Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Genèse 21

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ κύριος ἐπεσκέψατο τὴν Σαρραν, καθὰ εἶπεν, καὶ ἐποίησεν κύριος τῇ Σαρρα, καθὰ ἐλάλησεν,

Kaì kýrios epesképsato tḕn Sarran, kathà eîpen, kaì epoíēsen kýrios tē̂i Sarra, kathà elálēsen,

2
καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν Σαρρα τῷ Αβρααμ υἱὸν εἰς τὸ γῆρας εἰς τὸν καιρόν, καθὰ ἐλάλησεν αὐτῷ κύριος.

kaì syllaboûsa éteken Sarra tō̂i Abraam hyiòn eis tò gē̂ras eis tòn kairón, kathà elálēsen autō̂i kýrios.

3
καὶ ἐκάλεσεν Αβρααμ τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου αὐτῷ, ὃν ἔτεκεν αὐτῷ Σαρρα, Ισαακ.

kaì ekálesen Abraam tò ónoma toû hyioû autoû toû genoménou autō̂i, hòn éteken autō̂i Sarra, Isaak.

4
περιέτεμεν δὲ Αβρααμ τὸν Ισαακ τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ, καθὰ ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ θεός.

periétemen dè Abraam tòn Isaak tē̂i ogdóēi hēmérāi, kathà eneteílato autō̂i ho theós.

5
Αβρααμ δὲ ἦν ἑκατὸν ἐτῶν, ἡνίκα ἐγένετο αὐτῷ Ισαακ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.

Abraam dè ē̂n hekatòn etō̂n, hēníka egéneto autō̂i Isaak ho hyiòs autoû.

6
εἶπεν δὲ Σαρρα Γέλωτά μοι ἐποίησεν κύριος· ὃς γὰρ ἂν ἀκούσῃ, συγχαρεῖταί μοι.

eîpen dè Sarra Gélōtá moi epoíēsen kýrios: hòs gàr àn akoúsēi, synchareîtaí moi.

7
καὶ εἶπεν Τίς ἀναγγελεῖ τῷ Αβρααμ ὅτι θηλάζει παιδίον Σαρρα; ὅτι ἔτεκον υἱὸν ἐν τῷ γήρει μου.

kaì eîpen Tís anangeleî tō̂i Abraam hóti thēlázei paidíon Sarra? hóti étekon hyiòn en tō̂i gḗrei mou.

8
Καὶ ηὐξήθη τὸ παιδίον καὶ ἀπεγαλακτίσθη, καὶ ἐποίησεν Αβρααμ δοχὴν μεγάλην, ᾗ ἡμέρᾳ ἀπεγαλακτίσθη Ισαακ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.

Kaì ēyxḗthē tò paidíon kaì apegalaktísthē, kaì epoíēsen Abraam dochḕn megálēn, hē̂i hēmérāi apegalaktísthē Isaak ho hyiòs autoû.

9
ἰδοῦσα δὲ Σαρρα τὸν υἱὸν Αγαρ τῆς Αἰγυπτίας, ὃς ἐγένετο τῷ Αβρααμ, παίζοντα μετὰ Ισαακ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς

idoûsa dè Sarra tòn hyiòn Agar tē̂s Aigyptías, hòs egéneto tō̂i Abraam, paízonta metà Isaak toû hyioû autē̂s

10
καὶ εἶπεν τῷ Αβρααμ ῎Εκβαλε τὴν παιδίσκην ταύτην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ γὰρ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης ταύτης μετὰ τοῦ υἱοῦ μου Ισαακ.

kaì eîpen tō̂i Abraam ῎Ekbale tḕn paidískēn taútēn kaì tòn hyiòn autē̂s: ou gàr klēronomḗsei ho hyiòs tē̂s paidískēs taútēs metà toû hyioû mou Isaak.

11
σκληρὸν δὲ ἐϕάνη τὸ ῥῆμα σϕόδρα ἐναντίον Αβρααμ περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

sklēròn dè ephánē tò rhē̂ma sphódra enantíon Abraam perì toû hyioû autoû.

12
εἶπεν δὲ ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ Μὴ σκληρὸν ἔστω τὸ ῥῆμα ἐναντίον σου περὶ τοῦ παιδίου καὶ περὶ τῆς παιδίσκης· πάντα, ὅσα ἐὰν εἴπῃ σοι Σαρρα, ἄκουε τῆς ϕωνῆς αὐτῆς, ὅτι ἐν Ισαακ κληθήσεταί σοι σπέρμα.

eîpen dè ho theòs tō̂i Abraam Mḕ sklēròn éstō tò rhē̂ma enantíon sou perì toû paidíou kaì perì tē̂s paidískēs: pánta, hósa eàn eípēi soi Sarra, ákoue tē̂s phōnē̂s autē̂s, hóti en Isaak klēthḗsetaí soi spérma.

13
καὶ τὸν υἱὸν δὲ τῆς παιδίσκης ταύτης, εἰς ἔθνος μέγα ποιήσω αὐτόν, ὅτι σπέρμα σόν ἐστιν.

kaì tòn hyiòn dè tē̂s paidískēs taútēs, eis éthnos méga poiḗsō autón, hóti spérma són estin.

