Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Ωϕθη δὲ αὐτῷ ὁ θεὸς πρὸς τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρη καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας.

῎Ōphthē dè autō̂i ho theòs pròs tē̂i dryì tē̂i Mambrē kathēménou autoû epì tē̂s thýras tē̂s skēnē̂s autoû mesēmbrías.

2
ἀναβλέψας δὲ τοῖς ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ· καὶ ἰδὼν προσέδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν

anablépsas dè toîs ophthalmoîs autoû eîden, kaì idoù treîs ándres heistḗkeisan epánō autoû: kaì idṑn prosédramen eis synántēsin autoîs apò tē̂s thýras tē̂s skēnē̂s autoû kaì prosekýnēsen epì tḕn gē̂n

3
καὶ εἶπεν Κύριε, εἰ ἄρα εὗρον χάριν ἐναντίον σου, μὴ παρέλθῃς τὸν παῖδά σου·

kaì eîpen Kýrie, ei ára heûron chárin enantíon sou, mḕ parélthēis tòn paîdá sou:

4
λημϕθήτω δὴ ὕδωρ, καὶ νιψάτωσαν τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ καταψύξατε ὑπὸ τὸ δένδρον·

lēmphthḗtō dḕ hýdōr, kaì nipsátōsan toùs pódas hymō̂n, kaì katapsýxate hypò tò déndron:

5
καὶ λήμψομαι ἄρτον, καὶ ϕάγεσθε, καὶ μετὰ τοῦτο παρελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν, οὗ εἵνεκεν ἐξεκλίνατε πρὸς τὸν παῖδα ὑμῶν. καὶ εἶπαν Οὕτως ποίησον, καθὼς εἴρηκας.

kaì lḗmpsomai árton, kaì phágesthe, kaì metà toûto pareleúsesthe eis tḕn hodòn hymō̂n, hoû heíneken exeklínate pròs tòn paîda hymō̂n. kaì eîpan Hoútōs poíēson, kathṑs eírēkas.

6
καὶ ἔσπευσεν Αβρααμ ἐπὶ τὴν σκηνὴν πρὸς Σαρραν καὶ εἶπεν αὐτῇ Σπεῦσον καὶ ϕύρασον τρία μέτρα σεμιδάλεως καὶ ποίησον ἐγκρυϕίας.

kaì éspeusen Abraam epì tḕn skēnḕn pròs Sarran kaì eîpen autē̂i Speûson kaì phýrason tría métra semidáleōs kaì poíēson enkryphías.

7
καὶ εἰς τὰς βόας ἔδραμεν Αβρααμ καὶ ἔλαβεν μοσχάριον ἁπαλὸν καὶ καλὸν καὶ ἔδωκεν τῷ παιδί, καὶ ἐτάχυνεν τοῦ ποιῆσαι αὐτό.

kaì eis tàs bóas édramen Abraam kaì élaben moschárion hapalòn kaì kalòn kaì édōken tō̂i paidí, kaì etáchynen toû poiē̂sai autó.

8
ἔλαβεν δὲ βούτυρον καὶ γάλα καὶ τὸ μοσχάριον, ὃ ἐποίησεν, καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς, καὶ ἐϕάγοσαν· αὐτὸς δὲ παρειστήκει αὐτοῖς ὑπὸ τὸ δένδρον.

élaben dè boútyron kaì gála kaì tò moschárion, hò epoíēsen, kaì paréthēken autoîs, kaì ephágosan: autòs dè pareistḗkei autoîs hypò tò déndron.

9
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτόν Ποῦ Σαρρα ἡ γυνή σου; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ’Ιδοὺ ἐν τῇ σκηνῇ.

Eîpen dè pròs autón Poû Sarra hē gynḗ sou? ho dè apokritheìs eîpen ’Idoù en tē̂i skēnē̂i.

10
εἶπεν δέ ’Επαναστρέϕων ἥξω πρὸς σὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον εἰς ὥρας, καὶ ἕξει υἱὸν Σαρρα ἡ γυνή σου. Σαρρα δὲ ἤκουσεν πρὸς τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς, οὖσα ὄπισθεν αὐτοῦ.

eîpen dé ’Epanastréphōn hḗxō pròs sè katà tòn kairòn toûton eis hṓras, kaì héxei hyiòn Sarra hē gynḗ sou. Sarra dè ḗkousen pròs tē̂i thýrāi tē̂s skēnē̂s, oûsa ópisthen autoû.

11
Αβρααμ δὲ καὶ Σαρρα πρεσβύτεροι προβεβηκότες ἡμερῶν, ἐξέλιπεν δὲ Σαρρα γίνεσθαι τὰ γυναικεῖα.

