Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ανέβη δὲ Αβραμ ἐξ Αἰγύπτου, αὐτὸς καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ Λωτ μετ’ αὐτοῦ, εἰς τὴν ἔρημον.

’Anébē dè Abram ex Aigýptou, autòs kaì hē gynḕ autoû kaì pánta tà autoû kaì Lōt met’ autoû, eis tḕn érēmon.

2
Αβραμ δὲ ἦν πλούσιος σϕόδρα κτήνεσιν καὶ ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ.

Abram dè ē̂n ploúsios sphódra ktḗnesin kaì argyríōi kaì chrysíōi.

3
καὶ ἐπορεύθη ὅθεν ἦλθεν, εἰς τὴν ἔρημον ἕως Βαιθηλ, ἕως τοῦ τόπου, οὗ ἦν ἡ σκηνὴ αὐτοῦ τὸ πρότερον, ἀνὰ μέσον Βαιθηλ καὶ ἀνὰ μέσον Αγγαι,

kaì eporeúthē hóthen ē̂lthen, eis tḕn érēmon héōs Baithēl, héōs toû tópou, hoû ē̂n hē skēnḕ autoû tò próteron, anà méson Baithēl kaì anà méson Angai,

4
εἰς τὸν τόπον τοῦ θυσιαστηρίου, οὗ ἐποίησεν ἐκεῖ τὴν ἀρχήν· καὶ ἐπεκαλέσατο ἐκεῖ Αβραμ τὸ ὄνομα κυρίου.

eis tòn tópon toû thysiastēríou, hoû epoíēsen ekeî tḕn archḗn: kaì epekalésato ekeî Abram tò ónoma kyríou.

5
καὶ Λωτ τῷ συμπορευομένῳ μετὰ Αβραμ ἦν πρόβατα καὶ βόες καὶ σκηναί.

kaì Lōt tō̂i symporeuoménōi metà Abram ē̂n próbata kaì bóes kaì skēnaí.

6
καὶ οὐκ ἐχώρει αὐτοὺς ἡ γῆ κατοικεῖν ἅμα, ὅτι ἦν τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν πολλά, καὶ οὐκ ἐδύναντο κατοικεῖν ἅμα.

kaì ouk echṓrei autoùs hē gē̂ katoikeîn háma, hóti ē̂n tà hypárchonta autō̂n pollá, kaì ouk edýnanto katoikeîn háma.

7
καὶ ἐγένετο μάχη ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων τῶν κτηνῶν τοῦ Αβραμ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων τῶν κτηνῶν τοῦ Λωτ· οἱ δὲ Χαναναῖοι καὶ οἱ Φερεζαῖοι τότε κατῴκουν τὴν γῆν.

kaì egéneto máchē anà méson tō̂n poiménōn tō̂n ktēnō̂n toû Abram kaì anà méson tō̂n poiménōn tō̂n ktēnō̂n toû Lōt: hoi dè Chananaîoi kaì hoi Pherezaîoi tóte katṓikoun tḕn gē̂n.

8
εἶπεν δὲ Αβραμ τῷ Λωτ Μὴ ἔστω μάχη ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων μου καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων σου. ὅτι ἄνθρωποι ἀδελϕοὶ ἡμεῖς ἐσμεν.

eîpen dè Abram tō̂i Lōt Mḕ éstō máchē anà méson emoû kaì soû kaì anà méson tō̂n poiménōn mou kaì anà méson tō̂n poiménōn sou. hóti ánthrōpoi adelphoì hēmeîs esmen.

9
οὐκ ἰδοὺ πᾶσα ἡ γῆ ἐναντίον σού ἐστιν; διαχωρίσθητι ἀπ’ ἐμοῦ· εἰ σὺ εἰς ἀριστερά, ἐγὼ εἰς δεξιά· εἰ δὲ σὺ εἰς δεξιά, ἐγὼ εἰς ἀριστερά.

ouk idoù pâsa hē gē̂ enantíon soú estin? diachōrísthēti ap’ emoû: ei sỳ eis aristerá, egṑ eis dexiá: ei dè sỳ eis dexiá, egṑ eis aristerá.