14
ἀνέστη δὲ Αβρααμ τὸ πρωὶ καὶ ἔλαβεν ἄρτους καὶ ἀσκὸν ὕδατος καὶ ἔδωκεν Αγαρ καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν ὦμον καὶ τὸ παιδίον καὶ ἀπέστειλεν αὐτήν. ἀπελθοῦσα δὲ ἐπλανᾶτο τὴν ἔρημον κατὰ τὸ ϕρέαρ τοῦ ὅρκου.

anéstē dè Abraam tò prōì kaì élaben ártous kaì askòn hýdatos kaì édōken Agar kaì epéthēken epì tòn ō̂mon kaì tò paidíon kaì apésteilen autḗn. apelthoûsa dè eplanâto tḕn érēmon katà tò phréar toû hórkou.

15
ἐξέλιπεν δὲ τὸ ὕδωρ ἐκ τοῦ ἀσκοῦ, καὶ ἔρριψεν τὸ παιδίον ὑποκάτω μιᾶς ἐλάτης·

exélipen dè tò hýdōr ek toû askoû, kaì érripsen tò paidíon hypokátō miâs elátēs:

16
ἀπελθοῦσα δὲ ἐκάθητο ἀπέναντι αὐτοῦ μακρόθεν ὡσεὶ τόξου βολήν· εἶπεν γάρ Οὐ μὴ ἴδω τὸν θάνατον τοῦ παιδίου μου. καὶ ἐκάθισεν ἀπέναντι αὐτοῦ, ἀναβοῆσαν δὲ τὸ παιδίον ἔκλαυσεν.

apelthoûsa dè ekáthēto apénanti autoû makróthen hōseì tóxou bolḗn: eîpen gár Ou mḕ ídō tòn thánaton toû paidíou mou. kaì ekáthisen apénanti autoû, anaboē̂san dè tò paidíon éklausen.

17
εἰσήκουσεν δὲ ὁ θεὸς τῆς ϕωνῆς τοῦ παιδίου ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἦν, καὶ ἐκάλεσεν ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν Αγαρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ Τί ἐστιν, Αγαρ; μὴ ϕοβοῦ· ἐπακήκοεν γὰρ ὁ θεὸς τῆς ϕωνῆς τοῦ παιδίου σου ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἐστιν.

eisḗkousen dè ho theòs tē̂s phōnē̂s toû paidíou ek toû tópou, hoû ē̂n, kaì ekálesen ángelos toû theoû tḕn Agar ek toû ouranoû kaì eîpen autē̂i Tí estin, Agar? mḕ phoboû: epakḗkoen gàr ho theòs tē̂s phōnē̂s toû paidíou sou ek toû tópou, hoû estin.

18
ἀνάστηθι, λαβὲ τὸ παιδίον καὶ κράτησον τῇ χειρί σου αὐτό· εἰς γὰρ ἔθνος μέγα ποιήσω αὐτόν.

anástēthi, labè tò paidíon kaì krátēson tē̂i cheirí sou autó: eis gàr éthnos méga poiḗsō autón.

19
καὶ ἀνέῳξεν ὁ θεὸς τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ εἶδεν ϕρέαρ ὕδατος ζῶντος καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔπλησεν τὸν ἀσκὸν ὕδατος καὶ ἐπότισεν τὸ παιδίον.

kaì anéōixen ho theòs toùs ophthalmoùs autē̂s, kaì eîden phréar hýdatos zō̂ntos kaì eporeúthē kaì éplēsen tòn askòn hýdatos kaì epótisen tò paidíon.

20
καὶ ἦν ὁ θεὸς μετὰ τοῦ παιδίου, καὶ ηὐξήθη. καὶ κατῴκησεν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐγένετο δὲ τοξότης.

kaì ē̂n ho theòs metà toû paidíou, kaì ēyxḗthē. kaì katṓikēsen en tē̂i erḗmōi, egéneto dè toxótēs.

21
καὶ κατῴκησεν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Φαραν, καὶ ἔλαβεν αὐτῷ ἡ μήτηρ γυναῖκα ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

kaì katṓikēsen en tē̂i erḗmōi tē̂i Pharan, kaì élaben autō̂i hē mḗtēr gynaîka ek gē̂s Aigýptou.