Abraam dè kaì Sarra presbýteroi probebēkótes hēmerō̂n, exélipen dè Sarra gínesthai tà gynaikeîa.

12
ἐγέλασεν δὲ Σαρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα Οὔπω μέν μοι γέγονεν ἕως τοῦ νῦν, ὁ δὲ κύριός μου πρεσβύτερος.

egélasen dè Sarra en heautē̂i légousa Oúpō mén moi gégonen héōs toû nŷn, ho dè kýriós mou presbýteros.

13
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Αβρααμ Τί ὅτι ἐγέλασεν Σαρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα ῏Αρά γε ἀληθῶς τέξομαι; ἐγὼ δὲ γεγήρακα.

kaì eîpen kýrios pròs Abraam Tí hóti egélasen Sarra en heautē̂i légousa ᾿̂Ará ge alēthō̂s téxomai? egṑ dè gegḗraka.

14
μὴ ἀδυνατεῖ παρὰ τῷ θεῷ ῥῆμα; εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἀναστρέψω πρὸς σὲ εἰς ὥρας, καὶ ἔσται τῇ Σαρρα υἱός.

mḕ adynateî parà tō̂i theō̂i rhē̂ma? eis tòn kairòn toûton anastrépsō pròs sè eis hṓras, kaì éstai tē̂i Sarra hyiós.

15
ἠρνήσατο δὲ Σαρρα λέγουσα Οὐκ ἐγέλασα· ἐϕοβήθη γάρ. καὶ εἶπεν Οὐχί, ἀλλὰ ἐγέλασας.

ērnḗsato dè Sarra légousa Ouk egélasa: ephobḗthē gár. kaì eîpen Ouchí, allà egélasas.

16
’Εξαναστάντες δὲ ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες κατέβλεψαν ἐπὶ πρόσωπον Σοδομων καὶ Γομορρας, Αβρααμ δὲ συνεπορεύετο μετ’ αὐτῶν συμπροπέμπων αὐτούς.

’Exanastántes dè ekeîthen hoi ándres katéblepsan epì prósōpon Sodomōn kaì Gomorras, Abraam dè syneporeúeto met’ autō̂n sympropémpōn autoús.

17
ὁ δὲ κύριος εἶπεν Μὴ κρύψω ἐγὼ ἀπὸ Αβρααμ τοῦ παιδός μου ἃ ἐγὼ ποιῶ;

ho dè kýrios eîpen Mḕ krýpsō egṑ apò Abraam toû paidós mou hà egṑ poiō̂?

18
Αβρααμ δὲ γινόμενος ἔσται εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολύ, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς.

Abraam dè ginómenos éstai eis éthnos méga kaì polý, kaì eneulogēthḗsontai en autō̂i pánta tà éthnē tē̂s gē̂s.

19
ᾔδειν γὰρ ὅτι συντάξει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ μετ’ αὐτόν, καὶ ϕυλάξουσιν τὰς ὁδοὺς κυρίου ποιεῖν δικαιοσύνην καὶ κρίσιν· ὅπως ἂν ἐπαγάγῃ κύριος ἐπὶ Αβρααμ πάντα, ὅσα ἐλάλησεν πρὸς αὐτόν.

ḗidein gàr hóti syntáxei toîs hyioîs autoû kaì tō̂i oíkōi autoû met’ autón, kaì phyláxousin tàs hodoùs kyríou poieîn dikaiosýnēn kaì krísin: hópōs àn epagágēi kýrios epì Abraam pánta, hósa elálēsen pròs autón.

20
εἶπεν δὲ κύριος Κραυγὴ Σοδομων καὶ Γομορρας πεπλήθυνται, καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σϕόδρα·

eîpen dè kýrios Kraugḕ Sodomōn kaì Gomorras peplḗthyntai, kaì hai hamartíai autō̂n megálai sphódra:

21
καταβὰς οὖν ὄψομαι εἰ κατὰ τὴν κραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχομένην πρός με συντελοῦνται, εἰ δὲ μή, ἵνα γνῶ.

katabàs oûn ópsomai ei katà tḕn kraugḕn autō̂n tḕn erchoménēn prós me synteloûntai, ei dè mḗ, hína gnō̂.

22
καὶ ἀποστρέψαντες ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες ἦλθον εἰς Σοδομα, Αβρααμ δὲ ἦν ἑστηκὼς ἐναντίον κυρίου.

kaì apostrépsantes ekeîthen hoi ándres ē̂lthon eis Sodoma, Abraam dè ē̂n hestēkṑs enantíon kyríou.

