaì Euila kaì Iōbab. pántes hoûtoi hyioì Iektan.

30
καὶ ἐγένετο ἡ κατοίκησις αὐτῶν ἀπὸ Μασση ἕως ἐλθεῖν εἰς Σωϕηρα, ὄρος ἀνατολῶν.

kaì egéneto hē katoíkēsis autō̂n apò Massē héōs eltheîn eis Sōphēra, óros anatolō̂n.

31
οὗτοι υἱοὶ Σημ ἐν ταῖς ϕυλαῖς αὐτῶν κατὰ γλώσσας αὐτῶν ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτῶν.

hoûtoi hyioì Sēm en taîs phylaîs autō̂n katà glṓssas autō̂n en taîs chṓrais autō̂n kaì en toîs éthnesin autō̂n.

32
Αὗται αἱ ϕυλαὶ υἱῶν Νωε κατὰ γενέσεις αὐτῶν κατὰ τὰ ἔθνη αὐτῶν· ἀπὸ τούτων διεσπάρησαν νῆσοι τῶν ἐθνῶν ἐπὶ τῆς γῆς μετὰ τὸν κατακλυσμόν.

Haûtai hai phylaì hyiō̂n Nōe katà genéseis autō̂n katà tà éthnē autō̂n: apò toútōn diespárēsan nē̂soi tō̂n ethnō̂n epì tē̂s gē̂s metà tòn kataklysmón.