22
’Εγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ εἶπεν Αβιμελεχ καὶ Οχοζαθ ὁ νυμϕαγωγὸς αὐτοῦ καὶ Φικολ ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ πρὸς Αβρααμ λέγων ‘Ο θεὸς μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν ποιῇς·

’Egéneto dè en tō̂i kairō̂i ekeínōi kaì eîpen Abimelech kaì Ochozath ho nymphagōgòs autoû kaì Phikol ho archistrátēgos tē̂s dynámeōs autoû pròs Abraam légōn ‘O theòs metà soû en pâsin, hoîs eàn poiē̂is:

23
νῦν οὖν ὄμοσόν μοι τὸν θεὸν μὴ ἀδικήσειν με μηδὲ τὸ σπέρμα μου μηδὲ τὸ ὄνομά μου, ἀλλὰ κατὰ τὴν δικαιοσύνην, ἣν ἐποίησα μετὰ σοῦ, ποιήσεις μετ’ ἐμοῦ καὶ τῇ γῇ, ᾗ σὺ παρῴκησας ἐν αὐτῇ.

nŷn oûn ómosón moi tòn theòn mḕ adikḗsein me mēdè tò spérma mou mēdè tò ónomá mou, allà katà tḕn dikaiosýnēn, hḕn epoíēsa metà soû, poiḗseis met’ emoû kaì tē̂i gē̂i, hē̂i sỳ parṓikēsas en autē̂i.

24
καὶ εἶπεν Αβρααμ ’Εγὼ ὀμοῦμαι.

kaì eîpen Abraam ’Egṑ omoûmai.

25
καὶ ἤλεγξεν Αβρααμ τὸν Αβιμελεχ περὶ τῶν ϕρεάτων τοῦ ὕδατος, ὧν ἀϕείλαντο οἱ παῖδες τοῦ Αβιμελεχ.

kaì ḗlenxen Abraam tòn Abimelech perì tō̂n phreátōn toû hýdatos, hō̂n apheílanto hoi paîdes toû Abimelech.

26
καὶ εἶπεν αὐτῷ Αβιμελεχ Οὐκ ἔγνων, τίς ἐποίησεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο, οὐδὲ σύ μοι ἀπήγγειλας, οὐδὲ ἐγὼ ἤκουσα ἀλλ’ ἢ σήμερον.

kaì eîpen autō̂i Abimelech Ouk égnōn, tís epoíēsen tò prâgma toûto, oudè sý moi apḗngeilas, oudè egṑ ḗkousa all’ ḕ sḗmeron.

27
καὶ ἔλαβεν Αβρααμ πρόβατα καὶ μόσχους καὶ ἔδωκεν τῷ Αβιμελεχ, καὶ διέθεντο ἀμϕότεροι διαθήκην.

kaì élaben Abraam próbata kaì móschous kaì édōken tō̂i Abimelech, kaì diéthento amphóteroi diathḗkēn.

28
καὶ ἔστησεν Αβρααμ ἑπτὰ ἀμνάδας προβάτων μόνας.

kaì éstēsen Abraam heptà amnádas probátōn mónas.

29
καὶ εἶπεν Αβιμελεχ τῷ Αβρααμ Τί εἰσιν αἱ ἑπτὰ ἀμνάδες τῶν προβάτων τούτων, ἃς ἔστησας μόνας;

kaì eîpen Abimelech tō̂i Abraam Tí eisin hai heptà amnádes tō̂n probátōn toútōn, hàs éstēsas mónas?

30
καὶ εἶπεν Αβρααμ ὅτι Τὰς ἑπτὰ ἀμνάδας ταύτας λήμψῃ παρ’ ἐμοῦ, ἵνα ὦσίν μοι εἰς μαρτύριον ὅτι ἐγὼ ὤρυξα τὸ ϕρέαρ τοῦτο.

kaì eîpen Abraam hóti Tàs heptà amnádas taútas lḗmpsēi par’ emoû, hína ō̂sín moi eis martýrion hóti egṑ ṓryxa tò phréar toûto.

31
διὰ τοῦτο ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Φρέαρ ὁρκισμοῦ, ὅτι ἐκεῖ ὤμοσαν ἀμϕότεροι.

dià toûto epōnómasen tò ónoma toû tópou ekeínou Phréar horkismoû, hóti ekeî ṓmosan amphóteroi.

32
καὶ διέθεντο διαθήκην ἐν τῷ ϕρέατι τοῦ ὅρκου. Αβιμελεχ ἀνέστη δὲ καὶ Οχοζαθ ὁ νυμϕαγωγὸς αὐτοῦ καὶ Φικολ ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν γῆν τῶν Φυλιστιιμ.

kaì diéthento diathḗkēn en tō̂i phréati toû hórkou. Abimelech anéstē dè kaì Ochozath ho nymphagōgòs autoû kaì Phikol ho archistrátēgos tē̂s dynámeōs autoû kaì epéstrepsan eis tḕn gē̂n tō̂n Phylistiim.

33
καὶ ἐϕύτευσεν Αβρααμ ἄρουραν ἐπὶ τῷ ϕρέατι τοῦ ὅρκου καὶ ἐπεκαλέσατο ἐκεῖ τὸ ὄνομα κυρίου θεὸς αἰώνιος.

kaì ephýteusen Abraam árouran epì tō̂i phréati toû hórkou kaì epekalésato ekeî tò ónoma kyríou theòs aiṓnios.

34
παρῴκησεν δὲ Αβρααμ ἐν τῇ γῇ τῶν Φυλιστιιμ ἡμέρας πολλάς.

parṓikēsen dè Abraam en tē̂i gē̂i tō̂n Phylistiim hēméras pollás.