10
καὶ ἐπάρας Λωτ τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ εἶδεν πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ιορδάνου ὅτι πᾶσα ἦν ποτιζομένη – πρὸ τοῦ καταστρέψαι τὸν θεὸν Σοδομα καὶ Γομορρα – ὡς ὁ παράδεισος τοῦ θεοῦ καὶ ὡς ἡ γῆ Αἰγύπτου ἕως ἐλθεῖν εἰς Ζογορα.

kaì epáras Lōt toùs ophthalmoùs autoû eîden pâsan tḕn períchōron toû Iordánou hóti pâsa ē̂n potizoménē – prò toû katastrépsai tòn theòn Sodoma kaì Gomorra – hōs ho parádeisos toû theoû kaì hōs hē gē̂ Aigýptou héōs eltheîn eis Zogora.

11
καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ Λωτ πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἀπῆρεν Λωτ ἀπὸ ἀνατολῶν, καὶ διεχωρίσθησαν ἕκαστος ἀπὸ τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ.

kaì exeléxato heautō̂i Lōt pâsan tḕn períchōron toû Iordánou, kaì apē̂ren Lōt apò anatolō̂n, kaì diechōrísthēsan hékastos apò toû adelphoû autoû.

12
Αβραμ δὲ κατῴκησεν ἐν γῇ Χανααν, Λωτ δὲ κατῴκησεν ἐν πόλει τῶν περιχώρων καὶ ἐσκήνωσεν ἐν Σοδομοις·

Abram dè katṓikēsen en gē̂i Chanaan, Lōt dè katṓikēsen en pólei tō̂n perichṓrōn kaì eskḗnōsen en Sodomois:

13
οἱ δὲ ἄνθρωποι οἱ ἐν Σοδομοις πονηροὶ καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐναντίον τοῦ θεοῦ σϕόδρα.

hoi dè ánthrōpoi hoi en Sodomois ponēroì kaì hamartōloì enantíon toû theoû sphódra.

14
‘Ο δὲ θεὸς εἶπεν τῷ Αβραμ μετὰ τὸ διαχωρισθῆναι τὸν Λωτ ἀπ’ αὐτοῦ ’Αναβλέψας τοῖς ὀϕθαλμοῖς σου ἰδὲ ἀπὸ τοῦ τόπου, οὗ νῦν σὺ εἶ, πρὸς βορρᾶν καὶ λίβα καὶ ἀνατολὰς καὶ θάλασσαν·

‘O dè theòs eîpen tō̂i Abram metà tò diachōristhē̂nai tòn Lōt ap’ autoû ’Anablépsas toîs ophthalmoîs sou idè apò toû tópou, hoû nŷn sỳ eî, pròs borrân kaì líba kaì anatolàs kaì thálassan:

15
ὅτι πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν σὺ ὁρᾷς, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου ἕως τοῦ αἰῶνος.

hóti pâsan tḕn gē̂n, hḕn sỳ horā̂is, soì dṓsō autḕn kaì tō̂i spérmatí sou héōs toû aiō̂nos.

16
καὶ ποιήσω τὸ σπέρμα σου ὡς τὴν ἄμμον τῆς γῆς· εἰ δύναταί τις ἐξαριθμῆσαι τὴν ἄμμον τῆς γῆς, καὶ τὸ σπέρμα σου ἐξαριθμηθήσεται.

kaì poiḗsō tò spérma sou hōs tḕn ámmon tē̂s gē̂s: ei dýnataí tis exarithmē̂sai tḕn ámmon tē̂s gē̂s, kaì tò spérma sou exarithmēthḗsetai.

17
ἀναστὰς διόδευσον τὴν γῆν εἴς τε τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ εἰς τὸ πλάτος, ὅτι σοὶ δώσω αὐτήν.

anastàs diódeuson tḕn gē̂n eís te tò mē̂kos autē̂s kaì eis tò plátos, hóti soì dṓsō autḗn.

18
καὶ ἀποσκηνώσας Αβραμ ἐλθὼν κατῴκησεν παρὰ τὴν δρῦν τὴν Μαμβρη, ἣ ἦν ἐν Χεβρων, καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον κυρίῳ.

kaì aposkēnṓsas Abram elthṑn katṓikēsen parà tḕn drŷn tḕn Mambrē, hḕ ē̂n en Chebrōn, kaì ōikodómēsen ekeî thysiastḗrion kyríōi.