23
καὶ ἐγγίσας Αβρααμ εἶπεν Μὴ συναπολέσῃς δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής;

kaì engísas Abraam eîpen Mḕ synapolésēis díkaion metà aseboûs kaì éstai ho díkaios hōs ho asebḗs?

24
ἐὰν ὦσιν πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει, ἀπολεῖς αὐτούς; οὐκ ἀνήσεις πάντα τὸν τόπον ἕνεκεν τῶν πεντήκοντα δικαίων, ἐὰν ὦσιν ἐν αὐτῇ;

eàn ō̂sin pentḗkonta díkaioi en tē̂i pólei, apoleîs autoús? ouk anḗseis pánta tòn tópon héneken tō̂n pentḗkonta dikaíōn, eàn ō̂sin en autē̂i?

25
μηδαμῶς σὺ ποιήσεις ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, τοῦ ἀποκτεῖναι δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς, καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής. μηδαμῶς· ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν οὐ ποιήσεις κρίσιν;

mēdamō̂s sỳ poiḗseis hōs tò rhē̂ma toûto, toû apokteînai díkaion metà aseboûs, kaì éstai ho díkaios hōs ho asebḗs. mēdamō̂s: ho krínōn pâsan tḕn gē̂n ou poiḗseis krísin?

26
εἶπεν δὲ κύριος ’Εὰν εὕρω ἐν Σοδομοις πεντήκοντα δικαίους ἐν τῇ πόλει, ἀϕήσω πάντα τὸν τόπον δι’ αὐτούς.

eîpen dè kýrios ’Eàn heúrō en Sodomois pentḗkonta dikaíous en tē̂i pólei, aphḗsō pánta tòn tópon di’ autoús.

27
καὶ ἀποκριθεὶς Αβρααμ εἶπεν Νῦν ἠρξάμην λαλῆσαι πρὸς τὸν κύριον, ἐγὼ δέ εἰμι γῆ καὶ σποδός·

kaì apokritheìs Abraam eîpen Nŷn ērxámēn lalē̂sai pròs tòn kýrion, egṑ dé eimi gē̂ kaì spodós:

28
ἐὰν δὲ ἐλαττονωθῶσιν οἱ πεντήκοντα δίκαιοι πέντε, ἀπολεῖς ἕνεκεν τῶν πέντε πᾶσαν τὴν πόλιν; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω, ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τεσσαράκοντα πέντε.

eàn dè elattonōthō̂sin hoi pentḗkonta díkaioi pénte, apoleîs héneken tō̂n pénte pâsan tḕn pólin? kaì eîpen Ou mḕ apolésō, eàn heúrō ekeî tessarákonta pénte.

29
καὶ προσέθηκεν ἔτι λαλῆσαι πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν ’Εὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τεσσαράκοντα; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν τεσσαράκοντα.

kaì proséthēken éti lalē̂sai pròs autòn kaì eîpen ’Eàn dè heurethō̂sin ekeî tessarákonta? kaì eîpen Ou mḕ apolésō héneken tō̂n tessarákonta.

30
καὶ εἶπεν Μή τι, κύριε, ἐὰν λαλήσω· ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τριάκοντα; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω, ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τριάκοντα.

kaì eîpen Mḗ ti, kýrie, eàn lalḗsō: eàn dè heurethō̂sin ekeî triákonta? kaì eîpen Ou mḕ apolésō, eàn heúrō ekeî triákonta.

31
καὶ εἶπεν ’Επειδὴ ἔχω λαλῆσαι πρὸς τὸν κύριον, ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ εἴκοσι; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν εἴκοσι.

kaì eîpen ’Epeidḕ échō lalē̂sai pròs tòn kýrion, eàn dè heurethō̂sin ekeî eíkosi? kaì eîpen Ou mḕ apolésō héneken tō̂n eíkosi.

32
καὶ εἶπεν Μή τι, κύριε, ἐὰν λαλήσω ἔτι ἅπαξ· ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ δέκα; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν δέκα.

kaì eîpen Mḗ ti, kýrie, eàn lalḗsō éti hápax: eàn dè heurethō̂sin ekeî déka? kaì eîpen Ou mḕ apolésō héneken tō̂n déka.

33
ἀπῆλθεν δὲ κύριος, ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τῷ Αβρααμ, καὶ Αβρααμ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.

apē̂lthen dè kýrios, hōs epaúsato lalō̂n tō̂i Abraam, kaì Abraam apéstrepsen eis tòn tópon autoû.