Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν.

Kaì synetelésthēsan ho ouranòs kaì hē gē̂ kaì pâs ho kósmos autō̂n.

2
καὶ συνετέλεσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησεν, καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν.

kaì synetélesen ho theòs en tē̂i hēmérāi tē̂i héktēi tà érga autoû, hà epoíēsen, kaì katépausen tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi apò pántōn tō̂n érgōn autoû, hō̂n epoíēsen.

3
καὶ ηὐλόγησεν ὁ θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν, ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ θεὸς ποιῆσαι.

kaì ēylógēsen ho theòs tḕn hēméran tḕn hebdómēn kaì hēgíasen autḗn, hóti en autē̂i katépausen apò pántōn tō̂n érgōn autoû, hō̂n ḗrxato ho theòs poiē̂sai.

4
Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο, ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν

Haútē hē bíblos genéseōs ouranoû kaì gē̂s, hóte egéneto, hē̂i hēmérāi epoíēsen ho theòs tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n

5
καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι· οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι τὴν γῆν,

kaì pân chlōròn agroû prò toû genésthai epì tē̂s gē̂s kaì pánta chórton agroû prò toû anateîlai: ou gàr ébrexen ho theòs epì tḕn gē̂n, kaì ánthrōpos ouk ē̂n ergázesthai tḕn gē̂n,

6
πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζεν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.

pēgḕ dè anébainen ek tē̂s gē̂s kaì epótizen pân tò prósōpon tē̂s gē̂s.

7
καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεϕύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.

kaì éplasen ho theòs tòn ánthrōpon choûn apò tē̂s gē̂s kaì enephýsēsen eis tò prósōpon autoû pnoḕn zōē̂s, kaì egéneto ho ánthrōpos eis psychḕn zō̂san.

8
Καὶ ἐϕύτευσεν κύριος ὁ θεὸς παράδεισον ἐν Εδεμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν.

Kaì ephýteusen kýrios ho theòs parádeison en Edem katà anatolàs kaì étheto ekeî tòn ánthrōpon, hòn éplasen.

9
καὶ ἐξανέτειλεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τῷ παραδείσῳ καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ.

kaì exanéteilen ho theòs éti ek tē̂s gē̂s pân xýlon hōraîon eis hórasin kaì kalòn eis brō̂sin kaì tò xýlon tē̂s zōē̂s en mésōi tō̂i paradeísōi kaì tò xýlon toû eidénai gnōstòn kaloû kaì ponēroû.

10
ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ Εδεμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀϕορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς.

potamòs dè ekporeúetai ex Edem potízein tòn parádeison: ekeîthen aphorízetai eis téssaras archás.

11
ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισων· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Ευιλατ, ἐκεῖ οὗ ἐστιν τὸ χρυσίον·

ónoma tō̂i henì Phisōn: hoûtos ho kyklō̂n pâsan tḕn gē̂n Euilat, ekeî hoû estin tò chrysíon:

12
τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος.

tò dè chrysíon tē̂s gē̂s ekeínēs kalón: kaì ekeî estin ho ánthrax kaì ho líthos ho prásinos.

13
καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γηων· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας.

kaì ónoma tō̂i potamō̂i tō̂i deutérōi Gēōn: hoûtos ho kyklō̂n pâsan tḕn gē̂n Aithiopías.

14
καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις· οὗτος ὁ πορευόμενος κατέναντι ’Ασσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος, οὗτος Εὐϕράτης.

kaì ho potamòs ho trítos Tígris: hoûtos ho poreuómenos katénanti ’Assyríōn. ho dè potamòs ho tétartos, hoûtos Euphrátēs.

15
Καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ὃν ἔπλασεν, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ ϕυλάσσειν.

Kaì élaben kýrios ho theòs tòn ánthrōpon hòn éplasen, kaì étheto autòn en tō̂i paradeísōi ergázesthai autòn kaì phylássein.

16
καὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαμ λέγων ’Απὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει ϕάγῃ,

kaì eneteílato kýrios ho theòs tō̂i Adam légōn ’Apò pantòs xýlou toû en tō̂i paradeísōi brṓsei phágēi,

17
ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ ϕάγεσθε ἀπ’ αὐτοῦ· ᾗ δ’ ἂν ἡμέρᾳ ϕάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.

apò dè toû xýlou toû ginṓskein kalòn kaì ponērón, ou phágesthe ap’ autoû: hē̂i d’ àn hēmérāi phágēte ap’ autoû, thanátōi apothaneîsthe.

18
Καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ’ αὐτόν.

Kaì eîpen kýrios ho theós Ou kalòn eînai tòn ánthrōpon mónon: poiḗsōmen autō̂i boēthòn kat’ autón.

19
καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Αδαμ ἰδεῖν, τί καλέσει αὐτά, καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Αδαμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτοῦ.

kaì éplasen ho theòs éti ek tē̂s gē̂s pánta tà thēría toû agroû kaì pánta tà peteinà toû ouranoû kaì ḗgagen autà pròs tòn Adam ideîn, tí kalései autá, kaì pân, hò eàn ekálesen autò Adam psychḕn zō̂san, toûto ónoma autoû.

20
Καὶ ἐκάλεσεν Αδαμ ὀνόματα πᾶσιν τοῖς κτήνεσιν καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ, τῷ δὲ Αδαμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ.

Kaì ekálesen Adam onómata pâsin toîs ktḗnesin kaì pâsi toîs peteinoîs toû ouranoû kaì pâsi toîs thēríois toû agroû, tō̂i dè Adam ouch heuréthē boēthòs hómoios autō̂i.

21
καὶ ἐπέβαλεν ὁ θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Αδαμ, καὶ ὕπνωσεν· καὶ ἔλαβεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσεν σάρκα ἀντ’ αὐτῆς.

kaì epébalen ho theòs ékstasin epì tòn Adam, kaì hýpnōsen: kaì élaben mían tō̂n pleurō̂n autoû kaì aneplḗrōsen sárka ant’ autē̂s.

22
καὶ ᾠκοδόμησεν κύριος ὁ θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Αδαμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Αδαμ.

kaì ōikodómēsen kýrios ho theòs tḕn pleurán, hḕn élaben apò toû Adam, eis gynaîka kaì ḗgagen autḕn pròs tòn Adam.

23
καὶ εἶπεν Αδαμ Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήμϕθη αὕτη.

kaì eîpen Adam Toûto nŷn ostoûn ek tō̂n ostéōn mou kaì sàrx ek tē̂s sarkós mou: haútē klēthḗsetai gynḗ, hóti ek toû andròs autē̂s elḗmphthē haútē.

24
ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

héneken toútou kataleípsei ánthrōpos tòn patéra autoû kaì tḕn mētéra autoû kaì proskollēthḗsetai pròs tḕn gynaîka autoû, kaì ésontai hoi dýo eis sárka mían.

25
καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.

kaì ē̂san hoi dýo gymnoí, hó te Adam kaì hē gynḕ autoû, kaì ouk ēischýnonto.